1 ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ ຕສີ້ງ ເຍີຍ
ຈິວ-ປາງ ຕະຢ໊ຽດ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ ໂຕສ໋ວ ມາ^ຊີ^ໂດ^ເນຍ ແຊ້ງ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ. ເປົາ^ໂລ ທສວດ ຟີ^ລິບ^ພອຍ ຕສີ້ງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ມີ່ງ ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ ຕສີ້ງ ແອ໋ງ ຫລຽບ ນອມ ຈິວ-ປາງ. ມປ່າ ອກະຮ້າ ໄມ້ ເລົ່າ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ເໝວີ່ຍ ເຈັ໊ຍ ເປົາ^ໂລ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເປົາ^ໂລ ຕສຸ້ນ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ປຸນ ຈັ໋ນ ໝວັງ, ຈັ໋ນ ຢ່າ ສຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ. ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ເຖສົາ ເປົາ^ໂລ ໄມ້ ຫອບ, ເປົາ^ໂລ ຕສ່ຽວ ທສວດ ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ ຕສີ້ງ ມີ່ງ ເບ^ໂລ^ອາ ຕສີ້ງ. ອກະຮ້າ, ຕົ້ງ ເປົາ^ໂລ ເຖົາ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເຖສົາ ເປົາ^ໂລ ຈວັ່ງ ກົງ ໂຕສ໋ວ ວົ້ວ ເຕົ້າ ທິ^ໂມ^ໄທ ບົ໋ວ ເປົາ^ໂລ, ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ.

ເປົາ^ໂລ ຕສ່ຽວ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ຕະຢ໊ຽດ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ປຸນ ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ ເຫວີ່ຍ ອອນ ສຽນ ເຢ^ຊູ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. ນິ່ນ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ສຽນ ຫລົງ, ຢ່າ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ຢ່າ ເຟ້ຍ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ນິ່ນ ບົວ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ເປົາ^ໂລ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ. ອກະຮ້າ ນິ່ນ ເຕົາ ເຕີ໋ຍ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ ໜ່າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນິ່ນ ບົວ ໜ່າຍ ເປົາ^ໂລ, ກີ^ຕູ່ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ? ເຊ ກ໊ອງ ກີ^ຕູ່ ໄມ້ ແກ້ງ ຕ້າຍ ຕະເຫຍີ່ຍ ດສຸ່ນ, ມ່າຍ ລ່ານ ສຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໄຕ່ ດ່າງ ນໍ, ວົ້ວ ເຕົ້າ ຖສໍ່ ໄຮ່ ຕຸ໊ ຢຽດ ລິ໌ວ ເຍີຍ ແໝ່ງ ໄຟ? ກີ^ຕູ່ ຫາຍ ຕສັ່ນ ແອ໋ງ ຕ້າຍ? ເປົາ^ໂລ ຕສ່ຽວ ເຕົາ, ຢ່າ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ຕສັ່ນໆ ໂຕສ໋ວ ຈ໊ຽນ ກົງ ມີ່ງ ຕສົ໊ວ ກີ^ຕູ່ ແອ໋ງ ຕ້າຍ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:2-3:13 ເປົາ^ໂລ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ຢ່າ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ
4:1-12 ຂວິນ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຜຸຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ
4:13-5:11 ກີ^ຕູ່ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ
5:12-22 ເປົາ^ໂລ ຂວິນ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ນິ່ນ ບົວ
5:23-28 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

1 ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ເຖສົາ ຊີ^ລາ * ເຖສົາ ທິ^ໂມ^ໄທ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ ຕສີ້ງ * ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ, ຕົ້ງ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ມ່ຽນ.

ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.

ເທ^ສະ^ໂລ^ນິ^ກາ ຈິວ-ປາງ
ເຍີຍ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ ຫລົງ

2 ເຢຍ ບົວ ຕສັ່ນໆ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ. ຫາຍ ຕສັ່ນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ຢ່າ ທີ່ ເຖົາ ເມີ່ຍ ບົວ. 3 ເຢຍ ບົວ ຢຽມ ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ຕສັ່ນໆ ຈັ໋ງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຫວີ່ຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ. ເມີ່ຍ ບົວ ຮນ້ຳ ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ໂຕສ໋ວ ກົງ ໂຄ້ວ, ຢ່າ ເຂົາ ວ້ວນ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ. 4 ທິນ-ຮູ່ງ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ້າ! ເຢຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ, 5 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ບົວ ເຖົາ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ ຕສຸ້ນ ຄູ້ ຝຽນ, ເຢຍ ບົວ ໄມ້ ຕານ ຫລົ່ງ ຫວ່າ ກ໊ອງ ຮນັ້ງ, ຢ່າ ມ່າຍ ສີງ ລີ່ງ ເຍີຍ ທຈະ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕີ່ງ ນ້າຍ ຄູ້ ຝຽນ ເຊ ຕສະເກ້ງ ຕສຽນ ເຍີຍ. ເມີ່ຍ ບົວ ກັ້ນ ຮິ້ວ ຕຸ໊, ເຢຍ ບົວ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ບຸດົ໋ງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເຢຍ ບົວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ. ນ້າຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ຫລົງ. 6 ເມີ່ຍ ບົວ ຕສວດ ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ຫຍູ່ງ ຢ່າ ຕສວດ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫຍູ່ງ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສຸ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ ທສ້ຳ, ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ສີງ ລີ່ງ ປຸນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ຕສິ໊ບ ນ້າຍ ຄູ້ ຝຽນ. * 7 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ ປຸນ ຢຽມ ມາ^ຊີ^ໂດ^ເນຍ ເຖສົາ ອາ^ຄາ^ຢາ ແຊ້ງ ເຍີຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຕສວດ.

8 ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂຕ໌ ໄມ້ ຕານ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ ຕສຸ້ນ ທສວດ ມີ່ງ ກ໋ອມ ມາ^ຊີ^ໂດ^ເນຍ ແຊ້ງ ເຖສົາ ອາ^ຄາ^ຢາ ແຊ້ງ ຮນັ້ງ, ນອມໆ ຕ໋ອງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄຮ໌ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຢຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ໄມ້ ຕສຸ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ອ໊ະ. 9 ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເຢຍ ບົວ ມີ່ງ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຕສິ໊ບ ເຢຍ ບົວ, ຢ່າ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ກວັ່ງ ລິ໌ວ ໝິ່ວ-ຝັງ ຕ້າຍ ລໍ໌ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຫວີ່ຍ ຟູ-ສູ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ, ຕສຽນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ. 10 ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ຢ່າ ຕສົ໊ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ, ຕົ້ງ ໄຕ່ ມີ່ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ນັ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ເຢ^ຊູ. ນິ່ນ ຢ່າ ໂອຈ໋ວ ບົວ ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ, ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ໄມ້ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ໂນ໌ວ.

⇑

[Remove Footnotes]