ເອ^ເຊ^ເທ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເອ^ເຊ^ເທ ໂຊວ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ຢຽມ ເປ^ເຊຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຕິ່ນ, ສຸ^ສາ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ ວົ້ວ, ທສວດ ຕ້າຍ ເຍີຍ ສີ່. ໂຊວ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ກ໊ອງ ຢຽດ ເຕົ້າ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ມເຊັຍ ຕອນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ເອ^ເຊ^ເທ, ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່. ເອ^ເຊ^ເທ ຮນ້ຳ ເຖສົາ ນິ່ນ ຈວັ່ງ ຝີງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ໂທ້ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຄໍ້-ລ່ຽນ ນິ່ນ ບົວ. ນິ່ນ ຕສູ໊ງ ເຖງ ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເປຢົ໋າ ດຸ໊ດ, ໄມ້ ຕສຸ ວິນ-ວັ້ງ ໝຽດ ເດສ່ງ. ໂຊວ ຢ່າ ກ໊ອງ ເມ່ງ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ເຈ໋ຍ ປູ^ລິມ ຕສິ໊ບ ເຍີຍ ກອນ-ແປ໋ງ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:23 ເອ^ເຊ^ເທ ຕຸ໊ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ໝ່າ
3:1-5:14 ຮາ^ມານ ທສວດ ຫວ່າຍ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ
6:1-7:10 ຮາ^ມານ ຕສຸ ໄຕ໋ ໄຕ່
8:1-10:3 ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ຮີ່ງ ວິນ-ວັ້ງ

ເອ^ເຊ^ເທ 1

ຮູ່ງ ໝ່າ ໄມ້ ໝວັງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຫວ່າ

1 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ທສວດ ຕ໋ອຍ ຕສຸ ອາ^ຫະ^ສຸ^ເອ^ລັດ * ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. * ນິ່ນ ກຸ໊ນ ຢຽດ ແປ໊ະ ຫຍີ່ ຕສຽບ ທສຽດ ນອມ ແຊ້ງ, ຢຽມ ອິນ^ເດຍ ກົ໊ວະ ກຸ໊ນ ເຖົາ ເອ^ທີ^ໂອ^ເປຍ ກົ໊ວະ. 2 ວົ້ວ ຕສັ່ນ ອາ^ຫະ^ສຸ^ເອ^ລັດ ຮູ່ງ ຢຽມ ສຸ^ສາ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຮູ່ງ ຕິ່ນ. 3 ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ຕະຟາມ ຫຮຍັງ ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ນິ່ນ ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຈຽນ ຟິ້ວ-ຈຽນ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເບ່ນ ນອມ ຕົ້ມ ຢິ້ນ. ເປ^ເຊຍ ເຖສົາ ມີ^ເດຍ ເຍີຍ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ ເຖສົາ ນອມໆ ແຊ້ງ ເຍີຍ ແຊ້ງ-ຕສ໊ຽວ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ຕ້າຍ.

4 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຕສ໊າະ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຕສິ້ນ ຕສ້ອຍ ຊຽວ-ເຊດ ເຖສົາ ຫລົງ ເຈ໋ຍ, ເດສວີ່ຍ ເຈ໋ຍ, ອຈັງ-ຫລ່າງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ປຸນ ມ່ຽນ ໝັ່ງ ປວັ໊ງ ຢຽດ ແປ໊ະ ເປ໊ດ ຕສຽບ ຮນອຍ. 5 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຮນອຍ ເຈ໋ຍ ລິ໌ວ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ຕິ່ນ ເຍີຍ ຫຮວີງ, ຫລາດ ກະຍົ໌ວ, ເຫວີ່ຍ ສຸ^ສາ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ໂຕສ໋ວ ໄຝ ເຍີຍ ມ່ຽນ ແອ໋ງ ເບ່ນ ນອມ ຢິ້ນ ປວັ໊ງ ເສ່ຍ ຮນອຍ. 6 ຢຽມ ວົ້ວ ຫຮວີງ ມ່າຍ ປຸ່ຍ-ເດຍ-ແປະ ເຖສົາ ເດຍ-ບົ໊ວ ທສອງ ຈ໊ຽນ, ຢ່າ ຫລົ່ງ ຫລະມ່າ ຮລາງ-ແປະ ເຖສົາ ຫລົວະ ປັ່ງ ຫລະເປຢີ໊ຍ-ເດສວີ່ຍ ເຍີຍ ດ້ຽວ ເຍີຍ ຍ່ານ ຄວີງ ຍັດ ຈ໊ຽນ. ມ່າຍ ຈຽມ-ໂຖສວ, ຍ່ານ ໂຖສວ. * ກະເດ໊ຍ ເດົາ ຢ່າ ຕິ່ມ ຈ໊ຽນ ຈ໋າຍ ໄຫ່, ເດສວີ່ຍ ໄຫ່ ເຍີຍ ຫລະເປຢີ໊ຍ ປຢັ້ງໆ ວົ້ວ. ມ່າຍ ຫລະເປຢີ໊ຍ-ແປະ, ຫລະເປຢີ໊ຍ-ຊິ, ຫລະເປຢີ໊ຍ-ໂຕສວ ເຖສົາ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ຈ໋າຍ ໄຫ່ ເຍີຍ ຫລະເປຢີ໊ຍ. 7 ມ່າຍ ຈຽມ-ຕສ໊ານ ເຫວີ່ຍ ຕສ້າງ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ ຮົບ. ຕສ໊ານ ຢຽດ ນອມ ເຖສົາ ຢຽດ ນອມ ຢ່າ ໄມ້ ຟີ່ ຮນັ້ງ. ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ ຢ່າ ມ່າຍ ທສ້ຳ, ຕສິ໋ວ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ໂຮຍ້ວ ຈັ໊ງ ເບ່ນ ປຸນ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ. 8 ຮົບ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ຕສິ໋ວ ເລີ໌ຍ ຮົບ, ໄມ້ ອ໊າບ ຫາຍ ເຕົ້າ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ພ້າຍ ຕສຢັ໋ງ ເທສ້ຍ ຕິ໊ວ ມ່ຽນ ປຸນ ເຕົ້າໆ ມ່ຽນ ເຊວີ່ຍ ເອີ໋ຍ ຮົບ.

9 ວັດ^ທຈາ^ທີ ຮູ່ງ ໝ່າ ຢ່າ ຢຽມ ອາ^ຫະ^ສຸ^ເອ^ລັດ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຮູ່ງ ຕິ່ນ ເຫວີ່ຍ ມເຊັຍ ຕອນ ເບ່ນ ນອມ ຢິ້ນ.

10 ຕະທສຽດ ຮນອຍ ວົ້ວ ຮນອຍ, ອາ^ຫະ^ສຸ^ເອ^ລັດ ຮົບ ເກົາ ຕິ໊ວ ອຈຽນ-ໂຢ້ວ ໄຫ່, ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ຟູ-ສູ ນິ່ນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເສ່ຍ ເຕົ້າ ຈຽນ, * * ເມ^ຫຸ^ມານ, ບິດ^ທາ, ຮານ^ໂບ^ນາ, ບິກ^ທາ, ອາ^ບັກ^ທາ, ເຕສ^ທາ ເຖສົາ ຄານ^ຄາດ, ມີ່ງ 11 ຕໍ້ ວັດ^ທຈາ^ທີ ຮູ່ງ ໝ່າ ຕ້າຍ. ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ດົ໋ງ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ໝ່າ ເຍີຍ ຮູ່ງ ນີ້ງ ຢຽມ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ປຸນ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ແປະ ຝີງ ໝັ່ງ ນິ່ນ ດົ່ງ ຫາຍ ເດສວີ່ຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຮູ່ງ ໝ່າ ຕສະເກ້ງ! ຕສຢັ້ງ ຕຸ໊ ເດສວີ່ຍ ໄຫ່. 12 ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຈຽນ ຕໍ້ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ມີ່ງ ບົ໋ວ ຮູ່ງ ໝ່າ ມປ່າ ວັດ^ທຈາ^ທີ ຮູ່ງ ໝ່າ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ໄມ້ ຄັ້ງ ມີ່ງ. ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕສ່ຽວ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ! ໄຫ່ ຮນັ້ງ ອ໋ອຍ ອຈົບ ໂຕ໌ວ ນໍ.

13 ຕສິ໋ວ ເລີ໌ຍ-ຝີງ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຖສົາ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ ໂຖວ ເຍີຍ ຕຸ໋ນ ສີ່ ມ່ຽນ ທສ່າງ ລ່າງ. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ເຖສົາ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່າຍ ທສົງ-ເມ່ງ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ທສ່າງ ລ່າງ, 14 ເຊ ເຖສົາ ເກົ້າ ນິດ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຟັດ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຄານ^ເຊ^ນາ, ເທຈ^ທາ, ອັດ^ມາ^ທາ, ທານ^ຊິດ, ເມ^ເລດ, ມານ^ເສ^ນາ ເຖສົາ ເມ^ມູ^ຄານ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເສ່ຍ ລ່ານ ຢຽມ ເປ^ເຊຍ ເຖສົາ ມີ^ເດຍ ກົ໊ວະ ໂຕສ໋ວ ເກົ້າ ໂຮລ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຈຽນ ຢ່າ ມ່າຍ ເລີ໌ຍ ຕຸ໊ ຢຽມ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ.

15 ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ໜ່າຍ ນິ່ນ ບົວ, “ຕສິ໋ວ ໂຕ໌-ເລີ໌ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ວັດ^ທຈາ^ທີ ຮູ່ງ ໝ່າ? ເຢຍ, ອາ^ຫະ^ສຸ^ເອ^ລັດ ຮູ່ງ, ພ້າຍ ຈຽນ ມີ່ງ ເຫ່ວ ນິ່ນ ຕ້າຍ, ນິ່ນ ຢ່າ ໄມ້ ໝວັງ ເຢຍ ເຍີຍ ຫວ່າ.”

16 ເມ^ມູ^ຄານ ຕສ່ຽວ ຕອງ ຈ໊ຽນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຖສົາ ຕສວັ໋ງ ຈຽນ ເຕົາ, “ວັດ^ທຈາ^ທີ ຮູ່ງ ໝ່າ ໄມ້ ຕານ ຕ່ອງ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກັ້ນ ຮນັ້ງ. ນິ່ນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຕ່ອງ ຕສວັ໋ງ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກຸ໊ນ ນອມໆ ແຊ້ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ, 17 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຮູ່ງ ໝ່າ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ອ໋ອຍ ຊີງ ເຖົາ ເຕົ້າໆ ມເຊັຍ ຕອນ ເຍີຍ ມນ່ອມ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ໝັ່ງ ເຜຍ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ໂອກ໋ ອ໊ະ. ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ກ໊ອງ, ‘ອາ^ຫະ^ສຸ^ເອ^ລັດ ຮູ່ງ ພ້າຍ ຈຽນ ຕໍ້ ວັດ^ທຈາ^ທີ ຮູ່ງ ໝ່າ ຕ້າຍ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ, ມປ່າ ຮູ່ງ ໝ່າ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ໄມ້ ມີ່ງ.’ 18 ອີ້ ຮນອຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ເປ^ເຊຍ ເຖສົາ ມີ^ເດຍ ກົ໊ວະ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ມເຊັຍ ຕອນ ໄຮ໌ ລິ໌ວ ຮູ່ງ ໝ່າ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່, ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ໝັ່ງ ເຜຍ ເຍີຍ ສີ່ ເຖສົາ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ ເຍີຍ ສີ່ ທສວດ ທສ້ຳ.

19 ເຊ ກ໊ອງ ຫອບ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ນໍ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເອຈ່ຍ ຫລີ່ງ ຢ່າ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ເປ^ເຊຍ ເຖສົາ ມີ^ເດຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ໂຊວ, ປຸນ ຫລີ່ງ ຢຽດ ລິ໌ວ ໄມ້ ໄຮ່ ກ໊ອຍ ຢ່ຽນ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ໊ອງ, ຢັ້ງ ນ້າຍ ເຈ໋ຍ ວັດ^ທຈາ^ທີ ຮູ່ງ ໝ່າ ຢຽດ ລິ໌ວ ໄມ້ ຕຸ໊ ຕ້າຍ ຢຽມ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ອ໊ະ. ຕສູ໊ງ ຕສຸ ຖຸຍ ປຸນ ກັ້ນ ເຕົ້າ ເກົ້າ ຫລົງ ເຈ໋ຍ ນິ່ນ ຕ້າຍ ເຕສວີ໌ຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຫວີ່ຍ. 20 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເອຈ່ຍ ເຍີຍ ຫລີ່ງ ຕສຸ້ນ ປວັ໊ງ ນິ່ນ ໂຮລ ໄຫ່, ຈັ໊ງ ໄຫ່ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ຕສວັ໋ງ ມເຊັຍ ຕອນ ຕສ່ຽວ ທ່າຍ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ໂອກ໋, ໄມ້ ກຸ໊ນ ຕສັ່ງ ຮ່ອງ ໄຟ ຫ່າ ຮ່ອງ ໂອກ໋.”

21 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ຫອບ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຈຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕສ່ຽວ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເມ^ມູ^ຄານ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ. 22 ນິ່ນ ຝູງ ໂຊວ ມີ່ງ ເຖົາ ນິ່ນ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ນອມໆ ແຊ້ງ. ຢຽດ ນອມ ແຊ້ງ ເຟ້ຍ ຕສິ໋ວ ວົ້ວ ນອມ ແຊ້ງ ເຍີຍ ດສັ່ງ, ຢຽດ ຝີງ ຢ່າ ຕສິ໋ວ ຢຽດ ຝີງ ເຍີຍ ຫວ່າ, ຫລົ່ງ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ເຍີຍ ຫວ່າ ບົ໋ວ ໂມ໌ວ ເຕົ້າ ມຈັ່ງ ຕອນ ໂຕສ໋ວ ຕສ໊ຽວ ກຸ໊ນ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ.

⇑

[Remove Footnotes]