ກ໊ອງ ເສີຍ ຕສັ່ງ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ກ໊ອງ ເສີຍ ຕສັ່ງ ເຍີຍ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ “ທສົງ-ເມ່ງ ຟິນ-ແຊງ” ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ຮນ້ຳ ທສວດ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ນິ່ນ ຫລົງໆ ເຍີຍ ຮນ້ຳ ເຖົາ ມ່ຽນ ຕສຢັ້ງ ເສີຍ ຕສັ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນັ້ງ ໄຫ່, ຢ່າ ມ່າຍ ເຕສ໋ຍໆ ຫຍູ່ງ ອະ ຕຸ໊ ເປັຍ ໂຮຍ້ວ. ມ່າຍ ໄມ້ ແປ້ງ ຟິມ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ທສ້ຳ ເຖສົາ ຫລະເຍົ້າ ເຍີຍ ສີ່ ທສ້ຳ. ເຊດ ເມວີ໌ຍ ນິ່ນ ຝຸນ ມ່ຽນ ຕສຢັ້ງ ເສີຍ ຕສັ່ງ ເຊ ຂູງ-ມ່ອງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ນິ່ນ ໄມ້ ເມ່ງ ແປະ ກຸ໊ນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ແໝ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ວົ້ວ ເຕົ້າ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ. ມປ່າ ນິ່ນ ຖສໍ່ ຂວິນ ມ່ຽນ ທຈະ ໂຕສ໋ວ ກົງ ຢ່າ ຕສັ່ນໆ ອະເຮນີ້ຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສີຍ ເຍີຍ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ.

ນ້າຍ ເຕົ້າ ທສົງ-ເມ່ງ ຟິນ-ແຊງ ຮນ້ຳ ເຖົາ ຂວນ ໂຮຍ້ວ ເຖສົາ ເດສົ້າ ເຍີຍ ສີ່ ທສ້ຳ. ມປ່າ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ຢຽມ ບົວ ເຍີຍ ກີງ-ໂຊວ ກະຍົ໌ວ ຕສ່ຽວ ປິ໋ວ ເມ່ງ ບົວ ຕສິ໋ວ ກີງ-ໂຊວ ສຽນ ມປ່າ ມ່າຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ໄຮ່ ມ່າຍ ໂຢວ-ເດສົ້າ, ຮນ້ຳ ໄມ້ ທົງ ເຍີຍ ສີ່. ມ່າຍ ມ່ຽນ ທສ້ຳ ເຍີຍ ປວັດ ກ໊ອງ ເສີຍ ຕສັ່ງ ໂຊວ ຮນັ້ງ ກີ໋ງ ນໍ, ປຸນ ກັ້ນ ໄຮ່ ໝັ່ງ ຕຸ໊ ປວັດ ກັ້ນ, ຕສ່ຽວ ອອນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. ນິ່ນ ບົວ ເຕສັ໊ຍ ຕຸ໊ ຢຽມ ກີງ-ໂຊວ ກ໊ອງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ມປ່າ ກີງ-ໂຊວ ຢ່າ ກ໊ອງ, ເຊ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ເຂົາ ທິນ-ຮູ່ງ, ມ່ຽນ ໄຮ່ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ຕ໋ອງ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ຕສ່ຽວ ປຸນ ມ່ຽນ ຢຽມ ເສີຍ ຕສັ່ງ ເກົ້າ ມ່າຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ.

ກ໊ອງ ເສີຍ ຕສັ່ງ 1

ຫຍູ່ງໆ ຂູງ-ມ່ອງ

1 ນ້າຍ ເຊ ດາ^ວິດ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕອນ, ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຮູ່ງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ທສົງ-ເມ່ງ ຟິນ-ແຊງ, ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ. 2 ທສົງ-ເມ່ງ ຟິນ-ແຊງ ກ໊ອງ,

ທສົງ-ເມ່ງ ຟິນ-ແຊງ ປວັ້ງ ເຍີຍ ສີ່

12 ເຢຍ, ທສົງ-ເມ່ງ ຟິນ-ແຊງ, ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ໂຕສ໋ວ ເຈ໋ຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຮູ່ງ. 13 ເຢຍ ຫລຽບ ໂຮຍ້ວ ຫລົ່ງ ທສົງ-ເມ່ງ ຕສ້າ ໝັ່ງ ຢ່າ ໂຫະ ຮິ້ວ ຢຽມ ນ້າຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ສີ່. ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ປ້າມ ມ່ຽນ ກີງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ສີ່ ຕສະເກ້ງ ອະ ເຍີຍ, ໂຄ້ວ ເຍີຍ. 14 ເຢຍ ປວັດ ຢຽມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ສີ່ ເຊ ຂູງ-ມ່ອງ, ຂູງ ປຸນ ດສຢ໋າວ ສາວ ຮນັ້ງ.

16 ເຢຍ ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ທສ່ອງ ລິ໌ວ ອ໊ະ, “ເຢຍ ເກ້ງ ມ່າຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຮລັງ ໄຫ່, ຕສູ໊ງ ເກົ້າ ທສ້ຳ ກຸ໊ນ ເຈ໋ຍ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຍີຍ ເຕົ້າໆ ມ່ຽນ. ເຢຍ ຕຸ໊ ກີງ ເຈ໋ຍ ທສົງ-ເມ່ງ ເຖສົາ ວ່ວນ ຕສາງ ເຍີຍ ສີ່.” * 17 ເຢຍ ຫລຽບ ຕີ່ງ ໂຮຍ້ວ ອ໋ອຍ ເມ່ງ ແປະ ທສົງ-ເມ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຖສົາ ຫຮງົງ ເຍີຍ, ປູ໊ ລົ່ງ ປູ໊ ຕັ໊ງ ເຍີຍ ສີ່. ມປ່າ ເຢຍ ໂຫະ ຮິ້ວ ເຍີຍ ເຊ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່, ຢ່າ ຂູງ ປຸນ ດສຢ໋າວ ສາວ ຮນັ້ງ.

⇑

[Remove Footnotes]