2 ທິ^ໂມ^ໄທ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ທິ^ໂມ^ໄທ ຕະເຫຍີ່ຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ທິ^ໂມ^ໄທ ຕະເຫຍີ່ຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ເປົາ^ໂລ ອຈ໋າວ ທິ^ໂມ^ໄທ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິ^ໂມ^ໄທ ເຖສົາ ນິ່ນ ຕົ້ງ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ກົງ ໂຕສ໋ວ, ມປ່າ ທິ^ໂມ^ໄທ ເກົ້າ ຫລຸນ ທສ້ຳ. ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ອຈ໋າວ ທິ^ໂມ^ໄທ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ໜ່ອຍ ເຕ໊ຍ. ເປົາ^ໂລ ຂວິນ ທິ^ໂມ^ໄທ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສັ່ນໆ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ຄູ້ ຝຽນ ເຖສົາ ໂລ໌-ແຫງ່ງ ຫວ່າ ໂຊວ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຕສຽນ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ປວັ້ງ ຕສຸ ໂຄ້ວ, ໄຟ ມ່າຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ນິ່ນ ຕ໋ອຍ-ເຕກ, ນິ່ນ ຖສໍ່ ອ໋ອຍ ຕສຸ ອຈ໋າວ ມ່ຽນ ຢ່າ ຕສຸ້ນ ຈ໊ຽນ ຄູ້ ຝຽນ ມີ່ງ.

ເປົາ^ໂລ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ຂວິນ ທິ^ໂມ^ໄທ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຊິ້ມ ອກອຍ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ເຮ່ນ ບ໋ຽນ ຫວ່າ, ເຊ “ຫຮງົງ ໄຫ່, ໄມ້ ມ່າຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຫວ່າ” (2 ທິ^ໂມ^ໄທ 2:3 ). ໄມ້ ຕູ໋ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ແດສງ. ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ຫວ່າ ໄມ້ ເຖງ ຫາຍ ຫຍູ່ງ. ຂູງ ຫ່ອຍ ໝວັງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ.

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ ນິ່ນ ຢ່າ ເຖງ ທິ^ໂມ^ໄທ ຈັ໋ງ ຕສຸ ເປົາ^ໂລ ກັ້ນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ, ນິ່ນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ສຽນ, ຫລົ່ງ ໜ່ອຍ ເຕ໊ຍ ໂຄ້ວ, ຮນ້ຳ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ, ຕສຸ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ໂຕະ ຕສ່ຽວ ຕສຸ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-2 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:3-2:13 ເປົາ^ໂລ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ຂວິນ ທິ^ໂມ^ໄທ
2:14-4:5 ເປົາ^ໂລ ອຈ໋າວ ຢ່າ ບົ໋ວ ທິ^ໂມ^ໄທ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຝ ຟິມ
4:6-18 ເປົາ^ໂລ ກັ້ນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ
4:19-22 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

2 ທິ^ໂມ^ໄທ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ເອີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ້ນ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ປຸນ ເຍີຍ ແໝ່ງ, ຕົ້ງ ມ່ຽນ ເຂົາ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ແໝ່ງ.

2 ເຢຍ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ເຢຍ ຮນ້ຳ ໄຫ່ ເຍີຍ ຕອນ, ທິ^ໂມ^ໄທ. *

ໂທ້ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເມີ່ຍ, ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ.

ເປົາ^ໂລ ອອນ ທິ^ໂມ^ໄທ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ

3 ເຢຍ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ, ຕົ້ງ ເຢຍ, ຮນັ້ງ ເຢຍ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ ບົວ ນໍ, ຫລົ່ງ ທສີງ-ເດສ່ງ ໂຮຍ້ວ * ຟູ-ສູ ວົ້ວ ເຕົ້າ. ເຢຍ ຮນອຍໆ ມ໌ວນໆ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຢຍ ຕສັ່ນໆ ຈັ໋ງ ຕສຸ ເມີ່ຍ. 4 ເຢຍ ຈັ໋ງ ຕສຸ ເມີ່ຍ ຍ້ຽມ ເຍີຍ ວວມ-ເໝວີ່ຍ ຕສ່ຽວ ຕສະເກ້ງ! ອ໋ອຍ ປວັດ ເມີ່ຍ ໄຫ່. ຕຸ໊ ປວັດ ເມີ່ຍ ນໍ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ອອນ-ເຫລາະ ອ໊ະ. 5 ເຢຍ ຈັ໋ງ ຕສຸ ເມີ່ຍ ຕສຽນໆ ເຍີຍ ສຽນ, ຮນັ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຕາ ກູ໋, ໂລ^ອິດ, ເຖສົາ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ມາ, ຢູ^ນິດ, ຕສຽນໆ ສຽນ ວົ້ວ ນໍ. ເຢຍ ສຽນ ຕີ່ງ ເມີ່ຍ ອີ້ ຕສັ່ນ ຢ່າ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ສຽນ. * 6 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເຢຍ ເຖງ ເມີ່ຍ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ມານ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ປຸນ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ, ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ປຸນ ຮນັ້ງ ໂຕ໌ວ ນໍ ຫຮຢາງ ຕ້າຍ. 7 ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ປຸນ ບົວ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. * ນິ່ນ ປຸນ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ມ່າຍ ທຈະ, ປຸນ ບົວ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ, ຢ່າ ໄຮ່ ກຸ໊ນ ຕຸ໊ ກັ້ນ.

ໄມ້ ຕູ໋ງ ໄຍ້

8 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ໄຍ້ ເຖງ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ. ເຢຍ ເຫວີ່ຍ ກີ^ຕູ່ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ໂລ່, ເມີ່ຍ ຢ່າ ໄມ້ ຕູ໋ງ ເຫວີ່ຍ ເຢຍ ໄຍ້. ຕ໋າວ ດສ໋ວນ ເມີ່ຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຂົາ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ທຈະ ເຫວີ່ຍ ຄູ້ ຝຽນ ມ່າຍ ປ່ວນ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ. 9 ທິນ-ຮູ່ງ ໂອຈ໋ວ ບົວ, ຢ່າ ເຫ່ວ ບົວ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ທສີງ-ເດສ່ງ ມ່ຽນ, ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຫວີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຄູ້ ສີ່, ເຊ ເອີຍ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອນ ຮນັ້ງ. ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ເອນ, ຢຽມ ຕົ້ງ ທສໍ ໝ່ານ ໂກ໊ວ ໝ່ານ ຕ່ອຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຖສີຍ ປຸນ ບົວ. 10 ມປ່າ ອີ້ ຕສັ່ນ ບົວ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ປິ໋ວ ເມ່ງ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ເອນ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ກີ^ຕູ່ ໝຽດ ເດສ່ງ ໄຕ່ ເຍີຍ ທຈະ, ຢ່າ ຫລົ່ງ ຄູ້ ຝຽນ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຢຽດ ລິ໌ວ ໄມ້ ໄຮ່ ໄຕ່ ເຍີຍ ແໝ່ງ.

11 ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌ ມ່ຽນ, ໂຕສ໋ວ ກົງ-ໂຕສ້ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຟິນ-ແຊງ ຕສຸ້ນ ນ້າຍ ຄູ້ ຝຽນ. * 12 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ຄູ້ ຝຽນ ເຢຍ ອີ້ ຕສັ່ນ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ. ມປ່າ ເຢຍ ໄມ້ ໄຍ້, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢຍ ສຽນ ເຍີຍ ເຊ ຫາຍ ເຕົ້າ ຢ່າ ຮິ້ວ ຕີ່ງ ເຢຍ ຈິວ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ, ນິ່ນ ໄຮ່ ເປວ ຈ໊ຽນ ເຖົາ ຊ້ຽມ ຕສຸ໌ຍ ວົ້ວ ນອມ ຮນອຍ.

13 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ເມີ່ຍ ໄຮ໌ ເຢຍ ອຈ໋າວ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສຽນ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ. ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຂົາ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ ເຖສົາ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ. 14 ສີງ ລີ່ງ ຢຽມ ບົວ ກະຍົ໌ວ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຂົາ ສີງ ລີ່ງ ໂກ໋ວ ຈ໊ຽນ ຈິວ ປຸນ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ.

15 ເມີ່ຍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເອ^ເຊຍ ແຊ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ກວັ່ງ ເຢຍ ເດສ່ງ, ລ່ຽມ ຟີ^ເຈ^ລັດ ເຖສົາ ເຮ^ໂມ^ເກ^ເນດ ກວັ່ງ ເຢຍ.

16 ເຢຍ ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ຄໍ້-ລ່ຽນ ໂອ^ເນ^ສີ^ໂຟ^ລັດ ວົ້ວ ເປຢົ໊າ ມ່ຽນ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ໂອ^ເນ^ສີ^ໂຟ^ລັດ ນຸ໌ນ ເຢຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເຕສ໋ຍ ດສຸ່ນ. ເຢຍ ຕສຸ ຫລິ່ມ ໂດ້ ຈ໊ຽນ, ນິ່ນ ຢ່າ ໄມ້ ໄຍ້. 17 ຢ໊ຽດ ເຖົາ ໂລ^ມາ ຕສີ້ງ ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ເອຈ່ຍ ທຈະ ຕສິ້ມ ລໍ໌ ເຢຍ, ຢ່າ ລໍ໌ ເຖົາ ປວັດ. 18 ເມີ່ຍ ຢ່າ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຢຽມ ເອ^ເຟ^ໂຊ ຕສີ້ງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ເຖງ ເຢຍ ດົ່ງ ຫາຍ ທສ້ຳ! ເຢຍ ຕສ່ຽວ ໂທ້ ຕສ໊ຽວ, ເຖົາ ຊ້ຽມ ຕສຸ໌ຍ ວົ້ວ ຮນອຍ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຄໍ້-ລ່ຽນ ນິ່ນ.

⇑

[Remove Footnotes]