ທິ^ຕັດ

ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ປຸນ ທິ^ຕັດ ເຍີຍ ຝຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ທິ^ຕັດ ເຊ ຈັ໋ນ ຢ່າ ສຽນ ເຢ^ຊູ. ນິ່ນ ເຖສົາ ເປົາ^ໂລ ຈວັ່ງ ກົງ ໂຕສ໋ວ, ມີ່ງ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌, ເຖງ ຈິວ-ປາງ. ເປົາ^ໂລ ເຟ້ຍ ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ປຸນ ທິ^ຕັດ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ທິ^ຕັດ ຖສໍ່ ຫລຸນ ເຍີຍ. ເປົາ^ໂລ ພ້າຍ ນິ່ນ ຢຽມ ວົ້ວ ເຄ^ລີດ ຄ້ອຍ-ໂດສວ ໂກ໋ວ ຈິວ-ປາງ. ນ້າຍ ເຕສີ໊ຍ ຝຽນ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ກ໊ອງ ປົວ ຕິ່ວ ເຈົ໊າ.

ຕະຢ໊ຽດ ເປົາ^ໂລ ບົ໋ວ ທິ^ຕັດ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ກຸ໊ນ ຈິວ-ປາງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ. ນິ່ນ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ ໝ່ວນ ເຍີຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຄ^ລີດ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ ມ່າຍ ໄມ້ ເປ໋ນ ເຍີຍ ເມ່ງ ເຕົ້າ. ຕະເຫຍີ່ຍ, ເປົາ^ໂລ ບົ໋ວ ທິ^ຕັດ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ອຈ໋າວ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ເຕສ໋ຍ ປານ ມ່ຽນ, ມຈັ່ງ ຕອນ ໂກ໋ ວົ້ວ ປານ ເຖສົາ ມເຊັຍ ຕອນ ໂກ໋ ວົ້ວ ປານ, (ໂກ໋ ວົ້ວ ວັ້ວ ເຕີ໋ຍ ມເຊັຍ ຕອນ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ອຈ໋າວ ຫລຸນ ວົ້ວ ປານ,) ມ່ຽນ ຫລຸນ ວົ້ວ ປານ ມຈັ່ງ ຕອນ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ໂນ່ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ຕະຟາມ, ເປົາ^ໂລ ບົ໋ວ ທິ^ຕັດ, ສຽນ ເຢ^ຊູ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ. ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ຂວິນ ມ່ຽນ, ລ່ານ ເຖສົາ ລ່ານ ອ໋ອຍ ຕສຸ ແປ້ງ ອອນ ເຍີຍ ຢຽມ. ລ່ານ ເຖສົາ ລ່ານ ຈິວ ທົງ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ດສອງ ມ່ຽນ, ແດສງ ຈ໋າ, ຫ່ອຍ ຈິວ-ປາງ ປຸນ ອກອຍ.

ຝຽນ ກ໊ອງ
1:1-4 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
1:5-16 ກຸ໊ນ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ
2:1-15 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ອຈ໋າວ ຈິວ-ປາງ ກະຍົ໌ວ ເຍີຍ ເຕສ໋ຍ ປານ ມ່ຽນ
3:1-11 ຂວິນ ມ່ຽນ, ຕົ໊ນ ມ່ຽນ
3:12-15 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

ທິ^ຕັດ 1

ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ

1 ເຢຍ, ເປົາ^ໂລ, ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂປວ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ເຍີຍ ກົງ-ໂຕສ້ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ສຽນ ຕຸ໊ ເຮ້ນ, ຢ່າ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ, ຕົ້ງ ຕໍ້ ມ່ຽນ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ. 2 ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ເຖສົາ ຮິ້ວ ເຍີຍ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ກອນ-ໂດ໊ະ ເຊ ປຸນ ມ່ຽນ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ຢຽດ ລິ໌ວ ເຍີຍ ແໝ່ງ, ເຊ ໄມ້ ກ໊ອງ-ແປະ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຢຽມ ຕົ້ງ ທສໍ ໝ່ານ ໂກ໊ວ ໝ່ານ ຕ່ອຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ແລ໌ງ ປຸນ ເຍີຍ ແໝ່ງ. 3 ຕີ່ງ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຫຍຸດ ເຕສີ໊ຍ ເຖົາ, ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຕ໌ ປິ໋ວ ເມ່ງ ທສວດ ຕ້າຍ. ນ້າຍ ໂຕ໌ ນິ່ນ ຈິວ ປຸນ ເຢຍ ຕສຸ້ນ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ເອີຍ ບົວ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ ຫັດ ເຢຍ ຕສຸ້ນ ປຸນ ມ່ຽນ ໝວັງ.

4 ທິ^ຕັດ * ອ້າ! ເຢຍ ເຟ້ຍ ຝຽນ ປຸນ ເມີ່ຍ, ຕົ້ງ ເຫວີ່ຍ ບົວ ລົ່ມ ດສ້ອຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ, ເມີ່ຍ ເຊ ຕ໋ອງ ເຢຍ ເຍີຍ ທສຽນ ຕອນ.

ໂທ້ ຕສັ່ງ ເຕ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ບົວ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ຕສ໊ຽວ ກີ^ຕູ່ ເຢ^ຊູ ເຖສີຍ ເອນ ເຖສີຍ ແປ້ງ ອອນ ປຸນ ເມີ່ຍ.

ທິ^ຕັດ ຢຽມ ເຄ^ລີດ ຄ້ອຍ-ໂດສວ
ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ

5 ເຢຍ ລ່ຽວ ເມີ່ຍ ຢຽມ ວົ້ວ ເຄ^ລີດ ຄ້ອຍ-ໂດສວ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ເບ່ນ ໄມ້ ແກ້ງ ຊູງ ເຍີຍ ສີ່, ຢ່າ ຢຽມ ນອມໆ ມູ້ງ ພ້າຍ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂກ໋ ຮນັ້ງ ເຢຍ ບົ໋ວ ເຈ໋ຍ ເມີ່ຍ ວົ້ວ ນໍ. 6 ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂກ໋ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ຕ້ານ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຂູງ ຫລົ່ງ ດຸ ເຕົ້າ ເອົ໊າ ຮນັ້ງ. ນິ່ນ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ສຽນ ເຢ^ຊູ, ໄມ້ ປຸນ ມ່ຽນ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ເອກ້ມ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ໝວັງ ຫວ່າ, ປູ໋ງ ຫລ່າງ ເຍີຍ ເຖສວ ສີ່. * 7 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຈິວ-ປາງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂກ໋ ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ກຸ໊ນ ກົງ ມ່ຽນ, ຕສ່ຽວ ໄມ້ ຫອບ ຕສຸ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ປຸນ ມ່ຽນ ຕ້ານ. ນິ່ນ ໄມ້ ແດສງ-ແຫງ່ງ, ເຖຈຍ ໄມ້ ເປ໊ະ, ໄມ້ ເຫງ ຮົບ ຕິ໊ວ, ໄມ້ ໂຕສ໋ວ ທສ້ຽວ, ຢ່າ ໄມ້ ເມົ້າ ຕສິ້ນ ຕສ້ອຍ. 8 ຕ໋າວ ດສ໋ວນ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ ຕສິ໊ບ ແຄະ, ຮນ້ຳ ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ສີ່, ໄຮ່ ຕສັ໊ນ ຕຸ໊ ກັ້ນ, ໂຕສ໋ວ ແປ້ງ ຟິມ ເຍີຍ, ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ, ຢ່າ ໄຮ່ ກຸ໊ນ ຕຸ໊ ກັ້ນ. 9 ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂກ໋ວ ຫລົງ ເຂົາ ຕຸ໊ ວ້ວນ ເຍີຍ ຕສຽນ ໂຕ໌, ຕົ້ງ ຕ໋ອຍ ມ່ຽນ ອຈ໋າວ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສຽນ ໂຕ໌. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ນິ່ນ ໄຮ່ ຫລົ່ງ ຕສຽນ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ ຂວິນ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄຮ່ ປິ໋ວ ເມ່ງ ປຸນ ແຫງ່ງ ນ້າຍ ຕສຽນ ໂຕ໌ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ບົວ ຕ່ອງ.

10 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ມ່າຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ, ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ສຽນ ເຢ^ຊູ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ, * ແຫງ່ງ ໂຕ໌ ຢ່າ ກ໊ອງ ໄມ້ ລ່ຳ ຫລົ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ດົ໊ວ ມ່ຽນ. 11 ເມີ່ຍ ດົ່ງ ຫາຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ເຊກ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ໄມ້ ຫອບ ຕສຸ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ນິ່ນ ບົວ ອຈ໋າວ ຕສ່ຽວ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ເຕສ໋ຍ ນອມ ຈາ-ຕີ້ງ ຫລຸ່ນ ເດສ່ງ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ຂູງ ອຈ໋າວ ເຫວີ່ຍ ເມົ້າ ຕສິ້ນ ຕສ້ອຍ ຮນັ້ງ. 12 ນິ່ນ ບົວ ເຄ^ລີດ ມ່ຽນ ກັ້ນ ມ່າຍ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເຈ໋ຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ. “ເຄ^ລີດ ມ່ຽນ ຕສັ່ນໆ ກ໊ອງ-ແປະ, ຢ່າ ຮນັ້ງ ເຮ່ຍ ຕສ້ອຍ ນໍ ທສ້ຽວ, ໂຢ່ວ ເທສີຍ ໂຢ່ວ ເຫລວີ່ຍ.” 13 ນິ່ນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ ຕສະເກ້ງ ຕສຽນ ເຍີຍ. ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຮນ້ຍໆ ເຍີຍ ກ໊ອງ ນິ່ນ ບົວ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ວ້ວນ ຕສຽນ ໂຕ໌, 14 ໄມ້ ໝວັງ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂກ໊ວ-ໄຫລ່, ໄຟ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ໄມ້ ກັນ ຕສຽນ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເປ໋ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ. 15 ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຝຸນ ຫຍູ່ງໆ ເຊ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ. ມປ່າ ຫວ່າຍ ເຍີຍ, ໄມ້ ສຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຝຸນ ໄມ້ ມ່າຍ ຢຽດ ຫຍູ່ງ ທສີງ-ເດສ່ງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເຖສົາ ລ່າງ ຟິມ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫວ່າຍ ເດສ່ງ. 16 ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ ນິ່ນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ມປ່າ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ປຸນ ທສີງ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ. ນິ່ນ ບົວ ເຊ ມ່ຽນ ໂຢ໋ວ ມ່ຽນ, ໄມ້ ໝວັງ ຫວ່າ ຢ່າ ໄມ້ ຜຸຍ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຄູ້ ສີ່.

⇑

[Remove Footnotes]