ກົງ-ໂຕສ້

ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຊ ກ໊ອງ ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ ຢ່າ ເປ໊າະ ຈ໊ຽນ ລູ^ກາ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ວົ້ວ ປ໊ວນ. ໂຊວ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ຝາວ ທິນ-ຕ້ອງ, ອກະຮ້າ ສີງ ລີ່ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ, ສີງ ລີ່ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຕໍ້ ສຽນ ເຢ^ຊູ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຕສຸ້ນ ຄູ້ ຝຽນ ປວັ໊ງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ (ກົງ-ໂຕສ້ 1:8 ). ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ຢຽມ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ເຈ໌ຍ ກອນ ທສວດ ຕ້າຍ, ອກະຮ້າ ຫຮຢາງ ປວັ໊ງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ຝີງໆ ມ່ຽນ. ເຟ້ຍ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ວົ້ວ ເຕົ້າ ລູ^ກາ ຢ່າ ອ໋ອຍ ກ໊ອງ ເມ່ງ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ອ໋ອຍ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຕ່ອງ ໂລ^ມາ ຮູ່ງ ຈາ. ນິ່ນ ຢ່າ ອ໋ອຍ ກ໊ອງ ເມ່ງ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ຕສົ໊ວ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ເຊ ເຢ^ຊູ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ປົວ ກິ່ນ, ປຸນ ບົວ ເຕສັ໊ຍ ຕຸ໊ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ຫຮຢາງ ມີ່ງ ເຖົາ ຫາຍ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ເຢ^ຊູ ຝາວ ລູ່ງ ມີ່ງ, ອກະຮ້າ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຈ໌ຍ ກອນ ຫຮຢາງ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ຕສຸ້ນ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ ປວັ໊ງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ. 3) ຕະຟາມ ກິ່ນ ຢ່າ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ຫຮຢາງ ຈ໊ຽນ ທສວດ ເຖົາ ໂລ^ມາ ຕສີ້ງ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ນຸ ຈ໊ຽນ ສີງ ລີ່ງ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ. ເຢ^ຊູ ຝາວ ລູ່ງ ອກະຮ້າ ຕສຽບ ຮນອຍ, ສີງ ລີ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ຢຽມ ສຽນ ເຢ^ຊູ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ມ່າຍ ທຈະ ຕສຸ້ນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ, ຢ່າ ຫລຽບ ເຈ໌ຍ ຈິວ-ປາງ ຕ້າຍ. ໂຊວ ປຸນ ບົວ ເຕສັ໊ຍ ຕຸ໊ ສຽນ ລິ໌ວ ເຢ^ຊູ, ສີງ ລີ່ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖງ ມ່ຽນ ຢ່າ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖງ ຈິວ-ປາງ ເຮ້ນ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-26 ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ
(1) 1:1-14 ເຢ^ຊູ ກ໊ອງ ອກະຮ້າ ລາຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຖສົາ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ
(2) 1:15-26 ໄຊ-ກໍ໋ ບົວ ແອ໋ງ ກິ໊ນ ເຕົ້າ ຕີ໊ ຢູ^ດາດ
2:1-8:3 ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ
8:4-12:25 ຢຽມ ຢູ^ເດຍ ເຖສົາ ສະ^ມາ^ເລຍ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ
13:1-28:31 ເປົາ^ໂລ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ
(1) 13:1-14:28 ເປົາ^ໂລ ທສວດ ມີ່ງ ຕສຸ້ນ ຕະຢ໊ຽດ ດສຸ່ນ ຄູ້ ຝຽນ
(2) 15:1-35 ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ຄອຍ ຫວຸ່ຍ
(3) 15:36-18:22 ເປົາ^ໂລ ທສວດ ມີ່ງ ຕສຸ້ນ ຕະເຫຍີ່ຍ ດສຸ່ນ ຄູ້ ຝຽນ
(4) 18:23-21:16 ເປົາ^ໂລ ທສວດ ມີ່ງ ຕສຸ້ນ ຕະຟາມ ດສຸ່ນ ຄູ້ ຝຽນ
(5) 21:17-28:31 ເປົາ^ໂລ ຕສຸ ມ່ຽນ ເຕສ໊າະ ມີ່ງ ຫວວນ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ,
ອກະຮ້າ ຕສຸ ຫວວນ ຢຽມ ຊີ^ຊາ^ລີ^ຢາ ເຖສົາ ໂລ^ມາ ຕສີ້ງ

ກົງ-ໂຕສ້ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ຕສຽນ ອ໋ອຍ ເຍີຍ ເທ^ໂອ^ຟີ^ລັດ ອ່າ,

ເຢຍ ເຟ້ຍ ຕະຢ໊ຽດ ປ໊ວນ ໂຊວ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ ເຖສົາ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ ຢຽມ ນິ່ນ ເຈ໌ຍ ກອນ ໂຕສ໋ວ ກົງ * 2 ເຖົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຕໍ້ ນິ່ນ ຝາວ ທິນ-ຕ້ອງ. ໄມ້ ແກ້ງ ຝາວ ທິນ-ຕ້ອງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ຫລົ່ງ ສີງ ລີ່ງ ເຍີຍ ທຈະ ພ້າຍ ຕສຢັ໋ງ ຫວ່າ ປຸນ ນິ່ນ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້.

3 ເຢ^ຊູ ຕສຸ ຫ່ອຍ ລິ໌ວ ແໝ່ງ, ອກະຮ້າ ເຝີຍ ຕສຽບ ຮນອຍ ກະຍົ໌ວ ນິ່ນ ຫິ່ນ ທສວດ ທສ້ຳ-ດສຸ່ນ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ປວັດ, ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຕີ່ງ ນິ່ນ ຕສະເກ້ງ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ. ນິ່ນ ຢ່າ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ ເຖົາ ທິນ-ຮູ່ງ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ກຸ໊ນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ.

4 ເຢ^ຊູ ເຖສົາ ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ຢຽມ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ຫັດ ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ, “ໄມ້ ຕູ໋ງ ທສວດ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ. ຕສົ໊ວ ຈ໊ຽນ ຕສິ໊ບ ເຢຍ ເຍີຍ ເຕຍ ແລ໌ງ ປຸນ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ, ຕົ້ງ ເຢຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ວົ້ວ. * 5 ໂຢ^ຮັນ ຫລົ່ງ ວວມ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ ມປ່າ ໄມ້ ມ່າຍ ບຸເຕສ໋ຍ ຮນອຍ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ສີງ ລີ່ງ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ.” *

ເຢ^ຊູ ດສ໋ວນ ທິນ-ຕ້ອງ

6 ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ໜ່າຍ ກ໋າ, “ຕສ໊ຽວ ອ້າ! ອີ້ ຕສັ່ນ ເຖົາ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຫລຽບ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ກົ໊ວະ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ ໄຟ?”

7 ເຢ^ຊູ ເຕົາ ນິ່ນ ບົວ, “ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຫັດ ມ໌າ ຕີ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຖສົາ ຫຍຸດ ເຕສີ໊ຍ ຫາຍ ຕສັ່ນ ເຖົາ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮິ້ວ. 8 ມປ່າ ສີງ ລີ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຊິນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ສີງ ລີ່ງ ເຍີຍ ທຈະ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ, ມີ່ງ ກ໋ອມ ຢູ^ເດຍ ເຖສົາ ສະ^ມາ^ເລຍ ແຊ້ງ, ແອ໋ງ ມີ່ງ ຈົ່ມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ເຖງ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ.” *

9 ເຢ^ຊູ ກ໊ອງ ລິ໌ວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ, ຕອງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຮມຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ຕໍ້ ນິ່ນ ຝາວ ລູ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ໝັ່ງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ຝາວ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ມ່າຍ ຕໍ໊ ບ໋ວນ ຕ້າຍ ທ້ອງ ຈ໊ຽນ ເຢ^ຊູ, ນິ່ນ ບົວ ຕສຢັງ ໜ່າຍ ໄມ້ ປວັດ ໝີ່ ອ໊ະ. * 10 ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ຖສໍ່ ຢຽມ ວົ້ວ ນຸໆ ເຍີຍ ໝັ່ງ ຈ໊ຽນ ລູ່ງ, ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ມ່າຍ ອີ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕສຸ໊ ຈ໊ຽນ ລຸຍ-ແປະ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ກະເຮລນ ກ໊ອງ, 11 “ກາ^ລິ^ລີ ມ່ຽນ ອ້າ! ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ໂຊ້ວ ນ້າຍ ທຈະ ໝັ່ງ ກູ້ ຫງວ່າຍ ລູ່ງ? ເລີ່ຍ ອກອຍ ເມີ່ຍ ບົວ ນ້າຍ ເຕົ້າ ເຢ^ຊູ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕໍ້ ຝາວ ລູ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. ເມີ່ຍ ບົວ ປວັດ ນິ່ນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ມີ່ງ, ນິ່ນ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ຕ້າຍ.”

ລໍ໌ ມ່ຽນ ຕີ໊ ຢູ^ດາດ

12 ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ຢຽມ ກະລັ້ນ ບົງ ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ, ເຊ ເລີ່ຍ ໄມ້ ໂກ ຢຽດ ກີ^ໂລ ເຈົ໊າ. * 13 ເຖົາ ຕສີ້ງ ນິ່ນ ບົວ ຝາວ ກູ້ ຫງວ່າຍ ນິ່ນ ບົວ ຕີ້ງ ວົ້ວ ດສັ້ງ ເປຢົ໊າ. ຕ້າຍ ຕສຸ໊ນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ມ່າຍ ປີ^ເຕ, ໂຢ^ຮັນ, ຢາ^ກອບ, ອັນ^ດາ^ລູ, ຟີ^ລິບ, ໂທ^ມັດ, ບາ^ໂທ^ໂລ^ມິວ, ມັດ^ທາຍ, ອັນ^ເຟ^ອັດ ເຍີຍ ຕອນ, ຢາ^ກອບ, ຮນ້ຳ ກົ໊ວະ ຕສັ່ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຊີ^ມົນ, ເຖສົາ ຢາ^ກອບ ເຍີຍ ຕອນ, ຢູ^ດາດ. * 14 ແອ໋ງ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ມເຊັຍ ຕອນ ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມາ, ມາ^ລີ^ຢາ, ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ ບົວ. ນິ່ນ ບົວ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ຢຽມ ວົ້ວ ຕົ້ງ ໂຮຍ້ວ ກູ໊ ຈ໊ຽນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ.

15 ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຮນອຍ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເດສ໋ຍ ມ່າຍ ເລີ່ຍ ໄມ້ ໂກ ຢຽດ ແປ໊ະ ຫຍີ່ ຕສຽບ ເຕົ້າ. ປີ^ເຕ ຢຽມ ຕສວັ໋ງ ກໍ໋-ໝົ່ວ ບຸດົ໋ງ ໂຊ້ວ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ ກ໊ອງ, 16 “ຕສວັ໋ງ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ກີງ-ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ຕສິ້ນ ດ່າງ ສີງ ລີ່ງ ຫລົ່ງ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ ເຖົາ ຢູ^ດາດ, ຕົ້ງ ຕໍ້ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຕສ໊າະ ເຢ^ຊູ ວົ້ວ ເຕົ້າ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ຢ່າ ທສວດ ຕ້າຍ ຕ໋ອຍ-ຕິ່ວ ເດສ່ງ. 17 ຢູ^ດາດ ໂຕສ໋ວ ຢຽດ ເຕົ້າ ບົວ ນ້າຍ ກວັ້ນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ເຖສົາ ບົວ ຈວັ່ງ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ກົງ ໂຕສ໋ວ.”

18 (ນ້າຍ ເຕົ້າ ຢູ^ດາດ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຫວ່າຍ ສີ່ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຍ່ານ ມ໌າຍ ດສົງ ເດົາ. ນິ່ນ ຢຽມ ວົ້ວ ດສົງ ເດົາ ດອບ, ອ໊ອບ ຕສຸ ກະເຊຍ ບ໋າຍ, ຈ້າງ ແປ໊ດ ທສວດ ເດສ່ງ. * 19 ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນ້າຍ ຄັງ ສີ່ ຕສ່ຽວ ເອີຍ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຫວ່າ ທສວດ ວົ້ວ ດສົງ ເດົາ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ “ອາ^ເຄນ^ດາ^ມາ.” ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ “ມ່າຍ ດສຢ໊າມ ເຍີຍ ເດົາ.”)

20 ປີ^ເຕ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ສີງ ດສູງ ໂຊວ ຢ່າ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ,

ຢ່າ ກ໊ອງ,

21-22 ຮນັ້ງ ນ້າຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ແອ໋ງ ກິ໊ນ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ເຖສົາ ບົວ ຈວັ່ງ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ນັ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ. ນ້າຍ ເຕົ້າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ບົວ ເຍີຍ ກວັ້ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຕົ້ງ ກັນ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ເປັຍໆ ທສວດໆ, ຢຽມ ໂຢ^ຮັນ ເຖງ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ເຖົາ ເຢ^ຊູ ເລີ່ຍ ອກອຍ ບົວ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕໍ້ ຝາວ ທິນ-ຕ້ອງ.” *

23 ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ກິ໊ນ ທສວດ ອີ ເຕົ້າ ມ່ຽນ. ມ່າຍ ເຕົ້າ ເຫ່ວ ໂຢ^ເຊບ, ຕົ້ງ ມ່ຽນ ເຫ່ວ ບາ^ຊັບ^ບາດ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ນອມ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ຢຸ^ສະ^ທັດ. ມ່າຍ ເຕົ້າ ເຫ່ວ ມັດ^ທີ^ອັດ. 24 ກິ໊ນ ລິ໌ວ, ນິ່ນ ບົວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ກ໊ອງ, “ຕສ໊ຽວ ອ້າ! ເມີ່ຍ ຮິ້ວ ເດສ່ງ ເຕົ້າໆ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. ໂທ້ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອີ ເຕົ້າ ຫອບ ຕສຸ ຫລົ່ງ ຫາຍ ເຕົ້າ 25 ໂຕສ໋ວ ກົງ-ໂຕສ້ ຟູ-ສູ ຕີ໊ ຢູ^ດາດ, ຕົ້ງ ກວັ່ງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ປ່ວນ ກົງ-ໂຕສ້ ເຍີຍ ກົງ ມີ່ງ ນິ່ນ ຫອບ ຕສຸ ຢຽມ ເຍີຍ ຕ໋ອງ ວົ້ວ ເຕົ້າ.”

26 ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ລິ໌ວ ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕີ່ງ ແໝ່ງ ໝັ່ງ, ດ໊ອດ ຕສຸ ມັດ^ທີ^ອັດ, ຕສ່ຽວ ທິມ ມັດ^ທີ^ອັດ ເປັຍ ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ຕສຽບ ຢ໊ຽດ ເຕົ້າ.

⇑

[Remove Footnotes]