ດສ່ຳ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ດສ່ຳ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ໂມ^ເຊ ຢຽມ ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຕສ໋ຍ ຄັງ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ວົ້ວ ຕສັ່ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຢັ້ງ ເຈົ໊າ ໂກ ໄຫ່, ເຈ໋ຍ ລິ໌ວ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ເຖົາ ໂມ^ອັບ ຕສ່ຽວ ຕີ້ງ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ. ນິ່ນ ບົວ ອ໊າ ລ່ຳ ຕຸ໊ ເປັຍ ມີ່ງ ຢຽມ ຄາ^ນາ^ອັນ ເຕີ່ຍ-ປູງ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຟ້ຍ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ. ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. 1) ຕະຢ໊ຽດ, ໂມ^ເຊ ກ໊ອງ ເຈ໋ຍ ຕ້າຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເຝີຍ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ທສວດ ເຍີຍ ສີ່. ນິ່ນ ໂທ້ ແປະ ຝີງ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ ເຈ໋ຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ, ຢ່າ ຂວິນ ນິ່ນ ບົວ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ, ໝວັງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຫວ່າ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ, ໂມ^ເຊ ດສ່ຳ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສຽບ ຕິ້ວ ຫລີ່ງ ຢ່າ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ກ໊ອງ ຕະຢ໊ຽດ ຕິ້ວ ເຫວີ່ຍ ຂວິນ ແປະ ຝີງ ຂູງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສັ່ງ ດຸ ເຕົ້າ ຕສ໊ຽວ, ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ. ອກະຮ້າ ນິ່ນ ແອ໋ງ ດສ່ຳ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເປັຍ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ປຸນ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກັນ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ. 3) ຕະຟາມ, ໂມ^ເຊ ແອ໋ງ ເຖງ ແປະ ຝີງ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ແລ໌ງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ຢ່າ ຂວິນ ນິ່ນ ບົວ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ. 4) ຕະເຝີຍ, ໂມ^ເຊ ພ້າຍ ໂຢ^ຊູ^ວາ ດສິບ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ ຕີ໊ ນິ່ນ. ອກະຮ້າ ນິ່ນ ປ໋າວ ຕິ້ວ ດສູງ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ໂກ໋ວ ມ່ຽນ. ປ໋າວ ລິ໌ວ ນິ່ນ ປວັງ ຫວ່າ ປຸນ ຝີງໆ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ເຍີຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ, ເກວີຍ ເສີຍ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ອ໋ອຍ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນ້ຳ ໄຫ່ ນິ່ນ ກິ໊ນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ບົວ. ເຊ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂອຈ໋ວ ເອນ ຕສ່ຽວ ຮນ້ຳ ນິ່ນ, ໝວັງ ນິ່ນ ເຍີຍ ຫວ່າ, ນິ່ນ ອ໋ອຍ ເປວ ຈ໊ຽນ ປຸນ ມ່າຍ ແໝ່ງ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ຢ່າ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ.

ດສ່ຳ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ 6:4-6 ເຖງ ພໍ້ ເມ່ງ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ. ເຊ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ເຢ^ຊູ ກ໊ອງ ເຊ ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ. “ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ເດສ່ງ ໂຮຍ້ວ, ຫລົ່ງ ເດສ່ງ ຕສະເອີ໋ຍ, ຫລົ່ງ ເດສ່ງ ທຈະ ຮນ້ຳ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ.”

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-4:49 ໂມ^ເຊ ຕສຸ້ນ ຕະຢ໊ຽດ ດສຸ່ນ
5:1-26:19 ໂມ^ເຊ ຕສຸ້ນ ຕະເຫຍີ່ຍ ດສຸ່ນ
(1) 5:1-10:22 ຕສຽບ ຕິ້ວ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ
(2) 11:1-26:19 ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ເຖສົາ ເລີ໌ຍ ເຖສົາ ຂວິນ ເຍີຍ ຫວ່າ
27:1-28:68 ພ້າຍ ຕສຢັ໋ງ ຫວ່າ ເປັຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ
29:1-30:20 ແອ໋ງ ຫລຽບ ດສຸ່ນ ແຫງ່ງ ຫວ່າ
31:1-33:29 ໂມ^ເຊ ກ໊ອງ ອກະຮ້າ ລາຍ ເຍີຍ ຫວ່າ
34:1-12 ໂມ^ເຊ ເກວີຍ ເສີຍ

ດສ່ຳ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ 1

ໂມ^ເຊ ດສ່ຳ ຢຽມ ໂຮ^ເລບ,
ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ
ແລ໌ງ ເຍີຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ

1 ໂມ^ເຊ ກ໊ອງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ບົ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ, ເຊ ຢຽມ ອາ^ລາ^ບາ, * ສຸບ^ອາ ເຍີຍ ຕ໋ອຍ-ຫງ່ານ, ຢຽມ ປາ^ລານ ເຖສົາ ໂທ^ເຟນ, ລາ^ບານ, ຮາ^ເຊ^ລົດ, ດີ^ຊາ^ຫັບ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຟິ້ວ-ມູ້ງ ບຸດົ໋ງ. 2 ຢຽມ ໂຮ^ເລບ ບົງ * ກັນ ເສ^ອີ ບົງ * ມີ່ງ ຄາ^ເດດ^ບາ^ເນຍ ເຊ ຕສຽບ ຢ໊ຽດ ຮນອຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ຕີ້ງ.

3 ຢຽມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ອກະຮ້າ ເຝີຍ ຕສຽບ ຫຮຍັງ ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ຕສຽບ ຢ໊ຽດ ຫຮລາ ແຊງ-ຢ໊ຽດ, ໂມ^ເຊ ຕສິ໋ວ ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ນິ່ນ ພ້າຍ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫວ່າ ຕສຸ້ນ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ. 4 ວົ້ວ ຕສັ່ນ ນິ່ນ * ເບ໊າະ ຮີ່ງ ຢຽມ ເຮດ^ບົນ ຕສີ້ງ, ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ ເຍີຍ ສິ^ໂຫນ ຮູ່ງ, ຢ່າ ຢຽມ ເອ^ເດນ^ອີ ເບ໊າະ ຮີ່ງ ຢຽມ ອັດ^ທາ^ລົດ ຕສີ້ງ, ບາ^ຊານ ເຕີ່ຍ ເຍີຍ ໂອກ ຮູ່ງ. *

5 ໂມ^ເຊ ຢຽມ ໂມ^ອັບ ເຕີ່ຍ, ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ເຍີຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ ເຈ໌ຍ ກອນ ກ໊ອງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ. ນິ່ນ ກ໊ອງ,

6 ຕສ໊ຽວ, ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຢຽມ ໂຮ^ເລບ ບົງ ບົ໋ວ ບົວ, “ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ນ້າຍ ນອມ ບົງ ເລົ່າ ອ໊ະ, ເກົ໋າ ອ໊ະ. 7 ອ໋ອຍ ຕສຸ ແທສະ ທສຢັ້ງ ຫູງ ຈ໊ຽນ ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ ເຍີຍ ບົງ-ໄອ໊ ຕ໋ອງ ເຖສົາ ຮວິນ ດສ໋ວນ ອາ^ລາ^ບາ ເຕີ່ຍ * ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ນອມໆ ຕ໋ອງ, ມີ່ງ ວົ້ວ ເຈ໋ຍ ບົງ-ຮລັງ, ເຖສົາ ໄຟ ປູງ ເຍີຍ ບົງ-ໄອ໊ ຕ໋ອງ, ເຖສົາ ເນ^ເກບ, ຢ່າ ກັນ ເມ^ດີ^ເຕ^ເລ^ນຽນ ຄ້ອຍ-ເຮລນ, * ເຖົາ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ຢ່າ ເຖົາ ເລ^ບາ^ນອນ ເກ້, ແອ໋ງ ເຖົາ ຢູ^ເຟ^ຕິດ ຕົ້ມ ດ້າຍ. 8 ໝັ່ງ ມ່າະ! ເຢຍ ເຕສ໊າະ ນ້າຍ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຈິວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ. ເມີ່ຍ ບົວ ກຸ໊ນ ເປັຍ ມີ່ງ ຢຽມ ອ໊ະ. ເຊ ເຢຍ, ຕສ໊ຽວ, ໂຮ້ວ ຈ໊ຽນ ແລ໌ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ, ອັບ^ລາ^ຮຳ, ອີ^ສັກ ເຖສົາ ຢາ^ໂຄບ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ.”

ໂມ^ເຊ ອອນ ເບ່ນ ສີ່ ມ່ຽນ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ 18:13-27 )

9 ບົວ ຖສໍ່ ຢຽມ ໂຮ^ເລບ ບົງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເຢຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, “ເຢຍ ກັ້ນ ດຸ ລ່ານ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ດາມ ໄມ້ ຕົ໌ງ ເມີ່ຍ ບົວ. * 10 ອີ້ ຕສັ່ນ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຫຮຢາງ ດົ່ງ ລູ່ງ ເຍີຍ ເຫຮລີຍ ທສ້ຳ. 11 ໂທ້ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຫຮຢາງ ທສ້ຳ ຈ໊ຽນ ຝາວ ຢຽດ ທສິນ ໂກ໊ວ, ຢ່າ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮນັ້ງ ນິ່ນ ແລ໌ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ວົ້ວ ນໍ. 12 ເມີ່ຍ ບົວ ມ່າຍ ຫລະເຍົ້າ ເຍີຍ ສີ່, ມ່າຍ ຂວນ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ສີ່, ມ່າຍ ແດສງ ຍິ່ນ ແດສງ ໂຍ໌ວ ເຍີຍ ສີ່, ຂູງ ເຢຍ ກັ້ນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໄຮ່ ດາມ ຕຸ໊ ຕົ໌ງ? 13 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຝີງໆ ກິ໊ນ ທສວດ ມ່າຍ ທສົງ-ເມ່ງ, ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ-ຕສ້ອຍ, ຢ່າ ມ່າຍ ປັ້ນ ເຕສີ່ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຕົ້ງ ມ່ຽນ ທ່າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ເຢຍ ຕສ່ຽວ ອອນ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ.”

14 ເມີ່ຍ ບົວ ເຕົາ ເຢຍ, “ເມີ່ຍ ເຫ່ວ ເຢຍ ບົວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ເຊ ຫອບ ເຍີຍ.”

15 ເຢຍ ຕສ່ຽວ ເຕສ໊າະ ຢຽມ ຝີງໆ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຕົ້ງ ມ່າຍ ທສົງ-ເມ່ງ, ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ທ່າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ອອນ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກຸ໊ນ ຢຽດ ທສິນ ເຕົ້າ, ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກຸ໊ນ ຢຽດ ແປ໊ະ ເຕົ້າ, ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກຸ໊ນ ຮມ໌ ຕສຽບ ເຕົ້າ, ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ກຸ໊ນ ຕສຽບ ເຕົ້າ. ເຢຍ ແອ໋ງ ອອນ ເຕີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ ຢຽດ ຝີງ ຢຽດ ຝີງ ເຍີຍ ຈຽນ. 16 ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເຢຍ ແອ໋ງ ຂວິນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເບ່ນ ສີ່ ຈຽນ, ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ມ່າຍ ສີ່ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສ້າ ຫລົງ, ແປ້ງ ຟິມ ເຍີຍ ຕຸ໋ນ ສີ່, ໄມ້ ກຸ໊ນ ຈວັ່ງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ຝີງ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ໄຟ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຖສົາ ກັ້ນ ຝີງ ມ່ຽນ ມ່າຍ ສີ່. 17 ຊ້ຽມ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ໄມ້ ຕູ໋ງ ໝັ່ງ ຫາຍ ເຕົ້າ ເຍີຍ ຮມຽນ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສ້າ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ໂຕສ໋ວ ໄຝ ເຍີຍ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເດສ່ງ. ຢ່າ ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຊ້ຽມ ມ່ຽນ ເຊ ເກວີຍ ທິນ-ຮູ່ງ. ຫາຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ໌ ອະ ຕຸ໊ ຕຸ໋ນ, ກຸ໊ນ ຕໍ້ ຕ້າຍ ເຢຍ ນ້າຍ, ເຢຍ ຕສ່ຽວ ຕຸ໋ນ ອ໊ະ. 18 ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເຢຍ ຢ່າ ເຕສ໊າະ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ສີ່ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ.

ຢຽມ ຄາ^ເດດ^ບາ^ເນຍ
ພ້າຍ ມ່ຽນ ມີ່ງ ຕສ້າ ເຕີ່ຍ-ປູງ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ຊ້າວ ມ່ຽນ 13:1-33 )

19 ບົວ ຕສ່ຽວ ຕສິ໋ວ ຕສ໊ຽວ, ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ພ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ທສວດ ໂຮ^ເລບ, ມີ່ງ ທົງ ເມີ່ຍ ບົວ ປວັດ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ນອມ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ໄຫ່ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ຫູງ ຈ໊ຽນ ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ ເຍີຍ ບົງ ຕສັ່ງ ຕ໋ອງ ຕ້າຍ ເຖົາ ຄາ^ເດດ^ບາ^ເນຍ. 20 ເຢຍ ແອ໋ງ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, “ເມີ່ຍ ບົວ ຕ້າຍ ເຖົາ ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ ເຍີຍ ບົງ-ໄອ໊ ຕ໋ອງ, ເຊ ຕສ໊ຽວ, ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຈິວ ປຸນ ບົວ ເຍີຍ ຕ໋ອງ. 21 ໝັ່ງ ມ່າະ! ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຕສ໊າະ ນ້າຍ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຈິວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ໝີ່ ອ໊ະ. ກຸ໊ນ ເປັຍ ມີ່ງ ເຕສ໊າະ ນ້າຍ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຮນັ້ງ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ວົ້ວ ນໍ. ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ຢ່າ ໄມ້ ຕູ໋ງ ໂຮຍ້ວ ຮວາງ.”

22 ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕສ່ຽວ ຕ້າຍ ບົ໋ວ ເຢຍ, “ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ປຸນ ມ່ຽນ ມີ່ງ ດ່າງ ເຖງ ບົວ ຕສ້າ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ຕສ່ຽວ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ກ໊ອງ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢັ້ງ ຫາຍ ຕິ້ວ ເຈົ໊າ ເປັຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ເຖົາ ຫາຍ ນອມ ເຖສົາ ຫາຍ ນອມ ຕສີ້ງ.”

23 ຮນັ້ງ ນ້າຍ ໂຕສ໋ວ ເຢຍ ໄຮ໌ ຫອບ ເຍີຍ, ຕສ່ຽວ ກິ໊ນ ຕສຽບ ເຫຍີ່ຍ ເຕົ້າ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຢຽດ ຝີງ ຢຽດ ເຕົ້າ. 24 ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ທສວດ ເຈົ໊າ ຢັ້ງ ບົງ ມີ່ງ ເຖົາ ເອດ^ໂຄ ຮ໌ອງ ຕສ້າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເດົາ. 25 ນິ່ນ ບົວ ຕໍ້ ເຕີ໋ຍ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ປ໊ຽວ ຕ້າຍ ປຸນ ບົວ ຢ່າ ບົ໋ວ ບົວ, “ຕສ໊ຽວ, ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຖສີຍ ປຸນ ບົວ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຊ ຫລົງ ໄຫ່.”

ແປະ ຝີງ ແຫງ່ງ ຕສ໊ຽວ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ຊ້າວ ມ່ຽນ 13:28-14:10 )

26 ມປ່າ ເມີ່ຍ ບົວ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ພ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ, ໄມ້ ຄັ້ງ ເປັຍ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ. * 27 ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເມີ່ຍ ບົວ ງົບ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ, “ຕສ໊ຽວ ດສອງ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ບົວ ຢຽມ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ທສວດ ຕ້າຍ ຈິວ ປຸນ ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ ໝຽດ ເດສ່ງ ບົວ. 28 ບົວ ໄມ້ ໄຮ່ ມີ່ງ ຫາຍ. ບົວ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ຕສູ໊ງ ປຸນ ບົວ ເຍີຍ ບະດສິວ ຢຸ ເດສ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ, ‘ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ເກົ້າ ເຮ້ນ ບົວ, ໂຢ່ວ ໂຮລ ໂຢ່ວ ຮລັງ. ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ໂຢ່ວ ໂຮລ ໂຢ່ວ ວ້ວນ, ຕສີ້ງ ຫລາດ ແບ່ງ ລູ່ງ ຮລັງ. ເຢຍ ບົວ ຕສູ໊ງ ປວັດ ອາ^ນາກ ມ່ຽນ * ຢຽມ ໜ່າຍ.’”

29 ເຢຍ ຕສ່ຽວ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ, “ໄມ້ ຕູ໋ງ ແຮະ ກັ້ນ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ນິ່ນ ບົວ. 30 ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ມີ່ງ ດ່າງ ຕໍ້ ເມີ່ຍ ບົວ, ອ໋ອຍ ເຫວີ່ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ເບ໊າະ ຈ໋າ, ຮນັ້ງ ຢຽມ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕອງ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ນໍ. 31 ຢຽມ ວົ້ວ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ເມີ່ຍ ບົວ ປວັດ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຕສຢັ້ງ ຕິ້ວ ເຈົ໊າ ຕໍ້ ເມີ່ຍ ບົວ ກັນ ເຈົ໊າ ຕສັ່ງ ແປ້ງ ອອນ ເຍີຍ ເຖົາ ນ້າຍ ນອມ ຕ໋ອງ, ຮນັ້ງ ເຕຍ ຮລອບ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕອນ ນໍ.” *

32 ມປ່າ ໄມ້ ກຸ໊ນ ເຢຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ, ເມີ່ຍ ບົວ ຕສູ໊ງ ໄມ້ ສຽນ ເຂົາ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, * 33 ຕົ້ງ ຢຽມ ເຈົ໊າ ຕສັ່ງ ມີ່ງ ດ່າງ ເມີ່ຍ ບົວ ວົ້ວ ເຕົ້າ. ລູ່ງ ມ໌ວນ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ຢຽມ ໂຕ໌ວ ກະຍົ໌ວ, ລູ່ງ ຮນອຍ ຕສັ່ນ ຢຽມ ຕໍ໊ ບ໋ວນ, ມີ່ງ ດ່າງ ລໍ໌ ຕ໋ອງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຫລຽບ ທສຢັ້ງ ຢ່າ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢັ້ງ ຫາຍ ມີ່ງ.

ຕສ໊ຽວ ຕີ່ງ
ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ຊ້າວ ມ່ຽນ 14:20-45 ; 32:8-13 )

34 ຕສ໊ຽວ ໝວັງ ໄຮ໌ ເມີ່ຍ ບົວ ງົບ ເຍີຍ ຫວ່າ ຕສ່ຽວ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ! ໄຫ່, ໂຮ້ວ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ, * 35 “ນ້າຍ ຕ່ອຍ ຫວ່າຍ ໄຫ່ ເຍີຍ ມ່ຽນ ລ່ຽມ ຢຽດ ເຕົ້າ ໄມ້ ຕຸ໊ ປວັດ ເຢຍ ແລ໌ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ ວົ້ວ ນອມ ຫລົງ ໄຫ່ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ. 36 ຂູງ ມ່າຍ ເຢ^ຟຸນ^ເນ ເຍີຍ ຕອນ, ຄາ^ເລບ, ຕຸ໊ ປວັດ ຮນັ້ງ. ເຢຍ ອ໋ອຍ ເຕສ໊າະ ນິ່ນ ຕາບ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຈິວ ປຸນ ນິ່ນ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ຫລົ່ງ ເດສ່ງ ໂຮຍ້ວ ກັນ ຕສ໊ຽວ.

37 ຫລາຍ ເມີ່ຍ ບົວ, ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ ເຢຍ. ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ໂມ^ເຊ ອ້າ! ລ່ຽມ ເມີ່ຍ ຢ່າ ໄມ້ ຕຸ໊ ເປັຍ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ອ໊ະ. 38 ມປ່າ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ປອງ-ປົ໌ວ ມ່ຽນ, ນຸນ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ຊູ^ວາ, ຕຸ໊ ເປັຍ. ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຖງ ນິ່ນ ຕສູ໋ງ ທຈະ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕໍ້ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເປັຍ ມີ່ງ ດສິບ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ. 39 ລ່ຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ-ໄຝ, ຕົ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ກ໊ອງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ທສ້າງ ມີ່ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ, ເຊ ເຖົາ ອີ້ ຮນອຍ ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຫລົງ, ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທສ້ຽວ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ, ຕສູ໊ງ ຕຸ໊ ເປັຍ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ. ເຢຍ ອ໋ອຍ ເຕສ໊າະ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຈິວ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ເປ໋ນ ນິ່ນ ບົວ ດສິບ ເຍີຍ ປ່ວນ. 40 ມປ່າ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕ໋າວ ຊິນ ຫູງ ຈ໊ຽນ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ, ກັນ ຄ້ອຍ-ຊິ ວົ້ວ ຕິ້ວ ເຈົ໊າ ດສ໋ວນ.”

ຢຽມ ໂຮ^ມາ ຕສຸ ເຊວີຍ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ຊ້າວ ມ່ຽນ 14:39-45 )

41 ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຕົາ, “ເຢຍ ບົວ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ ຕ່ອງ ຕສ໊ຽວ. ເຢຍ ບົວ ອ໋ອຍ ທສວດ ມີ່ງ ເບ໊າະ ຈ໋າ ຮນັ້ງ ຕສ໊ຽວ, ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ບົ໋ວ ເຢຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ນໍ.” ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕສ່ຽວ ປຸ໋ຍ ຈ໊ຽນ ຫວົວະ ກິ່ນ, ຮນ້ຳ ຕ້າຍ ຝາວ ບົງ-ໄອ໊ ເຍີຍ ຕ໋ອງ ເຊ
ຮູ່ງ ເຫ່ ເຍີຍ.

42 ມປ່າ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເຢຍ, “ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ, ‘ໄມ້ ຕູ໋ງ ມີ່ງ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ໄມ້ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ. ເດສ໋ຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສຸ ເຊວີຍ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ.’”

43 ເຢຍ ຕສ່ຽວ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ມປ່າ ເມີ່ຍ ບົວ ໄມ້ ຄັ້ງ ໝວັງ. ເມີ່ຍ ບົວ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ຕສ໊ຽວ ຫັດ ເຍີຍ ຫວ່າ, ໂຕສ໋ວ ເໝົາ, ທສວດ ມີ່ງ ຝາວ ບົງ ຕສັ່ງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ ໝີ່ ອ໊ະ. 44 ຢຽມ ວົ້ວ ບົງ ເຍີຍ ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ ທສວດ ຕ້າຍ ເບ໊າະ ເມີ່ຍ ບົວ, ຮນັ້ງ ຢຽດ ປູ້ງ ເມວີ໌ຍ ນໍ, ຕສຸ່ນ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ເສ^ອີ ບົງ ໄຕ໋ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ ເຖົາ ໂຮ^ມາ. 45 ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ຢຽມ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ຍ້ຽມ. ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ຮນັ້ງ ໄມ້ ໄຮ໌ ນໍ, ໄມ້ ໝວັງ ເມີ່ຍ ບົວ ຍ້ຽມ. 46 ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ແອ໋ງ ຢຽມ ຄາ^ເດດ ທສ້ຳ-ຮນອຍ ເຍີຍ, ຕສິ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ຢຽມ ໜ່າຍ ເຍີຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ.

⇑

[Remove Footnotes]