2 ຊາ^ມູ^ເອນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຕະເຫຍີ່ຍ ຊາ^ມູ^ເອນ ເປ໊າະ ຈ໊ຽນ ຕະຢ໊ຽດ ຊາ^ມູ^ເອນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ກ໊ອງ ດາ^ວິດ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຍີຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ. ຕ້າວ ຕັ້ງ ນິ່ນ ຢຽມ ນ່າມ ປູງ ກຸ໊ນ ຢູ^ດາ (ຕະຢ໊ຽດ ເຖົາ ຕະເຝີຍ ຕສາງ). ອກະຮ້າ ນິ່ນ ກຸ໊ນ ກ໋ອມ ກົ໊ວະ, ລ່ຽມ ປ໊ະ ປູງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ກົ໊ວະ (ຕະຮມ໌ ເຖົາ ຫຍີ່ ຕສຽບ ເຝີຍ ຕສາງ).

ໂຊວ ກ໊ອງ ຕຸ໊ ໝ່ວນ ເຍີຍ, ດາ^ວິດ ເຫວີ່ຍ ທສັບ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ແອ໋ງ ຫລຽບ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ວ້ວນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຖສົາ ກົ໊ວະ ກະຍົ໌ວ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ ເຖສົາ ກັ້ນ ນອມ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເບ໊າະ ຈ໋າ. ດາ^ວິດ ມ່າຍ ສຽນ ຟິມ ຫລົງ ໄຫ່ ຢ່າ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ. ນິ່ນ ຢ່າ ຕສິວ ຕຸ໊ ແປະ ຝີງ ກັນ ຫລົງ ນິ່ນ. ມປ່າ ປວັດ ມ່າຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ເຮນ້ຍ ປຸນ ມ່ຽນ ຢ່າ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ ໂຮລ ເຍີຍ, ເຫວີ່ຍ ໂຕ້ວ ກັ້ນ ຕຸ໊ ຫລົງ. ອກະຮ້າ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນາ^ທັນ, ຕສຢັ໊ງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ກ໊ອງ, ດາ^ວິດ ຫຍ່ຽມ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ ຢ່າ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ຊ້ຽມ ຕີ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ.

ດາ^ວິດ ເຍີຍ ເສີຍ ເຕສີ໊ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຈັ໋ງ ໄຫ່ ນິ່ນ. ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ກົ໊ວະ ຕສັ່ງ ປວັ້ງ ຕສຸ ເຕສະ ໜ່ານ ນິ່ນ ບົວ ໄຮ໌ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຮູ່ງ ເປ໋ນ ດາ^ວິດ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ຮນັ້ງ ດາ^ວິດ ນໍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-4:12 ດາ^ວິດ ກຸ໊ນ ຢູ^ດາ
5:1-24:25 ດາ^ວິດ ກຸ໊ນ ກ໋ອມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ
(1) 5:1-10:19 ເຈ໌ຍ ກອນ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
(2) 11:1-12:25 ດາ^ວິດ ເຖສົາ ບັດ^ເທຈ^ບາ
(3) 12:26-20:26 ຂວນ ນ່ານ ເຍີຍ ສີ່ ທສ້ຳ
(4) 21:1-24:25 ດາ^ວິດ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຮນອຍ

2 ຊາ^ມູ^ເອນ 1

ເຊົາ^ໂລ ເກວີຍ ເສີຍ

1 ເຊົາ^ໂລ ເກວີຍ ເສີຍ ໝີ່ ອ໊ະ. ອກະຮ້າ ດາ^ວິດ ມີ່ງ ໄຕ໋ ອາ^ມາ^ເລກ ມ່ຽນ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ, ນິ່ນ ຢຽມ ສິກ^ລາກ ຮິດ ອີ ຮນອຍ. 2 ເຖົາ ຕະຟາມ ຮນອຍ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຢຽມ ເຊົາ^ໂລ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ທສຢັ້ງ ຕ້າຍ. ນິ່ນ ຕສຸ໊ ຈ໊ຽນ ລຸຍ-ໂຫວ-ຮູ້. ມອກ໊ອງ ຢ່າ ຫຮຢາມ ຈ໊ຽນ ເນຍ-ບູງ. * ນິ່ນ ຕ້າຍ ເຖົາ ດາ^ວິດ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ພົວະ ເອຈ່ຍ ເດົາ ປ໋າຍ.

3 ດາ^ວິດ ໜ່າຍ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ຢຽມ ຫາຍ ຕ້າຍ?”

ນິ່ນ ເຕົາ “ເຢຍ ຢຽມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທສຢັ້ງ ເປຢົ໋າ ທສວດ ຕ້າຍ.”

4 ດາ^ວິດ ແອ໋ງ ໜ່າຍ ນິ່ນ, “ໂທ້ ເມີ່ຍ ບົ໋ວ ເຢຍ, ສີ່ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ?”

ນິ່ນ ເຕົາ ກ໊ອງ, “ແປະ ຝີງ ຢຽມ ເບ໊າະ ຈ໋າ ກະຍົ໌ວ ເປຢົ໋າ, ຢ່າ ມ່າຍ ມ່ຽນ ຕສຸ ໄຕ໋ ໄຕ່ ທສ້ຳ. ເຊົາ^ໂລ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ນາ^ທານ, ຢ່າ ໄຕ່ ໝີ່ ອ໊ະ.”

5 ດາ^ວິດ ໜ່າຍ ໂຕ່ວ ຝຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ, “ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຊົາ^ໂລ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ນາ^ທານ, ໄຕ່?”

6 ໂຕ່ວ ຝຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ຈັງໆ ເຖົາ ກິນ^ໂບ^ອາ ບົງ, ປວັດ ເຊົາ^ໂລ ບ໊າບ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ທສັງ. ເບ໊າະ ຈ໋າ ເທສຍ ເຖສົາ ເກ້ ມ໌າ ແປງ ຕສຸ່ນ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ຕ້າຍ ຟັດ ອ໊ະ. * 7 ນິ່ນ ຮວິນ ດສ໋ວນ ໝັ່ງ ປວັດ ເຢຍ ຕສ່ຽວ ທຈະ ເຫ່ວ ເຢຍ. ເຢຍ ກ໊ອງ, ‘ເຢຍ ຢຽມ ນ້າຍ ໂອ່.’

8 “ນິ່ນ ໜ່າຍ ເຢຍ, ‘ເມີ່ຍ ຫາຍ ເຕົ້າ?’

“ເຢຍ ເຕົາ, ‘ເຢຍ ເຊ ອາ^ມາ^ເລກ ມ່ຽນ.’

9 “ນິ່ນ ກ໊ອງ, ‘ໂທ້ ເມີ່ຍ ຕ້າຍ ໂຊ້ວ ເຢຍ ກະເຮລນ ໄຕ໋ ເຢຍ ໄຕ່, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ຕສຸ ຊຢັງ, ມຸນ ໄຫ່, ມປ່າ ເຢຍ ຖສໍ່ ໄມ້ ໄຕ່.’

10 “ເຢຍ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ກະເຮລນ ໄຕ໋ ໄຕ່ ນິ່ນ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ຮິ້ວ ຕີ່ງ ນິ່ນ ຄີງ ເອຈ່ຍ ນໍ, ໄມ້ ໄຮ່ ນັ່ງ ອ໊ະ. ເຢຍ ຕສ່ຽວ ໝວນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ນີ້ງ ຢ່າ ເຕສ໊າະ ປົ໌ວ ເຍີຍ ຈ້ຽມ ຕໍ້ ຕ້າຍ ຈິວ ປຸນ ເມີ່ຍ, ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ.”

11 ດາ^ວິດ ຕສ່ຽວ ເປ໊ດ ນິ່ນ ເຍີຍ ລຸຍ. ກັນ ນິ່ນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ. 12 ນິ່ນ ບົວ ເດສົ້າ ຍ້ຽມ, ເຕສີຍ ໄມ້ ຫຍັ່ນ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເຖົາ ລູ່ງ ມ໌ານ-ຫຮມວັງ. ນິ່ນ ບົວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ເຫວີ່ຍ ເຊົາ^ໂລ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ນາ^ທານ, ຢ່າ ເຫວີ່ຍ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ເຖສົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ຕສຸ ດສຸ ດ໊າວ ໄຕ໋ ໄຕ່.

13 ດາ^ວິດ ໜ່າຍ ໂຕ່ວ ຝຽນ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ, “ເມີ່ຍ ຢຽມ ຫາຍ ຕ້າຍ?”

ນິ່ນ ເຕົາ, “ເຢຍ ເຊ ຢຽມ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ກັ້ນ ຝີງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕອນ, ເຊ ອາ^ມາ^ເລກ ມ່ຽນ.”

14 ດາ^ວິດ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ໄມ້ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ຊູງ ປົ໌ວ ໄຕ໋ ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ໂຢ້ວ ອອນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ?”

15 ດາ^ວິດ ຕສ່ຽວ ເຫ່ວ ຢຽດ ເຕົ້າ ຢຽມ ວົ້ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ ຕ້າຍ, ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ມີ່ງ ໄຕ໋ ນິ່ນ ມ່າະ!” ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ໄຕ໋ ໄຕ່ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ. 16 ດາ^ວິດ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ໄຕ໋ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ ເມີ່ຍ ກັ້ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ດາມ-ຕອງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ດສຸ້ຍ ໂຕສ໋ວ ຕສອງ-ເຕສ໋ງ ກ໊ອງ, ‘ເຢຍ ໄຕ໋ ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ໂຢ້ວ ອອນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ.’”

ດາ^ວິດ ເຫວີ່ຍ ເຊົາ^ໂລ ເຖສົາ ໂຢ^ນາ^ທານ ປ໋າວ ເດສົ້າ ຍ້ຽມ ເຍີຍ ດສູງ

17 ດາ^ວິດ ເຫວີ່ຍ ເຊົາ^ໂລ ເຖສົາ ເຊົາ^ໂລ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ນາ^ທານ, ປ໋າວ ນ້າຍ ຕິ້ວ ເດສົ້າ ຍ້ຽມ ເຍີຍ ດສູງ. 18 ດາ^ວິດ ເຫ່ວ ເຕສ໊າະ ນ້າຍ ຕິ້ວ ດສູງ ອຈ໋າວ ຢູ^ດາ ມ່ຽນ. ດສູງ * ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ຢາ^ຊາ ເຍີຍ ໂຊວ. ດສູງ ກ໊ອງ, *

⇑

[Remove Footnotes]