ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ປ໊ວນ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ໂຊວ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ຕສິ້ນ ດ່າງ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ໂຕສ໋ວ ໂນ່ວ, ເຕ໊ຍ ໂຄ້ວ, ມປ່າ ທິນ-ຮູ່ງ ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ ເປຢົ໋າ ທສວດ, ອ໋ອຍ ປຸນ ນອມ ຊຢັງ-ເຕີ່ຍ-ປູງ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ. ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ເປຢີຍ ກິ່ນ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເປຢົ໋າ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ມ່ຽນ ເຍີຍ ປົ໌ວ-ເດ໊ຍ, ໄມ້ ຕສຸ ໂຕສ໋ວ ໂນ່ວ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ກ໊ອງ ນິ່ນ ບົວ ມີ່ງ ເຖົາ ຊີ^ນາຍ ບົງ.

3) ຕະຟາມ ກິ່ນ ກ໊ອງ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ຊີ^ນາຍ ບົງ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ຫລຽບ ເຈ໌ຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ, ຢ່າ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກັນ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເລີ໌ຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ຫອບ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ນິ່ນ ບົວ ລ່ານ ເຖສົາ ລ່ານ ຢ່າ ໄຮ່ ຫອບ.

4) ຕະເຝີຍ ກິ່ນ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ນອມ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ, ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເຍີຍ ຈາ-ຕ໋ອງ ໂລ ຫາຍ. ຢ່າ ກ໊ອງ ໄຊ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ໄຊ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ, ແອ໋ງ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເກົ້າ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ອ໋ອຍ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຄໍ້-ລ່ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖງ ນິ່ນ ບົວ ເປຢົ໋າ ດຸ໊ດ ໂຕສ໋ວ ໂນ່ວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ຢ່າ ຫລຽບ ນິ່ນ ບົວ ເປ໋ນ ຢຽດ ຕົ້ມ ຝີງ.

ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ໂຊວ ກ໊ອງ ໂມ^ເຊ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ເກົ້າ ທສ້ຳ. ທິນ-ຮູ່ງ ກິ໊ນ ນິ່ນ ຕໍ້ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ມ່ຽນ ເກົ້າ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທສ້ຳ ເຊ ຫຍີ່ ຕສຽບ ຕສາງ, ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຽບ ຕິ້ວ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ວົ້ວ ນອມ ຕ໋ອງ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-15:21 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເປຢົ໋າ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ
(1) 1:1-22 ຢຽມ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ໂຕສ໋ວ ໂນ່ວ
(2) 2:1-4:31 ໂມ^ເຊ ທສວດ ເສີຍ ຕ້າຍ, ເຖົາ ໂຮລ ເປ໋ນ ຕົ້ມ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່
(3) 5:1-11:10 ໂມ^ເຊ ເຖສົາ ອາ^ລົນ ມີ່ງ ໂທ້ ອີ^ຢິ໊ບ ຮູ່ງ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ທສວດ ເຕີ່ຍ-ປູງ
(4) 12:1-15:21 ທິນ-ຮູ່ງ ເສຍ ແໝ່ງ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເປຢົ໋າ ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ
15:22-18:27 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຢຽມ ຄ້ອຍ-ຊິ ມີ່ງ ເຖົາ ຊີ^ນາຍ ບົງ
19:1-24:18 ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ແລ໌ງ ເຈ໌ຍ ເຍີຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ
25:1-40:38 ໂຕສ໋ວ ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ດົ໊ບ-ລິ່ວ
ຢ່າ ກ໊ອງ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ເຫຍີ່ຍ

ທສວດ ອີ^ຢິ໊ບ 1

ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຢຽມ
ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕສຸ ໂຄ້ວ

1 ນ້າຍ ເຊ ຢາ^ໂຄບ * ເຍີຍ ຕອນ ເຍີຍ ບົ໋ວ, ຕົ້ງ ເຖສົາ ຢາ^ໂຄບ ເປັຍ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ຕໍ້ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ເຍີຍ ຮມວັ້ງ ຕ່ອຍ ກັນ ຈ໊ຽນ ມີ່ງ. * 2 ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ລູ^ເບນ, ສິ^ເມ^ໂອນ, ເລ^ວີ, ຢູ^ດາ, 3 ອິດ^ສາ^ຄາ, ເສ^ບູ^ລຸນ, ເບນ^ຢາ^ມິນ, 4 ດານ, ນັບ^ທາ^ລີ, ກາດ ເຖສົາ ອາ^ເຊ. 5 ຢາ^ໂຄບ ເຍີຍ ຕອນ-ເຈວີ໊ຍ ຟຸນ-ຟະ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່າຍ ທສຽດ ຕສຽບ ເຕົ້າ. ມ່າຍ ໂຢ^ເຊບ ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕສູ໊ງ ຢຽມ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ໝີ່ ອ໊ະ.

6 ໂຮ໌ ຕ້າຍ, ໂຢ^ເຊບ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ມົ໌ວ-ຕ່ອຍ, ລ່ຽມ ວົ້ວ ຕ່ອຍ ມ່ຽນ ຢຽດ ຕສູ໊ງ, ເກວີຍ ເສີຍ ເດສ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. 7 ມປ່າ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ມ່າຍ ຟຸນ-ຟະ ທສ້ຳ, * ໂຢ່ວ ຫຮຢາງ ໂຢ່ວ ເຮ້ນ, ຕສ່ຽວ ຢຽມ ປວັ໊ງ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ.

8 ອກະຮ້າ ກັ້ນ ມ່າຍ ເຕົ້າ ຊຢັງ-ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ. ນິ່ນ ໄມ້ ຮິ້ວ ຢຽດ ເຕີ໋ຍ ເຖົາ ໂຢ^ເຊບ. * 9 ວົ້ວ ເຕົ້າ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ, “ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເກົ້າ ທສ້ຳ ບົວ ຢ່າ ເກົ້າ ເຮ້ນ ບົວ. 10 ຕ້າຍ ມ່າະ! ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ກູ໊ ໄກວ໋ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ໄຮ່ ຫຮຢາງ. * ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ນໍ, ນິ່ນ ບົວ ໄຮ່ ຫຮຢາງ ທສ້ຳ ຈ໊ຽນ ຝາວ. ອກະຮ້າ ເຊ ກ໊ອງ ທສວດ ເບ໊າະ ຕົ້ມ ຈ໋າ ເຍີຍ ສີ່, ນິ່ນ ບົວ ໄຮ່ ເຖສົາ ບົວ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ ຕົ້ງ ໂຮຍ້ວ ຕ້າຍ ເບ໊າະ ບົວ ຢ່າ ໄຮ່ ເປຢົ໋າ ທສວດ ບົວ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ.”

11 ອີ^ຢິ໊ບ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ກົງ-ໂປວ-ເປຢີ໊ຍ ກຸ໊ນ ຈ໊ຽນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ, ອ໊າບ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ກົງ ໂຄ້ວ. ນິ່ນ ບົວ ເຖສີຍ ປິ^ໂທມ ເຖສົາ ລາ^ມາ^ເສດ ໂຕສ໋ວ ຟາ^ໂລ ຮູ່ງ ຊຽວ ກະນ້າຍ ເຍີຍ ຕສີ້ງ. 12 ອີ^ຢິ໊ບ ມ່ຽນ ຢຽດ ເຕສີຍ ໂຕສ໋ວ ຫ່ອຍ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຢຽດ ເຕສີຍ ທສ້ຳ ຈ໊ຽນ ຝາວ, ຫຮຢາງ ຈ໊ຽນ ທສວດ. ອີ^ຢິ໊ບ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ໄຫ່ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ, 13 ທຈະ ຫ່ອຍ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ກົງ ໂຄ້ວ. 14 ອີ^ຢິ໊ບ ມ່ຽນ ຫ່ອຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ກົງ ໂຄ້ວ, ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ເປ໋ນ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ແໝ່ງ ອ໊ະ. ອ໊າບ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເນຍ-ຕສຸນ, ແນດ ເນຍ-ຕສຸນ, ຢ່າ ຫ່ອຍ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງໆ ຫລຢັງ-ເດີ່ຍ ກົງ. ນິ່ນ ບົວ ຕສຸ ຫ່ອຍ ໂຕສ໋ວ ກົງ ໂຄ້ວ ເຖົາ ໂດ໊ະ.

15 ອີ^ຢິ໊ບ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ຮູ່ງ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເຖງ ຮິບ^ລູ ມ່ຽນ ຢູ໌ງ ກູ້ ງວ໌າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມເຊັຍ ຕອນ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ຊິບ^ຟາ, ມ່າຍ ເຕົ້າ ເຫ່ວ ພູ^ອາ, 16 “ເມີ່ຍ ບົວ ເຖງ ຮິບ^ລູ ມ່ຽນ ຢູ໌ງ ກູ້ ງວ໌າ, ປວັດ ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ກູ້ ງວ໌າ-ຕອນ ນໍ, ໄຕ໋ ກວັ່ງ ອ໊ະ. ກູ້ ງວ໌າ-ເຊັຍ ນໍ, ລ່ຽວ ນິ່ນ ເຍີຍ ແໝ່ງ.” 17 ມປ່າ ເຖງ ຢູ໌ງ ກູ້ ງວ໌າ ເຍີຍ ມເຊັຍ ຕອນ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ທ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຕສ່ຽວ ໄມ້ ເອີຍ ອີ^ຢິ໊ບ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນິ່ນ ບົວ ລ່ຽວ ກູ້ ງວ໌າ-ຕອນ ເຍີຍ ແໝ່ງ. 18 ອີ^ຢິ໊ບ ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ເຫ່ວ ເຖງ ຢູ໌ງ ກູ້ ງວ໌າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມເຊັຍ ຕອນ ຕ້າຍ, ໜ່າຍ ນິ່ນ ບົວ, “ເມີ່ຍ ບົວ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ? ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ລ່ຽວ ທສວດ ກູ້ ງວ໌າ-ຕອນ ເຍີຍ ແໝ່ງ?”

19 ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມເຊັຍ ຕອນ ເຕົາ, “ຮິບ^ລູ ມ່ຽນ ມເຊັຍ ຕອນ ໄມ້ ຮນັ້ງ ອີ^ຢິ໊ບ ມ່ຽນ ມເຊັຍ ຕອນ. ນິ່ນ ບົວ ຢູ໌ງ ກູ້ ງວ໌າ ຊຽບ ໄຫ່. ເຢຍ ບົວ ມີ່ງ ໄມ້ ແກ້ງ ເຖົາ, ນິ່ນ ບົວ ຕສູ໊ງ ຢູ໌ງ ດ່າງ ໝີ່ ອ໊ະ.” 20 ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ໂຕສ໋ວ ຫລົງ ປຸນ ເຖງ ຢູ໌ງ ກູ້ ງວ໌າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມເຊັຍ ຕອນ. ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ແອ໋ງ ຈາ ຫຮຢາງ ຈ໊ຽນ ຝາວ ຢ່າ ເຮ້ນ ຈ໊ຽນ ຝາວ. 21 ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຖງ ຢູ໌ງ ກູ້ ງວ໌າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມເຊັຍ ຕອນ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ທ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ ຢ່າ ໄຮ່ ມ່າຍ ຈາ-ຈຸ໋ນ.

22 ໂຕສ໋ວ ເກົາ, ຟາ^ໂລ ຮູ່ງ ຫັດ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສວັ໋ງ ແປະ ຝີງ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຕສ໊າະ ຮິບ^ລູ ມ່ຽນ ຢູ໌ງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຊຢັງ-ກູ້ ງວ໌າ-ຕອນ ກວັ່ງ ໄນ^ອາ ດ້າຍ ເດສ່ງ. ເຊັຍ ນໍ, ລ່ຽວ ຈ໊ຽນ.” *

⇑

[Remove Footnotes]