1 ທິ^ໂມ^ໄທ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ທິ^ໂມ^ໄທ ຕະຢ໊ຽດ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ທິ^ໂມ^ໄທ ຢຽມ ເອ^ເຊຍ ແຊ້ງ ທສວດ ເສີຍ. ນິ່ນ ເຍີຍ ມາ ໂຕສ໋ວ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ, ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕຍ, ຈັ໋ນ-ກີກ. ທິ^ໂມ^ໄທ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ເຕົ້າ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ, ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ເປົາ^ໂລ ມີ່ງ ຕສຸ້ນ ຄູ້ ຝຽນ. ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ທິ^ໂມ^ໄທ ຕະຢ໊ຽດ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ທິ^ໂມ^ໄທ ຢຽມ ເອ^ເຟ^ໂຊ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ ໂຕສ໋ວ ກົງ. ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ມ່າຍ ປົວ ຫຍູ່ງ ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ.

ຕະຢ໊ຽດ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ບູ້ງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ວົ້ວ ນອມ ຈິວ-ປາງ ມ່າຍ ມ່ຽນ ຕສຸ້ນ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ. ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຊ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຈັ໋ນ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ຕສອບ ຈ໊ຽນ ເປ໋ນ ຕ້າຍ. ນິ່ນ ບົວ ສຽນ, ຕະຟ່ານ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ນອມ ປ້າມ ເກນ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ເຊ ເອ໊າະ ໄຫ່. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ຫາຍ ເຕົ້າ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ປີ໋ງ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ສີ່, ຢ່າ ມ່າຍ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ, ເຊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເກ່ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ຫຍັ່ນ ຮົບ, ຢ່າ ໄມ້ ຕູ໋ງ ຕອງ ຈາ.

ຕະເຫຍີ່ຍ, ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ກ໊ອງ ເຖົາ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ເລີ໌ຍ-ປ໋າຍ, ຢ່າ ກ໊ອງ ເຖົາ ກຸ໊ນ ຈິວ-ປາງ, ໂກ໋ວ ຈິວ-ປາງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ.

ເຊດ ເມວີ໌ຍ ເປົາ^ໂລ ອຈ໋າວ ທິ^ໂມ^ໄທ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໄຮ່ ໂຕສ໋ວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ໂປວ, ຢ່າ ອຈ໋າວ ນິ່ນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໄຮ່ ຕໍ້ ຕຸ໊ ທສ້ຳ-ປານ ສຽນ ເຢ^ຊູ ມ່ຽນ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-2 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:3-3:16 ຈິວ-ປາງ ເຖສົາ ກຸ໊ນ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ
4:1-6:21 ອຈ໋າວ ທິ^ໂມ^ໄທ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ກົງ

1 ທິ^ໂມ^ໄທ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ຕສິ໋ວ ບົວ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ປຸນ ບົວ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຫລີ່ງ ໂຕສ໋ວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້.

2 ເຢຍ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ທິ^ໂມ^ໄທ, * ຕົ້ງ ເຫວີ່ຍ ບົວ ສຽນ ຕສ໊ຽວ ຕ໋ອງ ໂຕສ໋ວ ເຢຍ ເຍີຍ ທສຽນ ຕອນ ວົ້ວ ເຕົ້າ.

ໂທ້ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຢ່າ ໂທ້ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເມີ່ຍ, ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ.

ຂວິນ ທິ^ໂມ^ໄທ ໄຝ ຟິມ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ

3 ເຢຍ ຂວິນ ເມີ່ຍ ຢຽມ ເອຈ່ຍ ເອ^ເຟ^ໂຊ ຕສີ້ງ ຮນັ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ເຢຍ ອ໋ອຍ ມີ່ງ ມາ^ຊີ^ໂດ^ເນຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເຢຍ ຂວິນ ເມີ່ຍ ນໍ. ຢຽມ ໜ່າຍ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຕສຸ້ນ ຈ໊າ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ, ເຢຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ເມີ່ຍ ຫັດ ຈ໊ຽນ ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ອຈ໋າວ. 4 ອ໋ອຍ ຕສຸ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ກວັ່ງ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ໂຮຍ້ວ ດສ່ຳ ໂລ໌-ຮນອຍ ເຍີຍ ໂກ໊ວ-ໄຫລ່ ເຖສົາ ໂລ໌-ຮນອຍ ອົງ-ຖາຍ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ ໄມ້ ໄຮ່ ຈົ່ມ, ຕ່ອຍ ເຈ໋ຍ ຕ່ອຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ຂູງ ໂຕສ໋ວ ກອນ ປຸນ ມ່ຽນ ແດສງ ມີ່ງ ແດສງ ຕ້າຍ ຮນັ້ງ, ໄມ້ ເຖງ ມ່ຽນ ສຽນ ຫລົງ, ໄຮ່ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ. 5 ເຢຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ຫັດ ເຊ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ລ່ານ ຮນ້ຳ ລ່ານ. ລ່ານ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ຮນ້ຳ ລ່ານ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ຫລົ່ງ ຄູ້ ລ່າງ ຟິມ, ຢ່າ ຕສຽນໆ ເຍີຍ ສຽນ. 6 ມປ່າ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ກວັ່ງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ ມີ່ງ ພຽນ, ຂູງ ແດສງ ໄມ້ ລ່ຳ ຫລົ່ງ ເຍີຍ ສີ່ ຮນັ້ງ. 7 ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ໂຕສ໋ວ ຟິນ-ແຊງ ອຈ໋າວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ມປ່າ ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ ໄມ້ ເມ່ງ ແປະ. ນິ່ນ ບົວ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ສີ່ ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ ຕສູ໊ງ ໄມ້ ເປັຍ ໂຮຍ້ວ.

8 ເຊ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ຫລົ່ງ ຕຸ໊ ຫອບ ນໍ, ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ເຊ ຫລົງ ເຍີຍ. 9 ມປ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຫວີ່ຍ ຄູ້ ມ່ຽນ ຫລຽບ ຕ້າຍ. ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ຫລຽບ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ມ່ຽນ ຫວ່າຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ໄມ້ ໝວັງ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ແອ໋ງ ເຖສົາ ໄມ້ ກັນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ, ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ ເຍີຍ, ໄມ້ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ, ເຖສົາ ໝັ່ງ ເຜຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ, ໄຕ໋ ເຕຍ ໄຕ໋ ມາ ເຍີຍ, ເຖສົາ ໄຕ໋ ມ່ຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ, 10 ໄມ້ ຫລວນ ຫ່ອງ ເຍີຍ, ມຈັ່ງ ຫຮຢຽນ ມຈັ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໜິ່ມ ມ່ຽນ ໝ່າຍ ເຍີຍ, ເຖສົາ ກ໊ອງ-ແປະ ເຍີຍ, ໂຕສ໋ວ ຈ໊າ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ເຍີຍ, ຢ່າ ເຫວີ່ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ແຫງ່ງ ຕສຽນ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ. 11 ນ້າຍ ຕສຽນ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ ເຊ ຫອບ ຕສຸ ເທສງ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຈິວ ປຸນ ເຢຍ ຕສຸ້ນ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ອຈັງ-ຫລ່າງ * ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ.

ເປົາ^ໂລ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ
ທິນ-ຮູ່ງ ຄໍ້-ລ່ຽນ ນິ່ນ

12 ເຢຍ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ, ຕົ້ງ ເຖສີຍ ທຈະ ປຸນ ເຢຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ຝຸນ ເຢຍ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົງ. 13 ໄມ້ ກຸ໊ນ ຕສິ້ນ ດ່າງ ເຢຍ ຄີ ນິ່ນ, ໂຕສ໋ວ ໂຕະ ກ໊ອງ ໂຕະ ນິ່ນ, ທິນ-ຮູ່ງ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເຢຍ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເຢຍ ໄມ້ ແກ້ງ ສຽນ ກີ^ຕູ່, ເຢຍ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ເຢຍ ຢ່າ ໄມ້ ຮິ້ວ. * 14 ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຖສີຍ ເອນ ທສ້ຳໆ ເຍີຍ ຕສ່ຽວ ປຸນ ເຢຍ ເຂົາ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ມ່າຍ ສຽນ ຟິມ ຢ່າ ມ່າຍ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ.

15 ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເອຈ່ຍ ປ້າມ ເກນ ເຫວີ່ຍ ໂອຈ໋ວ ຕສຸ໌ຍ-ມ່ຽນ. ນ້າຍ ໂຈ໋ວ ຫວ່າ ຕສະເກ້ງ ຕສຽນ ໄຫ່, ຜຸຍ ຕຸ໊ ໝ່ານ ມ່ຽນ ສຽນ. ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕສຸ໌ຍ-ມ່ຽນ ເຢຍ ກັ້ນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ຫວ່າຍ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ. 16 ມປ່າ ທິນ-ຮູ່ງ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເຢຍ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຢຽມ ເຢຍ ປຸນ ທສີງ ນິ່ນ ມ່າຍ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ໜ່ອຍ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ຫວ່າຍ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ-ມ່ຽນ, ນ້າຍ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ ປຸນ ອກະຮ້າ ຕ້າຍ ສຽນ ນິ່ນ, ຕຸ໊ ຢຽດ ລິ໌ວ ເຍີຍ ແໝ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ.

17 ອ໋ອຍ ຕສຸ ທ່າຍ ຢຽດ ລິ໌ວ ຢຽມ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ຕົ້ງ ໄມ້ ໄຮ່ ໄຕ່, ບົວ ໝັ່ງ ໄມ້ ປວັດ ເຍີຍ ດຸ ເຕົ້າ ທິນ-ຮູ່ງ. ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽດ ລິ໌ວ ເທສງ ເຖົາ ໝ່ານ ໂກ໊ວ ໝ່ານ ຕ່ອຍ. ອາ^ເມນ.

18 ເຢຍ ເຍີຍ ຕອນ, ທິ^ໂມ^ໄທ ອ້າ! ເຢຍ ອີ້ ຕສັ່ນ ເຫ່ວ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ເຊ ຕສິ໋ວ ຕສິ້ນ ດ່າງ ມ່ຽນ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ກ໊ອງ ເຖົາ ເມີ່ຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ຫລົ່ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ ຫວົວະ ກິ່ນ ເບ໊າະ ຫລົງ ເຍີຍ ຈ໋າ. 19 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສັ່ນໆ ສຽນ ຫລົງ ຢ່າ ມ່າຍ ຄູ້ ລ່າງ ຟິມ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຫວ່າຍ ລ່າງ ຟິມ, ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ ຕສ່ຽວ ດ໊ອດ ເດສ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. 20 ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ ມ່າຍ ອີ ເຕົ້າ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ຮີ^ເມ^ເນ^ອັດ ເຖສົາ ອາ^ເລກ^ຊານ^ເດ. ເຢຍ ເຕສ໊າະ ນິ່ນ ບົວ ຈິວ ປຸນ ຊາ^ຕານ ໝີ່ ອ໊ະ, ເຫວີ່ຍ ອຈ໋າວ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ຕູ໋ງ ຄີ ທິນ-ຮູ່ງ.

⇑

[Remove Footnotes]