2 ຮູ່ງ ໂຕ້ວ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

2 ຮູ່ງ ໂຕ້ວ ໂຊວ ເປ໊າະ ຈ໊ຽນ 1 ຮູ່ງ ໂຕ້ວ ໂຊວ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ປຸນ ອກອຍ ລິ໌ວ, ເປ໋ນ ອີ ນອມ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ໄຮ່ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ອີ ກິ່ນ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ເຕສ໊າະ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອີ ນອມ ກົ໊ວະ ຢຽມ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 850 ວົ້ວ ຫຮຍັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ກ໊ອງ ເອຈ່ຍ ມີ່ງ ເຖົາ 722 ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ສະ^ມາ^ເລຍ ບາງ, ປ໊ະ ປູງ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ປ່າຍ ໝີ່ ອ໊ະ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ກ໊ອງ ຢູ^ດາ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ຢຽມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ກົ໊ວະ ປ່າຍ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ເອຈ່ຍ ມີ່ງ ເຖົາ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 586 ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ບາ^ບີ^ລົນ ເຍີຍ ເນ^ບູ^ຄັດ^ເນດ^ຊາ ຮູ່ງ ທສ້າງ ຕຸ໊ ຢ່າ ໝຽດ ເດສ່ງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ. ໂຊວ-ເຕວີ໊ຍ ກ໊ອງ ເຖົາ ຢູ^ດາ ຢຽມ ບາ^ບີ^ລົນ ເຍີຍ ປົ໌ວ-ເດ໊ຍ, ເກ^ດາ^ລິ^ຢາ ໂຕສ໋ວ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຕສູ໋ງ. ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຢ່າ ກ໊ອງ ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ຄີນ ຮູ່ງ ຢຽມ ບາ^ບີ^ລົນ ເຍີຍ ໂລ່ ຕຸ໊ ປູ໋ງ ທສວດ.

ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຖສົາ ຢູ^ດາ ກົ໊ວະ ປວັ້ງ ຕສຸ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຕົ້ມ ເຕສະ ໜ່ານ ຫລາຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຖສົາ ແປະ ຝີງ ໄມ້ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ທິນ-ຮູ່ງ. ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສ່ຽວ ຕສຸ ໝຽດ, ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ກັ້ນ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເປ໋ນ ຢຽດ ຄັງ ຕົ້ມ ສີ່ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ກ໊ອຍ ຢ່ຽນ ເດສ່ງ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ກ໊ອງ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ເຊ ດສິບ ຈ໊ຽນ ເອ^ລີ^ຢາ ໂຕສ໋ວ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ວົ້ວ ເຕົ້າ ເອ^ລີ^ຊາ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-17:41 ປຸນ ອກອຍ ເຍີຍ ອີ ນອມ ກົ໊ວະ
(1) 1:1-8:15 ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ເອ^ລີ^ຊາ
(2) 8:16-17:4 ຢູ^ດາ ເຖສົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຮູ່ງ
(3) 17:5-41 ສະ^ມາ^ເລຍ ບາງ
18:1-25:30 ຢູ^ດາ ກົ໊ວະ
(1) 18:1-21:26 ກ໊ອງ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ ຢຽມ ເຮ^ເຊ^ຄີ^ຢາ ເອຈ່ຍ ເຖົາ ໂຢ^ສິ^ຢາ
(2) 22:1-23:30 ໂຢ^ສິ^ຢາ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
(3) 23:31-24:20 ຢູ^ດາ ກົ໊ວະ ອກະຮ້າ ລາຍ ເຍີຍ ເຕສ໋ຍ ເຕົ້າ ຮູ່ງ
(4) 25:1-30 ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ບາງ

2 ຮູ່ງ ໂຕ້ວ 1

ຕສ໊ຽວ ຕີ່ງ ອາ^ຫັດ^ຢາ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ

1 ອາ^ຫັບ ໄຕ່ ມີ່ງ, ອກະຮ້າ ໂມ^ອັບ ມ່ຽນ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ.

2 ອາ^ຫັດ^ຢາ ຢຽມ ສະ^ມາ^ເລຍ, ນິ່ນ ເຍີຍ ກູ້ ຫງວ່າຍ ວົ້ວ ຖຈົງ ເປຢົ໊າ, ແບະ ຈ໊ຽນ ກະເຮລນ ເຍີຍ ແພຢງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ດ໊ອດ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ, ມຸນ ໝີ່ ອ໊ະ. * ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ໂຕ່ວ ຝຽນ ມ່ຽນ ຢ່າ ຈາ ຕສຢັ໋ງ ຫວ່າ ກ໊ອງ, “ມີ່ງ ໜ່າຍ ກ໋າ ເອ^ໂຄ^ລົນ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ, ບາ^ອັນ^ເຊ^ບູບ, ເຢຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ຕສຸ ມຸນ ໄຮ່ ຫລົງ ໄຟ ໄມ້ ໄຮ່ ຫລົງ?”

3 ມປ່າ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ທິດ^ບີ ມ່ຽນ, ເອ^ລີ^ຢາ, “ມີ່ງ ປວັ້ງ ສະ^ມາ^ເລຍ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຕ່ວ ຝຽນ ມ່ຽນ ໜ່າຍ ນິ່ນ ບົວ, ‘ເມີ່ຍ ບົວ ມີ່ງ ໜ່າຍ ເອ^ໂຄ^ລົນ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ, ບາ^ອັນ^ເຊ^ບູບ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ໄມ້ ມ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ໄຟ?’ 4 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, ‘ເມີ່ຍ ໄມ້ ຕຸ໊ ເອຈ່ຍ ເມີ່ຍ ອີ້ ຕສັ່ນ ເປວີ໋ຍ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ໂຖສວ ອ໊ະ. ເມີ່ຍ ດົ່ງ ຫາຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຕ່.’” ເອ^ລີ^ຢາ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ.

5 ໂຕ່ວ ຝຽນ ມ່ຽນ ດສ໋ວນ ເຖົາ ຮູ່ງ ວົ້ວ. ຮູ່ງ ໜ່າຍ ນິ່ນ ບົວ, “ເມີ່ຍ ບົວ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ?”

6 ນິ່ນ ບົວ ເຕົາ, “ມ່າຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ປວັ້ງ ເຢຍ ບົວ. ນິ່ນ ກ໊ອງ, ‘ເມີ່ຍ ບົວ ດສ໋ວນ ມີ່ງ ບົ໋ວ ພ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຮູ່ງ, “ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ. ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ໄມ້ ມ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເມີ່ຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ພ້າຍ ມ່ຽນ ມີ່ງ ໜ່າຍ ເອ^ໂຄ^ລົນ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ, ບາ^ອັນ^ເຊ^ບູບ, ໄຟ? ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເມີ່ຍ ໄມ້ ຕຸ໊ ເອຈ່ຍ ເມີ່ຍ ອີ້ ຕສັ່ນ ເປວີ໋ຍ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ໂຖສວ. ເມີ່ຍ ດົ່ງ ຫາຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຕ່.”’”

7 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ໜ່າຍ ນິ່ນ ບົວ, “ຕ້າຍ ປວັ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ແອ໋ງ ກ໊ອງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ?”

8 ນິ່ນ ບົວ ເຕົາ, “ນິ່ນ ຕສຸ໊ ຈ໊ຽນ ມ່າຍ ເປຢີຍ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລຸຍ. * ຈ໊າຍ ຢ່າ ໄຊ ຈ໊ຽນ ດົ໊ບ-ຮລາງ.” *

ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກ໊ອງ, “ເຊ ທິດ^ບີ ມ່ຽນ, ເອ^ລີ^ຢາ.”

9 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ກຸ໊ນ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ແປງ ເຍີຍ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ແປງ-ກວັ້ນ ມີ່ງ ລໍ໌ ເອ^ລີ^ຢາ. ມີ່ງ ເຖົາ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເອ^ລີ^ຢາ ເຕສວີ໌ຍ ຈ໊ຽນ ບົງ-ນີ້ງ ກູ້ ຫງວ່າຍ. ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ້າ! ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ, ‘ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ມ່າະ!’”

10 ເອ^ລີ^ຢາ ເຕົາ ວົ້ວ ເຕົ້າ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ, “ເຊ ກ໊ອງ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໂທ້ ໂຕ໌ວ ຢຽມ ວົ້ວ ລູ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ປົ໊ວ ໝຽດ ເດສ່ງ ເມີ່ຍ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ມ່ຽນ.” ໂຕ໌ວ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ວົ້ວ ລູ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ປົ໊ວ ໝຽດ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ມ່ຽນ. *

11 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ແອ໋ງ ພ້າຍ ກຸ໊ນ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ແປງ ເຍີຍ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ແປງ ມີ່ງ. ວົ້ວ ເຕົ້າ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເອ^ລີ^ຢາ, “ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ້າ! ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຫັດ ເມີ່ຍ, ‘ຊຽບໆ ເຍີຍ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ມ່າະ!’”

12 ເອ^ລີ^ຢາ ເຕົາ, “ເຊ ກ໊ອງ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ໂຕ໌ວ ຢຽມ ວົ້ວ ລູ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ປົ໊ວ ໝຽດ ເດສ່ງ ເມີ່ຍ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ມ່ຽນ.” ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ປຸນ ໂຕ໌ວ * ຢຽມ ວົ້ວ ລູ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ປົ໊ວ ໝຽດ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ມ່ຽນ.

13 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕສ່ຽວ ແອ໋ງ ພ້າຍ ຕະຟາມ ເຕົ້າ ກຸ໊ນ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ແປງ ເຍີຍ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ແປງ ມີ່ງ. ຕະຟາມ ເຕົ້າ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ຝາວ ມີ່ງ ເກວີ່ຍ ເອຈ່ຍ ເອ^ລີ^ຢາ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ເອຈ່ຍ ທຈະ ໂທ້ ນິ່ນ, “ໂທ້ ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ແໝ່ງ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ເຍີຍ ແໝ່ງ ຕສິ໋ວ ເມີ່ຍ ໝັ່ງ ຝຸນ ຈ໋າຍ.
14 ໝັ່ງ ມ່າະ! ໂຕ໌ວ ຢຽມ ວົ້ວ ລູ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ປົ໊ວ ໝຽດ ຕ້າຍ ດ່າງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອີ ເຕົ້າ ກຸ໊ນ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ແປງ ເຍີຍ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ ມ່ຽນ. ອີ້ ຕສັ່ນ ໂທ້ ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ແໝ່ງ ຕສິ໋ວ ເມີ່ຍ ໝັ່ງ ຝຸນ ຈ໋າຍ.”

15 ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຟິນ-ມ່ຽນ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເອ^ລີ^ຢາ, “ເຖສົາ ນິ່ນ ເອຈ່ຍ ມີ່ງ ມ່າະ! ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ.” ເອ^ລີ^ຢາ ຕສ່ຽວ ເຖສົາ ນິ່ນ ເອຈ່ຍ ມີ່ງ ເຖົາ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ວົ້ວ.

16 ເອ^ລີ^ຢາ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, “ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ, ‘ເຊ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ໄມ້ ມ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເມີ່ຍ ຖສີງ ພ້າຍ ໂຕ່ວ ຝຽນ ມ່ຽນ ມີ່ງ ລໍ໌ ເອ^ໂຄ^ລົນ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ, ບາ^ອັນ^ເຊ^ບູບ, ໄຟ? ຫລາຍ ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ, ເມີ່ຍ ໄມ້ ຕຸ໊ ເອຈ່ຍ ເມີ່ຍ ເປວີ໋ຍ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ໂຖສວ. ເມີ່ຍ ດົ່ງ ຫາຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຕ່.’” 17 ອາ^ຫັດ^ຢາ ຕສ່ຽວ ໄຕ່ ໝີ່ ອ໊ະ, ຕສິ໋ວ ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ເອ^ລີ^ຢາ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ.

ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ອາ^ຫັດ^ຢາ ໄມ້ ມ່າຍ ຕອນ, ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ, ໂຢ^ລຳ, * ດສິບ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ. ໂຢ^ລຳ ຝາວ ເຫວີ່ຍ ຕ໋ອຍ ເຢ^ໂຮ^ຊາ^ຟັດ ເຍີຍ ຕອນ, ເຢ^ໂຮ^ລຳ, ໂຕສ໋ວ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ຕະເຫຍີ່ຍ ຫຮຍັງ. 18 ຢຽມ ອາ^ຫັດ^ຢາ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເຕສ່ງ ເອຈ່ຍ ເຍີຍ ສີ່ ເຖສົາ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ທສວດ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ, ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຮູ່ງ ໂຕ້ວ ຕານ.

⇑

[Remove Footnotes]