ມັດ^ທາຍ

ມັດ^ທາຍ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ມັດ^ທາຍ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ມັດ^ທາຍ ເຟ້ຍ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ເຊ ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ພ້າຍ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ. ຕສິ້ນ ດ່າງ ຢຽມ ໂລ໌-ແຫງ່ງ ຫວ່າ ໂຊວ, ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ພ້າຍ ເຕົ້າ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ຕ້າຍ ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ເຊ ຕົ້ງ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່. ເຢ^ຊູ ທສວດ ເສີຍ ຕ້າຍ ເປ໋ນ ເຕົ້າ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ມປ່າ ນ້າຍ ຄູ້ ຝຽນ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຫວີ່ຍ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ. ເຊ ເຫວີ່ຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ໝ່ານ ມ່ຽນ.

ມັດ^ທາຍ ກ໊ອງ ໝ່ວນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ທສວດ ເສີຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ນິ່ນ ຢ່າ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ, ອກະຮ້າ ຢຽມ ວົ້ວ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ຕສຸ ຊາ^ຕານ ເສີຍ. ມັດ^ທາຍ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌, ອຈ໋າວ ມ່ຽນ, ຕສໍ່ ມ່ຽນ ເຍີຍ ແປ່ງ. ເຊດ ເມວີ໌ຍ ເຟ້ຍ ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ເອຈ່ຍ ເຖົາ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ, ຢ່າ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ໄຕ່ ວົ້ວ ນອມ ເລີ໌ຍ-ປ໋າຍ ກະຍົ໌ວ ທສວດ ຕ້າຍ ເຍີຍ ສີ່. ນິ່ນ ຢ່າ ກ໊ອງ ໝ່ວນ ເຢ^ຊູ ຢຽມ ຕສຽບ ດສັ່ງ ຈ໋າ ໄຕ່, ອກະຮ້າ ແອ໋ງ ນັ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ມັດ^ທາຍ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ຕົ້ມ ຟິນ-ແຊງ. ນິ່ນ ມ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫັດ ມ໌າ ພໍ້ ເມ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ຢ່າ ອຈ໋າວ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ກຸ໊ນ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ. ເຢ^ຊູ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ປຢາ ກິ່ນ. ຕະຢ໊ຽດ, ນິ່ນ ຢຽມ ບົງ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌ ອຈ໋າວ ມ່ຽນ, ຕົ້ງ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ (5-7 ຕສາງ). ຕະເຫຍີ່ຍ, ເຢ^ຊູ ພ້າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສຽບ ເຫຍີ່ຍ ເຕົ້າ ໄຊ-ກໍ໋ ມີ່ງ ຕສຸ້ນ ຄູ້ ຝຽນ (10 ຕສາງ). ຕະຟາມ, ເຢ^ຊູ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ກຸ໊ນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຫວ່າ-ເປີ໊ຍ (13 ຕສາງ). ຕະເຝີຍ, ເຢ^ຊູ ກ໊ອງ ຫາຍ ເຕົ້າ ອ໋ອຍ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ໄຊ-ກໍ໋ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ (18 ຕສາງ). ຕະຮມ໌, ນ້າຍ ນອມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ເຍີຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ ອ໋ອຍ ເຈ໋ຍ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ກຸ໊ນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ອ໋ອຍ ເຖົາ (24-25 ຕສາງ).

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:23 ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ທສວດ ເສີຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ
3:1-12 ເຖງ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຢ^ຮັນ
ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ
3:13-4:11 ເຢ^ຊູ ເຈ໋ຍ ວວມ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ຢ່າ ຕສຸ ຊາ^ຕານ ເສີຍ
4:12-18:35 ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ ໂຕສ໋ວ ກົງ
19:1-20:34 ເຢ^ຊູ ຢຽມ ກາ^ລິ^ລີ ແຊ້ງ ເອຈ່ຍ ເຖົາ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ
21:1-27:66 ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ໄຕ່ ວົ້ວ ນອມ ເລີ໌ຍ-ປ໋າຍ
28:1-20 ເຢ^ຊູ ນັ່ງ ຕ້າຍ ຢ່າ ຫິ່ນ ທສວດ ປຸນ ມ່ຽນ ປວັດ

ມັດ^ທາຍ 1

ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ລູ^ກາ 3:23-38 )

1 ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ. ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ອັບ^ລາ^ຮຳ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ. ອີ້ ຕສັ່ນ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຊ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຕ່ອຍ ເຈ໋ຍ ຕ່ອຍ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ.

17 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ຢຽມ ອັບ^ລາ^ຮຳ ມີ່ງ ເຖົາ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ມ່າຍ ຕສຽບ ເຝີຍ ຕ່ອຍ ມ່ຽນ. ແອ໋ງ ຢຽມ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ມີ່ງ ເຖົາ
ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ບາ^ບີ^ລົນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ມ່າຍ ຕສຽບ ເຝີຍ ຕ່ອຍ. ແອ໋ງ ຢຽມ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຖົາ ກີ^ຕູ່ ທສວດ ເສີຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ມ່າຍ ຕສຽບ ເຝີຍ ຕ່ອຍ.

ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ທສວດ ເສີຍ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ລູ^ກາ 2:1-7 )

18 ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ທສວດ ເສີຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມາ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ມາ^ລີ^ຢາ. ໂຢ^ເຊບ ກ໊ອງ ຕສຢັ້ງ ນິ່ນ ໝີ່ ອ໊ະ. ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ແກ້ງ ຈວັ່ງ ຕ໋ອງ ເປວີ໋ຍ ເຈ໋ຍ ມປ່າ ມາ^ລີ^ຢາ ມ່າຍ ຊິນ ອ໊ະ, ເຊ ຢຽມ ສີງ ລີ່ງ ເຍີຍ ທຈະ ຕ້າຍ. * 19 ນິ່ນ ເຍີຍ ໂອກ໋, ໂຢ^ເຊບ, ເຊ ຄູ້ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄມ້ ອ໋ອຍ ປຸນ ມາ^ລີ^ຢາ ຕອງ ຕສວັ໋ງ ຕສຸ ໄຍ້. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ຮນ້ຳ ອ໋ອຍ ເປີ່ຍ ເດ໊ຍ ຖຸຍ.

20 ໂຢ^ເຊບ ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ຮນ້ຳ. ມ່າຍ ເຕົ້າ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ຕ້າຍ ໂປ໋ ເບີ໋ຍ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ດາ^ວິດ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ, ໂຢ^ເຊບ ອ້າ! ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ. ກຸ໊ນ ຫລົ່ງ ມາ^ລີ^ຢາ ໂຕສ໋ວ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ເອົ໊າ ອ໊ະ ໂອ່. ນິ່ນ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ນອມ ຊິນ ເຊ ສີງ ລີ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ມ່າຍ. 21 ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຕອນ. ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຖງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕອນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເຢ^ຊູ, * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ.” *

22 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ທສວດ ຕ້າຍ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ຕ໋ອຍ ເດສ່ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນິ່ນ ກ໊ອງ,

24 ໂຢ^ເຊບ ເຍຍ ຕ້າຍ, ນິ່ນ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ບົ໋ວ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ, ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ມາ^ລີ^ຢາ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ ອ໊ະ. 25 ມປ່າ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ນິດ ຕ່ອຍ ເຖົາ ມາ^ລີ^ຢາ ຕຸ໊ ນ້າຍ ເຕົ້າ ຕອນ ຕ້າຍ. ໂຢ^ເຊບ ເຖງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕອນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເຢ^ຊູ. *

⇑

[Remove Footnotes]