3 ໂຢ^ຮັນ

ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຕະຟາມ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຕະຟາມ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ປຸນ ເຕົ້າ ຕໍ້ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ກາຍ^ອັດ. ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ເທສງ ກາຍ^ອັດ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ກາຍ^ອັດ ໂຮຍ້ວ ຫລົງ, ອະເຮນີ້ຍ ຕສິ໊ບ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ຝຽນ ຢ່າ ບົ໋ວ ກາຍ^ອັດ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຝ ຟິມ ບູ້ງ ຈ໊ຽນ ເຕົ້າ ມ່ຽນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ດີ^ໂອ^ເຕ^ເຟດ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1-4 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
5-8 ເທສງ ກາຍ^ອັດ ເຍີຍ ຫວ່າ
9-10 ເອກ້ມ ດີ^ໂອ^ເຕ^ເຟດ
11-12 ເທສງ ເດ^ເມດ^ລິ^ອັດ
13-15 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

3 ໂຢ^ຮັນ 1

1 ເຢຍ, ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂກ໋, ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ທສຽນ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ກາຍ^ອັດ. * ເຢຍ ຕສຽນໆ ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ.

2 ຮນ້ຳ ເຍີຍ ໂລ໌-ແກງ ອ້າ! ເຢຍ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຢ່າ ແຮ່ງ ຫວັ່ງ ແອ໋ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ຫວັ່ງ ສຢັງ, ຮນັ້ງ ເຢຍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ລີ່ງ ວ່ວນ ຫວັ່ງ ສຢັງ ນໍ. 3 ເຢຍ ອະເຮນີ້ຍ ໄຫ່ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ຕ້າຍ ນ້າຍ ບົ໋ວ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ, ຫາຍ ຕສັ່ນ ຢ່າ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ໂຕສ໋ວ. 4 ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ປຸນ ເຢຍ ເກົ້າ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ເຈ໋ຍ ນ້າຍ ອ໊ະ! ເຊ ເຢຍ ໄຮ໌ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເຢຍ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ ຕສັ່ນໆ ກັນ ຫລົງ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ.

ເທສງ ກາຍ^ອັດ ຕສິ໊ບ ແຄະ ຫລົງ

5 ຮນ້ຳ ເຍີຍ ໂລ໌-ແກງ ອ່າ, ເມີ່ຍ ຕສະເກ້ງ ເຖງ ຕຸ໊ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ຫລົງ ໄຫ່. ໄມ້ ກຸ໊ນ ໄມ້ ປວັດ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ເມີ່ຍ ຢ່າ ຫລົ່ງ ໂຮຍ້ວ ເຖງ ນິ່ນ ບົວ. 6 ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ນ້າຍ ນອມ ຈິວ-ປາງ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ດົ່ງ ໜ່າຍ ຮນ້ຳ ນິ່ນ ບົວ. ໂທ້ ເມີ່ຍ ເຖງ ນິ່ນ ບົວ ແອ໋ງ ໄຮ່ ທສວດ ເຈົ໊າ ມີ່ງ ຜຸຍ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ. 7 ນິ່ນ ບົວ ເຫວີ່ຍ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ເມ່ງ ທສວດ ມີ່ງ ຢ່າ ໄມ້ ຫລົ່ງ ໄມ້ ສຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖງ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ນິ່ນ ບົວ. 8 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈວັງ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ, ຖສີງ ຕ້າຍ ຕຸ໊ ຈວັ່ງ ຈ໊ຽນ ເຫວີ່ຍ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ໂຕສ໋ວ ກົງ.

ດີ^ໂອ^ເຕ^ເຟດ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ເປ໋ນ ເຍີຍ ສີ່

9 ເຢຍ ເຟ້ຍ ເຈ໋ຍ ຝຽນ ປຸນ ຈິວ-ປາງ ມປ່າ ດີ^ໂອ^ເຕ^ເຟດ ແດສງ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ, ໄມ້ ອ໋ອຍ ໝວັງ ເຢຍ ເຍີຍ ຫວ່າ. 10 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ເຊ ກ໊ອງ ເຢຍ ມີ່ງ ເຖົາ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ, ເຢຍ ອ໋ອຍ ເວດ ທສວດ ນິ່ນ ເຍີຍ ກອນ-ແປ໋ງ. ນິ່ນ ຂູງ ກ໊ອງ ໂຕະ, ກ໊ອງ ຫວ່າ-ຮູ້, ໂຕສ໋ວ ຫວ່າຍ ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ເມ່ງ ເຕົ້າ. ບົວະ ນ້າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຖສໍ່ ໄມ້ ແກ້ງ ອກາຍ, ນິ່ນ ຢ່າ ໄມ້ ຕສິ໊ບ ເຈ໋ຍ ເຈົ໊າ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ. ອ໋ອຍ ຕສິ໊ບ ເຍີຍ ມ່ຽນ ນິ່ນ ຮ່າງ ຈ໊ຽນ ໄມ້ ປຸນ ຕສິ໊ບ, ຕສູ໊ງ ຕສຸ່ນ ນິ່ນ ບົວ ທສວດ ຈິວ-ປາງ.

ເດ^ເມດ^ລິ^ອັດ ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ສີ່

11 ຮນ້ຳ ເຍີຍ ໂລ໌-ແກງ ອ່າ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ຕສວດ ຫວ່າຍ ເຍີຍ ສີ່. ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສວດ ຄູ້ ສີ່ ຮນັ້ງ. ຫາຍ ເຕົ້າ ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ສີ່, ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ຫາຍ ເຕົ້າ ໂຕສ໋ວ ຫວ່າຍ ສີ່, ວົ້ວ ເຕົ້າ ໄມ້ ປວັດ ເຈ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ. 12 ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ເທສງ ເດ^ເມດ^ລິ^ອັດ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ຫລົງ. ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ຢ່າ ເຖງ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ. ເຢຍ ບົວ ຢ່າ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ເທສງ ເດ^ເມດ^ລິ^ອັດ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ຫລົງ. ເມີ່ຍ ຢ່າ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢຍ ບົວ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຊ ຕສຽນ ເຍີຍ.

ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

13 ເຢຍ ແອ໋ງ ມ່າຍ ຫວ່າ ທສ້ຳ ເຍີຍ ອ໋ອຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ມປ່າ ໄມ້ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ປັ໊ດ ຫລົ່ງ ໝັດ ເຟ້ຍ. 14 ເຢຍ ຮນ້ຳ ຕ້າຍ ໄມ້ ເລົ່າ ເຢຍ ຕຸ໊ ປວັດ ເມີ່ຍ, ບົວ ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ຕ໋ອຍ ຮມຽນ ກ໊ອງ ຫວ່າ.

15 ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ມ່າຍ ແປ້ງ ອອນ. ຢຽມ ນ້າຍ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ຢ່າ ຈັ໋ງ ເຖົາ ເມີ່ຍ. ໂທ້ ເມີ່ຍ ເຖງ ບົ໋ວ ຢຽດ ເຕົ້າ ຢຽດ ເຕົ້າ ຢຽມ ໜ່າຍ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ, ເຢຍ ບົວ ຢ່າ ຈັ໋ງ ເຖົາ ນິ່ນ ບົວ ໂອ່.

⇑

[Remove Footnotes]