2 ໂຢ^ຮັນ

ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຕະເຫຍີ່ຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຕະເຫຍີ່ຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ປຸນ “ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຕໍ່ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ.” ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕົ້ມ ຕໍ່, ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ຕ໋າຍ ເປີ໊ຍ ຕສຸ ຢຽດ ນອມ ຈິວ-ປາງ. ຝຸຈ໊ວຍ ຢ່າ ເປີ໊ຍ ຕສຸ ວົ້ວ ນອມ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ເຊ ນັ້ງ ເຍີຍ, ເຟ້ຍ ຕ້າຍ ຂວິນ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ ລ່ານ ຮນ້ຳ ລ່ານ, ຢ່າ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຝ ຟິມ ຕສຸ້ນ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1-3 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
4-6 ຂວິນ ລ່ານ ຮນ້ຳ ລ່ານ
7-11 ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ໄຝ ຟິມ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ
12-13 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

2 ໂຢ^ຮັນ 1

1 ເຢຍ, ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂກ໋, ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຕໍ່ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ. ເຢຍ ຕສະເກ້ງ ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ ບົວ. ໄມ້ ຕານ ເຢຍ ຮນ້ຳ ຮນັ້ງ. ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຮິ້ວ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ ບົວ, 2 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ມ່າຍ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ຢຽມ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຢຽດ ລິ໌ວ ເຖສົາ ບົວ ຢຽມ.

3 ໂທ້ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ, ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່, ຄໍ້-ລ່ຽນ ບົວ, ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ບົວ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ, ລ່ານ ຢ່າ ຮນ້ຳ ລ່ານ.

ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ກີ^ຕູ່ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ

4 ເຢຍ ຕສະເກ້ງ ອະເຮນີ້ຍ ໄຫ່ ປວັດ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ປຸນ ບົວ ເຍີຍ ຫລີ່ງ ກັນ ຫລົງ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ. 5 ຕົ້ມ ຕໍ່ ອ້າ! ອີ້ ຕສັ່ນ ເຢຍ ຂວິນ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ລ່ານ ຮນ້ຳ ລ່ານ. * ນ້າຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຢຍ ເຟ້ຍ ຊຢັງ-ຫລີ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ. ນ້າຍ ຕິ້ວ ຫລີ່ງ ຢຽມ ກອນ ບົວ ມຕ້າຍ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ຕ້າຍ ອ໊ະ. 6 ຮນ້ຳ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫລີ່ງ. ຢຽມ ກອນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ໌ ເຈ໋ຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຫລີ່ງ ເຊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນ້ຳ ທິນ-ຮູ່ງ. ລ່ານ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນ້ຳ ລ່ານ.

7 ມ່າຍ ດົ໊ວ ມ່ຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ ທສວດ ມີ່ງ ໂຢ້ວ ລູ່ງ ເດ໊ຍ. ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ຫຍ່ຽມ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ເປ໋ນ ເຕົ້າ ປ້າມ ມ່ຽນ. ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ ເຊ ຂູງ ດົ໊ວ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ. 8 ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຝ ຟິມ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ * ໂຕສ໋ວ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ກົງ ດ໊ອດ, ມປ່າ ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ ປວັ໊ງ.

9 ຫາຍ ເຕົ້າ ໄກວ ບຢັ໋ງ-ດສຢ໋າວ, ໄມ້ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ກີ^ຕູ່ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ, ວົ້ວ ເຕົ້າ ໄມ້ ມ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ. ມປ່າ ຫາຍ ເຕົ້າ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ກີ^ຕູ່ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ, ນິ່ນ ມ່າຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ຢ່າ ມ່າຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຕອນ. 10 ເຊ ກ໊ອງ ຫາຍ ເຕົ້າ ຕ້າຍ ຢ່າ ໄມ້ ຕສຸ້ນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ຕສິ໊ບ ນິ່ນ ເປັຍ ເປຢົ໊າ. ລ່ຽມ ໄມ້ ຕູ໋ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ກ໊ອງ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ຫວ່າ. 11 ເຊ ກ໊ອງ ຫາຍ ເຕົ້າ ເຖສົາ ນິ່ນ ກ໊ອງ ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ຫວ່າ, ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຖສົາ ນິ່ນ ຕົ້ງ ໂຮຍ້ວ ໂຕສ໋ວ ເອ໊າະ ສີ່.

ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

12 ເຢຍ ຖສໍ່ ມ່າຍ ທສ້ຳ ເຍີຍ ເຢຍ ອ໋ອຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ມປ່າ ໄມ້ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ເຕສີ໊ຍ ຫລົ່ງ ໝັດ ເຟ້ຍ. ເຢຍ ກັ້ນ ອ໋ອຍ ມີ່ງ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ຕ໋ອຍ ຮມຽນ ກ໊ອງ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ບົວ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ເຖົາ ຕ້າວ.

13 ເມີ່ຍ ເຍີຍ ເດສ໌ຍ, ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ, * ຢ່າ ຈັ໋ງ ເຖົາ ເມີ່ຍ.

⇑

[Remove Footnotes]