ອາ^ມົດ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ອາ^ມົດ ເຊ ໂຕສ໋ວ ຕະຢ໊ຽດ ເຕົ້າ ຢຽມ ກີງ-ໂຊວ ເຟ້ຍ ນິ່ນ ເຖງ ທິນ-ຮູ່ງ ໂຕ່ວ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນິ່ນ ເຍີຍ ຫວ່າ ຢ່າ ໝ່ວນ ເຍີຍ. ໄມ້ ກຸ໊ນ ນິ່ນ ຢຽມ ນ່າມ ປູງ, ຢູ^ດາ ກົ໊ວະ ຕ້າຍ, ນິ່ນ ຢຽມ ປ໊ະ ປູງ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕສຸ້ນ ໂຕ໌. ນິ່ນ ຕສຸ້ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຊ ຕ໋ອຍ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 700 ເລ່ງ ຫຮຍັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ. ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເປ໋ນ ເຍີຍ, ມ່ຽນ ຈ້ຽນ ກັນ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ຢ່າ ປວັດ ຮນັ້ງ ເຕີ່ຍ-ປູງ ວ້ວນ ເຍີຍ, ແປ້ງ ອອນ ເຍີຍ.

ມປ່າ ອາ^ມົດ ປວັດ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເປ໋ນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຊ ຂູງ ຫລາຍ ປຸ໊ດ-ຕສ້ອຍ ມ່ຽນ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ປຸ໊ດ ຕສ້ອຍ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ບົວ ເຕສີ໋ຍ ມ່ຽນ ຈົ່ມ ມ່ຽນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ແປ້ງ ຟິມ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ. ມ່ຽນ ຈ້ຽນ ເອີຍ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ໂຕສ໋ວ, ມປ່າ ໂຕສ໋ວ ເປີ້ຍ ຕສັ່ງ ຮນັ້ງ. ນິ່ນ ບົວ ຫລ່າຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ ວ້ວນ ເຍີຍ, ແປ້ງ ອອນ ເຍີຍ, ມປ່າ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ.

ອາ^ມົດ ຈອມ ໂຮຍ້ວ ປູ໋ງ ຫລ່າງ ຕສຸ້ນ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ຕີ່ງ
ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. ນິ່ນ ໂທ້ ປຸນ ແປ້ງ ຟິມ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ຮນັ້ງ ວວມ ນໍ ຫລ່ຽວ ທສວດ ຕ້າຍ. ເຊ ກ໊ອງ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, “ເດສ໋ຍ ຕສ໊ຽວ, ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ອ໋ອຍ ຄໍ້-ລ່ຽນ ໂຢ^ເຊບ ເຕສ່ງ ເອຈ່ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ.” (ອາ^ມົດ 5: 15 )


ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:5 ຕສ໊ຽວ ຕີ່ງ ເວີ່ຍ ກ໋ອມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ
2:6-6:14 ຕສ໊ຽວ ຕີ່ງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ
7:1-9:15 ປຢາ ຫຍູ່ງ ຫິ່ນ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່

ອາ^ມົດ 1

1 ນ້າຍ ເຊ ຢຽດ ລ່ານ ມ່ຽນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ອາ^ມົດ, ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນິ່ນ ຢຽມ ເທ^ໂຄ^ອາ, ໂກ໋ວ ປະກີ ຢູ້ງ ມ່ຽນ ບຸດົ໋ງ. ເດົາ ໄມ້ ແກ້ງ ຕົ໌ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ອີ ຫຮຍັງ, ຕົ້ງ ອຸດ^ຊີ^ຢາ ໂຕສ໋ວ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ, * ໂຢ^ອາດ * ເຍີຍ ຕອນ, ເຢ^ໂລ^ໂບ^ອຳ, ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, * ອາ^ມົດ ປວັດ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່ ກ໊ອງ
ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ.

ທິນ-ຮູ່ງ ຕີ່ງ ເວີ່ຍ ກ໋ອມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ
ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ

2 ອາ^ມົດ ກ໊ອງ,

ຊີ^ເລຍ ກົ໊ວະ

3 ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ,

ນ້າຍ ເຊ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ.

ຟິ^ລິ^ສະ^ເຕຍ ກົ໊ວະ

6 ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ,

ນ້າຍ ເຊ ຕສ໊ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ.

ໄທ^ລະ ຕສີ້ງ

9 ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ,

ເອ^ດົມ

11 ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ,

ອຳ^ມົນ

13 ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ,

ນ້າຍ ເຊ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ.

⇑

[Remove Footnotes]