1 ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຕະຢ໊ຽດ ເຖສົາ ຕະເຫຍີ່ຍ ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ ໂຊວ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ດສ່ຳ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ຢຽມ ຕະຢ໊ຽດ, ຕະເຫຍີ່ຍ ຊາ^ມູ^ເອນ ເຖສົາ ຕະຢ໊ຽດ, ຕະເຫຍີ່ຍ ຮູ່ງ ໂຕ້ວ ໂຊວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ມປ່າ ກັ້ນ ຫຍູ່ງ ຕິ໊ ຕຽນ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອີ ປ໊ວນ, ຕະຢ໊ຽດ ເຖສົາ ຕະເຫຍີ່ຍ ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ, ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ຕ໋ອຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່າຍ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ຢ່າ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ອ໋ອຍ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ອີ ຫຍູ່ງ.

1) ໂຊວ ອ໋ອຍ ປຸນ ທສີງ ໄມ້ ກຸ໊ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຢູ^ດາ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ມ່ຽນ ປວັ້ງ ຕສຸ ຕົ້ມ ເຕສະ ໜ່ານ ມປ່າ ທິນ-ຮູ່ງ ຖສໍ່ ຫລົ່ງ ຢຽມ ຢູ^ດາ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ, ຕສິ໋ວ ນິ່ນ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ເຫວີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ກອນ ປຸນ ທສີງ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສະເກ້ງ ເອີຍ ນິ່ນ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ, ເຟ້ຍ ໂຊວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ທສ້ຳ-ເຕົ້າ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່. ມ່າຍ ດາ^ວິດ ເຖສົາ ຊາ^ໂລ^ມອນ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ສີ່, ຢ່າ ມ່າຍ ເຢ^ໂຮ^ຊາ^ຟັດ, ເຮ^ເຊ^ຄີ^ຢາ, ໂຢ^ສິ^ຢາ ເຖສົາ ເຕີ໋ຍ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ.

2) ໂຊວ ອ໋ອຍ ກ໊ອງ ເມ່ງ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ວົ້ວ, ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຢຽດ ເຫຍີ່ຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຈ໌ຍ ກອນ, ຢ່າ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ກ໊ອງ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເລ^ວີ ມ່ຽນ ເຍີຍ ກົງ. ໂຊວ ຢ່າ ເຟ້ຍ ເມ່ງ ໄມ້ ກຸ໊ນ ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ, ເຊ ດາ^ວິດ ໂຕສ໋ວ ກອນ ຫລຽບ. ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ກອນ ຫລຽບ ຢຽມ ວົ້ວ ນອມ ເປຢົ໊າ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ເຫຍີ່ຍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-9:44 ອາ^ດຳ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ ເຖົາ ເຊົາ^ໂລ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
10:1-14 ເຊົາ^ໂລ ເກວີຍ ເສີຍ
11:1-29:30 ດາ^ວິດ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
(1) 11:1-22:1 ປວັ້ງ ຕສຸ ເຍີຍ ຂວນ ນ່ານ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່
(2) 22:2-29:30 ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ຕສຢັ໋ງ ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ

1 ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ 1

ອາ^ດຳ ເອຈ່ຍ ເຖົາ
ອັບ^ລາ^ຮຳ ເຍີຍ ໂຕ້ວ ຕສົງ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 5:1-32 ;
10:1-32 ; 11:10-26)
1 ອາ^ດຳ ໂຕສ໋ວ ເສດ ເຍີຍ ເຕຍ, ເສດ ໂຕສ໋ວ ເອ^ນົດ ເຍີຍ ເຕຍ, 2 ເອ^ນົດ ໂຕສ໋ວ ເຄ^ນັນ ເຍີຍ ເຕຍ, ເຄ^ນັນ ໂຕສ໋ວ ມາ^ຫະ^ລາ^ເລນ ເຍີຍ ເຕຍ, ມາ^ຫະ^ລາ^ເລນ ໂຕສ໋ວ ຢາ^ເລດ ເຍີຍ ເຕຍ, 3 ຢາ^ເລດ ໂຕສ໋ວ ເອ^ນົກ ເຍີຍ ເຕຍ, ເອ^ນົກ ໂຕສ໋ວ ເມ^ທູ^ເສ^ລາ ເຍີຍ ເຕຍ, ເມ^ທູ^ເສ^ລາ ໂຕສ໋ວ ລາ^ເມກ ເຍີຍ ເຕຍ, 4 ລາ^ເມກ ໂຕສ໋ວ ໂນ^ຢາ ເຍີຍ ເຕຍ.

ໂນ^ຢາ ເຍີຍ ຕອນ ໂນ^ຢາ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເຊມ, ຮາມ, ເຖສົາ ຢາ^ເຟດ. *

ຢາ^ເຟດ ມ່ຽນ

5 ຢາ^ເຟດ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ໂກ^ເມ, ມາ^ໂກກ, ມາ^ໄດ, ຢາ^ວານ, ທູ^ບັນ, ເມ^ເຊກ, ເຖສົາ ທິ^ລາດ. 6 ໂກ^ເມ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ອັດ^ເຄ^ນັດ, ລີ^ຟາດ, ເຖສົາ ໂທ^ການ^ມາ. 7 ຢາ^ວານ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເອ^ລີ^ເຊ^ອາ, ທານ^ຊິດ, ຄິດ^ທິມ ເຖສົາ ໂລ^ດາ^ນິມ. *

ຮາມ ມ່ຽນ

8 ຮາມ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ຄູດ, ອີ^ຢິ໊ບ, * ພູດ ເຖສົາ ຄາ^ນາ^ອັນ. 9 ຄູດ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເສ^ບາ, ຮາ^ວິ^ລາ, ສັບ^ທາ, ລາ^ອາ^ມາ ເຖສົາ ສັບ^ເທ^ຄາ. ລາ^ອາ^ມາ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເທຈ^ບາ ເຖສົາ ເດ^ດານ. 10 ຄູດ ມ່າຍ ເຕົ້າ ຕອນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ນິມ^ລົດ. ນິມ^ລົດ, ເຊ ຢຽມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ໂຕສ໋ວ ຕະຢ໊ຽດ ເຕົ້າ ຕ໊າມ ໂຮລ, ມ່າຍ ທຈະ ເຮ້ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ. * * 11 ອີ^ຢິ໊ບ * ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ລູ^ດິມ, * ອາ^ນາ^ມິມ, ເລ^ຫະ^ບິມ, ນັບ^ທູ^ຮິມ, 12 ປັດ^ລຸ^ສິມ, ຄັດ^ລູ^ຮິມ, (ຕົ້ງ ໂຕສ໋ວ ຟິ^ລິ^ສະ^ເຕຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ-ແງະ ວົ້ວ ເຕົ້າ), ເຖສົາ ຄັບ^ໂທ ມ່ຽນ. 13 ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່າຍ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ. ຕອນ-ໂຮລ ເຫ່ວ ໄຊ^ດອນ, ຕອນ-ໄຝ ເຫ່ວ ເຮດ. 14 ຄາ^ນາ^ອັນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ທສ້ຳ-ຝີງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ-ແງະ. ມ່າຍ ເຢ^ບຸດ ມ່ຽນ, ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ, ເກ^ກາ^ຊີ ມ່ຽນ, 15 ຮີ^ໄວ ມ່ຽນ, ອານ^ຄາ ມ່ຽນ, ສີ^ນີ ມ່ຽນ, 16 ອານ^ວັດ ມ່ຽນ, ເສ^ເມ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຮາ^ມັດ ມ່ຽນ.

ເຊມ ມ່ຽນ

17 ເຊມ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເອ^ລາມ, ອັດ^ຊູ, ອານ^ຟາ^ຊັດ, * ລູ^ເດ ເຖສົາ ອາ^ລຳ. ອາ^ລຳ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ອູດ, ຮູນ, ເກ^ເທ ເຖສົາ ເມ^ເຊກ. 18 ອານ^ຟາ^ຊັດ ໂຕສ໋ວ ເທຈ^ລາ ເຍີຍ ເຕຍ. ເທຈ^ລາ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ເອ^ເບ ເຍີຍ ເຕຍ. 19 ເອ^ເບ ມ່າຍ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ. ມ່າຍ ເຕົ້າ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເປ^ເລກ, * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ເສີຍ ເຕສີ໊ຍ ມ່ຽນ ປຸນ ອກອຍ ເດົາ-ເປີ້ຍ ຢຽມ. ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ຢົ໊ກ^ທານ. 20 ຢົ໊ກ^ທານ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ອັນ^ໂມ^ດັດ, ເທຈ^ເລບ, ຮາ^ຊານ^ມາ^ເວດ, ເຢ^ລາ, 21 ຮາ^ໂດ^ລຳ, ອຸ^ຊານ, ດິກ^ລາ, 22 ເອ^ບານ, * ອາ^ບີ^ມາ^ເອນ, ເທຈ^ບາ, 23 ໂອ^ຟີ, ຮາ^ວິ^ລາ ເຖສົາ ໂຢ^ບັບ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ໂຕສ໋ວ ຢົ໊ກ^ທານ ເຍີຍ ຕອນ. 24 ຢຽມ ເຊມ ເອຈ່ຍ ມີ່ງ ເຖົາ ອັບ^ລາມ ມ່າຍ ເຊມ, ອານ^ຟາ^ຊັດ, ເທຈ^ລາ, 25 ເອ^ເບ, ເປ^ເລກ, ເລ^ອູ, 26 ເສ^ລຸກ, ນາ^ໂຮ, ເທ^ລາ 27 ເຖສົາ ອັບ^ລາມ. (ອັບ^ລາມ ແອ໋ງ ມ່າຍ ນອມ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ອັບ^ລາ^ຮຳ.)

ອັບ^ລາ^ຮຳ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ

28 ອັບ^ລາ^ຮຳ ມ່າຍ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ ອີ^ສັກ ເຖສົາ ອິ^ສະ^ມາ^ເອນ.

ອິ^ສະ^ມາ^ເອນ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 25:12-16 )
29 ນ້າຍ ເຊ ອິ^ສະ^ມາ^ເອນ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ. ອິ^ສະ^ມາ^ເອນ ເຍີຍ ຕອນ-ໂຮລ ເຫ່ວ ເນ^ບາ^ຢົ໊ດ. ແອ໋ງ ມ່າຍ ເຄ^ດາ, ອັດ^ເບ^ເອນ, ມິບ^ສຳ, 30 ມິດ^ມາ, ດູ^ມາ, ມັດ^ສາ, ຮາ^ດັດ, ເທ^ມາ, 31 ເຢ^ທູ, ນາ^ຟິດ, ເຖສົາ ເຄ^ເດ^ມາ. ນ້າຍ ເຊ ອິ^ສະ^ມາ^ເອນ ເຍີຍ ຕອນ.

ເຄ^ທູ^ລາ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 25:1-4 )
32 ອັບ^ລາ^ຮຳ ເຍີຍ ຈ໊າ-ເຕສີ້ຍ ເອົ໊າ, ເຄ^ທູ^ລາ, ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ສິມ^ລານ, ຢົ໊ກ^ຊານ, ເມ^ດານ, ມີ^ດຽນ, ອິດ^ບາກ ເຖສົາ ທຈູ^ວາ. ຢົ໊ກ^ຊານ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເທຈ^ບາ ເຖສົາ ເດ^ດານ. 33 ມີ^ດຽນ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເອ^ຟາ, ເອ^ເຟ, ຮາ^ນົກ, ອາ^ບີ^ດາ ເຖສົາ ເອນ^ດາ^ອາ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ໂຕສ໋ວ ເຄ^ທູ^ລາ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ.

ເອ^ຊາວ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 36:1-19 )
34 ອັບ^ລາ^ຮຳ ໂຕສ໋ວ ອີ^ສັກ ເຍີຍ ເຕຍ. ອີ^ສັກ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເອ^ຊາວ ເຖສົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ. 35 ເອ^ຊາວ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເອ^ລີ^ຟັດ, ເລ^ອູ^ເອນ, ເຢ^ອູດ, ຢາ^ລາມ ເຖສົາ ໂຄ^ລາ. 36 ເອ^ລີ^ຟັດ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ເທ^ມານ, ໂອ^ມາ, ເຕສ^ຟີ, * ກາ^ທາມ, ເຄ^ນັດ, ຢ່າ ມ່າຍ ທິມ^ນາ ຢູ໌ງ ເຍີຍ ຕອນ, ອາ^ມາ^ເລກ. 37 ເລ^ອູ^ເອນ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ນາ^ຫັດ, ເຕສ^ລາ, ຊຳ^ມາ ເຖສົາ ມິດ^ຊາ.

ຢຽມ ເອ^ດົມ ເຍີຍ ເສ^ອີ ມ່ຽນ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 36:20-30 )
38 ເສ^ອີ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ໂລ^ທານ, ໂຊ^ບານ, ສິ^ເບ^ໂອນ, ອາ^ນາ, ດີ^ຊົນ, ເອ^ເຊ ເຖສົາ ດີ^ຊານ. 39 ໂລ^ທານ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ໂຮ^ລີ ເຖສົາ ໂຮ^ມຳ. ໂລ^ທານ ເຍີຍ ໝົ່ວ ເຫ່ວ ທິມ^ນາ. 40 ໂຊ^ບານ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ອັນ^ວານ, * ມາ^ນາ^ຮາດ, ເອ^ບານ, ເຊ^ຟີ ເຖສົາ ໂອ^ນຳ. ສິ^ເບ^ໂອນ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ໄອ^ອາ ເຖສົາ ອາ^ນາ. 41 ອາ^ນາ ມ່າຍ ເຕົ້າ ຕອນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ດີ^ຊົນ. ດີ^ຊົນ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ຮຳ^ລານ, ເອດ^ບານ, ອິດ^ລານ ເຖສົາ ເຄ^ລານ. 42 ເອ^ເຊ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ບິນ^ຮານ, ສາ^ວານ ເຖສົາ ຢາ^ອາ^ຄານ. * ດີ^ຊານ ເຍີຍ ຕອນ ມ່າຍ ອູດ ເຖສົາ ອາ^ລັນ.

ເອ^ດົມ ເຕີ່ຍ ເຍີຍ ຮູ່ງ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ທິນ ເຕີ່ຍ ໂຕ້ວ 36:31-43 )

43 ຕສິ້ນ ດ່າງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ໄມ້ ແກ້ງ ມ່າຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກຸ໊ນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເອ^ດົມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ມ່າຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ມ່າຍ ເບ^ໂອ ເຍີຍ ຕອນ, ເບ^ລາ. ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ເຫ່ວ ດິນ^ຮາ^ບາ. 44 ເບ^ລາ ເກວີຍ ເສີຍ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ຢຽມ ໂບ^ຊາ^ລາ ຕສີ້ງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຕສ^ລາ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ບັບ, ຕຸ໊ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. 45 ໂຢ^ບັບ ເກວີຍ ເສີຍ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ຢຽມ ເທ^ມານ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຫຸ^ຊາມ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. 46 ຫຸ^ຊາມ ເກວີຍ ເສີຍ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ເບ^ດັດ ເຍີຍ ຕອນ, ຮາ^ດັດ, ຕຸ໊ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. ຮາ^ດັດ ຕົ້ງ ຢຽມ ໂມ^ອັບ ເບ໊າະ ຮີ່ງ ມີ^ດຽນ ມ່ຽນ ວົ້ວ ເຕົ້າ. ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ເຫ່ວ ອາ^ວີດ. 47 ຮາ^ດັດ ເກວີຍ ເສີຍ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ຢຽມ ມັດ^ເລ^ຄາ ຕສີ້ງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ສຳ^ລາ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. 48 ສຳ^ລາ ເກວີຍ ເສີຍ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ຢຽມ ຢູ^ເຟ^ຕິດ ດ້າຍ ເຮລນ ເຍີຍ ເລ^ໂຫ^ບົດ ຕສີ້ງ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຊາ^ອຸນ ຕຸ໊ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. 49 ຊາ^ອຸນ ເກວີຍ ເສີຍ, ບາ^ອັນ^ຮາ^ນັນ, ຕຸ໊ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. 50 ອັກ^ໂບ ເຍີຍ ຕອນ, ບາ^ອັນ^ຮາ^ນັນ, ເກວີຍ ເສີຍ, ຮາ^ດັດ ຕຸ໊ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ເຫ່ວ ປາ^ອູ. ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ ເຫ່ວ ເມ^ເຮ^ທາ^ເບນ. ເມ^ເຮ^ທາ^ເບນ ໂຕສ໋ວ ມັດ^ເລດ ເຍີຍ ເຊັຍ, ເມ^ຊາ^ຫັບ ເຍີຍ ຟຸນ. 51 ຮາ^ດັດ ຢ່າ ເກວີຍ ເສີຍ ໝີ່ ອ໊ະ. ນ້າຍ ເຊ ເອ^ດົມ ເຕີ່ຍ ເຍີຍ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ. ມ່າຍ ທິມ^ນາ, ອັນ^ວາ, ເຢ^ເທດ, 52 ໂອ^ໂຮ^ລີ^ບາ^ມາ, ເອ^ລາ, ປີ^ນົນ, 53 ເຄ^ນັດ, ເທ^ມານ, ມິບ^ຊາ, 54 ມັກ^ດີ^ເອນ ເຖສົາ ອິ^ລາມ. ນ້າຍ ເຊ ເອ^ດົມ ເຍີຍ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ.

⇑

[Remove Footnotes]