ດາ^ນີ^ເອນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ດາ^ນີ^ເອນ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕສຸ ເຕົ້າ ໄມ້ ສຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຕສີ໋ຍ ນິ່ນ ບົວ, ຫ່ອຍ ນິ່ນ ບົວ ໂຄ້ວ. ເຟ້ຍ ໂຊວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຟ້ຍ ເຕສ໋ຍ ຕິ້ວ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ເຖສົາ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ວົ້ວ ຕ່ອຍ ມ່ຽນ ຕສູ໋ງ ທຈະ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ປຸນ ຫ່ອຍ ນິ່ນ ບົວ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຮູ່ງ ຕສຸ ເຊວີຍ, ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ແອ໋ງ ຕຸ໊ ກຸ໊ນ.

ໂຊວ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ອີ ກິ່ນ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ກ໊ອງ ດາ^ນີ^ເອນ ແອ໋ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ຕ່ອຍ ປວັ້ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ໝວັງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຫວ່າ ຕສ່ຽວ ຮີ່ງ ເຈ໋ຍ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ທສວດ ຕ້າຍ ຕ໋ອຍ ບາ^ບີ^ລົນ ເຖສົາ ເປ^ເຊຍ ຢຽມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຈ໋ຍ, ເຮ້ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ.

2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ກ໊ອງ ດາ^ນີ^ເອນ ປວັດ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່ ມ່າຍ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ຈັ໋ງ-ໂຫ່ ປິ໋ວ ເມ່ງ ຕສິ້ນ ໂຮ໌ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ມ່າຍ ເຕສ໋ຍ ນອມ ກົ໊ວະ ອ໋ອຍ ເຮ້ນ ຈ໊ຽນ ຝາວ ແອ໋ງ ດ໊ອດ ຈ໊ຽນ ເອຈ່ຍ. ຕ້າວ ຕັ້ງ ກ໊ອງ ຕສຸ ບາ^ບີ^ລົນ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ຕົ້ງ ໄມ້ ສຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ເຕສີ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ມປ່າ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຊວີຍ. ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ອ໋ອຍ ຮີ່ງ ເຈ໋ຍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-6:28 ດາ^ນີ^ເອນ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂລ໌-ແກງ ຕ່ອຍ
7:1-12:13 ດາ^ນີ^ເອນ ປວັດ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່
7:1-28 ເປຢີຍ ເຕົ້າ ເຮ່ຍ ກະນ້າຍ
8:1-9:27 ຢູ້ງ ໂກ໊ວ ເຖສົາ ຢູ້ງ
10:1-11:45 ຟິນ-ມ່ຽນ ໂຕ່ວ ຫວ່າ
12:1-13 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ເຍີຍ ຫຍຸດ ເຕສີ໊ຍ

ດາ^ນີ^ເອນ 1

ດາ^ນີ^ເອນ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂລ໌-ແກງ ຕ່ອຍ ໂຫະ ຮິ້ວ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ

1 ຢຽມ ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ຄິມ ໂຕສ໋ວ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ ຕະຟາມ ຫຮຍັງ ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ບາ^ບີ^ລົນ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ເນ^ບູ^ຄັດ^ເນດ^ຊາ, ຕ້າຍ ເວີ່ຍ ຈ໊ຽນ ອ໋ອຍ ເບ໊າະ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ. * 2 ຕສ໊ຽວ ເຕສ໊າະ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ຄິມ, ຈິວ ປຸນ ຢຽມ ເນ^ບູ^ຄັດ^ເນດ^ຊາ ເຍີຍ ປົ໌ວ-ເດ໊ຍ ຢ່າ ປຸນ ເນ^ບູ^ຄັດ^ເນດ^ຊາ ເຕສ໊າະ ຕຸ໊ ເຕີ໋ຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຍີຍ ຈາ-ຕ໋ອງ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ກະນ້າຍ ນິ່ນ ຕໍ້ ດສ໋ວນ ຊີ^ນາ ເຕີ່ຍ, * ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ, ອັນ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ, ຊຽວ ຈ໋າຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຍີຍ ຕ໋ອງ. *

3 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕສ່ຽວ ເຫ່ວ ຢຽມ ຮູ່ງ ຕິ່ນ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຈຽນ, * ອັດ^ເປ^ນັດ, ກິ໊ນ ທສວດ ເຕີ໋ຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ. ເຊ ກິ໊ນ ທສວດ ມ່າຍ ຮູ່ງ ໂຕ້ວ ເຍີຍ ເຖສົາ ຕສັ່ງ ຮ່ອງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕອນ. 4 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຊິນ ຕສັ່ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄມ້ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ເອກ້ມ ຢ່າ ເດສວີ່ຍ ເຍີຍ. ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມ່າຍ ປັ້ນ ເຕສີ່ຍ ໂຫະ ຫຍູ່ງໆ, ມ່າຍ ວ່ວນ ຕສາງ, ມ່າຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຮູ້ ຕຸ໊ ຈັ໊ງ ເຍີຍ, ມ່າຍ ປັ້ນ ເຕສີ່ຍ ຢຽມ ຮູ່ງ ຕິ່ນ ຟູ-ສູ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ອຈ໋າວ ນິ່ນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເຄນ^ເດຍ ມ່ຽນ * ເຍີຍ ດສັ່ງ ເຖສົາ ຫວ່າ. 5 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຢ່າ ພ້າຍ ຕສຢັ໋ງ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຮນອຍໆ ຕຸ໊ ປ່ວນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຫຍັ່ນ ເກົ້າ ຫລົງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ຮົບ ເຍີຍ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ. ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຫະ ປວັ໊ງ ປົວ ຫຮຍັງ, ອກະຮ້າ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ເປັຍ ມີ່ງ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ກົງ.

6 ຢຽມ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ບຸດົ໋ງ ມ່າຍ ຢູ^ດາ ຝີງ, ດາ^ນີ^ເອນ, ຮັນ^ນັນ^ຢາ, ມິ^ຊາ^ເອນ ເຖສົາ ອາ^ຊາ^ລິ^ຢາ. 7 ວົ້ວ ເຕົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຈຽນ ທສວດ ຊຢັງ-ບົ໋ວ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ. ດາ^ນີ^ເອນ ນິ່ນ ເຫ່ວ ເບນ^ເທ^ຊັດ^ຊາ, ຮາ^ນັນ^ຢາ ນິ່ນ ເຫ່ວ ຊັດ^ລັກ, ມິ^ຊາ^ເອນ ນິ່ນ ເຫ່ວ ເມ^ຊາກ. ແອ໋ງ ມ່າຍ ອາ^ຊາ^ລິ^ຢາ ນິ່ນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ອາ^ເບດ^ເນ^ໂກ.

ດາ^ນີ^ເອນ ຕີ່ງ ໂຮຍ້ວ
ໄມ້ ຫຍັ່ນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຫຍັ່ນ ຮົບ

8 ມປ່າ ດາ^ນີ^ເອນ ຕີ່ງ ໂຮຍ້ວ ໄມ້ ຫຍັ່ນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເກົ້າ ຫລົງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຢ່າ ໄມ້ ຮົບ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ ປຸນ ກັ້ນ ມ່າຍ ຫວຸຍ. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ໂທ້ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕົ້ມ ຈຽນ ອກອຍ ດສຸ້ຍ ປຸນ ນິ່ນ ໄມ້ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ກັ້ນ ມ່າຍ ຫວຸຍ. 9 ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ປຸນ ຕົ້ມ ຈຽນ ຫອບ ໂຮຍ້ວ ດາ^ນີ^ເອນ ຢ່າ ຄໍ້-ລ່ຽນ ນິ່ນ. 10 ຕົ້ມ ຈຽນ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ດາ^ນີ^ເອນ, “ເຢຍ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ເຢຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ. ນິ່ນ ພ້າຍ ຕສຢັ໋ງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຫຍັ່ນ ຮົບ. ເຊ ກ໊ອງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ປວັດ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຮມຽນ-ເໝວີ່ຍ ໄມ້ ເດສວີ່ຍ, ໄມ້ ດົ່ງ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ຫຮຍັງ-ເຈີ໊ຍ ຟີ່ ດົ່ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເຍີຍ ນໍ, ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ປຸນ ເຢຍ ຕສຸ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຮງະ ເຢຍ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ ດຸ໊ດ.”

11 ດາ^ນີ^ເອນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ຕົ້ມ ຈຽນ ພ້າຍ ຕ້າຍ ກຸ໊ນ ດາ^ນີ^ເອນ, ຮາ^ນັນ^ຢາ, ມິ^ຊາ^ເອນ ເຖສົາ ອາ^ຊາ^ລິ^ຢາ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ, 12 “ໂທ້ ເສີຍ ເຢຍ ບົວ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ, ຕສຽບ ຮນອຍ. ປຸນ ເຢຍ ບົວ ຂູງ ຫຍັ່ນ ໄລ, ຮົບ ວວມ-ແປະ ຮນັ້ງ. 13 ອກະຮ້າ ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ຮມຽນ-ເໝວີ່ຍ ເຖສົາ ຫຍັ່ນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ຄູ້ ເຍີຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຮມຽນ, ຕສ່ຽວ ຕສິ໋ວ ເມີ່ຍ ປວັດ ຫອບ ເຍີຍ ກຸ໊ນ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ເຢຍ ບົວ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ໂປວ ອ໊ະ.” 14 ກຸ໊ນ ນິ່ນ ບົວ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຈຽນ ຕສ່ຽວ ແລ໌ງ ດສຸ້ຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ, ຕສ່ຽວ ເສີຍ ນິ່ນ ບົວ ຕສຽບ ຮນອຍ.

15 ເຈ໋ຍ ລິ໌ວ ຕສຽບ ຮນອຍ ປວັດ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຮມຽນ-ເໝວີ່ຍ ເກົ້າ ຫວັ່ງ ສຢັງ, ຮມຽນ ເກົ້າ ເດສວີ່ຍ ຫຍັ່ນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຫຍັ່ນ ຮົບ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ. 16 ກຸ໊ນ ນິ່ນ ບົວ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຈຽນ ຕສ່ຽວ ຊຽວ ອກອຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ພ້າຍ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຫຍັ່ນ ຮົບ ເຖສົາ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ ແອ໋ງ ປຸນ ໄລ ນິ່ນ ບົວ ຫຍັ່ນ.

17 ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເປຢີຍ ລ່ານ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ ມ່າຍ ວ່ວນ ຕສາງ ໄກວ ໄຫ່, ໄຮ່ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຫຍູ່ງໆ ໂຊວ-ດສັ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ມ່າຍ ທສົງ-ເມ່ງ ໄຫ່. ດາ^ນີ^ເອນ ຢ່າ ໄຮ່ ເມ່ງ ແປະ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່ ເຖສົາ ເບີ໋ຍ ເຍີຍ ເບີ໋ຍ.

18 ເຖົາ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕີ່ງ ຕສຢັ໋ງ ຕໍ້ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ ເປັຍ ຕ້າຍ ປວັ້ງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ, ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕົ້ມ ຈຽນ, * ອັດ^ເປ^ນັດ, ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ ເປັຍ ຕ້າຍ ຢຽມ ເນ^ບູ^ຄັດ^ເນດ^ຊາ ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ. 19 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ ຫວ່າ, ປວັດ ຢຽມ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ ບຸດົ໋ງ ໄມ້ ມ່າຍ ຢຽດ ເຕົ້າ ດົ່ງ ດາ^ນີ^ເອນ, ຮາ^ນັນ^ຢາ, ມິ^ຊາ^ເອນ ເຖສົາ ອາ^ຊາ^ລິ^ຢາ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕຸ໊ ຢຽມ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ຟູ-ສູ. 20 ໄມ້ ກຸ໊ນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ໜ່າຍ ເຖົາ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ວ່ວນ ຕສາງ ເຖສົາ ທສົງ-ເມ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ເປີ໊ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຢຽມ ກົ໊ວະ ກະຍົ໌ວ ໂຕສ໋ວ ຫຮວາ-ຍິ໌ນ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ຟາດ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ດາ^ນີ^ເອນ ບົວ ເກົ້າ ຫລົງ ຕສຽບ ໂກ໊ວ.

21 ດາ^ນີ^ເອນ ຢຽມ ວົ້ວ ໂຕສ໋ວ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ ເຖົາ ໄຊ^ລັດ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ບາ^ບີ^ລົນ ຕ້າວ ຫຮຍັງ.

⇑

[Remove Footnotes]