ເອ^ເສ^ເຄນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ເອ^ເສ^ເຄນ ຕສຸ ທສ້າງ ມີ່ງ ຢຽມ ບາ^ບີ^ລົນ ດ່າງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ບາງ, ຢຽມ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 586 ວົ້ວ ຫຮຍັງ. ອກະຮ້າ ເອ^ເສ^ເຄນ ຖສໍ່ ຢຽມ ບາ^ບີ^ລົນ ເຕສ໋ຍ ຫຮຍັງ. ນິ່ນ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ປຸນ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ບາ^ບີ^ລົນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ.

ເອ^ເສ^ເຄນ ໂຊວ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ຈຸ໊ ກິ່ນ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫ່ວ ເອ^ເສ^ເຄນ ໂຕສ໋ວ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ກ໊ອງ ຕົ໊ນ ແປະ ຝີງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ, ຢ່າ ກ໊ອງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ອ໋ອຍ ຕສຸ ບາງ, ຕສຸ ໝຽດ. 3) ຕະຟາມ ກິ່ນ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ຕີ່ງ ຕົ້ງ ເຕສີ໋ຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ, ຕໍ້ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ຕ່ອງ ເຈົ໊າ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. 4) ຕະເຝີຍ ກິ່ນ ກ໊ອງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສຸ ບາງ ລິ໌ວ, ອອນ ແປະ ຝີງ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ຫວ່າ ຢ່າ ກ໊ອງ ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ມ່ຽນ ແອ໋ງ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ຫລົງ. 5) ຕະຮມ໌ ກິ່ນ ໂຕ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ ໂກກ. 6) ຕະຫລົວະ ກິ່ນ ກ໊ອງ ແອ໋ງ ຫລຽບ ເຈ໌ຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຖສົາ ກົ໊ວະ.

ເອ^ເສ^ເຄນ ມ່າຍ ສຽນ ຟິມ ວ້ວນ ເຍີຍ, ໂຮຍ້ວ ຮນ້ຳ ຕຸ໊ ໂດ ເຍີຍ, ໂກ ເຍີຍ. ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ ນິ່ນ ປວັດ ເປ໋ນ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່, ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ, ໂຕສ໋ວ ຈັ໋ງ-ໂຫ່ ປິ໋ວ ເມ່ງ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ເອ^ເສ^ເຄນ ກ໊ອງ ຕຸ໊ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ, ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຟີ້ງ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ ຊຢັງ ເຍີຍ, ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຫວີ່ຍ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ ດາມ-ຕອງ. ເອ^ເສ^ເຄນ ຕສຸ້ນ ກ໊ອງ ນິ່ນ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ, ລ່ຽມ ກົ໊ວະ ລ່ຽມ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຟີ້ງ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ ຊຢັງ ເຍີຍ. ນິ່ນ ກັ້ນ ໄມ້ ຕານ ໂຕສ໋ວ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ນິ່ນ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ໄຊ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ຮນ້ຳ ເຖົາ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຖສົາ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-3:27 ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ເອ^ເສ^ເຄນ
4:1-24:27 ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໂຄ້ວ
25:1-32:32 ທິນ-ຮູ່ງ ຕີ່ງ ເຕສ໋ຍ ນອມ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ
33:1-37:28 ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ແລ໌ງ ຫວ່າ
38:1-39:29 ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ ໂກກ
40:1-48:35 ຫລ່າວ ຢ້າງ ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ອ໋ອຍ ມ່າຍ ວົ້ວ ນອມ
ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຖສົາ ເຕີ່ຍ-ປູງ

ເອ^ເສ^ເຄນ 1

ເອ^ເສ^ເຄນ ປວັດ
ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ

1 ຢຽມ ຟ່າ ຕສຽບ ວົ້ວ ຫຮຍັງ, * ເຝີຍ ຫຮລາ ແຊງ-ຮມ໌ ວົ້ວ ຮນອຍ, ເຢຍ ເຖສົາ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢຽມ ເຄ^ບາ ດ້າຍ ເຮລນ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ລູ່ງ ຕສ່ຽວ ອກອຍ. ເຢຍ ຕຸ໊ ປວັດ ທິນ-ຮູ່ງ ຢຽມ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່. *

2 ເຖົາ ແຊງ-ຮມ໌ ວົ້ວ ຮນອຍ, ເຊ ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ຄີນ ຮູ່ງ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ຕະຮມ໌ ຫຮຍັງ ວົ້ວ ຫຮຍັງ, * 3 ຢຽມ ບາ^ບີ^ລົນ ມ່ຽນ * ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ເຄ^ບາ ດ້າຍ ເຮລນ, ບຸ^ຊີ ເຍີຍ ຕອນ, ເອ^ເສ^ເຄນ ໄຊ ມ່ຽນ, ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ. ຢຽມ ວົ້ວ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ທຈະ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ຢຽມ ນິ່ນ. *

4 ເຢຍ ເທສົາ ຮມຽນ ໝັ່ງ, ປວັດ ດສຢ໋າວ-ເຈັ໊ຍ ຢຽມ ປ໊ະ ປູງ ປ່ວນ ຕ້າຍ. ມ່າຍ ຕໍ໊ ບ໋ວນ ໂຮລ ເຍີຍ, ມ່າຍ ອຈັງ ໄຫ່ ເຍີຍ ອຈັງ ເວີ່ຍ ກ໋ອມ, ຢ່າ ມ່າຍ ໂຕ໌ວ ທສວດ ຈ໊ຽນ ອຈັບໆ ເຍີຍ. ຢຽມ ໂຕ໌ວ ກະຍົ໌ວ ປວັດ ຮນັ້ງ ຕົ້ງ ຊິ ໂຢ່ວໆ ເຍີຍ ແອ໊ງ ທສວດ ອຈັງ. 5 ຢຽມ ໂຕ໌ວ ກະຍົ໌ວ ປວັດ ຮນັ້ງ ເປຢີຍ ເຕົ້າ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ. ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ໂມວ ເຕສີ໊ຍ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ຝັງ ເຕສີ໊ຍ ຮນັ້ງ ມ່ຽນ, * 6 ມປ່າ ເຕົ້າໆ ມ່າຍ ເປຢີຍ ນອມ ຮມຽນ, ເປຢີຍ ຄວ້າຍ ດ໊າດ. 7 ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເຕສົ໋າ ຕສະ ເຍີຍ. ເຕສົ໋າ-ເປ໊ນ ຮນັ້ງ ງົ່ງ ຕອນ ເຍີຍ ເຕີ້ຍ ຢ່າ ແອ໊ງ ທສວດ ອຈັງ ຮນັ້ງ ຕົ້ງ ຊິ ໂຢ່ວໆ ວົ້ວ. 8 ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ເປຢີຍ ປູງ, ເປຢີຍ ຄວ້າຍ ດ໊າດ ກະເດ໊ຍ ແໝງ ມ່າຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ປົ໌ວ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເປຢີຍ ເຕົ້າ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຍີຍ ຮມຽນ ເຖສົາ ດ໊າດ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. 9 ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ດ໊າດ ຢັງ ທສວດ ຖສຳ ຈ໊ຽນ ຈ໋າ. ເຕົ້າໆ ໄດ໋ ຫູງ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ດ່າງ ມີ່ງ. ມີ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ຢ່າ ໄມ້ ຮວິນ ດສ໋ວນ.

10 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເປຢີຍ ເຕົ້າ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຕົ້າໆ ມ່າຍ ເປຢີຍ ນອມ ຮມຽນ. ເປຢີຍ ເຕົ້າ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ແໝງ ມ່າຍ ຮມຽນ ຮນັ້ງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຮມຽນ. ເຕົ້າໆ ເຍີຍ ບຢ່າວ ປູງ ຮມຽນ ຮນັ້ງ ຊ່ຽນ, ຕສ໋າຍ ປູງ ຮນັ້ງ ງົ່ງ ເຍີຍ ຮມຽນ, ເຕົ້າໆ ເຍີຍ ອກະຮ້າ ອກາງ ເຍີຍ ຮມຽນ ຮນັ້ງ ຕົ້ມ ຈ໊າງ ເຍີຍ ຮມຽນ. * 11 ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຮມຽນ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ. ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ດ໊າດ ຢັງ ທສວດ ຝາວ ກູ້ ຫງວ່າຍ. ເຕົ້າໆ ມ່າຍ ອີ ຄວ້າຍ ດ໊າດ ຕ໋ອຍ ຈ໊ຽນ ຈ໋າ, ມ່າຍ ອີ ຄວ້າຍ ປວັງ ຈ໊ຽນ ຊິນ. 12 ເຕົ້າໆ ແປງ ຕສະ ຫູງ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ດ່າງ ມີ່ງ. ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ * ອ໋ອຍ ມີ່ງ ຫາຍ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ວົ້ວ ອ໊ະ, ຢ່າ ໄມ້ ຮວິນ ດສ໋ວນ. 13 ຢຽມ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ບຸດົ໋ງ ປວັດ ຮນັ້ງ ເຕສັຍ ຈ໊ຽນ ໂຕ໌ວ ເຍີຍ ໂຕ໌ວ-ຖານ, ຢ່າ ຮນັ້ງ ໂຕ໌ວ-ປ໊າ ຢຽມ ໜ່າຍ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ບຸດົ໋ງ ມີ່ງໆ ຕ້າຍໆ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຕ໌ວ ອຈັງ ໄຫ່ ຢ່າ ມ່າຍ ບະຫລີ່ງ ຢຽມ ໂຕ໌ວ ທສວດ ອຈັບໆ ເຍີຍ. * 14 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ອຈັບ ເຈ໋ຍ ນ້າຍ, ອຈັບ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ຮນັ້ງ ບະຫລີ່ງ ນໍ.

15 ເຢຍ ໝັ່ງ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ປວັດ ເຕົ້າ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ກະເຮລນ ເຕົ້າໆ ມ່າຍ ນອມ ຢ້ຽນ ຢຽມ ວົ້ວ ເດົາ, ຢຽດ ເຕົ້າ ຢຽດ ນອມ. * 16 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢ້ຽນ ເຍີຍ ຝັງ ເຕສີ໊ຍ ເຖສົາ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ນອມໆ ແອ໊ງ ທສວດ ອຈັບໆ ເຍີຍ, ຮນັ້ງ ດສັງ ເຍີຍ ຫລະເປຢີ໊ຍ-ຈ໋າຍ. ເປຢີຍ ນອມ ຢ້ຽນ ຢ່າ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເຍີຍ. ນອມໆ ປວັດ ມ່າຍ ກັ້ນ ນອມ ຢ້ຽນ ກູ້ງ ກັ່ງ ຟັບ ເປັຍ ກະຍົ໌ວ. 17 ຫາຍ ຕສັ່ນ ມີ່ງ, ເປຢີຍ ປູງ ຕສູ໊ງ ມີ່ງ ຕຸ໊ ເຍີຍ. ໄມ້ ຕສຸ ກວິ້ນ ດສ໋ວນ. 18 ເທສຍ-ຢ້ຽນ ເຍີຍ ຄວີງ ຮລັງ ໄຫ່, ບົວະ ຮ່ອງ ໄຫ່. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຄວີງ ຢ່າ ມ່າຍ ມຕສີງ ປວັ໊ງ ເດສ່ງ. * *

19 ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຫາຍ ຕສັ່ນ ມີ່ງ, ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢ້ຽນ ກັນ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ກະເຮລນ ມີ່ງ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຫາຍ ຕສັ່ນ ຢຽມ ເດົາ ຝາວ, ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢ້ຽນ ຢ່າ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ຝາວ. 20 ໂຮຍ້ວ * ອ໋ອຍ ມີ່ງ ຫາຍ, ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ວົ້ວ. ຢ້ຽນ ຢ່າ ກັນ ຈ໊ຽນ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ມີ່ງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຍີຍ ແໝ່ງ * ຢຽມ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຢ້ຽນ ກະຍົ໌ວ. 21 ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ມີ່ງ, ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢ້ຽນ ຢ່າ ມີ່ງ. ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຕີ້ງ, ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢ້ຽນ ຢ່າ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ຕີ້ງ. ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຢຽມ ເດົາ ຝາວ, ຢ້ຽນ ຢ່າ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ຝາວ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຍີຍ ແໝ່ງ ຢຽມ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຢ້ຽນ ກະຍົ໌ວ.

22 ຢຽມ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ ກູ້ ຫງວ່າຍ ມ່າຍ ຮນັ້ງ ລູ່ງ ເຍີຍ ຝັງ ເຕສີ໊ຍ, ຢ່າ ຮນັ້ງ ດສັງ ໄຫ່ ເຍີຍ ກີ໋ງ ແອ໊ງ ທສວດ ອຈັງ ອຈັບໆ ເຍີຍ, ທສອງ ຈ໊ຽນ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ ກູ້ ຫງວ່າຍ. * 23 ຢຽມ ນ້າຍ ນອມ ລູ່ງ ກະເດ໊ຍ, ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຍີຍ ດ໊າດ ຢັງ ຈ໊ຽນ ຕສະ ເຍີຍ, ຢຽດ ເຕົ້າ ເຖສົາ ຢຽດ ເຕົ້າ ເຍີຍ ດ໊າດ ຕ໋ອຍ ຈ໊ຽນ ຈ໋າ. ເຕົ້າໆ ຢ່າ ມ່າຍ ອີ ຄວ້າຍ ດ໊າດ ປວັງ ຈ໊ຽນ ຊິນ. 24 ມີ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຢຍ ໄຮ໌ ຮນັ້ງ ຕົ້ມ ວວມ ບຸຍ, ຮນັ້ງ ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ * ເຍີຍ ເຖຈຍ ບຸຍ, ຢ່າ ຮນັ້ງ ຕົ້ມ ແປງ-ກວັ້ນ ເຍີຍ ເຖຈຍ. * ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ນັ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຕີ້ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ບົວ ປູ໋ງ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ດ໊າດ ເອຈ່ຍ.

25 ແອ໋ງ ມ່າຍ ເຖຈຍ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ ກູ້ ຫງວ່າຍ ເຍີຍ ລູ່ງ. ນິ່ນ ບົວ ໂຊ້ວ ຈ໊ຽນ ຕີ່ງ ເຍີຍ, ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ປູ໋ງ ດ໊າດ ເອຈ່ຍ. 26 ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ ກູ້ ຫງວ່າຍ ເຍີຍ ລູ່ງ ກູ້ ຫງວ່າຍ ປວັດ ຮນັ້ງ ນອມ ເຫວີ່ຍ, ຫລົ່ງ ບັ໊ນ ບົ໊ວ, ດສັງ ເຍີຍ ຫລະເປຢີ໊ຍ-ຈ໋າຍ ໂຕສ໋ວ ຕ້າຍ. ເຕສວີ໌ຍ ຈ໊ຽນ ເຫວີ່ຍ ກູ້ ຫງວ່າຍ ມ່າຍ ເຕົ້າ, ຝັງ ເຕສີ໊ຍ ຮນັ້ງ ມ່ຽນ ນໍ. * 27 ເຢຍ ປວັດ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ຈ໊າຍ ຝາວ ແໝງ ຮນັ້ງ ຕົ້ງ ຊິ ໂຢ່ວໆ ເຍີຍ, ໂມວ ເຕສີ໊ຍ ຮນັ້ງ ໂຕ໌ວ ເວີ່ຍ ກ໋ອມ ຊິນ. ແອ໋ງ ປວັດ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ຈ໊າຍ ກະເດ໊ຍ, ໂມວ ເຕສີ໊ຍ ຮນັ້ງ ໂຕ໌ວ ນໍ, ຢ່າ ມ່າຍ ອຈັງ ໄຫ່ ເຍີຍ ອຈັງ ເວີ່ຍ ກ໋ອມ. * 28 ເວີ່ຍ ກ໋ອມ ນິ່ນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ອຈັງ ເຊ ຮນັ້ງ ຕຸ້ຍ ບຢູ່ງ ເຍີຍ ຮນອຍ ຢຽມ ວົ້ວ ບ໋ວນ ຫິ່ນ ທສວດ ຈູງ ເຍີຍ ໂມວ ເຕສີ໊ຍ.

ປວັດ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ອຈັງ-ຫລ່າງ ເຍີຍ ໂມວ ເຕສີ໊ຍ ເຊ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. ເຢຍ ປວັດ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເຢຍ ພົວະ ເອຈ່ຍ ເດົາ ຢ່າ ໄຮ໌ ຢຽດ ເຕົ້າ ກ໊ອງ ຫວ່າ ເຍີຍ ເຖຈຍ.

⇑

[Remove Footnotes]