ຫລ່າວ ຢ້າງ

ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຫລ່າວ ຢ້າງ ປຸນ ໂຢ^ຮັນ ເຍີຍ ສີ່

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຊ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຫລ່າວ ຢ້າງ ປຸນ ໂຢ^ຮັນ ເຍີຍ ສີ່. ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕສຸ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ໂຕະ. ໂຢ^ຮັນ ກັ້ນ ຫລາຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ຕສູ໊ງ ຕສຸ ຫວວນ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ຄ້ອຍ-ໂດສວ. ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ, ໂຢ^ຮັນ ອ໋ອຍ ປຸນ ໂຕະ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ຢ່າ ອອນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. ນິ່ນ ຢ່າ ຂວິນ ມ່ຽນ, ເຊ ກ໊ອງ ຕສຸ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ໂຕະ ຕສຸ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ກ໊ອງ ທສ້ຳ-ປານ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຖສົາ ຫິ່ນ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່, ຢ່າ ຫລົ່ງ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ຈັ໋ງ-ໂຫ່ ກ໊ອງ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຈັ໋ງ-ໂຫ່, ວົ້ວ ຈ໋າ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເປັຍ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ, ມປ່າ ໄມ້ ສຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໄມ້ ໄຮ່ ເປັຍ ໂຮຍ້ວ. ອີ້ ຈ໋າ ຮນອຍ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ມ່ຽນ ໄຮ່ ພໍ້ ທສວດ ທສ້ຳ-ຫຍູ່ງ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ, ໂຊວ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ເມ່ງ ເຍີຍ. ນ້າຍ ເຊ ເຖົາ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຮີ່ງ ເຈ໋ຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ວິນ-ວັ້ງ, ລ່ຽມ ຊາ^ຕານ. ເຖົາ ຮີ່ງ ລິ໌ວ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ອ໋ອຍ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ຫລົງ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຢ່າ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ຊຢັງ-ລູ່ງ ຊຢັງ-ເດົາ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-8 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:9-3:22 ໂຢ^ຮັນ ປວັດ ຕ້າວ ດສຸ່ນ ຫິ່ນ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່
ຢ່າ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ເສ່ຍ ນອມ ຈິວ-ປາງ
4:1-8:1 ແນດ ເສ່ຍ ນອມ ຢ໋ຽນ ເຍີຍ ໂຊວ-ອຈຸ່ນ
8:2-11:19 ເສ່ຍ ນອມ ດສັດ
12:1-13:18 ຈູງ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ອີ ເຕົ້າ ເຮ່ຍ ກະນ້າຍ
14:1-15:8 ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ຫິ່ນ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່
16:1-21 ເສ່ຍ ນອມ ປຸ້ນ
17:1-20:10 ທິນ-ຮູ່ງ ໝຽດ ເດສ່ງ ບາ^ບີ^ລົນ ຕສີ້ງ, ຮີ່ງ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຮ່ຍ ກະນ້າຍ,
ເຖສົາ ຈ໊າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ເຖສົາ ມ້ຽນ ເຍີຍ ຮູ່ງ
20:11-15 ຊ້ຽມ ຕສຸ໌ຍ ອກະຮ້າ ລາຍ ວົ້ວ ດສຸ່ນ
21:1-22:5 ຊຢັງ-ລູ່ງ ຊຢັງ-ເດົາ ຊຢັງ-ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ
22:6-21 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

ຫລ່າວ ຢ້າງ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່, ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ຈິວ ປຸນ ນິ່ນ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ໂປວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ໄມ້ ເລົ່າ ອ໋ອຍ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ສີ່ ທສວດ. ກີ^ຕູ່ ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ມີ່ງ ບົ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂປວ, ໂຢ^ຮັນ, ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່. 2 ໂຢ^ຮັນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ກ໊ອງ ເດສ່ງ ນິ່ນ ປວັດ ລິ໌ວ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ສີ່. ນິ່ນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຖສົາ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ.

3 ໂຕະ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ມ່າຍ ອອນ-ເຫລາະ ອ໊ະ. ໝວັງ ໄຮ໌ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ຢ່າ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ມ່າຍ ອອນ-ເຫລາະ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ອ໋ອຍ ທສວດ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຖົາ ຟັດ ອ໊ະ.

ໂຢ^ຮັນ ເຟ້ຍ ປຸນ
ເສ່ຍ ນອມ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ຫວ່າ

4-5 ເຢຍ, ໂຢ^ຮັນ, ເຟ້ຍ ປຸນ ຢຽມ ເອ^ເຊຍ ແຊ້ງ ເຍີຍ ເສ່ຍ ນອມ ຈິວ-ປາງ.

ໂທ້ ຕສິ້ນ ດ່າງ ຢຽມ, ອີ້ ຕສັ່ນ ຢຽມ, ອກະຮ້າ ອ໋ອຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຢ່າ ໂທ້ ຢຽມ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ຟູ-ສູ ນິ່ນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເສ່ຍ ນອມ ລີ່ງ ວ່ວນ, * * ຢ່າ ໂທ້ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່, ຕົ້ງ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ໄຕ່ ມີ່ງ ນັ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕະຢ໊ຽດ ເຕົ້າ, ເຊ ກຸ໊ນ ເດສ່ງ ປ້າມ ເກນ ເຍີຍ ໝ່ານ ຮູ່ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ, ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽດ ຕສູ໊ງ.

ເຢ^ຊູ ຮນ້ຳ ບົວ ຢ່າ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ ປຸນ ບົວ ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ຕສຸ໌ຍ, * 6 ຢ່າ ປຸນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ໄຊ ມ່ຽນ ຟູ-ສູ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕຍ, ທິນ-ຮູ່ງ. ນິ່ນ ຢຽດ ລິ໌ວ ມ່າຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ, ມ່າຍ ທຈະ ເຖົາ ໝ່ານ ໂກ໊ວ ໝ່ານ ຕ່ອຍ. ອາ^ເມນ. *

8 ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ອັນ^ຟາ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ໂອ^ເມ^ກາ, * ຕົ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ຢຽມ, ອີ້ ຕສັ່ນ ຢຽມ, ອກະຮ້າ ອ໋ອຍ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ.” *

ໂຢ^ຮັນ ປວັດ ເຢ^ຊູ ຫິ່ນ ຢ້າງ

9 ເຢຍ, ໂຢ^ຮັນ, ໂຕສ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ. ບົວ ເຖສົາ ກີ^ຕູ່ ຈວັ່ງ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ, ຫລົ່ງ ໜ່ອຍ ເຕ໊ຍ, ຢ່າ ຈວັ່ງ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ. ເຫວີ່ຍ ເຢຍ ຕສຸ້ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຕ໌ ຢ່າ ເຖງ ເຢ^ຊູ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ, ເຢຍ ຕສຸ ຢຽມ ປັດ^ມອດ ຄ້ອຍ-ໂດສວ. 10 ຢຽມ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຮນອຍ, ສີງ ລີ່ງ ກຸ໊ນ ຈ໊ຽນ ເຢຍ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ໄຮ໌ ຢຽມ ເຢຍ ອກະຮ້າ ແໝງ ມ່າຍ ເຖຈຍ ກ໊ອງ ຫວ່າ ຮນັ້ງ ດສັດ ນໍ ບຸຍ. 11 ເຢຍ ໄຮ໌ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ປວັດ ເຍີຍ ສີ່ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ໂຊວ-ອຈຸ່ນ, ຈຸ໋ຍ ມີ່ງ ປຸນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເສ່ຍ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ, ເຊ ຢຽມ ເອ^ເຟ^ໂຊ, ສະ^ເມ^ນາ, ເປ^ກາ^ມຳ, ທິ^ຢາ^ທິ^ລາ, ຊາ^ດິດ, ຟີ^ລາ^ເດນ^ເຟຍ ເຖສົາ ເລົາ^ດີ^ເຊຍ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຈິວ-ປາງ.”

12 ເຢຍ ຮວິນ ດສ໋ວນ ໝັ່ງ ກ໋າ ຫາຍ ເຕົ້າ ເຖສົາ ເຢຍ ກ໊ອງ ຫວ່າ, ຕສ່ຽວ ປວັດ ເສ່ຍ ນອມ ຕົນ ຕັງ ເຍີຍ ຈຽມ-ຈ໋າ. 13 ຢຽມ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຈ໋າ ບຸດົ໋ງ ມ່າຍ ເຕົ້າ ຮນັ້ງ ປ້າມ ມ່ຽນ ນໍ, * * ຕສຸ໊ ຈ໊ຽນ ລຸຍ-ດ໊າວ ຊົ່ວ ເຖົາ ເຕສົ໋າ ມີ່ງ, ຢ່າ ມ່າຍ ຈຽມ-ໂຄວ ໂຄວ ຈ໊ຽນ ຫລະຄວດ. * 14 ນິ່ນ ເຍີຍ ບະເປຢີຍ * ບົ໊ບ ແປະ, ຮນັ້ງ ປະກີ ຢູ້ງ ແປະ ເຍີຍ ເປຢີຍ * ຢ່າ ຮນັ້ງ ຊອງ ນໍ ແປະ. ມຕສີງ ຢ່າ ຮນັ້ງ ໂຕ໌ວ-ບຽດ. * 15 ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕສົ໋າ ໂຢ່ວ! ໂຢ່ວ ວົ້ວ ຮນັ້ງ ຫລົ່ງ ໂລ່ວ ໂຕ໌ວ ສິນ ຕ້າຍ ຕສຽນ ໄຫ່ ເຍີຍ ຕົ້ງ ຊິ ນໍ. ເຖຈຍ ຢ່າ ຮນັ້ງ ວວມ ປວັ໊ງ ໂມ່ວ ທສວດ ວົ້ວ ນໍ ບຸຍ. * 16 ນິ່ນ ເຍີຍ ບຢ່າວ ເຈັ໊ຍ ປົ໌ວ ນັ້ນ ຈ໊ຽນ ເສ່ຍ ນອມ ເຫຮລີຍ. ຢຽມ ດສຸ້ຍ ທສວດ ຕສູງ ອີ ແໝງ ໄຫລ່ ເຍີຍ ດສຸ ດ໊າວ. ນິ່ນ ເຍີຍ ຮມຽນ ອຈັງ ໄຫ່, ຮນັ້ງ ລູ່ງ ອ໋ານ ຕສັ່ນ ເຍີຍ ບະຮນອຍ ວົ້ວ ນໍ ອຈັງ.

17 ເຢຍ ຢ໊ຽດ ປວັດ ນິ່ນ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ຄີງ ເອຈ່ຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕສົ໋າ-ເຮລນ ຮນັ້ງ ໄຕ່ ໝີ່ ອ໊ະ ນໍ. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ບຢ່າວ ເຈັ໊ຍ ປົ໌ວ ມານ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ຢ່າ ກ໊ອງ, “ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ. ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ກອນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ເຊດ ເມວີ໌ຍ, * 18 ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ເຕົ້າ. ເຢຍ ໄຕ່ ມີ່ງ ມປ່າ ໝັ່ງ ກ໋າ, ອີ້ ຕສັ່ນ ເຢຍ ຢຽດ ລິ໌ວ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ເຖົາ ໝ່ານ ໂກ໊ວ ໝ່ານ ຕ່ອຍ. ເຢຍ ຢ່າ ນັ້ນ ຈ໊ຽນ ໄຕ່ ເຍີຍ ເຖສົາ ຢ້ຽມ ເກນ ເຍີຍ ຟໍ້-ເຕສີ້ຍ.

19 “ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ປວັດ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ, ເຖສົາ ອີ້ ຕສັ່ນ ປວັດ ເຍີຍ, ເຖສົາ ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ອ໋ອຍ ທສວດ ຕ້າຍ ເຍີຍ ສີ່. 20 ກ໊ອງ ເຖົາ ຢຽມ ເຢຍ ເຍີຍ ບຢ່າວ ເຈັ໊ຍ ປົ໌ວ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເສ່ຍ ນອມ ເຫຮລີຍ ເຖສົາ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເສ່ຍ ນອມ ຕົນ ຕັງ ເຍີຍ ຈຽມ-ຈ໋າ ໄມ້ ແກ້ງ ບຢ໋າງ ຢ້າງ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ. ເສ່ຍ ນອມ ເຫຮລີຍ ເຊ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເສ່ຍ ນອມ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ. ເສ່ຍ ນອມ ຕົນ ຕັງ ເຍີຍ ຈ໋າ ເຊ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເສ່ຍ ນອມ ຈິວ-ປາງ.

⇑

[Remove Footnotes]