1 ໂຄ^ລິນ^ໂທ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ
ຕະຢ໊ຽດ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໂຄ^ລິນ^ໂທ ເຍີຍ ຕະຢ໊ຽດ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ຕົ້ງ ນິ່ນ ກັ້ນ ຢຽມ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ຫລຽບ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ. ນິ່ນ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ອ໋ອຍ ຂວິນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ ຮນ້ຳ ຫລົງ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ມ່າຍ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ໄມ້ ຫອບ. ວົ້ວ ຈ໋າ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ເຊ ກີກ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ອາ^ຄາ^ຢາ ແຊ້ງ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ. ນ້າຍ ນອມ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ ມ່າຍ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເມ່ງ ເຕົ້າ. ມ່າຍ ໂຕສ໋ວ ແຊງ-ເອີ໋ຍ ເຍີຍ ເມ່ງ ເຕົ້າ, ມ່າຍ ກັນ ຫລົງ ນິ່ນ ບົວ ໂລ໌-ຮນອຍ ຫລຽບ ຕ້າຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ເມ່ງ ເຕົ້າ. ນ້າຍ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ມ່າຍ ເມ່ງ ເຕົ້າ ສຽນ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເຈົ໊າ, ຢ່າ ມ່າຍ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ຫລວນ ຫ່ອງ ເຍີຍ ສີ່ ເຍີຍ ເມ່ງ ເຕົ້າ.

ເປົາ^ໂລ ມີ່ງ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ຫລຽບ ເຈ໌ຍ ຈິວ-ປາງ (ໂຕະ ກົງ-ໂຕສ້ ໂຊວ 18 ຕສາງ). ອກະຮ້າ ເປົາ^ໂລ ໄຮ໌ ກ໊ອງ ນ້າຍ ນອມ ຈິວ-ປາງ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ມ່າຍ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ໄມ້ ຫອບ, ຖສີງ ຕ້າຍ ເຟ້ຍ ຝຽນ ຂວິນ ຈິວ-ປາງ. ນິ່ນ ກ໊ອງ ຈິວ-ປາງ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ເຕສ໋ຍ ກວັ້ນ, ຢ່າ ກ໊ອງ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ໄມ້ ຫລວນ ຫ່ອງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເປັຍ ຈິວ-ປາງ. ນິ່ນ ອຈ໋າວ ຫລົ່ງ ເອົ໊າ ຫລົ່ງ ໂອກ໋ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ອຈ໋າວ ມ່ຽນ ໄຮ່ ເຕສັ໊ຍ ຕຸ໊ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຫອບ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ໄຟ ໄມ້ ຫອບ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ. ນິ່ນ ອຈ໋າວ ໂຕສ໋ວ ເລີ໌ຍ-ປ໋າຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ, ຫຍັ່ນ ເຢ^ຊູ ຫລຽບ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ຈັ໋ງ ນິ່ນ ວົ້ວ ຕົ໋ນ ຫຮນາງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຫຍັ່ນ, ສີງ ລີ່ງ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຫລົ່ງ. ຢ່າ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ໄຕ່ ມີ່ງ ແອ໋ງ ນັ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ເປົາ^ໂລ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຄູ້ ຝຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖງ ມ່ຽນ ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ ໂຕສ໋ວ ຫອບ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-9 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:10-4:21 ຈິວ-ປາງ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ເຕສ໋ຍ ກວັ້ນ
5:1-7:40 ໄມ້ ຫລວນ ຫ່ອງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຖສົາ ຫລົ່ງ ເອົ໊າ ຫລົ່ງ ໂອກ໋ ເຍີຍ ເຈົ໊າ
8:1-11:1 ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ໄມ້ ສຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ
ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຈິວ ທົງ
11:2-14:40 ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ເລີ໌ຍ-ປ໋າຍ
15:1-58 ເຢ^ຊູ ໄຕ່ ມີ່ງ ແອ໋ງ ນັ່ງ ຕ້າຍ.
ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໄຕ່ ມີ່ງ ແອ໋ງ ນັ່ງ ຕ້າຍ
16:1-4 ຝົ່ງ ຫໍ່ ຍ່ານ ປຸນ ຢູ^ເດຍ ແຊ້ງ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ
16:5-24 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

1 ໂຄ^ລິນ^ໂທ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເອີຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ພ້າຍ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້, ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ບົວ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ, ໂສ^ສະ^ເທ^ເນດ, 2 ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ປຸນ ຢຽມ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ, ຕົ້ງ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ຕສ່ຽວ ເປ໋ນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫ່ວ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ທສີງ-ເດສ່ງ ມ່ຽນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ຢ່າ ເຟ້ຍ ປຸນ ຢຽມ ນອມໆ ຕ໋ອງ ເຫ່ວ ຈ໊ຽນ ບົວ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ບົ໋ວ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ. * 3 ໂທ້ ບົວ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.

ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ເຢ^ຊູ
ປຸນ ບົວ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຟຸ

4 ເຢຍ ຕສັ່ນໆ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຖສີຍ ເອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ. 5 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ຫຍູ່ງໆ ມ່າຍ ດສ້ອຍ, ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫວ່າ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ວ່ວນ ຕສາງ. 6 ເຢຍ ບົວ ເຖງ ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ຫລຽບ ວ້ວນ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. 7 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ, ເມີ່ຍ ບົວ ຕສົ໊ວ ຈ໊ຽນ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຫິ່ນ ທສວດ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເມີ່ຍ ບົວ ໄມ້ ທສາ ສີງ ລີ່ງ ເຖສີຍ ປຸນ ເຍີຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ. 8 ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ອ໋ອຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ ຕຸ໊ ວ້ວນ ເຖົາ ເຊດ ເມວີ໌ຍ. ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຮນອຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ໄມ້ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ຕສຸ ຕ້ານ. 9 ທິນ-ຮູ່ງ ເຊ ເຂົາ ຕຸ໊ ວ້ວນ ເຍີຍ. ນິ່ນ ເຫ່ວ ເມີ່ຍ ບົວ ຕ້າຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ, ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່, ມ່າຍ ຈິວ ທົງ.

ຈິວ-ປາງ ປຸນ ອກອຍ

10 ຕສວັ໋ງ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ເຢຍ ເຕ໊ງ ບົວ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ບົ໋ວ ໂທ້ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕົ້ງ ໂຈ໋ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ. ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ເຕສ໋ຍ ກວັ້ນ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫອບ ຟິມ ຕົ້ງ ເອີ໋ຍ, ຕົ້ງ ຕິ່ວ ໂຮຍ້ວ. 11 ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຄະ^ໂລ^ເອ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຕສົງ ມ່ຽນ ບົ໋ວ ເຢຍ, ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ ມ່າຍ ຟິ້ວ-ແດສງ ເຍີຍ ສີ່. 12 ເຢຍ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ມ່າຍ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ກ໊ອງ. ມ່າຍ ເຕົ້າ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ກັນ ເປົາ^ໂລ,” ມ່າຍ ເຕົ້າ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ກັນ ອາ^ປໍ^ໂລ,” ມ່າຍ ເຕົ້າ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ກັນ ປີ^ເຕ,” * ແອ໋ງ ມ່າຍ ເຕົ້າ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ກັນ ກີ^ຕູ່.” *

13 ກີ^ຕູ່ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ເຕສ໋ຍ ກວັ້ນ ໄຟ? ເປົາ^ໂລ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສຸ ຕີງ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ ໄຟ? ເມີ່ຍ ບົວ ເຕ໊ງ ເປົາ^ໂລ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ໄຟ?

14 ເຢຍ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ, ທສວດ ລິ໌ວ ຄະ^ລິດ^ປັດ ເຖສົາ ກາຍ^ອັດ, ເຢຍ ໄມ້ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ຫາຍ ເຕົ້າ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ. * 15 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ໄຮ່ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຕ໊ງ ເຢຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ. 16 (ໂອ້, ເຕສີ໌ຍ ເຍີຍ, ເຢຍ ຢ່າ ເຖງ ສະ^ເທ^ຟາ^ນັດ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຕສົງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ. ທສວດ ລິ໌ວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຢຍ ຈັ໋ງ ໄມ້ ຕຸ໊ ເຢຍ ເຖງ ຫາຍ ເຕົ້າ.) * 17 ກີ^ຕູ່ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ພ້າຍ ເຢຍ ມີ່ງ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ. ນິ່ນ ພ້າຍ ເຢຍ ມີ່ງ ຕສຸ້ນ ຄູ້ ຝຽນ, ຢ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຫລົ່ງ ປ້າມ ມ່ຽນ ທສົງ-ເມ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ຕສຸ້ນ. ເດສົ້າ ເຫີຍ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ເຢ^ຊູ ຢຽມ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ ໄຕ່ ເຍີຍ ທຈະ ຕສິດ ໝີ່ ອ໊ະ.

ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ທຈະ,
ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ

18 ກີ^ຕູ່ ຢຽມ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ ໄຕ່ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ, ເຫວີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໝຽດ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຊ ຫຮງົງ ໄຫ່. ມປ່າ ເຫວີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ທຈະ. 19 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ກີງ-ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ,

20 ວົ້ວ ຫຍູ່ງ, ອີ້ ຈ໋າ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ ມ່ຽນ, ໂຫະ ຮລັງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ເຖສົາ ດສຸ້ຍ ບຢ່າງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ? ທິນ-ຮູ່ງ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ນ້າຍ ປ້າມ ເກນ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຫຮງົງ ໝີ່ ອ໊ະ. *

21 ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ ປຸນ ມ່ຽນ ໄມ້ ໄຮ່ ເຂົາ ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ. ຕ໋າວ ດສ໋ວນ, ທິນ-ຮູ່ງ ອະເຮນີ້ຍ ຫລົ່ງ ຕົ້ງ ມ່ຽນ ຝຸນ ຫຮງົງ ເຍີຍ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌ ຫວ່າ, ໂອຈ໋ວ ສຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ. 22 ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ໂທ້ ຈັ໋ງ-ໂຫ່, ຈັ໋ນ-ກີກ ຢ່າ ລໍ໌ ທສົງ-ເມ່ງ. 23 ມປ່າ ເຢຍ ບົວ ຕສຸ້ນ ກີ^ຕູ່ ຕສຸ ຕີງ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ ໄຕ່ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ໂຢ່ວ ເອກ້ມ ຕສິ ຕສຸ໌ຍ * ນິ່ນ ບົວ. ຈັ໋ນ ຢ່າ ຝຸນ ຫຮງົງ, 24 ມປ່າ ເຫວີ່ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ໄຟ ຈັ໋ນ, ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ກີ^ຕູ່ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕົ້ມ ທຈະ ຢ່າ ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ. 25 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ຫຮງົງ ເຍີຍ ສີ່, ຕສູ໊ງ ເກົ້າ ໄກວ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ. ທິນ-ຮູ່ງ ເມົາ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ຖສໍ່ ເກົ້າ ເຮ້ນ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທຈະ.

26 ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ຮນ້ຳ ໝັ່ງ ກ໋າ! ທິນ-ຮູ່ງ ເຫ່ວ ເມີ່ຍ ບົວ ຕ້າຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເອີຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ປວັດ, ທສົງ-ເມ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໄມ້ ມ່າຍ ທສ້ຳ. ມ່າຍ ຫັດ ມ໌າ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຕສັ່ງ ຕັ໊ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄມ້ ມ່າຍ ທສ້ຳ. 27 ມປ່າ ປ້າມ ມ່ຽນ ຝຸນ ຫຮງົງ ເຍີຍ, ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ທສົງ-ເມ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໄຍ້. ປ້າມ ມ່ຽນ ຝຸນ ເມົາ ເຍີຍ, ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເຮ້ນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ໄຍ້. 28 ປ້າມ ມ່ຽນ ຝຸນ ຫ່າ ຕັ໊ງ ເຍີຍ, ໝັ່ງ ເຜຍ ເຍີຍ, ໄມ້ ລ່ຳ ຫລົ່ງ ເຍີຍ, ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ໝຽດ ຕົ້ງ ປ້າມ ມ່ຽນ ຝຸນ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ. 29 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ຢຽມ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ໄຮ່ ປູ໋ງ ຫວ່າ-ເໝົາ. 30 ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ, ຢ່າ ປຸນ ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ບົວ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ. ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ກີ^ຕູ່ ປຸນ ບົວ ເຖສົາ ນິ່ນ ຫອບ ໂຮຍ້ວ, ເປ໋ນ ນິ່ນ ເຍີຍ ທສີງ-ເດສ່ງ ມ່ຽນ, ຕສົວະ ບົວ ດສ໋ວນ, ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ຕສຸ໌ຍ. 31 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ເຊ ຮນັ້ງ ກີງ-ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ,

⇑

[Remove Footnotes]