2 ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຕະເຫຍີ່ຍ ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ ເຊ ເປ໊າະ ຈ໊ຽນ ຕະຢ໊ຽດ ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ ໂຊວ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ໂຊວ ກ໊ອງ ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ຢ່າ ກ໊ອງ ເຢ^ໂລ^ໂບ^ອຳ ເຖງ ປ໊ະ ປູງ ເຍີຍ ຝີງໆ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ຕອນ, ເລ^ໂຫ^ໂບ^ອຳ.

2 ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ ຢ່າ ກ໊ອງ ຈ໊ຽນ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ເຖົາ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 586 ວົ້ວ ຫຮຍັງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ບາງ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-9:31 ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ
(1) 1:1-17 ຕ້າວ ຕັ້ງ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
(2) 2:1-7:10 ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ
(3) 7:11-9:31 ອກະຮ້າ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
10:1-19 ປ໊ະ ປູງ ເຍີຍ ຝີງ ຟ້ານ
11:1-36:12 ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ
36:13-23 ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ບາງ

2 ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ 1

ຊາ^ໂລ^ມອນ ຮູ່ງ ໂທ້ ທສົງ-ເມ່ງ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ 1 ຮູ່ງ ໂຕ້ວ 3:1-15 )

1 ດາ^ວິດ ເຍີຍ ຕອນ, ຊາ^ໂລ^ມອນ, ກຸ໊ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ກົ໊ວະ ວ້ວນ ເຍີຍ. ຕສ໊ຽວ, ນິ່ນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຖສົາ ນິ່ນ ຢຽມ, ປຸນ ນິ່ນ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ຕສະເກ້ງ! ໂຮລ ໄຫ່.

2 ຊາ^ໂລ^ມອນ ພ້າຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ, ເຊ ພ້າຍ ກຸ໊ນ ຢຽດ ທສິນ, ກຸ໊ນ ຢຽດ ແປ໊ະ ເຕົ້າ ແປງ ເຍີຍ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ, ເຖສົາ ຕົ້ມ ຈຽນ ເຖສົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ ເຖສົາ ປູ້ງ ປ່ວນ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ. 3 ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຖສົາ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ກິ^ເບ^ໂອນ ຢຽມ ຮລັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ຢຽມ ວົ້ວ, ເຊ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂປວ, ໂມ^ເຊ, ຢຽມ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ໂຕສ໋ວ ຕ້າຍ ວົ້ວ ນອມ ດົ໊ບ-ລິ່ວ. 4 (ມປ່າ ດາ^ວິດ ຕໍ້ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ແລ໌ງ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ຟາງ ຢຽມ ຄີ^ລິ^ຢ໊າດ^ເຢ^ອາ^ລິມ ເຖົາ ນິ່ນ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ຕສຢັ໋ງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຫວີ່ຍ ແລ໌ງ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ຟາງ ທສອງ ດົ໊ບ-ລິ່ວ.) * 5 ຮູ^ອາ ເຍີຍ ຟຸນ, ອຸ^ລີ ເຍີຍ ຕອນ, ເບ^ຊາ^ເລນ, ໂຕສ໋ວ ວົ້ວ ນອມ ຕົ້ງ ຊິ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ * ຢ່າ ຢຽມ ກິ^ເບ^ໂອນ, ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ດສະຮມຽນ ແໝງ. ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຖສົາ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ວົ້ວ ໂທ້ ຕສ໊ຽວ. 6 ຊາ^ໂລ^ມອນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ, ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ, ຕົ້ງ ຊິ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ວົ້ວ ຝົ່ງ ຫໍ່ ຢຽດ ທສິນ ເຕົ້າ ແຊງ-ຄູ້ ອັນ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ
ກູ້ ຫງວ່າຍ ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ.

7 ຕົ້ງ ວົ້ວ ມ໌ວນ ທິນ-ຮູ່ງ ຫິ່ນ ທສວດ ປຸນ ຊາ^ໂລ^ມອນ ປວັດ ຢ່າ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ເຢຍ ເຖສີຍ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ປຸນ ເມີ່ຍ, ກຸ໊ນ ໂທ້ ອ໊ະ”

8 ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຕົາ ທິນ-ຮູ່ງ, “ເມີ່ຍ ປຸນ ທສີງ ເມີ່ຍ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ຮນ້ຳ ເຢຍ ເຍີຍ ເຕຍ, ດາ^ວິດ, ຢ່າ ປຸນ ເຢຍ ດສິບ ຈ໊ຽນ ເຕຍ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. 9 ຕສ໊ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ ອ່າ, ໂທ້ ປຸນ ເມີ່ຍ ເຖສົາ ເຢຍ ເຍີຍ ເຕຍ, ດາ^ວິດ, ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ທສວດ ຕ້າຍ ຕສຽນ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ປຸນ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ນ້າຍ ຝີງ ມ່ຽນ ດົ່ງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ເຍີຍ ເນຍ-ບູງ ທສ້ຳ. * 10 ໂທ້ ປຸນ ເຢຍ ມ່າຍ ທສົງ-ເມ່ງ, ມ່າຍ ວ່ວນ ຕສາງ ຕໍ້ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຫາຍ ເຕົ້າ ໄຮ່ ກຸ໊ນ ຕຸ໊ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ແປະ ຝີງ ດົ່ງ ໜ່າຍ ທສ້ຳ?”

11 ທິນ-ຮູ່ງ ເຕົາ ຊາ^ໂລ^ມອນ, “ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ມ່າຍ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ໂຮຍ້ວ, ຢ່າ ໄມ້ ໂທ້ ຕສິ້ນ ຕສ້ອຍ, ໄມ້ ໂທ້ ປຸນ ເມີ່ຍ ປຸ໊ດ ຕສ້ອຍ ໄຟ ຕຸ໊ ເມ່ງ ເຕົ້າ ໂຮລ, ຢ່າ ໄມ້ ໂທ້ ປຸນ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ ຕສຸ ໄຕ່, ຢ່າ ໄມ້ ໂທ້ ສ່ຽວ ຍ່ວນ ດ໊າວ, ຂູງ ໂທ້ ທສົງ-ເມ່ງ ເຖສົາ ວ່ວນ ຕສາງ ເຫວີ່ຍ ກຸ໊ນ ເຢຍ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ, ຕົ້ງ ເຢຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ, 12 ເຢຍ ຕສ່ຽວ ເຖສີຍ ທສົງ-ເມ່ງ ເຖສົາ ວ່ວນ ຕສາງ ປຸນ ເມີ່ຍ. ເຢຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ເຖສີຍ ຕສິ້ນ ຕສ້ອຍ, ຢ່າ ປຸນ ເມີ່ຍ ປຸ໊ດ ຕສ້ອຍ, ມ່າຍ ເມ່ງ ເຕົ້າ ໂຮລ. ເປີ໊ຍ ຕສິ້ນ ດ່າງ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຖສົາ ອກະຮ້າ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ດົ່ງ ເມີ່ຍ.”

13 ຊາ^ໂລ^ມອນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ກິ^ເບ^ໂອນ, ຮລັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ດສະຮມຽນ, ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ. ນິ່ນ ຢ່າ ກຸ໊ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ.

ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ທຈະ
ເຖສົາ ຕສິ້ນ ຕສ້ອຍ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ 1 ຮູ່ງ ໂຕ້ວ 10:26-29 )

14 ຊາ^ໂລ^ມອນ ຊຽວ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເຍີຍ ມ໌າ-ເທສຍ ເຖສົາ ມ໌າ. ນິ່ນ ມ່າຍ ຢຽດ ທສິນ ເຝີຍ ແປ໊ະ ນອມ ເບ໊າະ ຈ໋າ ມ໌າ-ເທສຍ ຢ່າ ມ່າຍ ຢຽດ ຫວ່ານ ອີ ທສິນ ເຕົ້າ ມ໌າ. * ມ໌າ ເຖສົາ ມ໌າ-ເທສຍ ອັນ ຈ໊ຽນ ຊຽວ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເທສຍ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ຢ່າ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ. * 15 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ປຸນ ຈຽມ ປຸນ ຍ່ານ ທສ້ຳ ເຍີຍ, ເປ໋ນ ໂພວ-ທົງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຮນັ້ງ ຫລະເປຢີ໊ຍ ນໍ. ສີ^ດາ ຕສົ້ງ ດຢັ໋ງ ຢ່າ ດົ່ງ ບົງ-ຈົ໊ວະ ຕ໋ອງ * ເຍີຍ ງົ່ງ ຫຍໍ ດຢັ໋ງ ທສ້ຳ. 16 ຊາ^ໂລ^ມອນ ເຍີຍ ມ໌າ ເຊ ຢຽມ ອີ^ຢິ໊ບ * ເຖສົາ ຄູ^ເອ * ຕໍ້ ຕ້າຍ. ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ແຊງ-ເອີ໋ຍ ມ່ຽນ ຕສິ໋ວ ຕີ່ງ ເຍີຍ ຈ໋າ-ຕສິ້ນ ມ໌າຍ ຄູ^ເອ ເຍີຍ ມ໌າ. * 17 ຢຽມ ອີ^ຢິ໊ບ ມ໌າຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເທສຍ ຢຽດ ນອມ ເປຢີຍ ຈ້ອຍ ຕສຽບ ເຝີຍ ລູ໌ງ * ຍ່ານ. ຢຽດ ເຕົ້າ ມ໌າ ຢຽດ ຈ້ອຍ ຫຍີ່ ລູ໌ງ. * ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ໝ່າຍ ມີ່ງ ປຸນ ຮິດ^ໄທ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຊີ^ເລຍ * ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ.

⇑

[Remove Footnotes]