ຢາ^ກອບ

ຢາ^ກອບ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຢາ^ກອບ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຝຽນ ຢາ^ກອບ ເຟ້ຍ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ, ຕົ້ງ ດສ໋ານ ມີ່ງ ຢຽມ ປວັ໊ງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ເຟ້ຍ ຕ້າຍ ຂວິນ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢຽມ ເສີຍ ຕສັ່ງ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ເຖສົາ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕ໋ອຍ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ.

ຢາ^ກອບ ກ໊ອງ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ປຸນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໄຮ່ ເຕສັ໊ຍ ຕຸ໊ ຫອບ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ. ນິ່ນ ຢ່າ ເປີ໊ຍ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ປຸນ ມ່ຽນ ເມ່ງ ແປະ. ນິ່ນ ອຈ໋າວ ສຽນ ຟິມ ເຖສົາ ທສົງ-ເມ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ມ່ຽນ ຈົ່ມ ມ່ຽນ ເຖສົາ ມ່ຽນ ມ່າຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ຕສຸ ເສີຍ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ສີ່, ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ກຸ໊ນ ບົວ ເຍີຍ ບຽດ, ແດສງ ຈ໋າ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ເທສງ-ໂຮລ ເຖສົາ ຫຍ່ຽມ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ໄຝ ເຍີຍ ເຈົ໊າ.

ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ເຊ ອ໋ອຍ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ສຽນ ຟິມ, ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ປຸນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ຜຸຍ ສຽນ ເຍີຍ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:2-8 ສຽນ ຟິມ ເຖສົາ ທສົງ-ເມ່ງ
1:9-11 ມ່ຽນ ຈົ່ມ ມ່ຽນ ເຖສົາ ປຸ໊ດ-ຕສ້ອຍ ມ່ຽນ
1:12-18 ຕສຸ ເສີຍ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ສີ່
1:19-27 ໄຮ໌ ລິ໌ວ ໂຕ໌, ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ
2:1-13 ຂວິນ ມ່ຽນ ໄມ້ ຕູ໋ງ ໝັ່ງ ເຜຍ ຫາຍ ເຕົ້າ
2:14-26 ສຽນ ຟິມ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕ໋ອຍ
3:1-12 ກີ^ຕູ່ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກຸ໊ນ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ບຽດ
3:13-18 ຢຽມ ກູ້ ຫງວ່າຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ທສົງ-ເມ່ງ
4:1-5:6 ກີ^ຕູ່ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ
5:7-20 ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ

ຢາ^ກອບ 1

1 ເຢຍ, ຢາ^ກອບ, * ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂປວ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ໂປວ.

ເຢຍ ຈັ໋ງ ເຖົາ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ດສ໋ານ ເຍີຍ ຕສຽບ ເຫຍີ່ຍ ຝີງ.

ສຽນ ຟິມ ເຖສົາ ທສົງ-ເມ່ງ

2 ເຢຍ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ເມີ່ຍ ບົວ ປວັ້ງ ຕສຸ ຫຍູ່ງໆ ໂຄ້ວ ໜ່ານ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຝຸນ ເປ໋ນ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ເຍີຍ ສີ່, 3 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ປວັ້ງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ເຊ ເສີຍ ໝັ່ງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ໜ່ອຍ ເຕ໊ຍ ຕຸ໊. 4 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ໜ່ອຍ ເຕ໊ຍ ເຖົາ ຕ້າວ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ່ ເປ໋ນ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ດສ້ອຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໄມ້ ທສາ ຢຽດ ຫຍູ່ງ. 5 ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ຫາຍ ເຕົ້າ ທສົງ-ເມ່ງ ໄມ້ ເກົ໋າ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ເຖສີຍ ປຸນ ອ໊ະ. ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຈັ໊ງ ໄຫ່, ອ໋ອຍ ປຸນ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄມ້ ເຫມ. 6 ມປ່າ ໂທ້ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ສຽນ ຟິມ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ຮລູ່ງ ຮລວດ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຫາຍ ເຕົ້າ ຮລູ່ງ ຮລວດ ເຊ ຮນັ້ງ ດສຢ໋າວ ປ່ວນ ຄ້ອຍ ເຈ໌ຍ ຫລ່າງ ມຽດ ມີ່ງ ມຽດ ຕ້າຍ ນໍ. 7 ວົ້ວ ເຕົ້າ ໄມ້ ຕສຸ ຮນ້ຳ ຕ້າຍ ຕສ໊ຽວ ອ໋ອຍ ປຸນ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ນິ່ນ, 8 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ ມ່າຍ ອີ ຕິ່ວ ໂຮຍ້ວ. ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຢ່າ ໄມ້ ຕີ່ງ.

ມ່ຽນ ຈົ່ມ ມ່ຽນ ເຖສົາ ມ່ຽນ ມ່າຍ ມ່ຽນ

9 ຈົ່ມ ວົ້ວ ເຕົ້າ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ທ່າຍ ນິ່ນ ຝາວ ຮລັງ ຕສ່ຽວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ອະເຮນີ້ຍ. 10 ປຸ໊ດ ຕສ້ອຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ໄຝ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ອະເຮນີ້ຍ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ປຸ໊ດ-ຕສ້ອຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຮນັ້ງ ເມ້ຍ ເຍີຍ ປຢັ້ງ ນໍ, ເຕສ່ຍ ໝີ່ ອ໊ະ. * 11 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ບະຮນອຍ ທສວດ ຕ້າຍ, ຫຍຸດ ໂຕະ ພຸຍ ເຫຍົາ ອກາຍ, ປຢັ້ງ ຕສ່ຽວ ໂປຢ້ ໝີ່ ອ໊ະ. ເດສວີ່ຍ ເຍີຍ ຈ໋າ ຖຸຍ ເດສ່ງ. ປຸ໊ດ-ຕສ້ອຍ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົງ ຢຽມ, ຢ່າ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ປຢັ້ງ ນໍ, ໝັ່ນໆ ປ່າ ເດສ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ.

ເສີຍ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ສີ່ ເຖສົາ
ດົ໊ວ ມ່ຽນ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ ເຍີຍ ສີ່

12 ຫາຍ ເຕົ້າ ຕສຸ ເສີຍ ຢ່າ ເຕ໊ຍ ຕຸ໊ ເຖົາ ຕ້າວ, ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່າຍ ອອນ-ເຫລາະ ອ໊ະ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຕ໊ຍ ລິ໌ວ, ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ປຸນ ເຍີຍ ແໝ່ງ. * ເຊ ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ປຸນ ຮນ້ຳ ນິ່ນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຕຸ໊ ເຍີຍ ແໝ່ງ. 13 ຫາຍ ເຕົ້າ ປວັ້ງ ຕສຸ ດົ໊ວ ນິ່ນ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ ເຍີຍ ສີ່ ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ໊ອງ, “ທິນ-ຮູ່ງ ດົ໊ວ ເຢຍ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ,” ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຮຢວັງ ເອ໊າະ ເຍີຍ ສີ່ ໄມ້ ໄຮ່ ດົ໊ວ ໄມ້ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ. ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ໄມ້ ດົ໊ວ ຫາຍ ເຕົ້າ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ. 14 ມປ່າ ມ່ຽນ ຕສຸ ດົ໊ວ ເຊ ຫລາຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຫັ່ນ ຕສ່ຽວ ຢົວະ ກັ້ນ ມີ່ງ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ. 15 ໂຮຍ້ວ ຫັ່ນ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເຊ ເປີ໊ຍ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ຊິນ ນໍ. ຢູ໌ງ ທສວດ ຕ້າຍ ເປ໋ນ ຕສຸ໌ຍ ໝີ່ ອ໊ະ. ຕສຸ໌ຍ ໂຮລ ຕີ່ງ, ຕສ່ຽວ ປຸນ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕສຸ ໄຕ່ ໝີ່ ອ໊ະ.

16 ເຢຍ ຮນ້ຳ ໄຫ່ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ຕສຸ ດົ໊ວ. 17 ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫລົງ ເຍີຍ, ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ. ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ, ຕົ້ງ ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ລູ່ງ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ອຈັງ ວົ້ວ ເຕົ້າ, ເຖສີຍ ປຸນ ບົວ. ນິ່ນ ຢຽດ ລິ໌ວ ໄມ້ ກ໊ອຍ ຢ່ຽນ, * ຢ່າ ໄມ້ ກວິ້ນ ຕົ໌ງ ທ້ອງ ຕສຸ ຫຮມວັງ. 18 ທິນ-ຮູ່ງ ຕສິ໋ວ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ຫລົ່ງ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ໂຕ໌ ຢູ໌ງ ບົວ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ບົວ ຢຽມ ນິ່ນ ເຕສີ໋ຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ໝ່ານ ໝວດ ໂຕສ໋ວ ຕະຢ໊ຽດ. *

ໝວັງ ລິ໌ວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ

19 ເຢຍ ຮນ້ຳ ໄຫ່ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ນ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮິ້ວ. ເຕົ້າໆ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຊຽບໆ ເຍີຍ ໝວັງ, ມປ່າ ໄມ້ ຕູ໋ງ ໂຕສ໋ວ ດສຸ້ຍ ຊຽບ, ຢ່າ ໄມ້ ຕູ໋ງ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ ຊຽບ. * 20 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ມ່ຽນ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ ໄມ້ ໄຮ່ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ທສວດ ທິນ-ຮູ່ງ ຫອບ ໄຫ່ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ. 21 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກວັ່ງ ເດສ່ງ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ໄລ່ ຮລົບ ເຖສົາ ຮຢວັງ ເອ໊າະ ເຍີຍ ສີ່. ອ໋ອຍ ຕສຸ ສ່ວນ ໂຮຍ້ວ ໝວັງ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສວັ໋ງ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ໂຕ໌, ຕົ້ງ ໄຮ່ ໂອຈ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ໂຕ໌.

22 ໄມ້ ຕູ໋ງ ດົ໊ວ ກັ້ນ ຫລ່າຍ ໄຮ໌ ລິ໌ວ ໂຕ໌ ຕສ່ຽວ ເກົ໋າ ອ໊ະ. ຕ໋າວ ດສ໋ວນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ. 23 ຫາຍ ເຕົ້າ ໄຮ໌ ລິ໌ວ ໂຕ໌ ຢ່າ ໄມ້ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ, ເຊ ຮນັ້ງ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຫລົ່ງ ກີ໋ງ ໝັ່ງ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຮມຽນ. 24 ໝັ່ງ ລິ໌ວ, ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. ຢ່າ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ຫລະຄຸ ເດສ່ງ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຮມຽນ-ເໝວີ່ຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ. 25 ທິນ-ຮູ່ງ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ປຸນ ມ່ຽນ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ປູ໋ງ ອກອຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ຫາຍ ເຕົ້າ ຕສ້າ ໝັ່ງ, ຢ່າ ຕສັ່ນໆ ຕສ້າ ຈ໊ຽນ, ໄມ້ ຫລະຄຸ ນິ່ນ ໄຮ໌ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ, ໄຮ໌ ລິ໌ວ ຕສ່ຽວ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ, ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ ຢຽມ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ອອນ-ເຫລາະ.

26 ຫາຍ ເຕົ້າ ຝຸນ ນິ່ນ ກັ້ນ ສຽນ ຕຸ໊ ຫລົງ ມປ່າ ໄມ້ ກຸ໊ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ດສຸ້ຍ ນໍ, ເຊ ຂູງ ດົ໊ວ ກັ້ນ ຮນັ້ງ. ນິ່ນ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ໄມ້ ລ່ຳ ຫລົ່ງ ອ໊ະ. 27 ເອີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ໝັ່ງ, ບົວ ສຽນ ຕຸ໊ ຫອບ, ໂຕສ໋ວ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ປວັດ ກູ້ ຮັ່ນ ຕອນ ເຖສົາ ເອົ໊າ-ກວ໊າ ດ໊ອດ ໜ່ານ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂກ໋ວ. ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂກ໋ວ ຈ໊ຽນ ກັ້ນ, ໄມ້ ປຸນ ປ້າມ ເກນ ເຍີຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເຈົ໊າ ກົ໊ວະ ບົວ ໄລ່ ຮລົບ.

⇑

[Remove Footnotes]