ເອ^ເຟ^ໂຊ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ເອ^ເຟ^ໂຊ ຕສີ້ງ
ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ເອ^ເຟ^ໂຊ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ. ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ເຊ ອ໋ອຍ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ເຊ, “ອ໋ອຍ ເຕສ໊າະ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ, ຢຽມ ປ້າມ ເກນ ເຍີຍ ໝ່ານ ໝວດ, ກັ໊ບ ຈ໊ຽນ ເກວີຍ ກີ^ຕູ່ ກຸ໊ນ.” (ເອ^ເຟ^ໂຊ 1:10 ) ເປົາ^ໂລ ຢ່າ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽມ ນ້າຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ຜຸຍ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ, ຕົ້ງ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ປຸນ ໝ່ານ ມ່ຽນ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ຕສ່ຽວ ກັ໊ບ ຈ໊ຽນ ເກວີຍ ກີ^ຕູ່ ກຸ໊ນ.

ຝຽນ-ກອນ ເປົາ^ໂລ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ປຸນ ມ່ຽນ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ເກວີຍ ກີ^ຕູ່. ນິ່ນ ກ໊ອງ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ມ່ຽນ ຢ່າ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ, ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່, ກວັ່ງ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. ສີງ ລີ່ງ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຮນັ້ງ ຕີ່ງ-ຕສິ້ນ ຕີ່ງ ຈ໊ຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ຝຽນ-ເຕວີ໊ຍ ເປົາ^ໂລ ອຈ໋າວ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ບົວ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ຕສ່ຽວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫອບ ຟິມ ຕົ້ງ ເອີ໋ຍ ເຍີຍ ຢຽມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ, ປຸນ ທສີງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ເຊ ປຸນ ມ່ຽນ ກັ໊ບ ຈ໊ຽນ ເກວີຍ ເຢ^ຊູ ກຸ໊ນ.

ເປົາ^ໂລ ຢ່າ ຫລົ່ງ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເປີ໊ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ຕສ່ຽວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຕຸ໊ ກັ໊ບ ຈ໊ຽນ ປຸນ ກີ^ຕູ່ ກຸ໊ນ. ນິ່ນ ເປີ໊ຍ ຈິວ-ປາງ ໂຕສ໋ວ ຮນັ້ງ ນອມ ຊິນ, ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ມອກ໊ອງ. ຢ່າ ເປີ໊ຍ ຈິວ-ປາງ ໂຕສ໋ວ ຮນັ້ງ ນອມ ເປຢົ໊າ, ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ຢຽມ ເປຢົ໊າ-ເກ໊າະ ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ຄວ້າຍ ຫລະເປຢີ໊ຍ. ເປົາ^ໂລ ຢ່າ ເປີ໊ຍ ຈິວ-ປາງ ໂຕສ໋ວ ຮນັ້ງ ເອົ໊າ ນໍ, ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ໂອກ໋.

ຢຽມ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ເປົາ^ໂລ ຈັ໋ງ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອນ ດົ່ງ ຫາຍ ໂຮລ, ຕສ່ຽວ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ທສ້ຳ ໄຫ່. ນິ່ນ ຈັ໋ງ ຕສຸ ກີ^ຕູ່ ດົ່ງ ໜ່າຍ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ, ເຫວີ່ຍ ມ່ຽນ ເຊ້ຍ ແໝ່ງ ໄຕ່, ກວັ່ງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-2 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:3-3:21 ກີ^ຕູ່ ເຖສົາ ຈິວ-ປາງ
4:1-6:20 ສຽນ ກີ^ຕູ່ ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຊຢັງ-ແໝ່ງ
6:21-24 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

ເອ^ເຟ^ໂຊ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ເອີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້. ເຢຍ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ຢຽມ ເອ^ເຟ^ໂຊ ຕສີ້ງ, * ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຕົ້ງ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ສຽນ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. *

2 ໂທ້ ບົວ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.

ສີງ ລີ່ງ ເຖສີຍ ປຸນ ເຍີຍ ຟຸ

3 ເທສງ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ເຕຍ, ທິນ-ຮູ່ງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ບົວ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ປຸນ ສີງ ລີ່ງ ເຖສີຍ ທິນ-ຕ້ອງ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ຟຸ ປຸນ ບົວ. 4 ຢຽມ ໄມ້ ແກ້ງ ເຕສີ໋ຍ ລູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ເດົາ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສູ໊ງ ກິ໊ນ ບົວ ຕ້າຍ ປຸນ ບົວ ເຂົາ ກີ^ຕູ່ ເປ໋ນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ທສີງ-ເດສ່ງ, ໄມ້ ລ່ຳ ກ໊ອງ ຕ໋ອງ. 5 ທິນ-ຮູ່ງ ຮນ້ຳ ບົວ ຕສ່ຽວ ຈາ-ດ່າງ ຕີ່ງ ຕສຢັ໋ງ ຫລົ່ງ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ປຸນ ບົວ ເປ໋ນ ນິ່ນ ເຍີຍ ນ່າມ ໂຍ໌ວ. ນ້າຍ ເຊ ເອີຍ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ຢ່າ ຫອບ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. 6 ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ໂຮລ ໄຫ່ ເຍີຍ ເອນ, ຕົ້ງ ນິ່ນ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ-ຮນ້ຳ ແປະໆ ເຖສີຍ ປຸນ ບົວ, ເຍີຍ ເອນ. 7 ບົວ ເຂົາ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ ຕສົວະ ບົວ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ, ກວັ່ງ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. * ນ້າຍ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ໂຮລ ໄຫ່ ເຍີຍ ເອນ, 8 ຕົ້ງ ນິ່ນ ເອີຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ຮິ້ວ ໝ່ານ ສີ່ ທສ້ຳໆ ເຍີຍ ເຖສີຍ ປຸນ ບົວ. 9 ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ຈາ-ດ່າງ ຕີ່ງ ຫລົ່ງ ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ຕສຢັ໋ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ, ຕົ້ງ ໄມ້ ແກ້ງ ບຢ໋າງ ຢ້າງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ. 10 ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ຕສົ໊ວ ຕີ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຫຍຸດ ເຕສີ໊ຍ ປວັ໊ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ເຕສ໊າະ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ, ຢຽມ ປ້າມ ເກນ ເຍີຍ ໝ່ານ ໝວດ ກັ໊ບ ຈ໊ຽນ ເກວີຍ ກີ^ຕູ່ ກຸ໊ນ.

11 ຢຽດ ຕສູ໊ງ ສີ່ ທສວດ ຕ້າຍ ເອີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ຢ່າ ເອີຍ ນິ່ນ ຕີ່ງ ຕສຢັ໋ງ. ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ກິ໊ນ ບົວ, ປຸນ ບົວ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ, ເປ໋ນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ໂຕສ໋ວ ເຊ ເອີຍ ນິ່ນ ຈາ-ດ່າງ ຕີ່ງ ຕສຢັ໋ງ ໂຕສ໋ວ. 12 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ, ເຢຍ ບົວ ເຂົາ ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ຕ້າວ ປານ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ.

13 ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ໌ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ໂຕ໌ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ຕົ້ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ, ເມີ່ຍ ບົວ ຢ່າ ສຽນ ກີ^ຕູ່ ອ໊ະ. ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ເອີຍ ນິ່ນ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ປຸນ ສີງ ລີ່ງ ເມີ່ຍ ບົວ ຮນັ້ງ ອກ໊າບ ຈ໊ຽນ ຢ໋ຽນ ນໍ, ປຸນ ທສີງ ເມີ່ຍ ບົວ ເປ໋ນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ. 14 ສີງ ລີ່ງ ໂຕສ໋ວ ຮນັ້ງ ຕີ່ງ-ຕສິ້ນ ຕີ່ງ ຈ໊ຽນ ບົວ, ຕສົ໊ວ ນິ່ນ ຕສົວະ ເດສ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ດສ໋ວນ, ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ສ່ຽວ ເຍີຍ ຈາ-ຕີ້ງ. ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເທສງ ນິ່ນ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ.

ເປົາ^ໂລ ເຫວີ່ຍ ຈິວ-ປາງ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ

15 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ, ຢຽມ ເຢຍ ໄຮ໌ ລິ໌ວ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ຢ່າ ຮນ້ຳ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ, 16 ເຢຍ ໄມ້ ຕີ້ງ ລ່ຽວ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ. ຫາຍ ຕສັ່ນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ຢ່າ ຈັ໋ງ ເຖົາ ເມີ່ຍ ບົວ. 17 ເຢຍ ໂທ້ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ອຈັງ-ຫລ່າງ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ, ເຖສີຍ ສີງ ລີ່ງ ປຸນ * ເມີ່ຍ ບົວ, ຕສ່ຽວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຢ່າ ຫລ່າວ ຢ້າງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສຽນໆ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ. 18 ເຢຍ ໂທ້ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ຄອຍ ອກອຍ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ * ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ່ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ເຍີຍ ອຈັງ, ຕສ່ຽວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ເຫ່ວ ເມີ່ຍ ບົວ ຕ້າຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ຫາຍ ຫຍູ່ງ, ຢ່າ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ສ່ຽວ ເຍີຍ ຈາ-ຕີ້ງ ດົ່ງ ຫາຍ ໂຮລ, ດົ່ງ ຫາຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ, 19 ຢ່າ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ເຍີຍ ທຈະ ເຫວີ່ຍ * ບົວ ສຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕສະເກ້ງ ໂຮລ ໄຫ່. ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ທຈະ ເຊ ຟີ່ ຮນັ້ງ 20 ກີ^ຕູ່ ໄຕ່ ມີ່ງ ມປ່າ ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ປຸນ ກີ^ຕູ່ ນັ່ງ ຕ້າຍ ຢ່າ ປຸນ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ ເຕສວີ໌ຍ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ບຢ່າວ ແໝງ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ຕົ້ມ ທຈະ. * 21 ນິ່ນ ປຸນ ກີ^ຕູ່ ຕສູ໊ງ ເກົ້າ ຮລັງ ເຈ໋ຍ ຢຽດ ຕສວັ໋ງ ກຸ໊ນ ດ໊າມ-ລູ່ງ ເຍີຍ, ມ່າຍ ຫລີ່ງ ມ່າຍ ທຈະ ເຍີຍ, ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ກຸ໊ນ ສີ່ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ. ຢ່າ ປຸນ ນິ່ນ ມ່າຍ ເມ່ງ ໂຫ່ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ, ໄມ້ ຕານ ຢຽມ ນ້າຍ ກິ໊ດ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ຮນັ້ງ, ຢ່າ ຢຽມ ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ໊ດ. 22 ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ເຕສ໊າະ ໝ່ານ ໝວດ ຮຢຽດ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ເຕສົ໋າ-ເດ໊ຍ, * ພ້າຍ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ ກຸ໊ນ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ. * 23 ຈິວ-ປາງ ເຊ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ຊິນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ກີ^ຕູ່ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ເດສ່ງ. ກີ^ຕູ່ ເຊ ຕົ້ງ ປຸນ ຫຍູ່ງໆ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ເດສ່ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ.

⇑

[Remove Footnotes]