ລູ^ກາ

ລູ^ກາ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ປ໊ວນ ລູ^ກາ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ, ລູ^ກາ ເຟ້ຍ ຕ້າຍ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ໝ່ານ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ. ສີງ ລີ່ງ ພ້າຍ ເຢ^ຊູ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ຕສຸ້ນ ຄູ້ ຝຽນ ປຸນ ມ່ຽນ ຈົ່ມ ມ່ຽນ ໝວັງ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ມ່ຽນ ຖຈຽມ ຕສຸ ເຢ^ຊູ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖງ, ນິ່ນ ຄໍ້-ລ່ຽນ ໄຫ່ ຕສ່ຽວ ເຖງ. ໂຊວ ຢ່າ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ເຂົາ ເຢ^ຊູ ໄຮ່ ຕຸ໊ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ. ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ທສວດ ເສີຍ ຢຽມ ປ້າມ ເກນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ ເຖົາ ນິ່ນ ດສ໋ວນ ທິນ-ຕ້ອງ. ລູ^ກາ ແອ໋ງ ເຟ້ຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຫ່ວ ກົງ-ໂຕສ້ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ດສ໋ວນ ທິນ-ຕ້ອງ, ອກະຮ້າ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຫຮຢາງ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-4 ລູ^ກາ ເຟ້ຍ ປຸນ ຫາຍ ເຕົ້າ ຢ່າ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ເຟ້ຍ
1:5-2:52 ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຢ^ຮັນ ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ທສວດ ເສີຍ
ໂຕສ໋ວ ຝຸຈ໊ວຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
3:1-20 ໂຢ^ຮັນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ
3:21-4:13 ເຢ^ຊູ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ແອ໋ງ ຕສຸ ມ້ຽນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ຕ້າຍ ເສີຍ ນິ່ນ
4:14-9:50 ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ
9:51-19:27 ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ມີ່ງ ເຖົາ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ
19:28-23:56 ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ຕສຸ ມ່ຽນ ໄຕ໋ ວົ້ວ ນອມ ເລີ໌ຍ-ປ໋າຍ ກະຍົ໌ວ
24:1-53 ເຢ^ຊູ ນັ່ງ ຕ້າຍ ປຸນ ມ່ຽນ ປວັດ, ອກະຮ້າ ຝາວ ທິນ-ຕ້ອງ ໝີ່ ອ໊ະ

ລູ^ກາ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ຕສຽນ ອ໋ອຍ ເຍີຍ ຕົ້ມ ກໍ໋, ເທ^ໂອ^ຟີ^ລັດ ອ່າ,

ຢຽມ ເຢຍ ບົວ ກະຍົ໌ວ ທສວດ ລິ໌ວ ເຍີຍ ສີ່ ມ່າຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ. 2 ຕສຸ້ນ ໂຕ໌ ມ່ຽນ ເຍີຍ ມຕສີງ ປວັດ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ຢຽມ ກອນ ທສວດ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ຢ່າ ຕສຸ້ນ ບົ໋ວ ເຢຍ ບົວ, ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເຟ້ຍ. 3 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ ຢຽມ ກອນ ຕ້າຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ເຢຍ ກັ້ນ ຕິ໊ມ ລິ໌ວ ຕສ່ຽວ ເຕສວີ້ຍ ຢ໊ຽດ ເຕສວີ້ຍ ເຫຍີ່ຍ ເຍີຍ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ປຸນ ເມີ່ຍ. 4 ຮນັ້ງ ນ້າຍ, ເມີ່ຍ ໄຮ່ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ມ່ຽນ ອຈ໋າວ ເຈ໋ຍ ເມີ່ຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕສຽນ ເຍີຍ.

ຟິນ-ມ່ຽນ ໂຕ່ວ
ໂຢ^ຮັນ ອ໋ອຍ ທສວດ ເສີຍ ເຍີຍ ຝຽນ

5 ຢຽມ ຢູ^ເດຍ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ເຮ^ລົດ, ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ມ່າຍ ເຕົ້າ ໄຊ ມ່ຽນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ, ເປ໋ນ ອາ^ບີ^ຢາ ໄຊ ມ່ຽນ ເຍີຍ ກວັ້ນ. ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ, ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ, ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ອາ^ລົນ ໄຊ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ. * 6 ຕສິ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ໝັ່ງ, ນິ່ນ ບົວ ອີ ຮມວັ້ງ ເປ໋ນ ຄູ້ ມ່ຽນ, ໝວັງ ຕສ໊ຽວ ຫັດ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫວ່າ ເຖສົາ ເລີ໌ຍ. ໄມ້ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ເອກ້ມ ອ໊ະ. 7 ມປ່າ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ມ່າຍ ຝຸຈ໊ວຍ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ ໄມ້ ໄຮ່ ມ່າຍ. ນິ່ນ ບົວ ອີ ຮມວັ້ງ ຢ່າ ໂກ໋ ໄຫ່ ອ໊ະ.

8 ມ່າຍ ຮນອຍ ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ຢຽມ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ໂຕສ໋ວ ໄຊ ມ່ຽນ ເຍີຍ ກົງ ເອີຍ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ລ່ວນ ປານ ຮນອຍ ໂຕສ໋ວ. 9 ຕົ້ງ ໜ່າຍ ຮນອຍ, ເອີຍ ໄຊ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ຕີ່ງ ຕ້າຍ, ດ໊ອດ ຕສຸ ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເປັຍ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ປົ໊ວ ຮູງ. 10 ນິ່ນ ປົ໊ວ ຮູງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຢຽມ ກະເຫຍ່ຍ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ.

11 ວົ້ວ ຕສັ່ນ ມ່າຍ ເຕົ້າ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ຫິ່ນ ທສວດ ຕ້າຍ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ປົ໊ວ ຮູງ ເຕ້ຍ ບຢ່າວ ແໝງ. 12 ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ຢ໊ຽດ ປວັດ ຕສ່ຽວ ແຮະ ນິ່ນ ໂຮຍ້ວ ຮວາງ ເດສ່ງ, ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ໄຫ່. 13 ຟິນ-ມ່ຽນ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ອ້າ! ເມີ່ຍ ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ໂອ່. ຕົ້ງ ເມີ່ຍ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ, ທິນ-ຮູ່ງ ໄຮ໌ ໝີ່ ອ໊ະ. ເມີ່ຍ ເຍີຍ ມເຊັຍ ຕອນ, ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ, ອ໋ອຍ ມ່າຍ ເຕົ້າ ຕອນ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ກັນ ນິ່ນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂຢ^ຮັນ. 14 ເມີ່ຍ ຕສ່ຽວ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ, ອອນ-ເຫລາະ ໄຫ່. ນ້າຍ ເຕົ້າ ຝຸຈ໊ວຍ ທສວດ ເສີຍ, ມ່ຽນ ທສ້ຳ ຢ່າ ອະເຮນີ້ຍ ໄຫ່. 15 ເອີຍ ຕສ໊ຽວ ໝັ່ງ, ນ້າຍ ເຕົ້າ ຝຸຈ໊ວຍ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ເຕົ້າ ມ່າຍ ເມ່ງ ໂຫ່ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ຢຽດ ເສີຍ ໄມ້ ຮົບ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ ໄຟ ໄຮ່ ອກວິນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ກະນ້າຍ. ນິ່ນ ທສວດ ເສີຍ ຕ້າຍ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ສີງ ລີ່ງ ປວັ໊ງ ເດສ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ອ໊ະ. * 16 ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕໍ້ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ ແອ໋ງ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ຕສ໊ຽວ, ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ. 17 ນິ່ນ ອ໋ອຍ ມີ່ງ ດ່າງ ຕສ໊ຽວ, ຢ່າ ມ່າຍ ຫັດ ມ໌າ, ມ່າຍ ທຈະ ຮນັ້ງ ເອ^ລີ^ຢາ ນໍ. ນິ່ນ ອ໋ອຍ ເຖງ ໂຕສ໋ວ ເຕຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ ຫອບ ໂຮຍ້ວ ຕ້າຍ. ໄມ້ ໝວັງ ຫວ່າ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ນິ່ນ ຢ່າ ໄຮ່ ເຖງ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ຕ້າຍ ກັນ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ. ນິ່ນ ຢ່າ ອ໋ອຍ ເຖງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ.” *

18 ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ໜ່າຍ ຟິນ-ມ່ຽນ, “ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ກ໊ອງ, ເຢຍ ຝູ່ງ ໄຮ່ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຕສຽນ? ເຢຍ ໂກ໋ ໄຫ່ ອ໊ະ. ເຢຍ ເຍີຍ ມເຊັຍ ຕອນ ຢ່າ ໂກ໋ ໄຫ່.”

19 ຟິນ-ມ່ຽນ ເຕົາ, “ເຢຍ ເຊ ກາ^ເບ^ລຽນ, ຕົ້ງ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ຟູ-ສູ ນິ່ນ. ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ເຢຍ ຕ້າຍ ໂຕ່ວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຄູ້ ຝຽນ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ. * 20 ເມີ່ຍ ໄມ້ ສຽນ ເຢຍ ເຍີຍ ຫວ່າ, ມປ່າ ເຖົາ ຫອບ ຕສຸ ທສວດ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ຕສະເກ້ງ ອ໋ອຍ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ທສວດ ຕ້າຍ ອ໊ະ ເຫລາະ. ຫລາຍ ເມີ່ຍ ໄມ້ ສຽນ ເຢຍ ເຍີຍ ຫວ່າ, ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫຮງົງ ມີ່ງ. ຕສົ໊ວ ເຖົາ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ທສວດ ລິ໌ວ, ຖສີງ ຕ້າຍ ໄຮ່ ກ໊ອງ ຫວ່າ.”

21 ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຖສໍ່ ຢຽມ ກະເຫຍ່ຍ ແໝງ ຕສົ໊ວ ຈ໊ຽນ ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ. ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ເມ່ງ ແປະ ນິ່ນ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ຢຽມ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ກະຍົ໌ວ ດົ່ງ ໜ່າຍ ເລົ່າ.

22 ໂຕສ໋ວ ເກົາ, ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ທສວດ ຕ້າຍ ໄມ້ ໄຮ່ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ ຫວ່າ. ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ຢຽມ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ກະຍົ໌ວ ປວັດ ຫິ່ນ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່. ນິ່ນ ຂູງ ຫລົ່ງ ປົ໌ວ ອູ໊ ຮນັ້ງ. ຢຽດ ໂຈ໋ວ ຫວ່າ ຢ່າ ໄມ້ ໄຮ່ ກ໊ອງ ອ໊ະ.

23 ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ຢຽມ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ໂຕສ໋ວ ຕສຢັ໋ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ປ່ວນ ກົງ ຕສ່ຽວ ດສ໋ວນ ໝີ່ ອ໊ະ. 24 ອກະຮ້າ ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ຊິນ. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ປຢາ ຫຮລາ ເຫຍັຍ ເປຢົ໊າ, ໄມ້ ມີ່ງ ຫາຍ ເດົາ. 25 ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ອີ້ ຕສັ່ນ ຕສ໊ຽວ ອະເຮນີ້ຍ ເຢຍ, ເຖງ ເຢຍ ໄຮ່ ມ່າຍ ຝຸຈ໊ວຍ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ໄມ້ ຕສຸ ໄຍ້ ມ່ຽນ ອ໊ະ.”

ຟິນ-ມ່ຽນ ໂຕ່ວ
ເຢ^ຊູ ອ໋ອຍ ທສວດ ເສີຍ ເຍີຍ ຝຽນ

26 ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ຊິນ ຕຸ໊ ຈຸ໊ ຫຮລາ ເຫຍັຍ, ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ກາ^ເບ^ລຽນ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຟິນ-ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຖົາ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ, ນາ^ຊາ^ເລດ ມູ້ງ, 27 ໂຕ່ວ ຝຽນ ບົ໋ວ ເຕົ້າ ເຊັຍ, * ບົ໋ວ ເຫ່ວ ມາ^ລີ^ຢາ. ມ່າຍ ເຕົ້າ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂຢ^ເຊບ, ຕ້າຍ ກ໊ອງ ຕສຢັ້ງ ນິ່ນ ໝີ່ ອ໊ະ. *

28 ຟິນ-ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຖົາ ມາ^ລີ^ຢາ ວົ້ວ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ມາ^ລີ^ຢາ ອ່າ, ແປ້ງ ອອນ ເຍີຍ ຊ່າະ? ຕສ໊ຽວ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ຢຽມ ຢ່າ ເຖສີຍ ເອນ ປຸນ ເມີ່ຍ.”

29 ມາ^ລີ^ຢາ ໄຮ໌ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ, ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ໂຮຍ້ວ ຮວາງ ເດສ່ງ, ຮນ້ຳ ໄມ້ ຮິ້ວ ຟິນ-ມ່ຽນ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ ມເປີຍ. 30 ຟິນ-ມ່ຽນ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ມາ^ລີ^ຢາ ອ່າ, ເມີ່ຍ ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ໂອ່. ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ເອນ ປຸນ ເມີ່ຍ. 31 ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ມ່າຍ ນອມ ຊິນ, ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຕອນ. ເມີ່ຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຖງ ນິ່ນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເຢ^ຊູ. * 32 ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ, ຢ່າ ຕຸ໊ ເຫ່ວ ເປ໋ນ ຢຽມ ຮລັງ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຍີຍ ຕອນ. ຕສ໊ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ປຸນ ນິ່ນ ດສິບ ນິ່ນ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ-ແງະ, ດາ^ວິດ, ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ. * * 33 ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຢຽດ ລິ໌ວ ກຸ໊ນ ຢາ^ໂຄບ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ. ນິ່ນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ໂຫ່ ຢຽດ ລິ໌ວ ໄມ້ ໄຮ່ ເຈ໋ຍ.”

34 ມາ^ລີ^ຢາ ໜ່າຍ ກ໋າ ຟິນ-ມ່ຽນ, “ເຢຍ ລ່ຽມ ໄມ້ ເຖສົາ ຫາຍ ເຕົ້າ ມຈັ່ງ ຕອນ ເປວີ໋ຍ ເຈ໋ຍ. ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໄຮ່ ມ່າຍ ຊິນ?”

35 ຟິນ-ມ່ຽນ ແອ໋ງ ເຕົາ, “ສີງ ລີ່ງ ອ໋ອຍ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ຢຽມ ເມີ່ຍ. ຢຽມ ຮລັງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ທຈະ ອ໋ອຍ ເດສຍ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ. ຮນັ້ງ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ໄມ້ ມ່າຍ ຕສຸ໌ຍ, ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ, ເຫ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ. 36 ເມີ່ຍ ຮນ້ຳ ໝັ່ງ ກ໋າ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ທສຽນ-ເທສະ, ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ. ມ່ຽນ ກ໊ອງ ນິ່ນ ໄມ້ ໄຮ່ ມ່າຍ ກູ້ ງວ໌າ. ອີ້ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ດົ່ງ ໜ່າຍ ໂກ໋ ມປ່າ ນິ່ນ ຕສູ໊ງ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ຊິນ ຕຸ໊ ຈຸ໊ ຫຮລາ ເຫຍັຍ ອ໊ະ ໂລ່ະ! 37 ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ໄຮ່ ໂຕສ໋ວ.” *

38 ມາ^ລີ^ຢາ ເຕົາ, “ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂປວ. ມຕ້າຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ເມີ່ຍ ກ໊ອງ ນໍ ອ໊ະ.” ກ໊ອງ ລິ໌ວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ, ຟິນ-ມ່ຽນ ມີ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ.

ມາ^ລີ^ຢາ ມີ່ງ ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ ວົ້ວ ດສຢ່າວ

39 ອກະຮ້າ ໄມ້ ເລົ່າ ມາ^ລີ^ຢາ ຕສ່ຽວ ເບ່ນ ກະນ້າຍ ກ໊ານ ຈ໊ຽນ ທສວດ ເຈົ໊າ ມີ່ງ ຢູ^ເດຍ ແຊ້ງ, ບົງ ຕສັ່ງ ເຍີຍ ຢຽດ ນອມ ມູ້ງ. 40 ມີ່ງ ເຖົາ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ເປັຍ ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຖສົາ ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ ກ໊ອງ ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ຫວ່າ. 41 ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ ຢ໊ຽດ ໄຮ໌ ມາ^ລີ^ຢາ ເຍີຍ ເຖຈຍ, ກູ້ ງວ໌າ ຢຽມ ກະເຊຍ ຕົ໌ງ ຕຸ໊ ເສີຍ ໄຫ່. ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ ຢ່າ ຕຸ໊ ສີງ ລີ່ງ ປວັ໊ງ ເດສ່ງ ໂຮຍ້ວ 42 ຕສ່ຽວ ເຫ່ວ ເຖຈຍ ບຸຍ ເຍີຍ ກ໊ອງ, “ຢຽມ ຕສວັ໋ງ ມເຊັຍ ຕອນ ບຸດົ໋ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ເມີ່ຍ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ. ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ເມີ່ຍ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ເຕົ້າ ກູ້ ງວ໌າ. 43 ເຢຍ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ຕຸ໊ ດົ່ງ ນ້າຍ ຫລົງ? ຕຸ໊ ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ມາ ຕ້າຍ ເຖສົາ ເຢຍ ດສຢ່າວ ນີ? 44 ເຢຍ ຢ໊ຽດ ໄຮ໌ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ເຖຈຍ, ເຢຍ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ນອມ ຊິນ ອະເຮນີ້ຍ ໄຫ່, ຕສ່ຽວ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ຕົ໌ງ ຕຸ໊ ເສີຍ ໄຫ່. 45 ເມີ່ຍ ສຽນ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ລິ໌ວ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ຕສະເກ້ງ ອ໋ອຍ ທສວດ ຕ້າຍ ຕສຽນ ເຍີຍ, ເມີ່ຍ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ອອນ-ເຫລາະ ໄຫ່.”

46 ມາ^ລີ^ຢາ ກ໊ອງ,

56 ມາ^ລີ^ຢາ ເຖສົາ ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ ຢຽມ ອ໊າ ລ່ຳ ຕຸ໊ ປົວ ຫຮລາ ເຫຍັຍ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ມາ^ລີ^ຢາ ຕສ່ຽວ ດສ໋ວນ ໝີ່ ອ໊ະ.

ໂຢ^ຮັນ ທສວດ ເສີຍ

57 ເອ^ລີ^ຊາ^ເບດ ມ່າຍ ຊິນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເກົ໋າ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຕອນ. 58 ນິ່ນ ເຍີຍ ລ໌າງ ຕສັ່ງ ມ່ຽນ ເຖສົາ ທສຽນ-ເທສະ ໄຮ໌ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ຄໍ້-ລ່ຽນ ນິ່ນ, ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕສ່ຽວ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ເຖງ ນິ່ນ ອະເຮນີ້ຍ.

59 ກູ້ ງວ໌າ ທສວດ ເສີຍ ຕ້າຍ ຕຸ໊ ຫຮຢຽດ ຮນອຍ, ອ໋ອຍ ເຈ໋ຍ ກ໊າດ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ເຖງ ກູ້ ງວ໌າ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ນິດ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕຍ, ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ. * 60 ມປ່າ ນິ່ນ ເຍີຍ ມາ ກ໊ອງ, “ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຫລາະ. ນິ່ນ ເຍີຍ ບົ໋ວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຫ່ວ ໂຢ^ຮັນ.”

61 ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ເຍີຍ ທສຽນ-ເທສະ ເຍີຍ ບົ໋ວ ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ນໍ ເຫ່ວ ນີອາ.”

62 ກ໊ອງ ລິ໌ວ ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຫລົ່ງ ປົ໌ວ ອູ໊ ໜ່າຍ ກ໋າ ກູ້ ງວ໌າ ເຍີຍ ເຕຍ ອ໋ອຍ ເຖງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ. 63 ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ໂທ້ ຄວ້າຍ ເຟ້ຍ ດສັ່ງ ເປ໊ນ ຕ້າຍ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ, “ນິ່ນ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂຢ^ຮັນ.” ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ຮນ້ຳ ໄມ້ ເມ່ງ ແປະ. 64 ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ແອ໋ງ ໄຮ່ ກ໊ອງ ທສວດ ຫວ່າ ຕ້າຍ ຕສ່ຽວ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ. 65 ລ໌າງ ຕສັ່ງ ມ່ຽນ ຕສະເກ້ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ໄຫ່. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ເຍີຍ ຝຽນ ອກະຮ້າ ຊີງ ປວັ໊ງ ຢູ^ເດຍ ແຊ້ງ, ບົງ ຕສັ່ງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ.

66 ໄຮ໌ ລິ໌ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຕສ໊າະ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ອັນ ຈ໊ຽນ ໂຮຍ້ວ ຮນ້ຳ, “ອາ, ນ້າຍ ເຕົ້າ ຝຸຈ໊ວຍ ໂຮລ ຕ້າຍ ເປ໋ນ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ ນີ?” ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມ່ງໆ ແປະໆ ເຍີຍ ປວັດ ຈ໊ຽນ ຕສ໊ຽວ * ເຖສົາ ນິ່ນ ຢຽມ.

ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ ໂຕ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ

67 ໂຢ^ຮັນ ເຍີຍ ເຕຍ, ເສ^ຄາ^ລິ^ຢາ, ຕຸ໊ ສີງ ລີ່ງ ປວັ໊ງ ເດສ່ງ ໂຮຍ້ວ ຕສ່ຽວ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ,

80 ນ້າຍ ເຕົ້າ ຝຸຈ໊ວຍ ກຸ໊ນ ໂຮລ, ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ກຸ໊ນ ເຮ້ນ. ນິ່ນ ຢຽມ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ຕສົ໊ວ ເຖົາ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ທສວດ ຕ້າຍ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ.

⇑

[Remove Footnotes]