ຟີ^ເລ^ມົນ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ຟີ^ເລ^ມົນ ເຍີຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຟີ^ເລ^ມົນ ເຊ ຢຽດ ເຕົ້າ ປຸ໊ດ-ຕສ້ອຍ ມ່ຽນ, ຢ່າ ສຽນ ຫລົງ ເຢ^ຊູ, ມ່າຍ ເມ່ງ ໂຫ່ ເຍີຍ. ຕ໋າຍ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເຕົ້າ ໂຄ^ໂລ^ສີ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ.

ຟີ^ເລ^ມົນ ມ່າຍ ເຕົ້າ ໂນ່ວ ເກົ໊າ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂອ^ເນ^ສີ^ມັດ. ໂອ^ເນ^ສີ^ມັດ ຢ່າ ເປຢົ໋າ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ. ອກະຮ້າ ນິ່ນ ປວັ້ງ ຕສຸ ເປົາ^ໂລ ຕ໋ອຍ ເປົາ^ໂລ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ໂລ່ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ເປົາ^ໂລ ຕໍ້ ໂອ^ເນ^ສີ^ມັດ ສຽນ ເຢ^ຊູ.

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ໂທ້ ຟີ^ເລ^ມົນ ຕສິ໊ບ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂນ່ວ ດສ໋ວນ, ກວັ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ, ຢ່າ ເຖສົາ ນິ່ນ ຫອບ ໂຮຍ້ວ ຕ້າຍ. ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຂູງ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ຕສິ໊ບ ນິ່ນ ດສ໋ວນ ຮນັ້ງ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສິ໊ບ ນິ່ນ ຮນັ້ງ ຕສິ໊ບ ເຕົ້າ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ນໍ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1-3 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
4-7 ເປົາ^ໂລ ເທສງ ຟີ^ເລ^ມົນ
8-22 ເປົາ^ໂລ ໂທ້ ຟີ^ເລ^ມົນ ຕສິ໊ບ ໂນ່ວ ດສ໋ວນ
23-25 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

ຟີ^ເລ^ມົນ 1

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ເຫວີ່ຍ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ໂລ່. ເຢຍ ເຖສົາ ບົວ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ, ທິ^ໂມ^ໄທ, ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຕ່ອຍ, ຕົ້ງ ເຖສົາ ເຢຍ ບົວ ຈວັ່ງ ກົງ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຟີ^ເລ^ມົນ, 2 ຢ່າ ເຟ້ຍ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ໝົ່ວ, ອັບ^ເຟຍ, ແອ໋ງ ເຖສົາ ເຢຍ ບົວ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ໂຕສ໋ວ ແປງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ອານ^ຄິບ^ປັດ, * ເຖສົາ ຢຽມ ຟີ^ເລ^ມົນ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ໂຕສ໋ວ ເລີ໌ຍ-ປ໋າຍ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ.

3 ໂທ້ ບົວ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.

ຟີ^ເລ^ມົນ ສຽນ ຫລົງ

4 ຟີ^ເລ^ມົນ ໂຢ໌ວ ອ່າ, ເຢຍ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຢຍ ຈັ໋ງ ຕສຸ ເມີ່ຍ ຢ່າ ຕສັ່ນໆ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ເຢຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, 5 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ໄຮ໌ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ສຽນ ຫລົງ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ຢ່າ ຮນ້ຳ ໄຫ່ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ. 6 ເຢຍ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ບົວ ເຫວີ່ຍ ບົວ ຕົ້ງ ຫຍູ່ງ ສຽນ ມ່າຍ ເຍີຍ ຈິວ ທົງ, ເຖງ ບົວ ຈາ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ບົວ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ຫລົງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ. 7 ໂຢ໌ວ ອ່າ, ເມີ່ຍ ດົ່ງ ໜ່າຍ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ ປຸນ ເຢຍ ເກ້ງ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ອອນ-ເຫລາະ ໄຫ່, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ເຖງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເຮ້ນ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ.

ເປົາ^ໂລ ເຖງ ໂອ^ເນ^ສີ^ມັດ
ໂທ້ ຟີ^ເລ^ມົນ

8 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ບົວ ເຊ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ສຽນ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ, ເຢຍ ໄຮ່ ປູ໋ງ ຫລ່າງ ເຍີຍ ພ້າຍ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ເມີ່ຍ ຫອບ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່. 9 ມປ່າ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ, ເຢຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ໂທ້ ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ. ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ມ່ຽນ ໂກ໋ ມ່ຽນ, * ອີ້ ຕສັ່ນ ຢ່າ ເຫວີ່ຍ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ໂລ່. 10 ເຢຍ ເຖງ ເຢຍ ເຍີຍ ຕອນ, ໂອ^ເນ^ສີ^ມັດ, * ໂທ້. ເຢຍ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ໂລ່ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຢຍ ຕຸ໊ ໂອ^ເນ^ສີ^ມັດ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ເຢຍ ເຍີຍ ຕອນ. * 11 ຕສິ້ນ ດ່າງ ເມີ່ຍ ປວັດ ນິ່ນ ໄມ້ ລ່ຳ ຫລົ່ງ. ມປ່າ ອີ້ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ຢ່າ ເຫວີ່ຍ ເຢຍ ມ່າຍ ລ່ຳ ຫລົ່ງ ໄຫ່ ອ໊ະ.

12 ອີ້ ຕສັ່ນ ເຢຍ ຝູງ ນິ່ນ ດສ໋ວນ ເມີ່ຍ ໜ່າຍ, ເຊ ຮນັ້ງ ແມະ ຢຽດ ປ່ວນ ເຢຍ ເຍີຍ ບະດສິວ ກັນ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ ນໍ. 13 ເຢຍ ເຫວີ່ຍ ຄູ້ ຝຽນ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ໂລ່ ຢ່າ ໄຮ໌ ອ໋ອຍ ລ່ຽວ ນິ່ນ ຢຽມ ນ້າຍ ຕີ໊ ເມີ່ຍ ເຖງ ເຢຍ. 14 ມປ່າ ເຢຍ ໄມ້ ແກ້ງ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເຖົາ ເມີ່ຍ ອກອຍ ດສຸ້ຍ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຫລົງ ເຊ ຢຽມ ເມີ່ຍ ກັ້ນ ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ ໂຕສ໋ວ, ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ອ໊າບ ໂຕສ໋ວ.

15 ເດສ໋ຍ ໂອ^ເນ^ສີ^ມັດ ເລີ່ຍ ຖສາມ ປ໊າ ເມີ່ຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ຕຸ໊ ນິ່ນ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ຢຽດ ລິ໌ວ ຢຽມ. 16 ມປ່າ ອີ້ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຂູງ ໂຕສ໋ວ ໂນ່ວ, ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ຫລົງ ເຈ໋ຍ ໂນ່ວ, ເຊ ໂຕສ໋ວ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ. ເຢຍ ຕສະເກ້ງ ຮນ້ຳ ນິ່ນ, ມປ່າ ເມີ່ຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຮນ້ຳ ນິ່ນ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ເຊ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ສຽນ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ.

17 ຮນັ້ງ ນ້າຍ, ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ຝຸນ ເຢຍ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ຈວັ່ງ ກົງ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສິ໊ບ ໂອ^ເນ^ສີ^ມັດ ຮນັ້ງ ຕສິ໊ບ ເຢຍ ນໍ. 18 ເຊ ກ໊ອງ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຕ່ອງ ເມີ່ຍ ໄຟ ຖຈຽມ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ແຕສ໊ະ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຝຸນ ເປ໋ນ ເຢຍ ເຍີຍ. 19 ເຢຍ ຫລົ່ງ ເຢຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ປົ໌ວ ເຟ້ຍ ນ້າຍ. “ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ແລ໌ງ ຈ໊າວ ຊູງ ເມີ່ຍ.” ເຢຍ ໄມ້ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ຖຈຽມ ເຢຍ ເຍີຍ ແຕສ໊ະ, ເຊ ເມີ່ຍ ຕສູ໊ງ ຖຈຽມ ເມີ່ຍ ກັ້ນ ເຢຍ. 20 ໂຢ໌ວ ອ່າ, ໂທ້ ເມີ່ຍ ເຫວີ່ຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ເຖງ ເຢຍ, ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ອອນ-ເຫລາະ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ບົວ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ສຽນ ກີ^ຕູ່.

21 ເຢຍ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ, ເຢຍ ຮິ້ວ ຕີ່ງ ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ໂທ້ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ. ຢ່າ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເມີ່ຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ໂຕສ໋ວ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ດ່າງ ເຢຍ ໂທ້ ເຍີຍ. 22 ແອ໋ງ ມ່າຍ ຕິ່ວ. ໂທ້ ເມີ່ຍ ບົວ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ຕ໋ອງ ປຸນ ເຢຍ ຮິດ. ເຢຍ ຮນ້ຳ ຕ້າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ເຕົາ ເມີ່ຍ ບົວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຫວ່າ ປຸນ ເຢຍ ໄມ້ ເລົ່າ ແອ໋ງ ຕຸ໊ ດສ໋ວນ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ.

ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

23 ເອ^ປາ^ຟາ, * ຕົ້ງ ເຫວີ່ຍ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຕສຸ ເຖສົາ ເຢຍ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ໂລ່ ວົ້ວ ເຕົ້າ, ຈັ໋ງ ເຖົາ ເມີ່ຍ ບົວ. 24 ເຖສົາ ເຢຍ ຈວັ່ງ ກົງ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ມາ^ໂຄ, * ອາ^ລິດ^ທາ^ຄັດ, * ເດ^ມາດ * ເຖສົາ ລູ^ກາ * ຢ່າ ຈັ໋ງ ເຖົາ ເມີ່ຍ ບົວ. 25 ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຖສີຍ ເອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ. *

⇑

[Remove Footnotes]