ໂຄ^ໂລ^ສີ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ໂຄ^ໂລ^ສີ ຕສີ້ງ
ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ໂຄ^ໂລ^ສີ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ. ໂຄ^ໂລ^ສີ ຕສີ້ງ ຢຽມ ເອ^ເຊຍ ແຊ້ງ, ເອ^ເຟ^ໂຊ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ. ນ້າຍ ນອມ ຈິວ-ປາງ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເປົາ^ໂລ ຫລຽບ ຕ້າຍ ມປ່າ ນິ່ນ ໂກ໋ວ, ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ຢຽມ ເອ^ເຟ^ໂຊ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຖງ. ເປົາ^ໂລ ໄຮ໌ ກ໊ອງ ຢຽມ ໂຄ^ໂລ^ສີ ຈິວ-ປາງ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຕສຸ້ນ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ ອຈ໋າວ ຕ່ອງ ເລີ໌ຍ. ນິ່ນ ບົວ ອຈ໋າວ, ເຊ ກ໊ອງ ອ໋ອຍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ ເຖົາ ຕ້າວ ນໍ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສັ່ງ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ຢຽມ ດ໊າມ-ລູ່ງ ມ່າຍ ຫລີ່ງ ມ່າຍ ທຈະ ເຍີຍ, ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຈ໋ຍ ກ໊າດ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ, ຫລົງໆ ເຍີຍ ກັນ ຫຍັ່ນ ຮົບ ເຍີຍ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເລີ໌ຍ.

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ປຸນ ໂຄ^ໂລ^ສີ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຕສຽນ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ນິ່ນ ອ໋ອຍ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ໄຮ່ ໂອຈ໋ວ ບົວ ເຖົາ ຕ້າວ ເຖົາ ເມວີ໌ຍ. ກັນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເລີ໌ຍ ຕສູ໊ງ ໄຮ່ ຕໍ້ ມ່ຽນ ຕ່ອງ ເຈົ໊າ, ເລີ່ຍ ເຢ^ຊູ ໂກ. ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ກີ^ຕູ່ ເຕສີ໋ຍ ລູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ເດົາ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ກີ^ຕູ່ ປຸນ ໝ່ານ ໝວດ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ປົ໌ວ-ເດ໊ຍ ເປ໋ນ ເດສ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ. ຂູງ ເຫວີ່ຍ ເຂົາ ກີ^ຕູ່ ຮນັ້ງ ປ້າມ ເກນ ຖສີງ ຕ້າຍ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ. ເປົາ^ໂລ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ໝ່ວນ ກັນ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ໂຕ໌ ສຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ.

ທີ^ຄິ^ກັດ ເຖງ ເປົາ^ໂລ ຕໍ້ ຝຽນ ມີ່ງ ປຸນ ໂຄ^ໂລ^ສີ ຕສີ້ງ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ. ບ໌ຽນ ທີ^ຄິ^ກັດ ມີ່ງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເຊ ໂອ^ເນ^ສີ^ມັດ, ຕົ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ໂຕສ໋ວ ໂນ່ວ, ເປົາ^ໂລ ເຖງ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຟີ^ເລ^ມົນ, ວົ້ວ ເຕົ້າ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-8 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:9-2:19 ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ຟຽມ-ຝີງ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ກົງ
2:20-4:6 ສຽນ ກີ^ຕູ່ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຊຢັງ-ແໝ່ງ
4:7-18 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

ໂຄ^ໂລ^ສີ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ເອີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ, ໂຕສ໋ວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້.

ເຢຍ ເຖສົາ ບົວ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ, ທິ^ໂມ^ໄທ, 2 ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ໂຄ^ໂລ^ສີ ຕສີ້ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຕົ້ງ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ສຽນ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ.

ໂທ້ ບົວ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.

ເປົາ^ໂລ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ

3 ເຢຍ ບົວ ຫາຍ ຕສັ່ນ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ, ເຢຍ ບົວ ຕສັ່ນໆ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ເຕຍ, ທິນ-ຮູ່ງ, 4 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ບົວ ໄຮ໌ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ ຫລົງ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຢ່າ ຮນ້ຳ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ. 5 ຄູ້ ຝຽນ ເຍີຍ ຕສຽນ ໂຕ໌ ເຖົາ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ໌ ກ໊ອງ ຄູ້ ຝຽນ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຊຽວ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ທິນ-ຕ້ອງ. ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຖສີງ ຕ້າຍ ສຽນ ຫລົງ ຢ່າ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ. 6 ນ້າຍ ຄູ້ ຝຽນ ມ່າຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ ສຽນ ຢ່າ ຫຮຢາງ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ ປວັ໊ງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ, ຮນັ້ງ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ບຸດົ໋ງ, ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ໌ ລິ໌ວ ຄູ້ ຝຽນ ວົ້ວ ຮນອຍ ຢ່າ ເມ່ງ ແປະ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອນ ຕສະເກ້ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ. 7 ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອນ ເຊ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ເອ^ປາ^ຟາ * ໂຫະ ຕ້າຍ. ເອ^ປາ^ຟາ ເຊ ເຢຍ ບົວ ຮນ້ຳ ໄຫ່ ຈວັ່ງ ໂຕສ໋ວ ໂປວ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ກົງ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ເຢຍ ບົວ. * 8 ນິ່ນ ຢ່າ ບົ໋ວ ເຢຍ ບົວ, ສີງ ລີ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສະເກ້ງ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ.

ເປົາ^ໂລ ເຫວີ່ຍ ໂຄ^ໂລ^ສີ
ຈິວ-ປາງ ໂຈ້ວ ທິນ-ຮູ່ງ

9 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ, ຢຽມ ເຢຍ ບົວ ໄຮ໌ ລິ໌ວ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ວົ້ວ ຮນອຍ, ເຢຍ ບົວ ໄມ້ ຕີ້ງ ລ່ຽວ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ, ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ຢຽມ ສີງ ລີ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ ເຖສົາ ໂຮຍ້ວ-ຕສ້ອຍ ໄຮ່ ຮິ້ວ ເດສ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ. 10 ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ເສີຍ ຕສັ່ງ ຕສ່ຽວ ໂຕສ໋ວ ຜຸຍ ຕສ໊ຽວ, ຢ່າ ຕສັ່ນໆ ໂຕສ໋ວ ຫອບ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ໄຮ່ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ຫຍູ່ງໆ ຄູ້ ສີ່, ຢ່າ ຢຽດ ເຕສີຍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ. 11 ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ອຈັງ-ຫລ່າງ ເຍີຍ ທຈະ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ຫຍູ່ງໆ ສີ່ ມ່າຍ ທຈະ ເຮ້ນ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ, ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ໜ່ອຍ ເຕ໊ຍ ຕຸ໊ ໝ່ານ ສີ່, ຢ່າ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ເຍີຍ 12 ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ * ຜຸຍ ຕຸ໊ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ມ່າຍ ປ່ວນ ຢຽມ ນິ່ນ ອຈັງ ໄຫ່ ເຍີຍ ກົ໊ວະ. 13 ທິນ-ຮູ່ງ ໂອຈ໋ວ ບົວ ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ຫຮມວັງ ເຍີຍ ທຈະ, ຊຸ້ຍ ເປັຍ ນິ່ນ ຕອນ-ຮນ້ຳ ເຍີຍ ກົ໊ວະ. 14 ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ຕສົວະ ບົວ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ, ເຊ ນິ່ນ ກວັ່ງ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. *

ເຢ^ຊູ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ໝ່ານ ໝວດ

15 ເຢ^ຊູ ເຊ ຕົ້ງ ໝັ່ງ ໄມ້ ປວັດ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຝັງ ເຕສີ໊ຍ. ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ-ໂຮລ ຢ່າ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ເຕສີ໋ຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ໝ່ານ ໝວດ. 16 ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຕສີ໋ຍ ຢຽມ ລູ່ງ ຢຽມ ເດົາ ເຍີຍ ໝ່ານ ໝວດ ຕ້າຍ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ໝັ່ງ ຕຸ໊ ປວັດ ເຍີຍ ໄຟ ໝັ່ງ ໄມ້ ປວັດ ເຍີຍ, ຢຽມ ດ໊າມ-ລູ່ງ ເຕສວີ໌ຍ ເຫວີ່ຍ ເຍີຍ, ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ, ມ່າຍ ຫລີ່ງ ມ່າຍ ທຈະ ເຍີຍ. ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ເຕສີ໋ຍ ໝ່ານ ໝວດ ຕ້າຍ ຢ່າ ເຕສີ໋ຍ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ. 17 ເຢ^ຊູ ຢຽມ ດ່າງ ໝ່ານ ໝວດ. ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຢ່າ ປັ່ງ ນິ່ນ ມ່າຍ ຢຽດ ເຫຍີ່ຍ. 18 ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຊິນ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ, ເຊ ຕົ້ງ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ, ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ກອນ ປຸນ ຊິນ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ. * ນິ່ນ ຕົ້ງ ໄຕ່ ມີ່ງ ແອ໋ງ ນັ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕ້າວ ເຕົ້າ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ນິ່ນ ຢຽມ ໝ່ານ ໝວດ ໂຕສ໋ວ ຕະຢ໊ຽດ. * 19 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ຕີ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ເຍີຍ ຟຽມ-ຝີງ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ເດສ່ງ, 20 ຢ່າ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ປຸນ ໝ່ານ ໝວດ ເຖສົາ ນິ່ນ ຫອບ ໂຮຍ້ວ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ຢຽມ ລູ່ງ ຢຽມ ເດົາ ເຍີຍ. ນິ່ນ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ຢຽມ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ ຫລ່ຽວ ທສວດ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ ປຸນ ໝ່ານ ໝວດ ເຖສົາ ນິ່ນ ຫອບ ຕ້າຍ ມ່າຍ ແປ້ງ ອອນ. *

21 ຕສິ້ນ ດ່າງ ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ເຖສົາ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຫວ່າຍ ສີ່ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເລີ່ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ໂກ, ເຖສົາ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ວິນ-ວັ້ງ ໝີ່ ອ໊ະ. 22 ມປ່າ ອີ້ ຕສັ່ນ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຖສົາ ນິ່ນ ຫອບ ໂຮຍ້ວ ເຊ ເຫວີ່ຍ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ອໍ໊ ຊິນ ຕສຸ ໄຕ່, ເຫວີ່ຍ ຕໍ້ ເມີ່ຍ ບົວ ມີ່ງ ຢຽມ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ, ໄມ້ ມ່າຍ ຫວຸຍ, ໄມ້ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ຕ້ານ. 23 ມປ່າ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກັນ ຫລົງ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ໂຕ໌, ຫລຽບ ກອນ-ໂດ໊ະ ວ້ວນ, ຢ່າ ໄມ້ ຕູ໋ງ ປູ໋ງ ກວັ່ງ ຕົ້ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ. ນ້າຍ ເຊ ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ໌ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ. ນ້າຍ ຄູ້ ຝຽນ ຕສູ໊ງ ຕສຸ້ນ ປວັ໊ງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ປຸນ ໝ່ານ ມ່ຽນ ໝວັງ. ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ຝຽນ ເຍີຍ ໂປວ.

ເປົາ^ໂລ ໂຕສ໋ວ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ກົງ

24 ອີ້ ຕສັ່ນ ເຢຍ ອອນ-ເຫລາະ ໄຫ່ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ຕຸ໊ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ. ກີ^ຕູ່ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຊິນ, ຕົ້ງ ຈິວ-ປາງ, ສ່ຽວ ໂຄ້ວ. ເຢຍ ເຍີຍ ຊິນ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ ເຊ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ກີ^ຕູ່ ສ່ຽວ ເຍີຍ ໂຄ້ວ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ເດສ່ງ. 25 ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ໂປວ, ປຸນ ເຢຍ ມ່າຍ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ກົງ ໂຕສ໋ວ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ. ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ ເຊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສຸ້ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຕ໌ ດສ້ອຍ ເດສ່ງ. 26 ນ້າຍ ໂຕ໌ ເຊ ຕສິ້ນ ດ່າງ ໝ່ານ ໂກ໊ວ ໝ່ານ ຕ່ອຍ ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ແກ້ງ ປຸນ ບຢ໋າງ ຢ້າງ ມປ່າ ອີ້ ຕສັ່ນ ບຢ໋າງ ຢ້າງ ທສວດ ຕ້າຍ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຮິ້ວ. 27 ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ເຊ ອ໋ອຍ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນ້າຍ ໄມ້ ແກ້ງ ບຢ໋າງ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່ ດົ່ງ ຫາຍ ຈ໋າຍ, ດົ່ງ ຫາຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ, ຢ່າ ອ໋ອຍ ປິ໋ວ ເມ່ງ ປຸນ ຝີງໆ ຈັ໋ນ ຮິ້ວ. ນ້າຍ ໄມ້ ແກ້ງ ບຢ໋າງ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່ ຕົ້ງ ນ້າຍ ອ໊ະ. ກີ^ຕູ່ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ກະຍົ໌ວ, ເຊ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ປ່ວນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ. 28 ເຢຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕສຸ້ນ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ປຸນ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ໝວັງ. ເຢຍ ບົວ ຫລົ່ງ ຫຍູ່ງໆ ທສົງ-ເມ່ງ ຂວິນ ມ່ຽນ, ອຈ໋າວ ມ່ຽນ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເຕົ້າໆ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ, ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ ເຖົາ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ເດສ່ງ. 29 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ກົງ ໂຄ້ວ, ຫລົ່ງ ເດສ່ງ ກີ^ຕູ່ ປຸນ ເຍີຍ ທຈະ, ຕົ້ງ ຕສັ່ນໆ ຢຽມ ເຢຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ໂຕສ໋ວ ກົງ ເຍີຍ ທຈະ.

⇑

[Remove Footnotes]