ຟີ^ລິບ^ພອຍ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ຟີ^ລິບ^ພອຍ ຕສີ້ງ
ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ປຸນ ຟີ^ລິບ^ພອຍ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ. ນ້າຍ ນອມ ຈິວ-ປາງ ເຊ ເປົາ^ໂລ ຢຽມ ຢູ^ຫລົບ ຫລຽບ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕ້າວ ນອມ ຈິວ-ປາງ. (ໝັ່ງ ກົງ-ໂຕສ້ 16 ຕສາງ.) ຟີ^ລິບ^ພອຍ ຕສີ້ງ ຢຽມ ໂລ^ມາ ຈັ໋ນ ກຸ໊ນ ວົ້ວ ນອມ ມາ^ຊີ^ໂດ^ເນຍ ແຊ້ງ.

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ໂລ່. ຢຽມ ວົ້ວ ໂລ່ ກະຍົ໌ວ ມ່າຍ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເຈົ໊າ ໄຮ່ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ນິ່ນ ໂຮຍ້ວ ມຸນ ໂຮຍ້ວ ເດສົ້າ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ເຖງ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ກົງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ເອກ້ມ ນິ່ນ. ນິ່ນ ຢ່າ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຢຽມ ວົ້ວ ຟີ^ລິບ^ພອຍ ຈິວ-ປາງ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຕສຸ້ນ ຈ໊າ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ. ບົວ ໂຕະ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ມ່າຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຂວນ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ສີ່ ທສ້ຳ ໄຫ່, ມປ່າ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ສຽນ ວ້ວນ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່, ນິ່ນ ມ່າຍ ລ່ຳ ເຂົາ ຕ໋ອງ ຕສ່ຽວ ໄມ້ ເດສົ້າ, ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ໄຫ່ ອ໊ະ.

ຟີ^ລິບ^ພອຍ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເປົາ^ໂລ ປວັ້ງ ຕສຸ ເຍີຍ ໜ່ານ ຕສີ້ງ, ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ກັ໊ບ ຍ່ານ ຝູງ ປຸນ ນິ່ນ. ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ນິ່ນ ບົວ. ນິ່ນ ເຟ້ຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ຢ່າ ທິບ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ນຸ໌ນ ນິ່ນ ບົວ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ, ຂວິນ ນິ່ນ ບົວ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ນິ່ນ ກັ້ນ ໄຟ ນິ່ນ ບົວ ປວັ້ງ ຕສຸ ຂວນ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ສີ່, ນິ່ນ ບົວ ເຂົາ ຕຸ໊ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ. ນິ່ນ ຢ່າ ຂວິນ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ຮນັ້ງ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ, ຫຍ່ຽມ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ໄຝ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ເທສງ-ໂຮລ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ໂຕສ໋ວ ເໝົາ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ຮນ້ຳ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ. ນິ່ນ ຢ່າ ອ໋ອຍ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຈັ໋ງ ຕສຸ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ນິ່ນ ບົວ ຖສີງ ຕ້າຍ ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ. ນ້າຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອນ ຮນັ້ງ, ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ບົວ ກັນ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕິ້ວໆ ເລີ໌ຍ. ເປົາ^ໂລ ຢ່າ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ເຍີຍ ແປ້ງ ອອນ ເຖສົາ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ.

ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ບົວ ໂຕະ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ ມ່າຍ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເມ່ງ ເຍີຍ. ຝຽນ ກ໊ອງ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ, ອອນ-ເຫລາະ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ທສ້ຳ, ຢ່າ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຂົາ ຕຸ໊ ວ້ວນ. ຝຽນ ຢ່າ ກ໊ອງ ບົວ ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ, ຢ່າ ຂວິນ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຫວີ່ຍ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ເຕ໊ຍ ໂຄ້ວ. ຝຽນ ຢ່າ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເປົາ^ໂລ ຮນ້ຳ ຟີ^ລິບ^ພອຍ ຈິວ-ປາງ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-11 ຝຽນ ເຍີຍ ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:12-26 ເປົາ^ໂລ ກັ້ນ ປວັ້ງ ເຍີຍ ສີ່
1:27-2:18 ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ
2:19-30 ເປົາ^ໂລ ອ໋ອຍ ພ້າຍ ທິ^ໂມ^ໄທ ເຖສົາ ເອ^ປາ^ໂຟ^ດິ^ທັດ ມີ່ງ ຟີ^ລິບ^ພອຍ ຈິວ-ປາງ
3:1-4:9 ເປົາ^ໂລ ຂວິນ ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ບູ້ງ ວິນ-ວັ້ງ
4:10-20 ຈິວ-ປາງ ຝູງ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ, ເປົາ^ໂລ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ
4:21-23 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

ຟີ^ລິບ^ພອຍ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ເຖສົາ ທິ^ໂມ^ໄທ ໂຕສ໋ວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ໂປວ. *

ເຢຍ ບົວ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ຟີ^ລິບ^ພອຍ ຕສີ້ງ ສຽນ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂກ໋ ເຖສົາ ປອງ-ປົ໌ວ ມ່ຽນ. *

2 ໂທ້ ບົວ ເຍີຍ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.

ເປົາ^ໂລ ເຖງ ຟີ^ລິບ^ພອຍ
ຈິວ-ປາງ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ

3 ເຢຍ ຫາຍ ຕສັ່ນ ຈັ໋ງ ເຖົາ ເມີ່ຍ ບົວ, ເຢຍ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ແລ໌ງ ຕສີ້ງ ເຢຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ. 4 ເຢຍ ຫາຍ ຕສັ່ນ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ, ເຢຍ ອະເຮນີ້ຍ ເຍີຍ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖງ. 5 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ຈັ໋ງ ຕສຸ ຢຽມ ຕ້າວ ຮນອຍ ເຖົາ ອີ້ ຕສັ່ນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຖສົາ ເຢຍ ຈວັ່ງ ຈ໊ຽນ ຄູ້ ຝຽນ ເຍີຍ ກົງ ໂຕສ໋ວ. 6 ເຢຍ ສຽນ ຕີ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເຈ໌ຍ ກອນ ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ກົງ, ຢ່າ ອ໋ອຍ ໂຕສ໋ວ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ ເຖົາ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຮນອຍ ຕສ່ຽວ ໂຕສ໋ວ ຕສຢັ໋ງ ເດສ່ງ ອ໊ະ.

7 ເຢຍ ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ຫາຍ ຕສັ່ນ ຢ່າ ຈັ໋ງ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຢ່າ ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ ບົວ. ເຢຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໄຮ໌ ເຊ ຫອບ ເຍີຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ໄມ້ ກຸ໊ນ ເຢຍ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ໂລ່, ໄຟ ຕຸ໊ ທສວດ ມີ່ງ ແດສງ ຮີ່ງ ຄູ້ ຝຽນ ໄມ້ ປຸນ ດ໊ອດ, ຢ່າ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຄູ້ ຝຽນ ເຊ ຕສຽນ ເຍີຍ, ເມີ່ຍ ບົວ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ຕຸ໊ ເຖສົາ ເຢຍ ຈວັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເອນ. 8 ທິນ-ຮູ່ງ ເຖງ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ກ໊ອງ ເຢຍ ຕສະເກ້ງ! ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ ບົວ ນໍ.

9 ເຢຍ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຈາ ທສ້ຳ ຈ໊ຽນ ຝາວ, ຢ່າ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຢ່າ ໄຮ່ ສຳ ຕຸ໊ ທສວດ ຫຍູ່ງໆ. 10 ຮນັ້ງ ນ້າຍ, ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ໄຮ່ ກິ໊ນ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ຫອບ ເຈ໋ຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ເຖົາ ກີ^ຕູ່ ແອ໋ງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ຮນອຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ທສີງ-ເດສ່ງ, ໄມ້ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ເອກ້ມ. 11 ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ເສີຍ ຕສັ່ງ ເຂົາ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງໆ ຄູ້ ສີ່ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ມ່ຽນ ທ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ.

ເປົາ^ໂລ ຢຽມ ເຫວີ່ຍ ຟູ-ສູ ກີ^ຕູ່

12 ຕສວັ໋ງ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ອ່າ, ເຢຍ ອ໋ອຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຢຍ ປວັ້ງ ຕສຸ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ຕສູ໊ງ ປຸນ ຄູ້ ຝຽນ ຫຮຢາງ ຈັ໊ງ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ. 13 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ຢຽມ ນ້າຍ ໂລ່, ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕສົ໊ວ ຮູ່ງ ຕິ່ນ ເຍີຍ ແປງ ເຖສົາ ຢຽມ ນ້າຍ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຊ ເຫວີ່ຍ ກີ^ຕູ່ ເຢຍ ຖສີງ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ. * 14 ເຢຍ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ໂລ່ ມປ່າ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ເຖງ ຕຸ໊ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ບົວ ທສ້ຳ ສຽນ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ເກົ້າ ວ້ວນ ຕສ່ຽວ ປູ໋ງ ຫລ່າງ ເຍີຍ ຕສຸ້ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຕ໌ ຢ່າ ໄມ້ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ.

15 ຕສະເກ້ງ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຕສຸ້ນ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ໂຕ໌ ຫລາຍ ນິ່ນ ບົວ ເໝວີ່ຍ ເຈັ໊ຍ ອ໋ອຍ ແດສງ ຈ໋າ. ມປ່າ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຫລົ່ງ ໂຮຍ້ວ ຕສຸ້ນ. 16 ນ້າຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ບົວ ຮນ້ຳ ເຢຍ ຢ່າ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຫລາຍ ເຢຍ ແດສງ ຄູ້ ຝຽນ ໄມ້ ປຸນ ດ໊ອດ ເຢຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ໂລ່. 17 ເໝວີ່ຍ ເຈັ໊ຍ ແດສງ ຈ໋າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ໄມ້ ຫລົ່ງ ໂຮຍ້ວ ຕສຸ້ນ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ, ຂູງ ອ໋ອຍ ໂຕ້ວ ກັ້ນ ຕຸ໊ ຫລົງ ຮນັ້ງ. ນິ່ນ ບົວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ເຊ ນິ່ນ ບົວ ຮນ້ຳ ຕ້າຍ ອ໋ອຍ ປຸນ ເຢຍ ຢຽມ ນ້າຍ ໂລ່ ແອ໋ງ ຕສຸ ເກົ້າ ໂຄ້ວ. 18 ມປ່າ ໄມ້ ເປ໋ນ ຫາຍ ຫຍູ່ງ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ນິ່ນ ບົວ ຫລົ່ງ ໂຮຍ້ວ ຕສຸ້ນ ໄຟ ຫລະໄກວ້ * ຕສຸ້ນ, ຕະຟ່ານ ຕສຸ້ນ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ ຕຸ໊ ອ໊ະ. ເຢຍ ຕສ່ຽວ ອະເຮນີ້ຍ ໄຫ່.

19 ເຢຍ ຢຽດ ເຕສີຍ ອ໋ອຍ ຈາ ອະເຮນີ້ຍ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເມີ່ຍ ບົວ ເຖງ ເຢຍ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ, ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ສີງ ລີ່ງ ຢ່າ ເຖງ ເຢຍ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ທສວດ ໂລ່. 20 ເຢຍ ຕສະເກ້ງ! ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຢຍ ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ປຸນ ເຢຍ ຕສຸ ໄຍ້. ເຢຍ ອີ້ ຕສັ່ນ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຮນັ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ວົ້ວ ນໍ, ປູ໋ງ ຫລ່າງ ເຍີຍ ກ໊ອງ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ເຢຍ ຕສຢັ້ງ ໄຟ ໄຕ່, ເຢຍ ອ໋ອຍ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ເຖສົາ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ປຸນ ມ່ຽນ ທ່າຍ ກີ^ຕູ່. * 21 ເຢຍ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ເຊ ຕສຢັ້ງ ເຫວີ່ຍ ກີ^ຕູ່. ໄຕ່ ມີ່ງ ຖສໍ່ ຕຸ໊ ເກົ້າ ຫລົງ. 22 ມປ່າ ເຊ ກ໊ອງ ເຢຍ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ໄຮ່ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ມ່າຍ ລ່ຳ ຫລົ່ງ ເຍີຍ ກົງ ເກົ້າ ທສ້ຳ ນໍ, ເຢຍ ຢ່າ ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກິ໊ນ ຫາຍ ຕິ່ວ ເກົ້າ ຫລົງ. 23 ນ້າຍ ອີ ຕິ່ວ ແປງ ຈ໊ຽນ ເຢຍ. ເຢຍ ໄຮ໌ ອ໋ອຍ ມີ່ງ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຢຽມ. ເກົ້າ ຫລົງ ນ້າຍ ໄມ້ ມ່າຍ ອ໊ະ. 24 ມປ່າ ເຢຍ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ເຊ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ. 25 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເຢຍ ຮິ້ວ ຕີ່ງ ເຢຍ ຖສໍ່ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽມ ເສີຍ ຕສັ່ງ. ເຢຍ ຕສ່ຽວ ອ໋ອຍ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ເກົ້າ ກັນ ຕຸ໊ ຫລົງ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ຢ່າ ເກົ້າ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ. 26 ວົ້ວ ຫຍູ່ງ ເຢຍ ແອ໋ງ ດສ໋ວນ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ເກົ້າ ອະເຮນີ້ຍ ເຢຍ.

27 ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ, ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ເສີຍ ຕສັ່ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງໆ ຜຸຍ ຕຸ໊ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ. ຮນັ້ງ ນ້າຍ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ເຢຍ ຕຸ໊ ມີ່ງ ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ ໄຟ ໄມ້ ຕຸ໊ ມີ່ງ, ເຢຍ ຕຸ໊ ໄຮ໌ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ບົວ ສຽນ ວ້ວນ ເຍີຍ, ຫອບ ຟິມ ຕົ້ງ ເອີ໋ຍ, ຕົ້ງ ຕິ່ວ ໂຮຍ້ວ ແດສງ ຈ໊ຽນ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ຄູ້ ຝຽນ, ໄມ້ ປຸນ ດ໊ອດ. 28 ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ຕ໋ອຍ-ເຕກ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ. ເມີ່ຍ ບົວ ໄມ້ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ເຊ ໂຕສ໋ວ ຈັ໋ງ-ໂຫ່ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໝຽດ ມປ່າ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ໂອຈ໋ວ. ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ໂອຈ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ. 29 ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ເອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຟູ-ສູ ກີ^ຕູ່. ເຊ ໄມ້ ຕານ ສຽນ ນິ່ນ ຮນັ້ງ, ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ. 30 ອີ້ ຕສັ່ນ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ເຢຍ ນໍ ແດສງ ຄູ້ ຝຽນ, ໄມ້ ປຸນ ດ໊ອດ. ເມີ່ຍ ບົວ ຕສິ້ນ ດ່າງ ປວັດ ເຢຍ ແດສງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ, ເມີ່ຍ ບົວ ອີ້ ຕສັ່ນ ໄຮ໌ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເຢຍ ຖສໍ່ ແດສງ ຈ໊ຽນ ຢຽມ ເຍີຍ. *

⇑

[Remove Footnotes]