ໂຢ^ຮັນ

ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຕ໌, ໂຕ໌ ຢ່າ ຢຽດ ລິ໌ວ ຢຽມ ເຍີຍ. ໂຕ໌ ເປ໋ນ ເຕົ້າ ປ້າມ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ເຖສົາ ບົວ ຢຽມ. ໂຊວ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ປຸນ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ, ຢ່າ ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕອນ. ຫາຍ ເຕົ້າ ສຽນ ເຂົາ ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ຢຽດ ລິ໌ວ ເຍີຍ ແໝ່ງ (ໂຢ^ຮັນ 20:31 ).

ໂຊວ-ກອນ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຕ໌ ເຊ ຕົ້ງ ເຢ^ຊູ. ໂຊວ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ບົວະ ຮ່ອງ ໄຫ່ ເຍີຍ ສີ່, ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ປຸນ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ. ອກະຮ້າ ໂຢ^ຮັນ ແອ໋ງ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເຈົ໊າ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ບົວະ ຮ່ອງ ເຍີຍ ສີ່ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໄຮ່ ອຈ໋າວ ບົວ ເກົ້າ ເມ່ງ ແປະ ທິນ-ຮູ່ງ. ໂຢ^ຮັນ ຢ່າ ເຟ້ຍ ເຖົາ ທສ້ຳ-ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ສຽນ ເຢ^ຊູ, ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ໄຊ-ກໍ໋. ມປ່າ ມ່າຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ ຂູງ ໂຕສ໋ວ ໂຕະ ຕ້ານ ນິ່ນ, ໄມ້ ອ໋ອຍ ສຽນ. ຕສຽບ ຟາມ ຕສາງ ເຖົາ ຕສຽບ ທສຽດ ຕສາງ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ເຕສ໊າະ ເຢ^ຊູ ມີ່ງ ຕີງ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ ວົ້ວ ມ໌ວນ, ນິ່ນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ອຈ໋າວ ນິ່ນ ເຍີຍ ໄຊ-ກໍ໋ ບົວ, ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖງ ນິ່ນ ບົວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ. ເຊດ ເມວີ໌ຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເປຢີຍ ຕສາງ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ເຕສ໊າະ ເຢ^ຊູ ຕີງ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ ໄຕ່, ມປ່າ ອກະຮ້າ ນິ່ນ ນັ່ງ ຕ້າຍ ຫິ່ນ ທສວດ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ໄຊ-ກໍ໋ ບົວ ປວັດ.

ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ອ໋ອຍ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ຕົ້ງ ມີ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ວົ້ວ ຕິ້ວ ເຈົ໊າ, ຢ່າ ຕົ້ງ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ, ຢ່າ ຕົ້ງ ຕສຢັ້ງ ແໝ່ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ. (ໂຢ^ຮັນ 14:6 ) ຫາຍ ເຕົ້າ ສຽນ ເຢ^ຊູ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ປຸນ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່າຍ ຢຽດ ລິ໌ວ ເຍີຍ ແໝ່ງ. ໂຢ^ຮັນ ຢ່າ ຫລົ່ງ ໂພວ-ທົງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ໂຕສ໋ວ ຫວ່າ-ເປີ໊ຍ ອຈ໋າວ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ນິ່ນ ຫລົ່ງ ວວມ, ຫລົ່ງ ອຈົ໊ວ, ຫລົ່ງ ອຈັງ, ຫລົ່ງ ອະຫງຸ່ນ ເຮມີຍ ແອ໋ງ ເຖສົາ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-18 ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຕ໌ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ
1:19-51 ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຢ^ຮັນ
ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ກິ໊ນ ດ່າງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ໄຊ-ກໍ໋
2:1-12:50 ເຢ^ຊູ ທສວດ ມີ່ງ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌, ຕສໍ່ ແປ່ງ ໂລ ຫາຍ
13:1-17:26 ອກະຮ້າ ລາຍ ເຍີຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ ເຢ^ຊູ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ
ເຖສົາ ນິດ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ
18:1-19:42 ເຢ^ຊູ ຕສຸ ມ່ຽນ ເຕສ໊າະ, ຕີງ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ
20:1-21:25 ເຢ^ຊູ ນັ່ງ ຕ້າຍ ຢ່າ ຫິ່ນ ທສວດ ປຸນ ມ່ຽນ ປວັດ

ໂຢ^ຮັນ 1

ໂຕ໌ ເປ໋ນ ເຕົ້າ ປ້າມ ມ່ຽນ

1 ຕົ້ງ ທສໍ ໄມ້ ແກ້ງ ເຕສີ໋ຍ ລູ່ງ ເຕສີ໋ຍ ເດົາ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ໂຕ໌ * ຕສູ໊ງ ຢຽມ ເຍີຍ. ໂຕ໌ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຢຽມ ຢ່າ ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ. 2 ຕສິ້ນ ດ່າງ ຢຽມ ກອນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ໂຕ໌ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຢຽມ.

3 ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ * ເຕສີ໋ຍ ທສວດ ໝ່ານ ໝວດ. ໄມ້ ມ່າຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ຫລົ່ງ ໂຕ໌ ເຕສີ໋ຍ. 4 ໂຕ໌ ໂຕສ໋ວ ຕສຢັ້ງ ແໝ່ງ ເຍີຍ ກອນ-ຍ່ວນ. ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ແໝ່ງ ຕໍ້ ອຈັງ ຕ້າຍ ຕສິ໋ວ ປ້າມ ມ່ຽນ. 5 ອຈັງ ຕສິ໋ວ ເປັຍ ຫຮມວັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ຫຮມວັງ ຢ່າ ໄມ້ ໄຮ່ ຮີ່ງ ອຈັງ. *

6 ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕ້າຍ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂຢ^ຮັນ. * 7 ນິ່ນ ຕ້າຍ ເຖງ ອຈັງ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ປຸນ ໝ່ານ ມ່ຽນ ໄຮ່ ສຽນ. 8 ນິ່ນ ກັ້ນ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ໂຕສ໋ວ ນ້າຍ ອຈັງ. ນິ່ນ ຂູງ ເຖງ ອຈັງ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ຮນັ້ງ. 9 ນ້າຍ ອຈັງ ເຊ ຕສຽນ ໄຫ່ ເຍີຍ ອຈັງ ຢ່າ ເປັຍ ປ້າມ ເກນ ຕສິ໋ວ ອຈັງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ມ່ຽນ ມ່ານ.

10 ນ້າຍ ໂຕ໌ ຢຽມ ປ້າມ ເກນ. ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຕສີ໋ຍ ປ້າມ ເກນ, ມປ່າ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຕສັ໊ຍ ໄມ້ ຕຸ໊ ນິ່ນ. 11 ນິ່ນ ຕ້າຍ ເຖົາ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄມ້ ຕສິ໊ບ ນິ່ນ. 12 ມປ່າ ຕສິ໊ບ ນິ່ນ ຢ່າ ສຽນ ເຂົາ ນິ່ນ * ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ, ນິ່ນ ປຸນ ມ່າຍ ເລີ໌ຍ ເປ໋ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ນ່າມ ໂຍ໌ວ. 13 ນິ່ນ ບົວ ເປ໋ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ນ່າມ ໂຍ໌ວ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເອີຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ-ເຟີຍ ໄຟ ເອີຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ຢູ໌ງ. ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເຕຍ.

14 ໂຕ໌ ເປ໋ນ ເຕົ້າ ປ້າມ ມ່ຽນ ຢຽມ ບົວ ບຸດົ໋ງ. ນິ່ນ ມ່າຍ ເອນ-ເຖສີຍ ເຖສົາ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ປວັ໊ງ ເດສ່ງ. ເຢຍ ບົວ ຕຸ໊ ປວັດ ນິ່ນ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ, ເຊ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ໂດະ ຕອນ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ.

15 ໂຢ^ຮັນ ເຖງ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ. ນິ່ນ ເຫ່ວ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ກ໊ອງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຊ ຕົ້ງ ນ້າຍ ເຕົ້າ ອ໊ະ. ເຢຍ ຕ້າຍ ດ່າງ, ນິ່ນ ອກະຮ້າ ຕ້າຍ ມປ່າ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຢຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ ນິ່ນ ຕສູ໊ງ ຢຽມ ເຍີຍ.” 16 ນິ່ນ ເຍີຍ ເອນ ໂຮລ ໄຫ່ ຕສ່ຽວ ຕສັ່ນໆ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ບົວ. 17 ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ໂມ^ເຊ ປຸນ ບົວ ຕຸ໊ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ, ມປ່າ ຫລົ່ງ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ປຸນ ບົວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອນ ເຖສົາ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ. 18 ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ປວັດ ເຈ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ. ຂູງ ມ່າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂດະ ຕອນ, ຕົ້ງ ຢຽມ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ກະເຮລນ ວົ້ວ ເຕົ້າ, ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ.

ໂຢ^ຮັນ ກ໊ອງ ນິ່ນ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ກີ^ຕູ່

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ມັດ^ທາຍ 3:1-12 ;
ມາ^ໂຄ 1:1-8 ; ລູ^ກາ 3:1-18 )

19 ໂຢ^ຮັນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ພ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເລ^ວີ ມ່ຽນ ມີ່ງ ໜ່າຍ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ?”

20 ໂຢ^ຮັນ ໄມ້ ປີ໋ງ, ນິ່ນ ກ໊ອງ ຕສະ ເຍີຍ. “ເຢຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ກີ^ຕູ່.”

21 ນິ່ນ ບົວ ແອ໋ງ ໜ່າຍ, “ວົ້ວ ຫຍູ່ງ, ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ? ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ເອ^ລີ^ຢາ ໄຟ?” *

ໂຢ^ຮັນ ເຕົາ, “ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ.”

ນິ່ນ ບົວ ແອ໋ງ ໜ່າຍ, “ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ໄຟ?” *

ໂຢ^ຮັນ ເຕົາ, “ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຫລາະ.”

22 ນິ່ນ ບົວ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ວົ້ວ ຫຍູ່ງ, ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ? ບົ໋ວ ເຢຍ ບົວ ມ່າະ! ເຢຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ດສ໋ວນ ມີ່ງ ບົ໋ວ ພ້າຍ ເຢຍ ບົວ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. ເມີ່ຍ ກັ້ນ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ?”

23 ໂຢ^ຮັນ ຫລົ່ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ອິ^ສະ^ຢາ, ເຍີຍ ຫວ່າ ເຕົາ ນິ່ນ ບົວ. ນິ່ນ ກ໊ອງ,

24 ຟາ^ລິ^ສີ ມ່ຽນ ພ້າຍ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ 25 ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ ໂຢ^ຮັນ, “ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ກີ^ຕູ່, ຢ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເອ^ລີ^ຢາ, ຢ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ເມີ່ຍ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ?”

26 ໂຢ^ຮັນ ເຕົາ, “ເຢຍ ຫລົ່ງ ວວມ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ. ມປ່າ ແອ໋ງ ມ່າຍ ເຕົ້າ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ບຸດົ໋ງ, ເມີ່ຍ ບົວ ຢ່າ ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ. 27 ເຢຍ ຕ້າຍ ດ່າງ, ນິ່ນ ອກະຮ້າ ຕ້າຍ, ມປ່າ ເຢຍ ລ່ຽມ ໄມ້ ຜຸຍ ເຖງ ນິ່ນ ໄຈ໊ ເຮ່ ຮລາງ.”

28 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ສີ່ ຢຽມ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ເຍີຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ, ເບ^ທາ^ນີ ລ໌າງ ທສວດ, ຕົ້ງ ໂຢ^ຮັນ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ວົ້ວ ນອມ ຕ໋ອງ.

ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ປະກີ ຢູ້ງ ຕອນ

29 ຕະເຫຍີ່ຍ ຮນອຍ ໂຢ^ຮັນ ປວັດ ເຢ^ຊູ ຫູງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ຕ້າຍ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ໝັ່ງ ມ່າະ! ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ປະກີ ຢູ້ງ ຕອນ, ຕົ້ງ ເຖີຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ. 30 ຕົ້ງ ນ້າຍ ເຕົ້າ ເຢຍ ກ໊ອງ ເຈ໋ຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, ‘ເຢຍ ຕ້າຍ ດ່າງ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ອກະຮ້າ ຕ້າຍ ມປ່າ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຢຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ, ນິ່ນ ຕສູ໊ງ ຢຽມ ເຍີຍ.’ 31 ເຢຍ ກັ້ນ ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ, ມປ່າ ເຢຍ ຕ້າຍ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ.”

32 ໂຢ^ຮັນ ແອ໋ງ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ປວັດ ສີງ ລີ່ງ ຮນັ້ງ ເໜາະ ໂອກ ຢຽມ ວົ້ວ ລູ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ຊິນ. 33 ເຢຍ ຢ່າ ໄມ້ ຮິ້ວ ນິ່ນ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ, ມປ່າ ພ້າຍ ເຢຍ ຕ້າຍ ຫລົ່ງ ວວມ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ບົ໋ວ ເຢຍ, ‘ເມີ່ຍ ປວັດ ສີງ ລີ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ຢຽມ ຫາຍ ເຕົ້າ ເຍີຍ ຊິນ, ຕົ້ງ ນ້າຍ ເຕົ້າ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ສີງ ລີ່ງ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ.’ 34 ເຢຍ ປວັດ ລິ໌ວ ອ໊ະ, ຕສ່ຽວ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, ນ້າຍ ເຕົ້າ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ.”

ຕ້າວ ປານ ໄຊ-ກໍ໋

35 ຕະເຫຍີ່ຍ ຮນອຍ ໂຢ^ຮັນ ເຖສົາ ອີ ເຕົ້າ ນິ່ນ ເຍີຍ ໄຊ-ກໍ໋ ແອ໋ງ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ. 36 ປວັດ ເຢ^ຊູ ເຈ໋ຍ ເຈົ໊າ, ໂຢ^ຮັນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ໝັ່ງ ມ່າະ! ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ປະກີ ຢູ້ງ ຕອນ.”

37 ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອີ ເຕົ້າ ໄຊ-ກໍ໋ ໄຮ໌ ໂຢ^ຮັນ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ, ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ກັນ ຈ໊ຽນ ເຢ^ຊູ ມີ່ງ. 38 ເຢ^ຊູ ຮວິນ ດສ໋ວນ ປວັດ ນິ່ນ ບົວ ກັນ ຈ໊ຽນ ຕ້າຍ ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ, “ເມີ່ຍ ບົວ ລໍ໌ ຫາຍ ຫຍູ່ງ?”

ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ, “ລັບ^ບີ ອ່າ, ເມີ່ຍ ຮິດ ຫາຍ ນອມ ຕ໋ອງ?” (ລັບ^ບີ ວົ້ວ ໂຈ໋ວ ຫວ່າ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ໄຊ-ເຕ໋ຍ.)

39 ເຢ^ຊູ ເຕົາ, “ຕ້າຍ ໝັ່ງ ມ່າະ!” ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເອຈ່ຍ ອ໋ານ ເລີ່ຍ ໄມ້ ໂກ ເປຢີຍ ນອມ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ກັນ ຈ໊ຽນ ເຢ^ຊູ ມີ່ງ ເຖົາ ນິ່ນ ຮິດ ເຍີຍ ຕ໋ອງ ຢ່າ ເຖສົາ ນິ່ນ ຢຽມ ວົ້ວ ເຖົາ ຫຮມວັງ.

40 ໄຮ໌ ໂຢ^ຮັນ ກ໊ອງ ຕສ່ຽວ ກັນ ຈ໊ຽນ ເຢ^ຊູ ມີ່ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອີ ເຕົ້າ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ໂຕສ໋ວ ຊີ^ມົນ ປີ^ເຕ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ, ອັນ^ດາ^ລູ. 41 ອັນ^ດາ^ລູ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ມີ່ງ ລໍ໌ ນິ່ນ ເຍີຍ ກໍ໋, ຊີ^ມົນ ປີ^ເຕ, ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເຢຍ ບົວ ປວັດ ເມ^ສິ^ຢາ ອ໊ະ ໂລ່ະ!” (ເມ^ສິ^ຢາ ວົ້ວ ໂຈ໋ວ ຫວ່າ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ກີ^ຕູ່.)

42 ອັນ^ດາ^ລູ ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ຊີ^ມົນ ມີ່ງ ເຖົາ ເຢ^ຊູ ວົ້ວ. ເຢ^ຊູ ໝັ່ງ ຈ໊ຽນ ຊີ^ມົນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ເຊ ໂຢ^ຮັນ ເຍີຍ ຕອນ, ຊີ^ມົນ. ຢັ້ງ ນ້າຍ ເຈ໋ຍ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຫ່ວ ເຄ^ຟາດ.” (ເຄ^ຟາດ ຟານ ຕ້າຍ ກ໊ອງ ປີ^ເຕ.) *

ເຢ^ຊູ ເຫ່ວ ຟີ^ລິບ ເຖສົາ
ນາ^ທາ^ນາ^ເອນ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ໄຊ-ກໍ໋

43 ຕະເຫຍີ່ຍ ຮນອຍ ເຢ^ຊູ ຕີ່ງ ໂຮຍ້ວ ມີ່ງ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ. ນິ່ນ ປວັດ ຟີ^ລິບ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ຕ້າຍ ກັນ ເຢຍ ໂອ່.” 44 ຟີ^ລິບ ເຊ ເບດ^ໄຊ^ດາ ມູ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ອັນ^ດາ^ລູ ເຖສົາ ຊີ^ມົນ ນໍ. 45 ຟີ^ລິບ ລໍ໌ ປວັດ ນາ^ທາ^ນາ^ເອນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ຕົ້ງ ໂມ^ເຊ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ໂຊວ, ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ໂຊວ ຕສຢັ໊ງ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ວົ້ວ ລ່ານ ມ່ຽນ, ເຢຍ ບົວ ຕຸ໊ ປວັດ ອ໊ະ. ເຊ ໂຢ^ເຊບ ເຍີຍ ຕອນ, ນາ^ຊາ^ເລດ ມູ້ງ ເຍີຍ ເຢ^ຊູ.”

46 ນາ^ທາ^ນາ^ເອນ ໜ່າຍ ກ໋າ, “ໄຮ່ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຫລົງ ເຍີຍ ຢຽມ ນາ^ຊາ^ເລດ ມູ້ງ ທສວດ ໄຟ?”

ຟີ^ລິບ ກ໊ອງ, “ຕ້າຍ ໝັ່ງ ມ່າະ!”

47 ເຢ^ຊູ ປວັດ ນາ^ທາ^ນາ^ເອນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ນ້າຍ ເຕົ້າ ຕສະເກ້ງ ຕສຽນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ໄມ້ ມ່າຍ ກູ໊ ໄກວ໋ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ.”

48 ນາ^ທາ^ນາ^ເອນ ໜ່າຍ ເຢ^ຊູ, “ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢຍ?”

ເຢ^ຊູ ເຕົາ, “ຟີ^ລິບ ໄມ້ ແກ້ງ ເຫ່ວ ເມີ່ຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເມີ່ຍ ຢຽມ ວົ້ວ ງົ່ງ ຫຍໍ ດຢັ໋ງ-ກອນ, ເຢຍ ປວັດ ລິ໌ວ ເມີ່ຍ ອ໊ະ.”

49 ນາ^ທາ^ນາ^ເອນ ກ໊ອງ, “ໄຊ-ເຕ໋ຍ ອ້າ! ເມີ່ຍ ຕສະເກ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ. ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຮູ່ງ.”

50 ເຢ^ຊູ ກ໊ອງ, “ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ກ໊ອງ ເຢຍ ປວັດ ເມີ່ຍ ຢຽມ ງົ່ງ ຫຍໍ ດຢັ໋ງ-ກອນ ເມີ່ຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ສຽນ? ເມີ່ຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ປວັດ ສີ່ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ນ້າຍ.”

51 ເຢ^ຊູ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນາ^ທາ^ນາ^ເອນ, “ເຢຍ ບົ໋ວ ຕສຽນ ເມີ່ຍ ບົວ, ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ປວັດ ລູ່ງ ແກ້ງ ອກອຍ, ຢ່າ ປວັດ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ຢຽມ ເຢຍ, ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕອນ, ກູ້ ຫງວ່າຍ ຝາວໆ ເອຈ່ຍໆ.” *

⇑

[Remove Footnotes]