2 ປີ^ເຕ

ປີ^ເຕ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຕະເຫຍີ່ຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ປີ^ເຕ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຕະເຫຍີ່ຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ນິ່ນ ເຟ້ຍ ປຸນ ໂລ໌-ຮນອຍ ສຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ. ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ແຫງ່ງ ຕຸ໊ ຮີ່ງ ຕສຸ້ນ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ຢ່າ ຫລາຍ ກັນ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ເປ໋ນ ເຍີຍ ສີ່. ນິ່ນ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຮີ່ງ ເຈ໋ຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ນໍ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສະເກ້ງ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ຮິ້ວ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ, ຕົ້ງ ປວັດ ເຈ໋ຍ ເຢ^ຊູ ຢ່າ ໄຮ໌ ນິ່ນ ອຈ໋າວ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ.

ປີ^ເຕ ເກົ້າ ເດສົ້າ ເຈ໋ຍ ເຊ ເຢ^ຊູ ແລ໌ງ ນິ່ນ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ຕ້າຍ ດສຸ່ນ ມປ່າ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກ໊ອງ ນິ່ນ ໄມ້ ຕ້າຍ ອ໊ະ. ປີ^ເຕ ບົ໋ວ ມ່ຽນ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ຕ້າຍ. ປວັດ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ຕ້າຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ອ໋ອຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ຕສຸ ໝຽດ. ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສົ໊ວ ປຸນ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ມ່າຍ ຖຈັງ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ກວັ່ງ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-2 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:3-21 ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ
2:1-22 ຕສຸ້ນ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ
3:1-18 ກີ^ຕູ່ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ດສຸ່ນ

2 ປີ^ເຕ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ຊີ^ມົນ ປີ^ເຕ, ໂຕສ໋ວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ໂປວ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້.

ເຢຍ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ເຂົາ ບົວ ແປ້ງ ຟິມ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຕຸ໊ ເຖສົາ ບົວ ຈວັ່ງ ຕົ້ງ ຫຍູ່ງ ຈ໋າຍ ເຍີຍ ໂຕ໌ ສຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ.

2 ເຢຍ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຈາ ທສ້ຳ ຈ໊ຽນ ຝາວ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ.

ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ
ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ

3 ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ທຈະ ເຕສ໊າະ ບົວ ຢຽມ ນ້າຍ ເສີຍ ຕສັ່ງ ເຫວີ່ຍ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ ຖຈຽມ ຫລົ່ງ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ເຖສີຍ ປຸນ ບົວ. ບົວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ຕຸ໊ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ, ຕົ້ງ ເຫ່ວ ບົວ ຕ້າຍ ຈວັ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ ເຖສົາ ນິ່ນ ຫລົງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ. 4 ຮນັ້ງ ນ້າຍ, ນິ່ນ ແລ໌ງ ໂຮລ ໄຫ່, ຈ໋າຍ ໄຫ່ ເຍີຍ ຫວ່າ ປຸນ ບົວ. ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ໄຮ່ ເຂົາ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ຕຸ໊ ຈວັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຟຽມ-ຝີງ, ຢ່າ ໄຮ່ ເປຢົ໋າ ດຸ໊ດ ປ້າມ ເກນ ເຍີຍ ຫວ່າຍ ສີ່, ຕົ້ງ ປ້າມ ມ່ຽນ ເອີຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຫັ່ນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຫວ່າຍ ສີ່.

5 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ເດສ່ງ ໂຮຍ້ວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ ຈາ ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ສີ່. ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ສີ່ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈາ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ. * 6 ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈາ ໄຮ່ ກຸ໊ນ ຕຸ໊ ກັ້ນ. ໄຮ່ ກຸ໊ນ ຕຸ໊ ກັ້ນ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈາ ມ່າຍ ໜ່ອຍ ເຕ໊ຍ. ມ່າຍ ໜ່ອຍ ເຕ໊ຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈາ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ. 7 ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈາ ຮນ້ຳ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ. ຮນ້ຳ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈາ ຮນ້ຳ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ. 8 ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ ຫລົງ ເຍີຍ ສີ່ ຢ່າ ຈາ ມ່າຍ ທສ້ຳ ຈ໊ຽນ ຝາວ, ຕສ່ຽວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ທສວດ ປັ້ນ ເຕສີ່ຍ, ມ່າຍ ລ່ຳ ຫລົ່ງ, ຢ່າ ເກົ້າ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່. 9 ມປ່າ ຫາຍ ເຕົ້າ ໄມ້ ມ່າຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ ຫລົງ ເຍີຍ ສີ່ ນໍ, ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຊ ມຕສີງ ບົ໊ວ, ໝັ່ງ ໄມ້ ຕຸ໊ ໂກ, ຢ່າ ຫລະຄຸ ນິ່ນ ຕສິ້ນ ດ່າງ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ ຕຸ໊ ດສ໋າວ ເດສ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ.

10 ຕສວັ໋ງ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈາ ຈອມ ໂຮຍ້ວ ໂຕສ໋ວ, ປຸນ ທສີງ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສະເກ້ງ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫ່ວ ຕ້າຍ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ, ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽດ ລິ໌ວ ຢ່າ ໄມ້ ດ໊ອດ. 11 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ເປັຍ ບົວ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຢຽດ ລິ໌ວ ເຍີຍ ກົ໊ວະ.

12 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສູ໊ງ ຮິ້ວ ລິ໌ວ ຢ່າ ເຂົາ ວ້ວນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສິ໊ບ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ, ເຢຍ ອ໋ອຍ ຕສັ່ນໆ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່. 13 ເຢຍ ຮນ້ຳ ເຢຍ ຖສໍ່ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ * ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຢຍ ຫອບ ຕສຸ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ຈັ໋ງ ຕຸ໊ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່. 14 ເຢຍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ໄມ້ ເລົ່າ ເຢຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກວັ່ງ ເຢຍ ນ້າຍ ນອມ ໄຮ່ ໄຕ່ ເຍີຍ ຊິນ, * ຮນັ້ງ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເມ່ງໆ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຢຍ ນໍ. 15 ເຢຍ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ເດສ່ງ ທຈະ ລໍ໌ ເຈົ໊າ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສົ໊ວ ເຢຍ ເກວີຍ ເສີຍ ຕສ່ຽວ ຕສັ່ນໆ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່.

ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ກ໊ອງ
ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ

16 ເຢຍ ບົວ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຫລົ່ງ ໄກວ-ທຈ້າວ ມ່ຽນ ເປ໋ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ໂກ໊ວ-ໄຫລ່ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ທຈະ ເຖສົາ ນິ່ນ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ຕ້າຍ ດສຸ່ນ ເຍີຍ ສີ່. ເຊ ເຢຍ ບົວ ກັ້ນ ເຍີຍ ມຕສີງ ຕຸ໊ ປວັດ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮ່າງ ຕ້າວ. 17 ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ທ່າຍ ນິ່ນ, ປຸນ ນິ່ນ ມ່າຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ມ່າຍ ເຖຈຍ ຢຽມ ອຈັງ-ຫລ່າງ ໄຫ່ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ * ຕ້າຍ ກ໊ອງ,

18 ເຢຍ ບົວ ເຖສົາ ນິ່ນ ຢຽມ ວົ້ວ ນອມ ທສີງ-ເດສ່ງ ບົງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຢຍ ບົວ ຢ່າ ຕຸ໊ ໄຮ໌ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຖຈຍ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ ຕ້າຍ.

19 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເຢຍ ບົວ ເກົ້າ ຮິ້ວ ຕີ່ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຊ ຕສຽນ ເຍີຍ. ເມີ່ຍ ບົວ ຫລົ່ງ ໂຮຍ້ວ ຮນ້ຳ ເຖົາ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ ເຊ ຫລົງ ອ໊ະ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຊ ຮນັ້ງ ນອມ ຕັງ ຕສິ໋ວ ຈ໊ຽນ ຫຮມວັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ເຖົາ ລູ່ງ ບ໌ຽວ ອຈັງ, ຖາຍ-ແປະ ຟີງ * ທສວດ ຕ້າຍ ຕສິ໋ວ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. 20 ຕະຢ໊ຽດ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເປັຍ ໂຮຍ້ວ, ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ໄຮ່ ຫລົ່ງ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ພໍ້ ເມ່ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ເຟ້ຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ກີງ-ໂຊວ ເຍີຍ ຫວ່າ. 21 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ໄຮ່ ເອີຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ໂຕ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ມ່ຽນ ໂຕ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຊ ເອີຍ ສີງ ລີ່ງ ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ ຮນັ້ງ.

⇑

[Remove Footnotes]