ຮິບ^ລູ

ເຟ້ຍ ປຸນ ຮິບ^ລູ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ເຟ້ຍ ປຸນ ກວັ້ນ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຮິບ^ລູ ມ່ຽນ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຫລາຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ກຸ໊ນ ໂຕສ໋ວ ກຸ໊ນ ປວັ້ງ ຕສຸ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ໂຕະ. ເຟ້ຍ ຝຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເດສົ້າ ເຫີຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ໄຮ່ ທສວດ ເຢ^ຊູ, ຕສ່ຽວ ເຟ້ຍ ຕ້າຍ ຂວິນ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ຫລົງ. ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ, ນິ່ນ ອ໋ອຍ ປຸນ ມ່ຽນ ເຕສັ໊ຍ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ມ່ຽນ ໄຮ່ ຕສະເກ້ງ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ກ໊ອງ ປົວ ຫຍູ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ.

(1) ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ ຢ່າ ຢຽດ ລິ໌ວ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ. ນິ່ນ ຕສຸ ສ່ຽວ ເຍີຍ ໂຄ້ວ ໜ່ານ ປຸນ ນິ່ນ ໂຫະ ຫລິ່ນ ໝວັງ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຫວ່າ. ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ກີ^ຕູ່ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ໂລ໌-ແຫງ່ງ ຫວ່າ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສວັ໋ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ຕສວັ໋ງ ຟິນ-ມ່ຽນ, ຢ່າ ເກົ້າ ໂຮລ ໂມ^ເຊ.

(2) ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ຢຽດ ລິ໌ວ ຕສຢັ້ງ ເຍີຍ ໄຊ ມ່ຽນ, ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ຢຽມ ໂລ໌-ແຫງ່ງ ຫວ່າ ໂຊວ ກ໊ອງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສວັ໋ງ ໄຊ ມ່ຽນ.

(3) ມ່ຽນ ສຽນ ເຂົາ ເຢ^ຊູ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ຕສຸ໌ຍ, ໄມ້ ຕສຸ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ, ຢ່າ ໄມ້ ຕສຸ ໄຕ່. ຕສິ້ນ ດ່າງ ຮິບ^ລູ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຕ໋ ແຊງ-ຄູ້ ເຕສ່ຍ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ກັນ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເລີ໌ຍ, ມປ່າ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ຂູງ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ ປິ໋ວ ເມ່ງ ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ອ໋ອຍ ທສວດ ເຍີຍ ສີ່. ອີ້ ຕສັ່ນ ໝ່ານ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຂົາ ເຢ^ຊູ ຖສີງ ຕ້າຍ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ.

ຕສຽບ ຢ໊ຽດ ຕສາງ ເຕສ໊າະ ໂລ໌-ຮນອຍ ມ່າຍ ເມ່ງ ເຕົ້າ ສຽນ ຫລົງ ເຍີຍ ທສ້ຳ-ເຕົ້າ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ ຂວິນ ໂຕະ ຝຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ສຽນ ຫລົງ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ທສວດ ເຢ^ຊູ. ຕສຽບ ເຫຍີ່ຍ ຕສາງ ຂວິນ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ສຽນ ເຖົາ ຕ້າວ ເຖົາ ເມວີ໌ຍ, ຕສັ່ນໆ ໝັ່ງ ຕີ່ງ ເຢ^ຊູ, ເຕ໊ຍ ຈ໊ຽນ ຫຍູ່ງໆ ໂຄ້ວ ເຖສົາ ຕສຸ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ໂຕະ ເຍີຍ ສີ່. ຝຽນ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ກ໊ອງ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ຂວິນ ມ່ຽນ, ຕົ໊ນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຫວ່າ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-3 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ, ກີ^ຕູ່ ປິ໋ວ ເມ່ງ ເດສ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ
1:4-2:18 ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ຕສວັ໋ງ ຟິນ-ມ່ຽນ
3:1-4:13 ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ໂມ^ເຊ ເຖສົາ ໂຢ^ຊູ^ວາ
4:14-7:28 ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ຕສວັ໋ງ ໄຊ ມ່ຽນ
8:1-9:22 ກີ^ຕູ່ ຫລຽບ ເຈ໌ຍ ເຍີຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ເຊ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ
9:23-10:39 ກີ^ຕູ່ ເຊ້ຍ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ແໝ່ງ ເຕສ່ຍ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ
ເຊ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ຫລົ່ງ ແຊງ-ຄູ້ ເຕສ່ຍ
11:1-12:29 ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ເຊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ສຽນ ຟິມ
13:1-25 ຂວິນ ມ່ຽນ ຢ່າ ກ໊ອງ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

ຮິບ^ລູ 1

ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ
ເຖສົາ ບົວ ກ໊ອງ

1 ໂລ໌-ຮນອຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ຢ່າ ຫລົ່ງ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ຕສະເອີ໋ຍ ເຖສົາ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ ບົວ ກ໊ອງ ທສ້ຳ-ດສຸ່ນ. 2 ມປ່າ ຢຽມ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ເຍີຍ ຮນອຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ເຖສົາ ບົວ ກ໊ອງ. ນ້າຍ ເຕົ້າ ຕອນ ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ເຕສີ໋ຍ ໝ່ານ ໝວດ ຢ່າ ພ້າຍ ນິ່ນ ດສິບ ໝ່ານ ໝວດ ເປ໋ນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຈາ-ຕີ້ງ. 3 ນິ່ນ ແອ໊ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ, ຢ່າ ຕສວັ໊ງ ເດສ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ, ແອ໋ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ມ່າຍ ຫລີ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂປ້ວ ຈ໊ຽນ ໝ່ານ ໝວດ. ນິ່ນ ດສ໋າວ ລິ໌ວ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ, ອກະຮ້າ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ ເຕສວີ໌ຍ ຈ໊ຽນ ມ່າຍ ຮ່າງ ຕ້າວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ບຢ່າວ ແໝງ.

ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ ໂຕສ໋ວ
ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ຕສວັ໋ງ ຟິນ-ມ່ຽນ

4 ນ້າຍ ເຕົ້າ ຕອນ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ດົ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ທສວດ ປຸນ ນິ່ນ ວົ້ວ ນອມ ບົ໋ວ * ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ຕສວັ໋ງ ຟິນ-ມ່ຽນ ເຍີຍ ບົ໋ວ. 5 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ບົ໋ວ ເຈ໋ຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ຟິນ-ມ່ຽນ,

ນິ່ນ ຢ່າ ໄມ້ ນຸ ເຈ໋ຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ຟິນ-ມ່ຽນ ກ໊ອງ,

6 ແອ໋ງ ມ່າຍ ດສຸ່ນ, ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ພ້າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ-ຫລະເກົ໊າ ເປັຍ ປ້າມ ເກນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ກ໊ອງ,

7 ກ໊ອງ ເຖົາ ຟິນ-ມ່ຽນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ທິນ-ຮູ່ງ ກ໊ອງ,

8 ມປ່າ ກ໊ອງ ເຖົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ທິນ-ຮູ່ງ ກ໊ອງ,

10 ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ກ໊ອງ,

13 ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ບົ໋ວ ເຈ໋ຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ຟິນ-ມ່ຽນ,

14 ວົ້ວ ຫຍູ່ງ, ຟິນ-ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ? ຟິນ-ມ່ຽນ ໄມ້ ມ່າຍ ຊິນ, ມ່ຽນ ຢ່າ ໝັ່ງ ໄມ້ ປວັດ. ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ຟູ-ສູ ທິນ-ຮູ່ງ. ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ນິ່ນ ບົວ ມີ່ງ ເຖງ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ.

⇑

[Remove Footnotes]