1 ຮູ່ງ ໂຕ້ວ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຕະຢ໊ຽດ ຮູ່ງ ໂຕ້ວ ໂຊວ ເປ໊າະ ຈ໊ຽນ ຊາ^ມູ^ເອນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອີ ປ໊ວນ ໂຊວ ກ໊ອງ ຈ໊ຽນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ໂຕ້ວ. ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ໄຮ່ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ປົວ ກິ່ນ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ກ໊ອງ ຊາ^ໂລ^ມອນ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຖສົາ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ຮູ່ງ. ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ເຕຍ, ດາ^ວິດ, ຢ່າ ເກວີຍ ເສີຍ ໝີ່ ອ໊ະ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ກ໊ອງ ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ນ້າຍ ໂຕ່ວ ໂຊວ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ກ໊ອງ ນິ່ນ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ. 3) ຕະຟາມ ກິ່ນ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ປຸນ ອກອຍ ເປ໋ນ ປ໊ະ ປູງ ເຖສົາ ນ່າມ ປູງ ເຍີຍ ກົ໊ວະ. ໂຊວ ຢ່າ ກ໊ອງ ກຸ໊ນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອີ ນອມ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຮູ່ງ ໂຕ້ວ, ກ໊ອງ ເອຈ່ຍ ເຖົາ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ ດ່າງ 850 ຫຮຍັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ.

ຕະຢ໊ຽດ ເຖສົາ ຕະເຫຍີ່ຍ ປ໊ວນ ຮູ່ງ ໂຕ້ວ ໂຊວ ສຳ ໝັ່ງ ກຸ໊ນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອີ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ຮູ່ງ. ປວັດ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ບົວ ເຖງ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕຸ໊ ຫລົງ. ແຫງ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ມີ່ງ ຕສັ່ງ ໝິ່ວ-ຝັງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ, ຫ່ອຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕສຸ ໂຄ້ວ. ປວັດ ຢຽມ ປ໊ະ ປູງ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ໄມ້ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ. ນ່າມ ປູງ ຢູ^ດາ ກົ໊ວະ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຫລົງ, ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າຍ.

ຢຽມ ຕະຢ໊ຽດ ຮູ່ງ ໂຕ້ວ ໂຊວ ກ໊ອງ ຕຸ໊ ເມ່ງ ເຍີຍ, ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ປູ໋ງ ຫລ່າງ ໂຕ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ຕົ໊ນ ມ່ຽນ, ຂວິນ ມ່ຽນ ໄມ້ ຕູ໋ງ ປ໋າຍ ໝິ່ວ-ຝັງ ແຫງ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ຢຽມ 18 ຕສາງ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ເອ^ລີ^ຢາ ເຖສົາ ບາ^ອັນ ຕສ້ຽນ ເຍີຍ ໄຊ ມ່ຽນ ແດສງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສັ່ງ ຫາຍ ເຕົ້າ ເກົ້າ ຫລົງ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:12 ດາ^ວິດ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຮນອຍ
2:13-46 ຊາ^ໂລ^ມອນ ຕຸ໊ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ
3:1-11:43 ຊາ^ໂລ^ມອນ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
(1) 3:1-4:34 ເຈ໌ຍ ກອນ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
(2) 5:1-8:66 ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ
(3) 9:1-11:43 ກຸ໊ນ ອກະຮ້າ ລາຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
12:1-22:53 ກົ໊ວະ ປຸນ ອກອຍ
(1) 12:1-14:20 ປ໊ະ ປູງ ຝີງ ຟ້ານ
(2) 14:21-16:34 ຢູ^ດາ ເຖສົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ
(3) 17:1-19:21 ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ເອ^ລີ^ຢາ
(4) 20:1-22:40 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ອາ^ຫັບ ຮູ່ງ
(5) 22:41-53 ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ເຢ^ໂຮ^ຊາ^ຟັດ, ເຖສົາ
ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ອາ^ຫັດ^ຢາ

1 ຮູ່ງ ໂຕ້ວ 1

ດາ^ວິດ ຮູ່ງ
ຫຮຍັງ-ເຈີ໊ຍ ໂກ໋ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່

1 ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ຫຮຍັງ-ເຈີ໊ຍ ຮລັງ, ຕສະເກ້ງ ໂກ໋ ໄຫ່ ອ໊ະ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ປຸນ ນິ່ນ ຫົ່ມ ສວັງ ທສ້ຳ, ນິ່ນ ໄມ້ ໄຮ່ ຊ້ຽວ. 2 ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ຈຽນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ອ່າ, ປຸນ ເຢຍ ບົວ ເຖງ ເມີ່ຍ ລໍ໌ ເຕົ້າ ໄມ້ ເປວີ໋ຍ ເຈ໋ຍ ຕອນ ເຍີຍ ເຊັຍ-ຕອນ ຢາງ ຕ້າຍ ຟູ-ສູ ໂກ໋ວ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ. ນິ່ນ ໄຮ່ ເປວີ໋ຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຊິນ-ເຮລນ ເຖງ ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ຊ້ຽວ.”

3 ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ກ໋ອມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ລໍ໌ ເຊັຍ-ເດສວີ່ຍ ຕສ່ຽວ ລໍ໌ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຊູ^ເນມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຊັຍ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ອາ^ບີ^ທຈາກ, ຕໍ້ ຕ້າຍ ປຸນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ. 4 ນ້າຍ ເຕົ້າ ເຊັຍ ຕສະເກ້ງ ເດສວີ່ຍ ໄຫ່. ນິ່ນ ຟູ-ສູ ໂກ໋ວ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ມປ່າ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ໄມ້ ເຖສົາ ນິ່ນ.

5 ຮັກ^ກີດ ໂຕສ໋ວ ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ເຍີຍ ມາ. * ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ທ່າຍ ນິ່ນ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ.” ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເທສຍ ເຖສົາ ມ໌າ * ຢ່າ ມ່າຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຖິວ ມີ່ງ ດ່າງ. 6 (ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕຍ ໄມ້ ກ໊ອງ ເຈ໋ຍ ຢຽດ ດສຸ່ນ ນິ່ນ, ໜ່າຍ ກ໋າ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ຝູ່ງ ໂຕສ໋ວ ນ້າຍ ໂຕສ໋ວ ວົ້ວ?” ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ຕສຢັ້ງ ຕຸ໊ ເດສວີ່ຍ ໄຫ່. ນິ່ນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ອັບ^ຊາ^ລົມ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ.) * 7 ນິ່ນ ເຖສົາ ເສ^ລຸ^ຢາ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ອາບ, ເຖສົາ ອາ^ບີ^ຢາ^ທາ ໄຊ ມ່ຽນ ທສ່າງ ລ່າງ. ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອີ ເຕົ້າ ຕສ່ຽວ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ, ເຖງ ນິ່ນ. 8 ມປ່າ ສາ^ດົກ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ດາ ເຍີຍ ຕອນ, ເບ^ໄນ^ຢາ, ເຖສົາ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ເຖສົາ ຊີ^ເມ^ອີ ເຖສົາ ເລ^ອີ, ເຖສົາ ດາ^ວິດ ເຮ້ນ ໄຫ່ ເຍີຍ ແປງ ໄມ້ ເຖງ ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ວົ້ວ ປູງ.

9 ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ຢຽມ ໂຊ^ເຮ^ເລດ ເຍີຍ ຫລະເປຢີ໊ຍ-ຕສອງ * ນິດ ເອນ^ໂລ^ເກນ ຫລົ່ງ ປະກີ ຢູ້ງ, ງົ່ງ ເຖສົາ ງົ່ງ ຕອນ-ຈຸ່ນ ເຕສ່ຍ. ນິ່ນ ຢ່າ ທສີ້ງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຕອນ ບົວ, ເຊ ນິ່ນ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ໂຢ໌ວ ບົວ, ເຖສົາ ຢຽມ ຢູ^ດາ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຈຽນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ. 10 ມປ່າ ນິ່ນ ໄມ້ ທສີ້ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ໄຟ ເບ^ໄນ^ຢາ, ໄຟ ເຮ້ນ ໄຫ່ ເຍີຍ ແປງ, ໄຟ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ, ຊາ^ໂລ^ມອນ.

11 ນາ^ທັນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ມາ, ບັດ^ເທຈ^ບາ, * “ເມີ່ຍ ໄມ້ ໄຮ໌ ໄຟ? ຮັກ^ກີດ ເຍີຍ ຕອນ, ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ, ເປ໋ນ ຮູ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ດາ^ວິດ, ຕສູ໊ງ ໄມ້ ຮິ້ວ. 12 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ, ໂທ້ ປຸນ ເຢຍ ເຖງ ເມີ່ຍ ທສ່າງ ລ່າງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໄຮ່ ໂອຈ໋ວ ເມີ່ຍ ກັ້ນ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຕອນ, ຊາ^ໂລ^ມອນ, ເຍີຍ ແໝ່ງ. 13 ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເປັຍ ມີ່ງ ລໍ໌ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ, ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, ‘ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ອ້າ! ເມີ່ຍ ໂຮ້ວ ຫວ່າ ປຸນ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ມເຊັຍ ໂປວ, ກ໊ອງ, “ເຢຍ ເຍີຍ ຕອນ, ຊາ^ໂລ^ມອນ, ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ດສິບ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ, ເຕສວີ໌ຍ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ” ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ? ວົ້ວ ຫຍູ່ງ, ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ?’ 14 ເມີ່ຍ ເຖສົາ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຖສໍ່ ກ໊ອງ ຈ໊ຽນ ຫວ່າ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ເປັຍ ມີ່ງ ເຖງ ເມີ່ຍ ຕົ້ງ ໂຈ໋ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ.”

15 ບັດ^ເທຈ^ບາ ຕສ່ຽວ ເປັຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ເກນ ປວັ້ງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ. ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ໂກ໋ ໄຫ່ ອ໊ະ. ມ່າຍ ຊູ^ເນມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຊັຍ, ອາ^ບີ^ທຈາກ, ຢຽມ ວົ້ວ ໂກ໋ວ ນິ່ນ. 16 ບັດ^ເທຈ^ບາ ເກວີຍ ເອຈ່ຍ ປ໋າຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ.

ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ຫາຍ ຫຍູ່ງ?” 17 ບັດ^ເທຈ^ບາ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ອ່າ, ເມີ່ຍ ຕສຢັ໊ງ ຈ໊ຽນ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ແລ໌ງ ຫວ່າ ປຸນ ເຢຍ. ເມີ່ຍ ແລ໌ງ, ‘ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຕອນ, ຊາ^ໂລ^ມອນ, ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ດສິບ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຕສວີ໌ຍ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ.’ 18 ມປ່າ ອີ້ ຕສັ່ນ ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ຢ່າ ໄມ້ ຮິ້ວ. 19 ນິ່ນ ຫລົ່ງ ງົ່ງ ເຖສົາ ງົ່ງ ຕອນ-ຈຸ່ນ ເຖສົາ ປະກີ ຢູ້ງ ທສ້ຳ ເຍີຍ ເຕສ່ຍ ຢ່າ ທສີ້ງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕອນ ເຖສົາ ອາ^ບີ^ຢາ^ທາ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຕົ້ມ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ, ໂຢ^ອາບ, ມປ່າ ນິ່ນ ໄມ້ ທສີ້ງ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ຊາ^ໂລ^ມອນ. 20 ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ອ່າ, ອີ້ ຕສັ່ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ມຕສີງ ໝັ່ງ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ, ອ໋ອຍ ເມີ່ຍ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ຫາຍ ເຕົ້າ ຕຸ໊ ດສິບ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຕສວີ໌ຍ ເຫວີ່ຍ. 21 ໄມ້ ເຕສີຍ ແອ໊ະ, ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ເກວີຍ ເສີຍ ໝີ່ ອ໊ະ. * ອກະຮ້າ ເຢຍ ເຖສົາ ເຢຍ ເຍີຍ ຕອນ, ຊາ^ໂລ^ມອນ, ຕສຸ ຝຸນ ເປ໋ນ ຕສຸ໌ຍ-ມ່ຽນ ໝີ່ ອ໊ະ.”

22 ບັດ^ເທຈ^ບາ ເຖສົາ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຖສໍ່ ກ໊ອງ ຈ໊ຽນ ຫວ່າ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ຕ້າຍ ເຖົາ ອ໊ະ. 23 ມ່າຍ ມ່ຽນ ບົ໋ວ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, “ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ຕ້າຍ ເຖົາ.” ນາ^ທັນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ພົວະ ເອຈ່ຍ ເຖົາ ເດົາ.

24 ນາ^ທັນ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ອ່າ, ເມີ່ຍ ຕສະເກ້ງ ກ໊ອງ ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ຕຸ໊ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ, ຕຸ໊ ເຕສວີ໌ຍ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ ໄຟ? 25 ອີ້ ຮນອຍ ນິ່ນ ມີ່ງ ຫລົ່ງ ງົ່ງ ເຖສົາ ງົ່ງ ຕອນ-ຈຸ່ນ ເຖສົາ ປະກີ ຢູ້ງ ທສ້ຳ ເຍີຍ ເຕສ່ຍ. ນິ່ນ ຢ່າ ທສີ້ງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕອນ ເຖສົາ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕົ້ມ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ * ເຖສົາ ອາ^ບີ^ຢາ^ທາ ໄຊ ມ່ຽນ. ອີ້ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ບົວ ເຖສົາ ນິ່ນ ຢຽມ ວົ້ວ ຫຍັ່ນ, ຢຽມ ວົ້ວ ຮົບ ຢ່າ ກ໊ອງ, ‘ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ຮູ່ງ ອ້າ! ຕສຢັ້ງ ຕຸ໊ ໝ່ານ ຝຸຍ ອ໊າ ໂລ່ະ!’ 26 ມປ່າ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ເຖສົາ ສາ^ດົກ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ດາ ເຍີຍ ຕອນ, ເບ^ໄນ^ຢາ, ເຖສົາ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ຊາ^ໂລ^ມອນ, ນິ່ນ ໄມ້ ທສີ້ງ. 27 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ທສວດ ເຊ ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ຢ່າ ໄມ້ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ ບົວ ຫາຍ ເຕົ້າ ຕຸ໊ ດສິບ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ, ເຕສວີ໌ຍ ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ ໄຟ?”

ດາ^ວິດ ຫລຽບ ຊາ^ໂລ^ມອນ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ

28 ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ກ໊ອງ, “ເຫ່ວ ບັດ^ເທຈ^ບາ ຕ້າຍ.” ບັດ^ເທຈ^ບາ ຕສ່ຽວ ເປັຍ ຕ້າຍ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ. 29 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕສ່ຽວ ແລ໌ງ ຫວ່າ ກ໊ອງ, “ຕສ໊ຽວ, ຕົ້ງ ເຖງ ເຢຍ ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ຫຍູ່ງໆ ໂຄ້ວ ໜ່ານ ວົ້ວ ເຕົ້າ, ຕສະເກ້ງ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ. 30 ດົ່ງ ນ້າຍ ຕສຽນ, ເຢຍ ອີ້ ຮນອຍ ອ໋ອຍ ຕສິ໋ວ ເຢຍ ຕສຢັ໊ງ ຈ໊ຽນ ຕສ໊ຽວ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ໂຮ້ວ ປຸນ ເມີ່ຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ. ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຕອນ, ຊາ^ໂລ^ມອນ, ຕຸ໊ ດສິບ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ຢ່າ ຕຸ໊ ເຕສວີ໌ຍ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ.”

31 ບັດ^ເທຈ^ບາ ຕສ່ຽວ ພົວະ ເອຈ່ຍ ຮມຽນ ເຖົາ ເດົາ ປ໋າຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຢ່າ ກ໊ອງ, “ໂທ້ ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ດາ^ວິດ ຮູ່ງ, ຕສຢັ້ງ ຕຸ໊ ໝ່ານ ຝຸຍ.”

32 ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ກ໊ອງ, “ເຫ່ວ ສາ^ດົກ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ເຖສົາ ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ດາ ເຍີຍ ຕອນ, ເບ^ໄນ^ຢາ, ເປັຍ ຕ້າຍ.” ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕ້າຍ ຢຽມ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ. 33 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ, “ຕໍ້ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂປວ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ ມີ່ງ ຢ່າ ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ຕອນ, ຊາ^ໂລ^ມອນ, ເກ້ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ລໍ່ ຝູງ ນິ່ນ ມີ່ງ ເຖົາ ກີ^ຮົນ ວວມ-ຕສີ໊ງ. 34 ຢຽມ ວົ້ວ ປຸນ ສາ^ດົກ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ໂຕ໋ ໂຢ້ວ ອອນ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຮູ່ງ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ປຢົ໊ມ ຈອງ ຢ່າ ເຫ່ວ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ, ‘ໂທ້ ປຸນ ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ຕສຢັ້ງ ຕຸ໊ ໝ່ານ ຝຸຍ.’ 35 ອກະຮ້າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກັນ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ຝາວ ຕ້າຍ. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ເຕສວີ໌ຍ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ ຕີ໊ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. ເຢຍ ຢ່າ ພ້າຍ ນິ່ນ ກຸ໊ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຖສົາ ຢູ^ດາ.”

36 ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ດາ ເຍີຍ ຕອນ, ເບ^ໄນ^ຢາ, ເຕົາ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, “ອາ^ເມນ. ໂທ້ ຕສ໊ຽວ, ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຢ່າ ຕີ່ງ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ. 37 ຕສິ້ນ ດ່າງ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖສົາ ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ຢຽມ, ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ເຖສົາ ຊາ^ໂລ^ມອນ ຢຽມ, ຢ່າ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ໂຫ່ * ເກົ້າ ໂຮລ ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ດາ^ວິດ ຮູ່ງ.”

38 ສາ^ດົກ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ເຖສົາ ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ດາ ເຍີຍ ຕອນ, ເບ^ໄນ^ຢາ, ເຖສົາ ເຄ^ເລ^ທີ ມ່ຽນ, ເຖສົາ ເພ^ເລດ ມ່ຽນ, * ຕສ່ຽວ ປຸນ ຊາ^ໂລ^ມອນ ເກ້ ຈ໊ຽນ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ເຍີຍ ລໍ່ ແອ໋ງ ຝູງ ນິ່ນ ມີ່ງ ເຖົາ ກີ^ຮົນ ວວມ-ຕສີ໊ງ. 39 ຢຽມ ວົ້ວ ສາ^ດົກ ໄຊ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ເຕສ໊າະ ຢຽມ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ຕັ໊ບ ຈ໊ຽນ ອອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຢ້ວ ວົ້ວ ນອມ ຈອງ ຕ້າຍ, ຫລົ່ງ ໂຢ້ວ ອອນ ຊາ^ໂລ^ມອນ. ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ປຢົ໊ມ ຈອງ. ຕສວັ໋ງ ແປະ ຝີງ ເຫ່ວ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ, “ໂທ້ ປຸນ ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ຕສຢັ້ງ ຕຸ໊ ໝ່ານ ຝຸຍ.” 40 ຕສວັ໋ງ ແປະ ຝີງ ຢ່າ ກັນ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ດສ໋ວນ, ປຢົ໊ມ ຈ໊ຽນ ເຮລົ້າ-ດົ້ງ ໜູ, ຕສະເກ້ງ! ອຈຽນໆ ໂຢ້ວໆ ເຍີຍ ເຫ່ວ, ເຖຈຍ ຕສູ໊ງ ດັ່ນ ເດົາ ຕົ໌ງ.

41 ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ແອ໋ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ຢຽມ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ແຄະ ມ່ຽນ ໂທສະ ໂຫະ ຫຍັ່ນ ປ່າ ໂຫ່ວ ນິ່ນ ວົ້ວ ຕົ໋ນ ຫຮນາງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ບົວ ໄຮ໌ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເຖຈຍ ບຸຍ. ໂຢ^ອາບ ໄຮ໌ ຈອງ ເຍີຍ ເຖຈຍ ບຸຍ ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ ກ໋າ, “ຢຽມ ວົ້ວ ຕສີ້ງ ກະຍົ໌ວ ເຍີຍ ເຖຈຍ ດົ່ງ ໜ່າຍ ບຸຍ ມ່າຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ?”

42 ນິ່ນ ບົວ ຖສໍ່ ກ໊ອງ ຈ໊ຽນ ຫວ່າ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ມ່າຍ ອາ^ບີ^ຢາ^ທາ ໄຊ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ນາ^ທານ, ຕ້າຍ ເຖົາ. ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ກ໊ອງ, “ເປັຍ ມ່າະ! ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ມ່ຽນ. ຕ໋າຍ ເມີ່ຍ ຢ່າ ຕໍ້ ຄູ້ ຝຽນ ຕ້າຍ.”

43 ໂຢ^ນາ^ທານ ເຕົາ, “ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ສີ່ ອ໊ະ ໂລ່ະ! ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ດາ^ວິດ ຮູ່ງ, ຫລຽບ ຊາ^ໂລ^ມອນ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. 44 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ພ້າຍ ສາ^ດົກ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ເຖສົາ ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ດາ ເຍີຍ ຕອນ, ເບ^ໄນ^ຢາ ເຖສົາ ເຄ^ເລ^ທີ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເພ^ເລດ ມ່ຽນ ກັນ ນິ່ນ ມີ່ງ. ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ປຸນ ນິ່ນ ເກ້ ຈ໊ຽນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ລໍ່. 45 ສາ^ດົກ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ຢຽມ ກີ^ຮົນ ວວມ-ຕສີ໊ງ ຫລົ່ງ ໂຢ້ວ ອອນ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ໜ່າຍ ອຈຽນໆ ໂຢ້ວໆ ເຍີຍ ດສ໋ວນ, ເຖຈຍ ຕສ່ຽວ ແອ໊ງ ປວັ໊ງ ຢຽດ ນອມ ຕສີ້ງ. ນ້າຍ ເຊ ເມີ່ຍ ບົວ ໝວັງ ໄຮ໌ ເຍີຍ ເຖຈຍ. 46 ຊາ^ໂລ^ມອນ ຕສູ໊ງ ເຕສວີ໌ຍ ຈ໊ຽນ ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ອ໊ະ. 47 ໄມ້ ຕານ ບົວະ ນ້າຍ. ຮູ່ງ ເຍີຍ ຈຽນ ຢ່າ ຕ້າຍ ປວັງ ຫວ່າ ປຸນ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ດາ^ວິດ ຮູ່ງ. ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ, ‘ໂທ້ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ເມ່ງ ເກົ້າ ໂຮລ ເມີ່ຍ ເຍີຍ, ຢ່າ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ໂຫ່ ເກົ້າ ໂຮລ ເມີ່ຍ ເຍີຍ.’ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຖສວ ໂດ໊ະ ເອຈ່ຍ ປ໋າຍ 48 ແອ໋ງ ກ໊ອງ, ‘ເທສງ ຕສ໊ຽວ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ອີ້ ຮນອຍ ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ມຕສີງ ຕຸ໊ ປວັດ ດສິບ ເຢຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເຕສວີ໌ຍ ເຢຍ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ.’”

49 ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ແຄະ ໄຮ໌ ລິ໌ວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ, ນິ່ນ ບົວ ໂຮຍ້ວ ຫວ່າຍ ເດສ່ງ, ຕສຢັງ ໜ່າຍ ເຈ໌ຍ ຊິນ ເປຢົ໋າ ດສ໋ານ ເດສ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. 50 ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ຊາ^ໂລ^ມອນ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ນັ້ນ ຈ໊ຽນ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ເຍີຍ ຈອງ. 51 ມ່າຍ ມ່ຽນ ບົ໋ວ ຊາ^ໂລ^ມອນ, “ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ນັ້ນ ຈ໊ຽນ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ເຍີຍ ຈອງ. ນິ່ນ ກ໊ອງ, ‘ໂທ້ ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ອີ້ ຮນອຍ ໂຮ້ວ ຫວ່າ ນິ່ນ ໄມ້ ຫລົ່ງ ດສຸ ດ໊າວ ໄຕ໋ ເຢຍ, ນິ່ນ ເຍີຍ ໂປວ.’”

52 ຊາ^ໂລ^ມອນ ກ໊ອງ, “ເຊ ກ໊ອງ ປວັດ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ມ່ຽນ, ຢຽດ ຕິ້ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ບະເປຢີຍ ໄມ້ ຕສຸ ດ໊ອດ ເອຈ່ຍ ເດົາ. ມປ່າ ເຊ ກ໊ອງ ປວັດ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເອ໊າະ ສີ່, ນິ່ນ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຕ່.” 53 ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ມ່ຽນ ມີ່ງ ວົ້ວ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ຕໍ້ ນິ່ນ ຕ້າຍ. ອາ^ໂດ^ນີ^ຢາ ຕສ່ຽວ ຕ້າຍ ພົວະ ເອຈ່ຍ ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ. ຊາ^ໂລ^ມອນ ກ໊ອງ, “ດສ໋ວນ ເມີ່ຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ອ໊ະ.”

⇑

[Remove Footnotes]