ມາ^ໂຄ

ມາ^ໂຄ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ປ໊ວນ ມາ^ໂຄ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ, ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່, ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ມາ^ໂຄ ເຟ້ຍ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ເກົ້າ ທສ້ຳ, ເຟ້ຍ ນິ່ນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ ເກົ້າ ໂຕສະ. ເຢ^ຊູ ອຈ໋າວ ເລີ໌ຍ, ຕສຸ່ນ ມ້ຽນ ທສວດ, ກວັ່ງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ, ປຸນ ບົວ ເຕສັ໊ຍ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຫັດ ມ໌າ ຕສະເກ້ງ ໂຮລ ໄຫ່. ເຢ^ຊູ ກັ້ນ ກ໊ອງ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ປ້າມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕອນ, ຕ້າຍ ເຊ້ຍ ແໝ່ງ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ມ່ຽນ ເປຢົ໋າ ດຸ໊ດ ຕສຸ໌ຍ.

ໂຊວ-ກອນ ກ໊ອງ ເຖົາ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຢ^ຮັນ, ແອ໋ງ ກ໊ອງ ເຖົາ ເຢ^ຊູ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ, ຕສຸ ຊາ^ຕານ ເສີຍ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ ກ໊ອງ ນັ້ງ ເຍີຍ, ແອ໋ງ ເປ໊າະ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່, ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ. ກັນ ເຢ^ຊູ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ກຸ໊ນ ໂຕສ໋ວ ກຸ໊ນ ເປັຍ ໂຮຍ້ວ ເຢ^ຊູ, ມປ່າ ນິ່ນ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ ກຸ໊ນ ໂຕສ໋ວ ກຸ໊ນ ດສອງ. ໂຊວ-ເຕວີ໊ຍ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ຕສຸ ຕີງ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ ວົ້ວ ນອມ ເລີ໌ຍ-ປ໋າຍ ກະຍົ໌ວ, ຢ່າ ກ໊ອງ ນິ່ນ ໄຕ່ ມີ່ງ ແອ໋ງ ນັ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-13 ຄູ້ ຝຽນ ເຍີຍ ກອນ
1:14-9:50 ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ
10:1-52 ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ມີ່ງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ
11:1-15:47 ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ໄຕ່ ວົ້ວ ນອມ ເລີ໌ຍ-ປ໋າຍ ກະຍົ໌ວ
16:1-8 ເຢ^ຊູ ນັ່ງ ຕ້າຍ
16:9-20 ເຢ^ຊູ ນັ່ງ ຕ້າຍ, ມ່ຽນ ຢ່າ ຕຸ໊ ປວັດ,
ອກະຮ້າ ນິ່ນ ຝາວ ລູ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ

ມາ^ໂຄ 1

ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ
ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຢ^ຮັນ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ມັດ^ທາຍ 3:1-12 ;
ລູ^ກາ 3:1-18 ; ໂຢ^ຮັນ 1:19-28 )

1 ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ, ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່, ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ເຈ໌ຍ ກອນ. 2 ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ອິ^ສະ^ຢາ, ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ,

4 ໂຢ^ຮັນ ຕ້າຍ ຢຽມ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ຢ່າ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌ ກ໊ອງ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ກວັ່ງ ຕສຸ໌ຍ, ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ກວັ່ງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ.” 5 ຢຽມ ຢູ^ເດຍ ເຕີ່ຍ ເຖສົາ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ທສວດ ມີ່ງ ໝວັງ ໂຢ^ຮັນ. ນິ່ນ ບົວ ຫຍ່ຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ, ໂຢ^ຮັນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ວົ້ວ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ເຖງ ນິ່ນ ບົວ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ.

6 ໂຢ^ຮັນ ຕສຸ໊ ເຍີຍ ລຸຍ-ໂຫວ ຫລົ່ງ ລໍ່ ທໍ່ ເປຢີຍ ດັ໊ດ ຕ້າຍ, ຢ່າ ຫລົ່ງ ດົ໊ບ-ຮລາງ ໄຊ ຈ໊ຽນ ຈ໊າຍ. ນິ່ນ ຫຍັ່ນ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຊ ຈົ໊ບ-ເຫຍີ່ຍ ເຖສົາ ຫລົ່ມ ເຍີຍ ເມວີ໌ຍ-ຕ້ອງ. * 7 ນິ່ນ ຕສຸ້ນ ບົ໋ວ ມ່ຽນ, “ເຢຍ ຕ້າຍ ດ່າງ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ອກະຮ້າ ຕ້າຍ. ວົ້ວ ເຕົ້າ ເກົ້າ ໂຮລ ເຢຍ. ເຢຍ ລ່ຽມ ໄມ້ ຜຸຍ ໂດ໊ະ ເອຈ່ຍ ເຖງ ນິ່ນ ໄຈ໊ ເຮ່ ຮລາງ. 8 ເຢຍ ຫລົ່ງ ວວມ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ, ມປ່າ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ສີງ ລີ່ງ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຈ໋ຍ ເລີ໌ຍ.”

ເຢ^ຊູ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ມັດ^ທາຍ 3:13-17 ; ລູ^ກາ 3:21-22 )

9 ຕ໋ອຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ, ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ ເຍີຍ ນາ^ຊາ^ເລດ ມູ້ງ ມີ່ງ ໂຢ^ຮັນ ວົ້ວ. ໂຢ^ຮັນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ວົ້ວ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ເຖງ ນິ່ນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ. 10 ເຢ^ຊູ ຢຽມ ວວມ ຢ໊ຽດ ທສວດ ຕ້າຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ປວັດ ລູ່ງ ອກອຍ ຢ່າ ປວັດ ສີງ ລີ່ງ ຮນັ້ງ ເໜາະ ໂອກ ນໍ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ດສົບ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ. 11 ມ່າຍ ເຖຈຍ ຢຽມ ກູ້ ຫງວ່າຍ ລູ່ງ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ເຊ ເຢຍ ເຍີຍ ຕອນ-ຮນ້ຳ. ເຢຍ ຕສະເກ້ງ ອະເຮນີ້ຍ ໄຫ່ ເມີ່ຍ.” *

ເຢ^ຊູ ຕສຸ ຊາ^ຕານ ເສີຍ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ມັດ^ທາຍ 4:1-11 ; ລູ^ກາ 4:1-13 )

12 ສີງ ລີ່ງ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ພ້າຍ ເຢ^ຊູ ມີ່ງ ວົ້ວ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ. 13 ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ວົ້ວ ເຝີຍ ຕສຽບ ຮນອຍ ຕສຸ ຊາ^ຕານ ເສີຍ. ນິ່ນ ເຖສົາ ເຮ່ຍ ຕສ້ອຍ ຢຽມ ວົ້ວ, ຢ່າ ມ່າຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ຕ້າຍ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ນິ່ນ.

ເຢ^ຊູ ເຫ່ວ ເປຢີຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ
ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ໄຊ-ກໍ໋

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ມັດ^ທາຍ 4:12-22 ;
ລູ^ກາ 4:14-15 ; 5:1-11 )

14 ໂຢ^ຮັນ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ໂລ່, ອກະຮ້າ ເຢ^ຊູ ມີ່ງ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ ຕສຸ້ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ. 15 ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຖົາ ອ໊ະ. ທິນ-ຮູ່ງ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ກຸ໊ນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຮນອຍ ຟັດ ອ໊ະ. ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ກວັ່ງ ຕສຸ໌ຍ ສຽນ ຄູ້ ຝຽນ.” *

16 ເຢ^ຊູ ຢັ້ງ ເຈົ໊າ ກັນ ຈ໊ຽນ ກາ^ລິ^ລີ ຄ້ອຍ-ຕອນ ເຮລນ ມີ່ງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ປວັດ ອີ ເຕົ້າ ເຕສ໊າະ ເບຢົ໌າ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຊີ^ມົນ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ ອັນ^ດາ^ລູ, ຢຽມ ວົ້ວ ຄ້ອຍ ປ໌ອງ ເບຢົ໌າ. 17 ເຢ^ຊູ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ, “ເມີ່ຍ ບົວ ຕ້າຍ ກັນ ເຢຍ ໂອ່. ເຢຍ ອ໋ອຍ ອຈ໋າວ ເມີ່ຍ ບົວ ລໍ໌ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ອີ້ ຕສັ່ນ ເມີ່ຍ ບົວ ລໍ໌ ເບຢົ໌າ ນໍ.” 18 ນິ່ນ ບົວ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ກວັ່ງ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ມູ໌ງ, ກັນ ຈ໊ຽນ ເຢ^ຊູ ມີ່ງ ອ໊ະ.

19 ເຢ^ຊູ ເຈ໋ຍ ມີ່ງ ເຕີ໋ຍ ແອ໋ງ ປວັດ ເສ^ເບ^ດີ ເຍີຍ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ, ຢາ^ກອບ ເຖສົາ ໂຢ^ຮັນ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອີ ມົ໌ວ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເຕຍ ຢຽມ ວົ້ວ ດສັ໊ງ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ມູ໌ງ. 20 ເຢ^ຊູ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ເຫ່ວ ນິ່ນ ບົວ ຕ້າຍ, ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ກວັ່ງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເຕຍ ເຖສົາ ກົງ-ມ່ຽນ ຢຽມ ວົ້ວ ດສັ໊ງ, ກັນ ເຢ^ຊູ ມີ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ.

ເຢ^ຊູ ຕສຸ່ນ ເຮ່ຍ ໄກວ໊ ມ້ຽນ ທສວດ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ລູ^ກາ 4:31-37 )

21 ເຢ^ຊູ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ໄຊ-ກໍ໋ ມີ່ງ ເຖົາ ຄາ^ເປ^ນາ^ອຸມ ມູ້ງ. ເຖົາ ຕີ້ງ ກົງ ຮນອຍ, ເຢ^ຊູ ມີ່ງ ວົ້ວ ຫວຸ່ຍ ຕ້ອງ ອຈ໋າວ ມ່ຽນ. 22 ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ບົວະ ຮ່ອງ ໄຫ່, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ ມ່າຍ ຫັດ ມ໌າ. ນິ່ນ ອຈ໋າວ ໄມ້ ຮນັ້ງ ອຈ໋າວ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຟິນ-ແຊງ. *

23 ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ມ່າຍ ເຕົ້າ ຕສຸ ເຮ່ຍ ໄກວ໊ ມ້ຽນ ມົວະ ເຍີຍ ມ່ຽນ * ເປັຍ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຫວຸ່ຍ ຕ້ອງ ເໜົ່າໆ ເຍີຍ ກ໊ອງ, 24 “ນາ^ຊາ^ເລດ ມູ້ງ ເຍີຍ ເຢ^ຊູ ອ້າ! ເມີ່ຍ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເກວນ ຕສຸ ເຢຍ ບົວ? ເມີ່ຍ ຕ້າຍ ນ້າຍ ອ໋ອຍ ໝຽດ ເດສ່ງ ເຢຍ ບົວ? ເມີ່ຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ເຢຍ ຮິ້ວ ເຍີຍ. ເມີ່ຍ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ທສີງ-ເດສ່ງ ມ່ຽນ.” 25 ເຢ^ຊູ ຫັດ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ້ຽນ, “ໄມ້ ຕູ໋ງ ໂຄ ໂລ. ທສວດ ນ້າຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຊິນ ຕ້າຍ ມ່າະ!” 26 ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຮ່ຍ ໄກວ໊ ມ້ຽນ ປຸນ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ດັດໆ ເຍີຍ ທສຽວ, ງ້າວໆ ເຍີຍ ເຫ່ວ ຈ໊ຽນ ທສວດ ໝີ່ ອ໊ະ.

27 ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ບົວະ ຮ່ອງ ໄຫ່, ລ່ານ ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ ລ່ານ, “ນ້າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເອ້າະ? ຊຢັງ-ອຈ໋າວ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ໄຟ ນີ? ນ້າຍ ລ່ານ ມ່ຽນ ມ່າຍ ຫັດ ມ໌າ ຫັດ ເຮ່ຍ ໄກວ໊ ມ້ຽນ, ມ້ຽນ ຢ່າ ໝວັງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຫວ່າ.”

28 ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ເມ່ງ ເຕົ້າ ຕສ່ຽວ ຊຽບໆ ເຍີຍ ຊີງ ກ໋ອມ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ.

ເຢ^ຊູ ຕສໍ່ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ ແປ່ງ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ມັດ^ທາຍ 8:14-17 ; ລູ^ກາ 4:38-41 )

29 ເຢ^ຊູ ບົວ ທສວດ ຫວຸ່ຍ ຕ້ອງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ແປງ ຕສະ ເຍີຍ ມີ່ງ ຊີ^ມົນ ເຖສົາ ອັນ^ດາ^ລູ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ. ຢາ^ກອບ ເຖສົາ ໂຢ^ຮັນ ຢ່າ ມີ່ງ ເຍີຍ. 30 ຊີ^ມົນ ເຍີຍ ມາ-ເຕ໊ຍ ປຸ໊ດ ແປ່ງ, ຊິນ ຈອມ ເຍີຍ, ເປວີ໋ຍ ຈ໊ຽນ ໂຖສວ. ເຢ^ຊູ ຢ໊ຽດ ເຖົາ, ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ ແປ່ງ ບົ໋ວ ນິ່ນ. 31 ເຢ^ຊູ ຕສ່ຽວ ເປັຍ ມີ່ງ ນັ້ນ ຈ໊ຽນ ແປ່ງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ປົ໌ວ, ເຄນ ເຈ໌ຍ ຊິນ ຕ້າຍ. ຊິນ ຕສຢັງ ໜ່າຍ ລ່າງ ໝີ່ ອ໊ະ. ນິ່ນ ຢ່າ ຟູ-ສູ ເຢ^ຊູ ບົວ.

32 ຕົ້ງ ໜ່າຍ ຮນອຍ ບະຮນອຍ ມວດ, ດສ໋ຽມ-ຢ້າງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ມ່ຽນ ຕໍ້ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ປຸ໊ດ ແປ່ງ ເຖສົາ ຕສຸ ມ້ຽນ ມົວະ ເຍີຍ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຢ^ຊູ ວົ້ວ. 33 ມູ້ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ວົ້ວ ແກ້ງ ດ່າງ. 34 ເຢ^ຊູ ຕສ່ຽວ ຕສໍ່ ຫລົງ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ແປ່ງ, ຢ່າ ຕສຸ່ນ ທສວດ ທສ້ຳ-ເຕົ້າ ມ້ຽນ. ນິ່ນ ຢ່າ ໄມ້ ປຸນ ມ້ຽນ ກ໊ອງ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ມ້ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ຕົ້ງ ຫາຍ ເຕົ້າ.

ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ລູ^ກາ 4:42-44 )

35 ຕະເຫຍີ່ຍ ດອມ ດສ໊ຽວ ເຍີຍ, ລູ່ງ ຕສູ໊ງ ໄມ້ ແກ້ງ ອຈັງ, ເຢ^ຊູ ເຈ໌ຍ ຊິນ ທສວດ ມີ່ງ ເລ່ງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ຢຽມ ວົ້ວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ. 36 ຊີ^ມົນ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕ່ອຍ ທສວດ ມີ່ງ ລໍ໌. 37 ລໍ໌ ປວັດ, ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ, “ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຫາຍ ເຕົ້າ ຢ່າ ລໍ໌ ເມີ່ຍ.”

38 ເຢ^ຊູ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ, “ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມີ່ງ ຮວີງ ດສ໋ວນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ລ໌າງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽມ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕ໋ອງ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌. ເຢຍ ຕ້າຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ.”

39 ເຢ^ຊູ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ກ໋ອມ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ, ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຫວຸ່ຍ ຕ້ອງ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌, ຢ່າ ຕສຸ່ນ ມ້ຽນ ທສວດ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຊິນ. *

ເຢ^ຊູ ຕສໍ່ ເຕົ້າ ປຸ໊ດ ກົ້ມ ຮູ້ ແປ່ງ
ເຍີຍ ມ່ຽນ ຫລົງ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ມັດ^ທາຍ 8:1-4 ; ລູ^ກາ 5:12-16 )

40 ມ່າຍ ເຕົ້າ ປຸ໊ດ ກົ້ມ ຮູ້ ແປ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ເກວີ່ຍ ເອຈ່ຍ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ໂທ້ ນິ່ນ ເຖງ. ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ນໍ, ເມີ່ຍ ໄຮ່ ຕສໍ່ ຫລົງ ເຢຍ ເຍີຍ ແປ່ງ.”

41 ເຢ^ຊູ ໄຮ໌ ຄໍ້-ລ່ຽນ ໄຫ່ ຕສ່ຽວ ຊູງ ປົ໌ວ ມານ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ຢ່າ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ອ໋ອຍ ຕສໍ່ ເຍີຍ. ເມີ່ຍ ຫລົງ ຕ້າຍ ມ່າະ!” 42 ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ເຍີຍ ແປ່ງ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ຖຸຍ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຫລົງ ເດສ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ.

43 ເຢ^ຊູ ຈາ ຫວ່າ ເຮນ້ຍ ເຍີຍ, ເຫ່ວ ນິ່ນ ດສ໋ວນ ອ໊ະ. 44 ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ທສິນ-ໝ່ານ ໄມ້ ຕູ໋ງ ບົ໋ວ ຫາຍ ເຕົ້າ ໂອ່. ແປງ ຕສະ ເຍີຍ ມີ່ງ ໄຊ ມ່ຽນ ວົ້ວ ປຸນ ນິ່ນ ຕສ້າ ໝັ່ງ. ໝັ່ງ ລິ໌ວ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອີຍ ໂມ^ເຊ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ຕໍ້ ແຊງ-ຄູ້ ມີ່ງ ເຕສ່ຍ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ສາ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຫວຸຍ, ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ປຸນ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ແປ່ງ ຫລົງ ເດສ່ງ.” *

45 ມປ່າ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຖົາ ຫາຍ, ທຈະ ກ໊ອງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ນິ່ນ ກ໊ອງ ທສ້ຳ ໄຫ່, ເຢ^ຊູ ຖສີງ ຕ້າຍ ໄມ້ ໄຮ່ ຕອງ ຕສວັ໋ງ ເປັຍ ຫາຍ ນອມ ມູ້ງ. ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽມ ຕສີ້ງ ກະເຫຍ່ຍ ເລ່ງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ມປ່າ ຖສໍ່ ມ່າຍ ຟາມ-ປູງ ເຝີຍ ໂຫລ່ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ນິ່ນ.

⇑

[Remove Footnotes]