2 ໂຄ^ລິນ^ໂທ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ
ຕະເຫຍີ່ຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ຕະເຫຍີ່ຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ປຸນ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ເຖສົາ ວົ້ວ ນອມ ຈິວ-ປາງ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ໂຕະ ເປົາ^ໂລ ມປ່າ ເປົາ^ໂລ ດົ່ງ ຫາຍ ອ໋ອຍ ເຖສົາ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ ຫລົງ. ຕສະເກ້ງ ຕຸ໊ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ຫອບ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ອະເຮນີ້ຍ ໄຫ່.

ຢຽມ ຝຽນ-ກອນ ເປົາ^ໂລ ກ໊ອງ ເມ່ງ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ໂຕະ ເຖສົາ ນິ່ນ ຕ໋ອຍ-ເຕກ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ໊ອງ ເຮນ້ຍ ເຍີຍ. ອກະຮ້າ ຈິວ-ປາງ ໝວັງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຫວ່າ, ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ກວັ່ງ ຕສຸ໌ຍ, ແອ໋ງ ເຖສົາ ເປົາ^ໂລ ໂຕສ໋ວ ຫອບ ຕ້າຍ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຫລົງ ໂຮຍ້ວ ໄຫ່.

ຝຽນ-ເຕວີ໊ຍ ເປົາ^ໂລ ໂທ້ ຈິວ-ປາງ ທສວດ ຟິມ ກັ໊ບ ຍ່ານ ເຖງ ຢູ^ເດຍ ແຊ້ງ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຈົ່ມ ມ່ຽນ. ອກະຮ້າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ປົວ ຕສາງ, ເປົາ^ໂລ ກ໊ອງ ເມ່ງ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ກົງ-ໂຕສ້ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຢຽມ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກ໊ອງ ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ ເຊ ຕສຽນ ກົງ-ໂຕສ້, ເປົາ^ໂລ ຈ໊າ ເຍີຍ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-11 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:12-7:16 ເປົາ^ໂລ ເຖສົາ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ
8:1-9:15 ກັ໊ບ ຍ່ານ ປຸນ ຢູ^ເດຍ ແຊ້ງ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ
10:1-13:10 ເປົາ^ໂລ ກ໊ອງ ນິ່ນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຕຸ໊ ຫັດ ມ໌າ ໂຕສ໋ວ ກົງ-ໂຕສ້
13:11-14 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

2 ໂຄ^ລິນ^ໂທ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ເອີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້. ເຢຍ ເຖສົາ ບົວ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ, ທິ^ໂມ^ໄທ, ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ຢຽມ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ, * ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ, ຢ່າ ເຟ້ຍ ປຸນ ກ໋ອມ ອາ^ຄາ^ຢາ ແຊ້ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ.

2 ໂທ້ ບົວ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.

ເປົາ^ໂລ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ

3 ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເທສງ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ເຕຍ, ທິນ-ຮູ່ງ, ຕົ້ງ ຄໍ້-ລ່ຽນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ, ຢ່າ ຕສັ່ນໆ ອອນ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ. 4 ບົວ ມ່າຍ ຫຍູ່ງໆ ຂວນ ນ່ານ, ນິ່ນ ອອນ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ບົວ ແອ໋ງ ໄຮ່ ອອນ ປວັ້ງ ຕສຸ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຂວນ ນ່ານ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ອອນ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ບົວ ຢ່າ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ໄຮ່ ອອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. 5 ບົວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ມ່າຍ ປ່ວນ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ ທສ້ຳ, ບົວ ຢ່າ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ເຂົາ ກີ^ຕູ່ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ອອນ ໂຮຍ້ວ ທສ້ຳ. 6 ເຊ ກ໊ອງ ເຢຍ ບົວ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ, ເຊ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ອອນ ໂຮຍ້ວ ຢ່າ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ. ເຊ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ອອນ ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ເຊ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ອອນ ໂຮຍ້ວ, ຢ່າ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ໜ່ອຍ ເຕ໊ຍ ຕຸ໊ ໂຄ້ວ, ຮນັ້ງ ເຢຍ ບົວ ເຕ໊ຍ ຕຸ໊ ໂຄ້ວ ນໍ. 7 ເຢຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສັ່ນໆ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ຕ໋ອງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຮນັ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ປ່ວນ ເຖສົາ ເຢຍ ບົວ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ, ເມີ່ຍ ບົວ ຢ່າ ມ່າຍ ປ່ວນ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ອອນ ໂຮຍ້ວ ຮນັ້ງ ນິ່ນ ອອນ ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ນໍ.

8 ຕສວັ໋ງ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ເຢຍ ບົວ ອ໋ອຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ເຢຍ ບົວ ຢຽມ ເອ^ເຊຍ ແຊ້ງ ປວັ້ງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ໂຄ້ວ ໜ່ານ, ຮນັ້ງ ເຮນ້ຍ ໄຫ່ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ດັ໊ບ ຈ໊ຽນ ຊິນ ນໍ, ຕສູ໊ງ ຫລ່າຍ ໄມ້ ຕຸ໊ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ. * 9 ເຢຍ ບົວ ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ໄຮ໌ ຮນັ້ງ ຕສຸ ຕີ່ງ ໄຕ໋ ໄຕ່, ມປ່າ ນ້າຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ໄມ້ ເຂົາ ເຢຍ ບົວ ກັ້ນ. ເຊ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ຂູງ ເຂົາ ທິນ-ຮູ່ງ, ຕົ້ງ ໄຮ່ ປຸນ ໄຕ່ ມີ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ນັ່ງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ. 10 ນິ່ນ ໂອຈ໋ວ ເຢຍ ບົວ ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ທສ້ຽວ, ໄຮ່ ຫ່ອຍ ແໝ່ງ ເຍີຍ ສີ່. ນິ່ນ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ໂອຈ໋ວ ເຢຍ ບົວ. ເຢຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ເຂົາ ນິ່ນ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ນິ່ນ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ໂອຈ໋ວ ເຢຍ ບົວ, 11 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ເຖງ ເຢຍ ບົວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ເຕົາ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຖສີຍ ເອນ ປຸນ ເຢຍ ບົວ.

ເປົາ^ໂລ ທິ້ວ ໂຮຍ້ວ
ໄມ້ ມີ່ງ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ

12 ນ້າຍ ເຢຍ ບົວ ປູ໋ງ ຫວ່າ-ເໝົາ ຕຸ໊ ເຍີຍ. ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢຍ ບົວ ຢຽມ ເສີຍ ຕສັ່ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ, ຢ່າ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ຈິວ ທົງ. ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ, ໂຮຍ້ວ ຕສີ໋ງ ເຍີຍ. ເຢຍ ບົວ ຢ່າ ໄມ້ ເຂົາ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ. ຂູງ ເຂົາ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອນ ຮນັ້ງ. 13-14 ເຢຍ ບົວ ເຟ້ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ, ເຊ ຂູງ ເຟ້ຍ ຕົ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ່ ໂຕະ, ໄຮ່ ຮິ້ວ ເຍີຍ ຮນັ້ງ. ອີ້ ຕສັ່ນ ເມີ່ຍ ບົວ ຂູງ ເມ່ງ ແປະ ເຕີ໋ຍ ປ໊າ ເຢຍ ບົວ ຮນັ້ງ, ມປ່າ ເຢຍ ຮນ້ຳ ຕ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ໝັ່ນໆ ເມ່ງ ແປະ ເດສ່ງ ເຢຍ ບົວ. ຮນັ້ງ ນ້າຍ, ເຖົາ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ເທສງ ເຢຍ ບົວ, ຮນັ້ງ ເຢຍ ບົວ ອ໋ອຍ ເທສງ ເມີ່ຍ ບົວ ນໍ.

15 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຝຸນ ຕີ່ງ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ, ເຢຍ ຕ້າວ ຕັ້ງ ອ໋ອຍ ມີ່ງ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ແອ໋ງ ຕຸ໊ ດສຸ່ນ ຫລົງ. 16 ເຢຍ ມີ່ງ ມາ^ຊີ^ໂດ^ເນຍ ເຢຍ ອ໋ອຍ ຢັ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ ມີ່ງ. ດສ໋ວນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ແອ໋ງ ຢັ້ງ ໜ່າຍ ດສ໋ວນ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຖງ ເຢຍ ທສວດ ເຈົ໊າ ມີ່ງ ຢູ^ເດຍ ແຊ້ງ. * 17 ເຢຍ ຕ໊າ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ຕສະເອີ໋ຍ, ເມີ່ຍ ບົວ ປວັດ ຮນັ້ງ ເຢຍ ໂຮຍ້ວ ໄມ້ ຕີ່ງ ໄຟ? ເຢຍ ຂູງ ເອີຍ ເຢຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຕ໊າ ຕສະເອີ໋ຍ ໄຟ? ຢຽດ ປິ່ນ ກ໊ອງ ເຕສີ໌ຍ, ຢຽດ ປິ່ນ ກ໊ອງ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ. 18 ເຢຍ ຕສຢັ໊ງ ຈ໊ຽນ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, ເຢຍ ບົວ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຢຽດ ປິ່ນ ກ໊ອງ ເຕສີ໌ຍ, ຢຽດ ປິ່ນ ກ໊ອງ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ. 19 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ເຖສົາ ຊີ^ລາ * ເຖສົາ ທິ^ໂມ^ໄທ ຕສຸ້ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ, ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່, ເຍີຍ ໂຕ໌ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ໝວັງ. ກີ^ຕູ່ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຢຽດ ປິ່ນ ເຕສີ໌ຍ, ຢຽດ ປິ່ນ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ. ຕ໋າວ ດສ໋ວນ ຢຽມ ນິ່ນ ຫຍູ່ງໆ ຂູງ “ເຕສີ໌ຍ.” * 20 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ຢຽດ ຕສູ໊ງ, ກີ^ຕູ່ ປຸນ ທສີງ ເຊ “ເຕສີ໌ຍ ເຍີຍ.” ບົວ ຕສ່ຽວ ເຂົາ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ກ໊ອງ, “ອາ^ເມນ” ເຫວີ່ຍ ທ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ. 21 ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕີ່ງ ບົວ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ. ນິ່ນ ພ້າຍ ເຢຍ ບົວ, 22 ຢ່າ ອກ໊າບ ຈ໊ຽນ ຢ໋ຽນ, ປຸນ ທສີງ ບົວ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ຢ່າ ປຸນ ສີງ ລີ່ງ ຢຽມ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ໂຕສ໋ວ ຕີ່ງ-ຕສິ້ນ ເປວ ຈ໊ຽນ ອກະຮ້າ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ.

23 ເຢຍ ເຫ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖງ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. ເຢຍ ຕີ່ງ ໄມ້ ມີ່ງ ໂຄ^ລິນ^ໂທ ຕສີ້ງ ເຊ ເຫວີ່ຍ ຫຍ່າງ ເມີ່ຍ ບົວ. 24 ເຢຍ ບົວ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ກຸ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ. ເຢຍ ບົວ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ຈວັ່ງ ກົງ ໂຕສ໋ວ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ເຂົາ ສຽນ ຟິມ ຫລຽບ ຕຸ໊ ວ້ວນ ອ໊ະ.

⇑

[Remove Footnotes]