1 ປີ^ເຕ

ປີ^ເຕ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຕະຢ໊ຽດ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ປີ^ເຕ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຕະຢ໊ຽດ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ນິ່ນ ເຟ້ຍ ປຸນ ຢຽມ ດສ໋ານ ເຍີຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ມ່ຽນ. ຢຽມ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ປີ^ເຕ ເຫ່ວ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ “ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ.”

ຝຽນ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ອ໋ອຍ ອອນ ໂຕະ ຝຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ບົວ ຫລາຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ຕສຸ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ໂຕະ ຢ່າ ເຕ໊ຍ ໂຄ້ວ. ປີ^ເຕ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ເຊ ອ໋ອຍ ເຖງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ. ເຢ^ຊູ ໄຕ່ ມີ່ງ ແອ໋ງ ນັ່ງ ຕ້າຍ, ດສ໋ວນ ມີ່ງ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ ຢ່າ ແລ໌ງ ອກະຮ້າ ແອ໋ງ ຕ້າຍ, ຕສ່ຽວ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ຕ໋ອງ. ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ແລ໌ງ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ, ຮິ້ວ ຕີ່ງ ນິ່ນ ບົວ ສ່ຽວ ເຍີຍ ໂຄ້ວ ໜ່ານ ເຊ ເສີຍ ໝັ່ງ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ. ຕສົ໊ວ ເຖົາ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ຮນອຍ ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ.

ປີ^ເຕ ໄມ້ ຕານ ອອນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຕສຸ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ນິ່ນ ຢ່າ ຂວິນ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ນ້າຍ ເສີຍ ຕສັ່ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ຜຸຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-2 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:3-12 ເຖງ ມ່ຽນ ຈັ໋ງ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ເອນ
1:13-2:10 ຂວິນ ມ່ຽນ ຢຽມ ເສີຍ ຕສັ່ງ ໂຕສ໋ວ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ
2:11-4:19 ຕສຸ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ
ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ
5:1-11 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫຍ່ຽມ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ໄຝ, ລ່ານ ຟູ-ສູ ລ່ານ
5:12-14 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

1 ປີ^ເຕ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ປີ^ເຕ, ໂຕສ໋ວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້.

ເຢຍ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຕົ້ງ ຕສຸ ເປຢົ໋າ ຢຽມ ດສ໋ານ ປອນ^ທັດ ແຊ້ງ, ກາ^ລາ^ເທຍ, ຄັບ^ປາ^ໂດ^ເຊຍ, ເອ^ເຊຍ ເຖສົາ ບິ^ທີ^ເນຍ ແຊ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ. 2 ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເອີຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ຈາ-ດ່າງ ກິ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕ້າຍ. ນິ່ນ ເຍີຍ ສີງ ລີ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ທສີງ-ເດສ່ງ ມ່ຽນ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ໝວັງ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຢ່າ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ ດສ໋າວ * ເດສ່ງ ເມີ່ຍ ບົວ.

ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ທສ້ຳໆ ເຍີຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.

ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ

3 ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເທສງ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ເຕຍ, ທິນ-ຮູ່ງ. ນິ່ນ ຕສະເກ້ງ! ຄໍ້-ລ່ຽນ ໄຫ່ ບົວ. ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ໄຕ່ ມີ່ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ແອ໋ງ ປຸນ ນັ່ງ ຕ້າຍ, ປຸນ ບົວ ເຂົາ ນິ່ນ ແອ໋ງ ຊຢັງ-ຢູ໌ງ ເຈ໋ຍ, ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ຢຽດ ລິ໌ວ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ຕ໋ອງ. 4 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ໄຮ່ ສ່ຽວ ໄມ້ ໄຮ່ ໝຽດ, ໄມ້ ໄຮ່ ຮູ້, ໄມ້ ໄຮ່ ຕສິດ ເຍີຍ ປ່ວນ, ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຊຽວ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ທິນ-ຕ້ອງ ເຍີຍ ປ່ວນ. 5 ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ, ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ທຈະ ເປວ ຈ໊ຽນ, ຕສົ໊ວ ເຖົາ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ເຍີຍ ຮນອຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ຕສຢັ໋ງ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ເອນ ທສວດ ຕ້າຍ.

6 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ອອນ-ເຫລາະ ໄມ້ ກຸ໊ນ ອີ້ ຕສັ່ນ ຕສຸ ເສີຍ, ສ່ຽວ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ໂຄ້ວ ໜ່ານ, ເດສົ້າ ຖສາມ ປ໊າ. 7 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ເຊ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ທສີງ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສຽນໆ ເຍີຍ ສຽນ. ສຽນ ຟິມ ເຊ ເກົ້າ ຈ໋າຍ ເຈ໋ຍ ຈຽມ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ຈຽມ ໄຮ່ ຕສິດ ຖສໍ່ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ໂຕ໌ວ ສິນ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ເສີຍ ໝັ່ງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ. ເຖົາ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ເທສງ ເມີ່ຍ ບົວ, ທ່າຍ ເມີ່ຍ ບົວ, ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ອຈັງ-ຫລ່າງ. 8 ໄມ້ ກຸ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ ໄມ້ ແກ້ງ ປວັດ ເຈ໋ຍ ນິ່ນ, ເມີ່ຍ ບົວ ຮນ້ຳ ນິ່ນ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ ອີ້ ຕສັ່ນ ໝັ່ງ ໄມ້ ປວັດ ນິ່ນ, ເມີ່ຍ ບົວ ຢ່າ ສຽນ ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຕສະເກ້ງ! ມ່າຍ ອອນ-ເຫລາະ ອ໊ະ, ຕສູ໊ງ ໄມ້ ມ່າຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ, 9 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ລີ່ງ ວ່ວນ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ. ນ້າຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ.

10 ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເຖົາ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເອນ. ນິ່ນ ບົວ ຫລົງໆ ເຍີຍ ຕສ້າ ໝັ່ງ ຢ່າ ຕສິ້ມ ລໍ໌ ນ້າຍ ໂອຈ໋ວ ເອນ. 11 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ມ່າຍ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ສີງ ລີ່ງ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ກະຍົ໌ວ ຈາ-ດ່າງ ກ໊ອງ ກີ^ຕູ່ ອ໋ອຍ ຕສຸ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ, ມປ່າ ອກະຮ້າ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ. ນິ່ນ ບົວ ທຈະ ຕສ້າ ໝັ່ງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ເຖົາ ຫາຍ ຕສັ່ນ ທສວດ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ທສວດ. 12 ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ, ເຊ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ. ນິ່ນ ບົວ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ກ໊ອງ ເຍີຍ ສີ່ ເມີ່ຍ ບົວ ອີ້ ຕສັ່ນ ໄຮ໌ ມ່ຽນ ຕສຸ້ນ ຄູ້ ຝຽນ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຕສຸ້ນ ຄູ້ ຝຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ເຂົາ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ ພ້າຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ສີງ ລີ່ງ ຕສຸ້ນ. ລ່ຽມ ຟິນ-ມ່ຽນ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຮິ້ວ * ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່.

ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ
ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ

13 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ຕສຢັ໋ງ ໂຮຍ້ວ, ກຸ໊ນ ຈ໊ຽນ ກັ້ນ, ຢ່າ ຫລົ່ງ ເດສ່ງ ໂຮຍ້ວ ຮນ້ຳ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ເຖສີຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເອນ. 14 ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ໝວັງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຍີຍ ນ່າມ ໂຍ໌ວ. ໄມ້ ຕູ໋ງ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຫັ່ນ ໂຕສ໋ວ, ຮນັ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ເມີ່ຍ ບົວ ໄມ້ ແກ້ງ ຮິ້ວ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ນໍ. 15 ເຫ່ວ ເມີ່ຍ ບົວ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຊ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ. ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ສີ່ ເມີ່ຍ ບົວ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ນິ່ນ ນໍ, ທສີງ-ເດສ່ງ. 16 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ກີງ-ໂຊວ ກ໊ອງ,

17 ເມີ່ຍ ບົວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເມີ່ຍ ບົວ ເຫ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ໂຕສ໋ວ “ອາ ເຕຍ ອ່າ.” ນິ່ນ ໄມ້ ໝັ່ງ ຫາຍ ເຕົ້າ ເຍີຍ ຮມຽນ. ນິ່ນ ຕສິ໋ວ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ຊ້ຽມ. ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ເສີຍ ຕສັ່ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ນິ່ນ, ທ່າຍ ນິ່ນ. 18 ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສົວະ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ອົງ-ຖາຍ, ຕ່ອຍ ເຈ໋ຍ ຕ່ອຍ, ໄມ້ ລ່ຳ ຫລົ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ທສວດ ຕ້າຍ. ນິ່ນ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຫລົ່ງ ໄຮ່ ຕສິດ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຮນັ້ງ ຈຽມ ໄຟ ຍ່ານ. 19 ນິ່ນ ຫລົ່ງ ກີ^ຕູ່ ຈ໋າຍ ໄຫ່ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ ຕສົວະ ເມີ່ຍ ບົວ. ກີ^ຕູ່ ເຊ ຮນັ້ງ ໄມ້ ຫວ່າຍ ຝັງ ຢ່າ ໄມ້ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ເອກ້ມ ເຍີຍ ປະກີ ຢູ້ງ ຕອນ ນໍ. 20 ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ແກ້ງ ເຕສີ໋ຍ ລູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ເດົາ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ກິ໊ນ ກີ^ຕູ່ ຕ້າຍ. ແອ໋ງ ເຖົາ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອກະຮ້າ ລາຍ ເຍີຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ ກີ^ຕູ່ ທສວດ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ. 21 ເມີ່ຍ ບົວ ເຂົາ ກີ^ຕູ່ ສຽນ ທິນ-ຮູ່ງ, ຕົ້ງ ກີ^ຕູ່ ໄຕ່ ມີ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ແອ໋ງ ນັ່ງ ຕ້າຍ ຕຸ໊ ອຈັງ-ຫລ່າງ ວົ້ວ ເຕົ້າ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ ເຖສົາ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ເຊ ຢຽມ ທິນ-ຮູ່ງ.

22 ເມີ່ຍ ບົວ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ໂຕສ໋ວ ຕສ່ຽວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ທສີງ-ເດສ່ງ ຕ້າຍ ຢ່າ ຕສະເກ້ງ ຮນ້ຳ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ເດສ່ງ ໂຮຍ້ວ ລ່ານ ຮນ້ຳ ລ່ານ. 23 ເມີ່ຍ ບົວ ເຊ ກັ້ນ ຊຢັງ-ຢູ໌ງ ເຈ໋ຍ, ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຢຽມ ໄຮ່ ໄຕ່ ເຍີຍ ປ໊ວນ ຢູ໌ງ, ເຊ ຢຽມ ໄມ້ ໄຮ່ ໄຕ່ ເຍີຍ ປ໊ວນ ຢູ໌ງ. ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ເຂົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຢຽດ ລິ໌ວ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ໂຕ໌ ກັ້ນ ຊຢັງ-ຢູ໌ງ ເຈ໋ຍ. 24 ຮນັ້ງ ກີງ-ໂຊວ ກ໊ອງ ນໍ,

ນ້າຍ ໂຕ໌ ເຊ ຕສຸ້ນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ໝວັງ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ.

⇑

[Remove Footnotes]