1 ຊາ^ມູ^ເອນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຕະຢ໊ຽດ ຊາ^ມູ^ເອນ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ກົ໊ວະ ຕ໋ອຍ ຕົ້ມ ຈຽນ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ທິ້ວ ເປ໋ນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ. ວົ້ວ ຕສັ່ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ກ໊ອງ ຕສຸ ປົວ ລ່ານ ມ່ຽນ. ມ່າຍ ອກະຮ້າ ລາຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕົ້ມ ຈຽນ, ຊາ^ມູ^ເອນ, ມ່າຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕະຢ໊ຽດ ເຕົ້າ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ເຊົາ^ໂລ, ຢ່າ ມ່າຍ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ. ດາ^ວິດ ໄມ້ ແກ້ງ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ນິ່ນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ຕສອບ ຈ໊ຽນ ຊາ^ມູ^ເອນ ເຖສົາ ເຊົາ^ໂລ ກ໊ອງ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ຮນັ້ງ ຢຽມ ໂລ໌-ແຫງ່ງ ຫວ່າ ໂຊວ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ເຍີຍ ເຕສ໋ຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ນໍ. ໂຊວ ກ໊ອງ, ເຊ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ, ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ຫລົງ. ໄມ້ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສຸ ໂຄ້ວ ອ໊ະ. ຢຽມ 1 ຊາ^ມູ^ເອນ 2:30 ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ ຕຸ໊ ເມ່ງ ເຍີຍ. ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເອ^ລີ ໄຊ ມ່ຽນ, “ທ່າຍ ເຢຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ, ເຢຍ ອ໋ອຍ ທ່າຍ ນິ່ນ ບົວ. ໝັ່ງ ເຜຍ ເຢຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ, ນິ່ນ ບົວ ຕສູ໊ງ ຕສຸ ໝັ່ງ ເຜຍ.”

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ກ໊ອງ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ເຖົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຫລຽບ ຮູ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ຕສ໊ຽວ ເຊ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຽນ ຮູ່ງ ມປ່າ ແປະ ຝີງ ໂທ້ ປຸນ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ. ຕສ໊ຽວ ຕສ່ຽວ ກິ໊ນ ເຕົ້າ ຮູ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ. ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ, ລ່ຽມ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຖສົາ ແປະ ຝີງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໝວັງ ທິນ-ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ຢ່າ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ (1 ຊາ^ມູ^ເອນ 2:7-10 ). ຢຽມ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ກະເດ໊ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ຈົ່ມ ໄຟ ປຸ໊ດ ຕສ້ອຍ, ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫອບ ຕສຸ ຕຸ໊ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເຍີຍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-7:17 ຊາ^ມູ^ເອນ ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຈຽນ
8:1-10:27 ເຊົາ^ໂລ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ
11:1-15:35 ເຊົາ^ໂລ ເຈ໌ຍ ກອນ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
16:1-30:31 ດາ^ວິດ ເຖສົາ ເຊົາ^ໂລ
31:1-13 ເຊົາ^ໂລ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ບົວ ຕສຸ ໄຕ່

1 ຊາ^ມູ^ເອນ 1

ຊາ^ມູ^ເອນ ທສວດ ເສີຍ

1 ຢຽມ ເອ^ຟາ^ອິມ ບົງ-ໄອ໊ ຕ໋ອງ ເຍີຍ ລາ^ມາ^ທາ^ອິມ ມູ້ງ, * ມ່າຍ ເຕົ້າ ເອ^ຟາ^ອິມ ມ່ຽນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເອນ^ຄາ^ນາ. ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເຢ^ໂລ^ຮຳ ເຍີຍ ຕອນ, ເອ^ລີ^ຮູ ເຍີຍ ຟຸນ, ໂທ^ຫຸ ເຍີຍ ຟະ. ໂທ^ຫຸ ໂຕສ໋ວ ສູບ ເຍີຍ ຕອນ. 2 ເອນ^ຄາ^ນາ ມ່າຍ ອີ ເຕົ້າ ເອົ໊າ. ມ່າຍ ເຕົ້າ ເຫ່ວ ຮັນ^ນາ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ເຫ່ວ ເປ^ນິນ^ນາ. ເປ^ນິນ^ນາ ມ່າຍ ຝຸຈ໊ວຍ, ມປ່າ ຮັນ^ນາ ໄມ້ ມ່າຍ.

3 ເອນ^ຄາ^ນາ ຫຮຍັງໆ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ປ໊ວນ-ຕສີ້ງ ມີ່ງ ຊີ^ໂລ ປ໋າຍ ຢ່າ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຕສ່ຍ ປຸນ ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ. ຢຽມ ວົ້ວ ມ່າຍ ເອ^ລີ ເຍີຍ ອີ ເຕົ້າ ຕອນ, ຮົບ^ນີ ເຖສົາ ຟີ^ເນ^ຫັດ, ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໄຊ ມ່ຽນ. 4 ເອນ^ຄາ^ນາ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຕສ່ຍ ວົ້ວ ຮນອຍ, ນິ່ນ ເຕສ໊າະ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ອໍ໊ ຕ້າຍ ປຸນ ຢຽດ ໂກ໊ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ, ເປ^ນິນ^ນາ, ເຖສົາ ເປ^ນິນ^ນາ ຢູ໌ງ ເຍີຍ ຕອນ ເຊັຍ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເຍີຍ. 5 ມປ່າ ນິ່ນ ປຸນ ອີ ໂກ໊ວ ຮັນ^ນາ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ຮນ້ຳ ໄຫ່ ຮັນ^ນາ. ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ປຸນ ຮັນ^ນາ ໄມ້ ໄຮ່ ມ່າຍ ຝຸຈ໊ວຍ. * 6 ເປ^ນິນ^ນາ ທຈະ ທສົວະ ຮັນ^ນາ, ປຸນ ນິ່ນ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ ໄຫ່, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຕສ໊ຽວ ປຸນ ຮັນ^ນາ ໄມ້ ໄຮ່ ມ່າຍ ແຊງ-ຢູ໌ງ. 7 ຫຮຍັງ ເຈ໋ຍ ຫຮຍັງ ມ່າຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ທສວດ. ຫາຍ ຕສັ່ນ ຮັນ^ນາ ມີ່ງ ຕສັ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ, ເຖສົາ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ອີ ຮວົ້ວ-ເຈີ໋ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເປ^ນິນ^ນາ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ ທສົວະ ຮັນ^ນາ. ຮັນ^ນາ ຕສ່ຽວ ຍ້ຽມ ຢ່າ ໄມ້ ຫຍັ່ນ ຫຮນາງ. 8 ຮັນ^ນາ ເຍີຍ ໂອກ໋, ເອນ^ຄາ^ນາ, ໜ່າຍ ນິ່ນ, “ຮັນ^ນາ ອ່າ, ເມີ່ຍ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ຍ້ຽມ, ໄມ້ ຫຍັ່ນ ຫຮນາງ? ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ເດສົ້າ? ມ່າຍ ເຢຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເກົ້າ ຫລົງ ຕສຽບ ເຕົ້າ ຕອນ ໄຟ?”

9 ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ຊີ^ໂລ ຫຍັ່ນ ລິ໌ວ ຮົບ ລິ໌ວ, ຮັນ^ນາ ຕສ່ຽວ ເຈ໌ຍ ຊິນ ຕ້າຍ, ມີ່ງ ຢຽມ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ. * ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເອ^ລີ ໄຊ ມ່ຽນ ເຕສວີ໌ຍ ຈ໊ຽນ ຕສັ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເຍີຍ ແກ້ງ ໂຕສ່ວ ກະເຮລນ ເຍີຍ ເອີ໊ຍ. 10 ຮັນ^ນາ ເດສົ້າ ຕຸ໊ ໂຄ້ວ, ໂຮຍ້ວ ມຸນ ໄຫ່, ຍ້ຽມ ຈ໊ຽນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ໂຈ້ວ ຕສ໊ຽວ. 11 ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ແລ໌ງ ເຈ໌ຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ກ໊ອງ, “ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ອ້າ! ເຊ ກ໊ອງ ເມີ່ຍ ໝັ່ງ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ມເຊັຍ ໂປວ ເຍີຍ ໜ່ານ ຕສີ້ງ, ຢ່າ ຈັ໋ງ ເຢຍ, ໄມ້ ຫລະຄຸ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ມເຊັຍ ໂປວ ນໍ, ເມີ່ຍ ຢ່າ ເຖສີຍ ເຕົ້າ ຕອນ ປຸນ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ມເຊັຍ ໂປວ, ເຢຍ ອ໋ອຍ ຝູງ ນິ່ນ ປຸນ ເມີ່ຍ ເຫວີ່ຍ ຢຽດ ເສີຍ. ເຢຍ ຢຽດ ລິ໌ວ ຢ່າ ໄມ້ ເຖີຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ.” *

12 ຮັນ^ນາ ຢຽມ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ເອ^ລີ ໝັ່ງ ຮັນ^ນາ ເຍີຍ ດສຸ້ຍ. 13 ຮັນ^ນາ ຂູງ ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ, ດສຸ້ຍ ເໝີຍ ຍັບໆ ເຕີ໋ຍ ຮນັ້ງ. ໝວັງ ໄມ້ ໄຮ໌ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຖຈຍ. ເອ^ລີ ຕສ່ຽວ ຫລ່າຍ ຮັນ^ນາ ຕິ໊ວ ອກວິນ ໝີ່ ອ໊ະ. 14 ເອ^ລີ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ອກວິນ ເຖົາ ຫາຍ ຕສັ່ນ? ກວັ່ງ ອກອຍ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ ອ໊ະ ມ່າະ!”

15 ຮັນ^ນາ ເຕົາ, “ຕົ້ມ ກໍ໋ ອ່າ, ເຢຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ. ເຢຍ ເຊ ໂຮຍ້ວ ເດສົ້າ ໄຫ່ ເຍີຍ ມເຊັຍ ຕອນ. ເຢຍ ໄມ້ ຮົບ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ, ຢ່າ ໄມ້ ຮົບ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຕິ໊ວ-ຄູ້. ເຢຍ ເຕສ໊າະ ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ສີ່ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ຕສ໊ຽວ. 16 ໂທ້ ເມີ່ຍ ໄມ້ ຕູ໋ງ ຫລ່າຍ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ມເຊັຍ ໂປວ, ເປ໋ນ ໄມ້ ຕສຢັ້ງ ຮ່ອງ ເຍີຍ ມເຊັຍ ຕອນ. ຕົ້ງ ເຢຍ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ກ໊ອງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ເຊ ຫລາຍ ເຢຍ ໂຮຍ້ວ ມຸນ, ໂຮຍ້ວ ເດສົ້າ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ.”

17 ເອ^ລີ ກ໊ອງ, “ວົ້ວ ຫຍູ່ງ, ກຸ໊ນ ແປ້ງ ອອນ ເຍີຍ ດສ໋ວນ ອ໊ະ. ໂທ້ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສິ໋ວ ເມີ່ຍ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ໂທ້ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຖສີຍ ປຸນ ເມີ່ຍ.”

18 ຮັນ^ນາ ຕສ່ຽວ ເຕົາ, “ໂທ້ ເມີ່ຍ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເຢຍ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ມເຊັຍ ໂປວ.” ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ ຢ່າ ຫຍັ່ນ ຫຮນາງ. ຢຽມ ໜ່າຍ ຕ້າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮມຽນ ໄມ້ ເດສົ້າ ອ໊ະ.

19 ຕະເຫຍີ່ຍ ດອມ ດສ໊ຽວ ເຍີຍ ນິ່ນ ບົວ ເຈ໌ຍ ຊິນ ຕ້າຍ ປ໋າຍ ລິ໌ວ ຕສ໊ຽວ ຕສ່ຽວ ດສ໋ວນ ລາ^ມາ ຕສີ້ງ, ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ວົ້ວ. ເອນ^ຄາ^ນາ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ ເປວີ໋ຍ, ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ຈັ໋ງ ຮັນ^ນາ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຫວ່າ. 20 ອກະຮ້າ ເຖົາ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ຮັນ^ນາ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ຊິນ, ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຕອນ, ເຖງ ນິ່ນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ຊາ^ມູ^ເອນ, * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ປຸນ ຕ້າຍ.”

ຮັນ^ນາ ເຕສ໊າະ ຊາ^ມູ^ເອນ ຝູງ ປຸນ ຕສ໊ຽວ

21 ເອນ^ຄາ^ນາ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຢຽດ ເປຢົ໊າ ມ່ຽນ ມີ່ງ ຊີ^ໂລ ຝົ່ງ ຫໍ່ ຫຮຍັງໆ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ປຸນ ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ມີ່ງ ຈ໊າວ ຊູງ ຕສິ໋ວ ນິ່ນ ແລ໌ງ ເຍີຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ. 22 ມປ່າ ຮັນ^ນາ ໄມ້ ມີ່ງ. ນິ່ນ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂອກ໋, “ເຢຍ ໄມ້ ແກ້ງ ມີ່ງ. ຕສົ໊ວ ເຖົາ ນ້າຍ ເຕົ້າ ກູ້ ງວ໌າ ກວັ່ງ ລິ໌ວ ຫຍໍ ເຢຍ ຖສີງ ຕໍ້ ນິ່ນ ມີ່ງ ເຖົາ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ຢ່າ ປຸນ ນິ່ນ ຢຽດ ລິ໌ວ ຢຽມ ວົ້ວ.”

23 ນິ່ນ ເຍີຍ ໂອກ໋, ເອນ^ຄາ^ນາ, ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ກຸ໊ນ ຕສິ໋ວ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ໂຕສ໋ວ ມ່າະ! ຕສົ໊ວ ເຖົາ ນິ່ນ ກວັ່ງ ລິ໌ວ ຫຍໍ ໝັ່ນ ຕ້າຍ ມີ່ງ. ຂູງ ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ເອີຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ ຕສຢັ໋ງ.” ຮັນ^ນາ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ເປຢົ໊າ ປຸນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຫຍໍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ຮົບ ຢ່າ ຕສົ໊ວ ເຖົາ ກວັ່ງ ຫຍໍ.

24 ອກະຮ້າ ນ້າຍ ເຕົ້າ ຕອນ ກວັ່ງ ລິ໌ວ ຫຍໍ, ຮັນ^ນາ ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຖສົາ ຢຽດ ເຕົ້າ ປົວ ຫຮຍັງ ເຍີຍ ງົ່ງ ໂກ໊ວ * ເຖສົາ ຢຽດ ທົ້ງ * ບ໊ວນ ເຖສົາ ຢຽດ ດົ໊ບ-ບົວະ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ ມີ່ງ. ຮັນ^ນາ ຕໍ້ ມີ່ງ ຊີ^ໂລ, ເຖົາ ຕສັ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕອນ ຖສໍ່ ໄຝ ເຍີຍ. 25 ນິ່ນ ບົວ ໄຕ໋ ວົ້ວ ເຕົ້າ ງົ່ງ ໂກ໊ວ ຢ່າ ຕໍ້ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຝຸຈ໊ວຍ ເຖົາ ເອ^ລີ ວົ້ວ. 26 ຮັນ^ນາ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເອ^ລີ, “ຕົ້ມ ກໍ໋ ອ່າ, ຕສິ້ນ ດ່າງ ຢຽມ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ໂທ້ ຕສ໊ຽວ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມເຊັຍ ຕອນ ເຊ ຕົ້ງ ເຢຍ ອ໊ະ. 27 ເຢຍ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຫວີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ນ້າຍ ເຕົ້າ ຝຸຈ໊ວຍ. ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ຕສິ໋ວ ເຢຍ ໂທ້ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຖສີຍ ປຸນ ເຢຍ. 28 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເຢຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ຕໍ້ ນິ່ນ ຕ້າຍ ຝູງ ປຸນ ຕສ໊ຽວ. ນິ່ນ ຢຽດ ເສີຍ ເປ໋ນ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໝີ່ ອ໊ະ.” ນິ່ນ * ຕສ່ຽວ ຢຽມ ວົ້ວ ປ໋າຍ ຕສ໊ຽວ.

⇑

[Remove Footnotes]