ຢິວ^ດາ

ຢິວ^ດາ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຢິວ^ດາ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຝຽນ ຢິວ^ດາ ເຟ້ຍ ຂວິນ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຝ ຟິມ ອຈ໋າວ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ. ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອຈ໋າວ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ ກ໊ອງ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ມປ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ. ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ເຊ ນັ້ງ ເຍີຍ ຢ່າ ຮນັ້ງ ເຕີ໋ຍ ປີ^ເຕ ເຟ້ຍ ຕະເຫຍີ່ຍ ວົ້ວ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ. ຢິວ^ດາ ເຟ້ຍ ຕ້າຍ ຂວິນ ໂຕະ ຝຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ແດສງ ຮີ່ງ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ໂຕ໌, ໄມ້ ປຸນ ດ໊ອດ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1-2 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
3-16 ອຈ໋າວ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ.
ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ນິ່ນ ບົວ ຕສຸ ປວັ້ງ ເຍີຍ ສີ່
17-23 ຂວິນ ມ່ຽນ ສຽນ ຫລົງ ເຢ^ຊູ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ກວັ່ງ
24-25 ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ

ຢິວ^ດາ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ຢາ^ກອບ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ ຢິວ^ດາ, * ໂຕສ໋ວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ໂປວ.

ເຢຍ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫ່ວ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຕົ້ງ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຢ່າ ໂກ໋ວ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. *

2 ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ, ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ທສ້ຳໆ ເຍີຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ, ຢ່າ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽດ ເຕສີຍ ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ.

ອຈ໋າວ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ 2 ປີ^ເຕ 2:1-17 )

3 ຮນ້ຳ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ເຢຍ ເກ້ງ ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ ເຟ້ຍ ຝຽນ ກ໊ອງ ບົວ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ມປ່າ ເຢຍ ໄຮ໌ ດົ່ງ ຫາຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຟ້ຍ ຂວິນ ເມີ່ຍ ບົວ ແດສງ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ໂຕ໌, ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ດ໊ອດ. ທິນ-ຮູ່ງ ເຕສ໊າະ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຕ໌ ຈິວ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ປຸນ ຢຽດ ດສຸ່ນ ຕສ່ຽວ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ ດສ້ອຍ ອ໊ະ. 4 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ໜິ່ມ ເປັຍ ເມີ່ຍ ບົວ ບຸດົ໋ງ, ຕົ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ເລົ່າ ອ໊ະ, ກີງ-ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ. ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ. ນິ່ນ ບົວ ເຕສ໊າະ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອນ ອ໋າວ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ກອນ ຫລົ່ງ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ຫລວນ ຫ່ອງ ເຍີຍ ສີ່. ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ໄມ້ ຫຍ່ຽມ ບົວ ເຍີຍ ດຸ ເຕົ້າ ຮູ່ງ ເຖສົາ ຕສ໊ຽວ, ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່.

5 ໄມ້ ກຸ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ເດສ່ງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່, ເຢຍ ອ໋ອຍ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ຈັ໋ງ ເຖົາ ມ່າຍ ດສຸ່ນ ຕສ໊ຽວ * ໂອຈ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ມປ່າ ອກະຮ້າ ໝຽດ ເດສ່ງ ໄມ້ ສຽນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. * 6 ແອ໋ງ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ມ່າຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ໄມ້ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ບົວ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ປ່ວນ ຫັດ ມ໌າ ມປ່າ ກວັ່ງ ນິ່ນ ບົວ ຫອບ ຕສຸ ຢຽມ ເຍີຍ ຕ໋ອງ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ຫລົ່ງ ຢຽດ ລິ໌ວ ໄມ້ ໄຮ່ ຫວ່າຍ ເຍີຍ ຫລິ່ມ ໂດ້ ຈ໊ຽນ, ຫວວນ ຈ໊ຽນ ຫຮມວັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ຕສົ໊ວ ຊ້ຽມ ຕສຸ໌ຍ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຮນອຍ ເຖົາ. 7 ໂສ^ດົມ ເຖສົາ ໂກ^ໂມ^ລາ ເຖສົາ ເວີ່ຍ ກ໋ອມ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເຍີຍ. ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ຫລວນ ຫ່ອງ ເຍີຍ ສີ່, ເອີຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຫັ່ນ ໂຕສ໋ວ. * ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕສຸ ຢຽດ ລິ໌ວ ເຕສັຍ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ໂຕ໌ວ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ ຕົ໊ນ ມ່ຽນ.

8 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອຈ໋າວ ຈ໊າ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ ຢ່າ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເຍີຍ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເບີ໋ຍ ເບີ໋ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເອີຍ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເບີ໋ຍ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ ປຸນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຊິນ ມ່າຍ ຫວຸຍ, ຢ່າ ໄມ້ ໝວັງ ມ່າຍ ຫລີ່ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ, ຢ່າ ກ໊ອງ ໂຕະ ຢຽມ ກູ້ ຫງວ່າຍ ມ່າຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. 9 ລ່ຽມ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕົ້ມ ຟິນ-ມ່ຽນ ເປຢີ໊ຍ, ມີ^ຄາ^ເອນ, * ໄມ້ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ. ນິ່ນ ເຖສົາ ມ້ຽນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ແດສງ ໂມ^ເຊ ເຍີຍ ເຊີຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, * ມີ^ຄາ^ເອນ ໄມ້ ກ໊າມ ຫລົ່ງ ຫວ່າ-ໂຕະ ຕີ່ງ ມ້ຽນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. ນິ່ນ ຂູງ ກ໊ອງ, “ຕສ໊ຽວ ກັ້ນ ຕີ່ງ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ ອ໊ະ.” * 10 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ເມ່ງ ແປະ, ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ ໂຕະ ວົ້ວ ຫຍູ່ງ. ນິ່ນ ບົວ ເຊ ຮນັ້ງ ເຮ່ຍ ຕສ້ອຍ ນໍ, ມເປີຍ ໄຕ່, ເອີຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ຟຽມ-ຝີງ ໂຕສ໋ວ. ຕົ້ງ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ, ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ ຕສຸ ໝຽດ.

11 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ປວັ້ງ ຕສຸ ໂຄ້ວ ອ໊ະ. ນິ່ນ ບົວ ຕສິ໋ວ ຄາ^ອິນ * ເຍີຍ ເຈົ໊າ ຢັ້ງ. ເຫວີ່ຍ ໂຕ້ວ ຍ່ານ ນິ່ນ ບົວ ເຊວີ່ຍ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ຕ່ອງ ຮນັ້ງ ບາ^ລາ^ອຳ * ໂຕສ໋ວ ວົ້ວ ນໍ. ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ຟ້ານ ໂຮຍ້ວ ຮນັ້ງ ໂຄ^ລາ ນໍ, ຕສ່ຽວ ຮນັ້ງ ໂຄ^ລາ * ຕສຸ ໝຽດ. 12 ເມີ່ຍ ບົວ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ຫຍັ່ນ ຫຮນາງ ເຫວີ່ຍ ຈິວ ທົງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ຫວ່າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຫວຸ່ຍ, ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ໄຍ້, ຂູງ ເມົ້າ ຫຍັ່ນ ເມົ້າ ຮົບ, ຈັ໋ງ ຕສຸ ກັ້ນ ຮນັ້ງ. * ນິ່ນ ບົວ ເຊ ຮນັ້ງ ໄມ້ ມ່າຍ ບຢູ່ງ ເຍີຍ ບ໋ວນ ຕສຸ ດສຢ໋າວ ປ່ວນ ມີ່ງ. ຢ່າ ຮນັ້ງ ດຢັ໋ງ, ຫອບ ຕສຸ ຕສຢັ້ງ ປ໊ຽວ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ຢ່າ ໄມ້ ຕສຢັ້ງ. ລ່ຽມ ດສູ້ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ແປງ ທສວດ ເດສ່ງ, ດຢັ໋ງ ຕສ່ຽວ ໄຕ່ ເດສ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. * 13 ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ໄຍ້ ໄຫ່ ເຍີຍ ສີ່ ທສວດ ຕ້າຍ ຮນັ້ງ ຄ້ອຍ ເຈ໌ຍ ເສີຍ ໄຫ່ ເຍີຍ ວວມ-ຫລ່າງ ທສວດ ເຍີຍ ບຢ໌າວ ນໍ. ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ຮນັ້ງ ໂຢ້ວ ລູ່ງ ເຍີຍ ເຫຮລີຍ, ມ່າຍ ມັບ ແມ່ງ ມັບ ຫຮມວັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ ລ່ຽວ ຈ໊ຽນ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຢຽດ ລິ໌ວ ຢຽມ.

14 ອາ^ດຳ ເຍີຍ ຕະທສຽດ ຕ່ອຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ * ເອ^ນົກ * ຈາ-ດ່າງ ໂຕ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ໝັ່ງ ມ່າະ! ຕສ໊ຽວ ອ໋ອຍ ຕໍ້ ເຕສ໋ຍ ທສິນ ເຕສ໋ຍ ຫວ່ານ ເຕົ້າ ທສີງ-ເດສ່ງ ຟິນ-ມ່ຽນ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ຕ້າຍ 15 ຊ້ຽມ ໝ່ານ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ, ຢ່າ ຕີ່ງ ໄມ້ ກັນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫວ່າຍ ສີ່, ຢ່າ ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຫວ່າຍ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ໂຕະ ນິ່ນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ.” 16 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຕສັ່ນໆ ງົບ, ຢ່າ ໄກວ໋ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ບົວ ເຊວີ່ຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຫັ່ນ ໂຕສ໋ວ ຫວ່າຍ ສີ່, ເທສງ ຮ່າ ປ້າ ປວັງ, ຢ່າ ອະເຮນີ້ຍ ເທສງ ມ່ຽນ ເຫວີ່ຍ ໂຕ້ວ ກັ້ນ ຕຸ໊ ຫລົງ.

ຂວິນ ເຖສົາ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ

17 ຮນ້ຳ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ້າ! ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້ ຕສິ້ນ ດ່າງ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ. * 18 ນິ່ນ ບົວ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, “ເຖົາ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ເຍີຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ ອ໋ອຍ ມ່າຍ ມ່ຽນ ທສວດ ຕ້າຍ ກວັດ ໂຕະ ຈັ໊ດ ເມີ່ຍ ບົວ ຢ່າ ຂູງ ເອີຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຫັ່ນ ໂຕສ໋ວ ຫວ່າຍ ສີ່ ຮນັ້ງ.” * 19 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ດົ໊ວ ມ່ຽນ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ເຕສ໋ຍ ກວັ້ນ. ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ມ່າຍ ສີງ ລີ່ງ, ຂູງ ເອີຍ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຫັ່ນ ໂຕສ໋ວ ຮນັ້ງ.

20 ຮນ້ຳ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ທສີງ-ເດສ່ງ ໂຕ໌ ເຖສີຍ ກັ້ນ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ. ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຂົາ ສີງ ລີ່ງ ເຍີຍ ທຈະ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ. 21 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສັ່ນໆ ກຸ໊ນ ກັ້ນ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ທສີງ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ ບົວ, ຕສົ໊ວ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ, ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ຢຽດ ລິ໌ວ ເຍີຍ ແໝ່ງ.

22 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຄໍ້-ລ່ຽນ ໂຮຍ້ວ ບູ້ງ ບ໊ຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ. 23 ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຢຽມ ໂຕ໌ວ ທສ້າງ ທສວດ ຕ້າຍ ນໍ, ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ບົວ. ແອ໋ງ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຄໍ້-ລ່ຽນ ມປ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຝ ຟິມ ນິ່ນ ບົວ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຢ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ເອີຍ ໂຮຍ້ວ ຫັ່ນ ໂຕສ໋ວ ໄລ່ ຮລົບ ເຍີຍ ສີ່, ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ກົ໊ວະ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ. *

ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ

24-25 ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເທສງ ບົວ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ. ຂູງ ມ່າຍ ນ້າຍ ດຸ ເຕົ້າ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ, ນິ່ນ ຢ່າ ໄຮ່ ເປວ ຈ໊ຽນ ໄມ້ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຖຸຍ ໂປ່ວ * ຢ່າ ໄຮ່ ຕໍ້ ເມີ່ຍ ບົວ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ, * ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ເຍີຍ ເຖົາ ນິ່ນ ອຈັງ-ຫລ່າງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຂົາ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ, ມ່າຍ ຕົ້ມ ທຈະ, ມ່າຍ ຫລີ່ງ ຢຽມ ໂລ໌-ຮນອຍ ໝ່ານ ໂກ໊ວ ໝ່ານ ຕ່ອຍ ເຖົາ ອີ້ ຕສັ່ນ ແອ໋ງ ເຖົາ ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ຢຽດ ລິ໌ວ. ອາ^ເມນ.

⇑

[Remove Footnotes]