ເອ^ສະ^ລາ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເອ^ສະ^ລາ ໂຊວ ເປ໊າະ ຈ໊ຽນ ຕສຸ້ນ ຕ່ອຍ ໂຕ້ວ ໂຊວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ, ກ໊ອງ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ຢຽມ ບາ^ບີ^ລົນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ຫລຽບ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ໂຕສ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ ເຍີຍ ຕ໋ອງ ແອ໋ງ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ປຸນ ເອຈ່ຍ ໂຕສ໋ວ ປົວ ກິ່ນ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ກ໊ອງ ເຖົາ ຕະຢ໊ຽດ ກວັ້ນ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ຕສິ໋ວ ເປ^ເຊຍ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ໄຊ^ລັດ, ພ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ຢຽມ ບາ^ບີ^ລົນ ດສ໋ວນ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ຊຢັງ-ຫລຽບ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ແອ໋ງ ຝູງ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ, ຕສ່ຽວ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ. 3) ຕະຟາມ ກິ່ນ ກ໊ອງ ອກະຮ້າ ເລົ່າ ເຍີຍ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ກວັ້ນ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຢ່າ ມ່າຍ ເອ^ສະ^ລາ ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ. ເອ^ສະ^ລາ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ໂຖວ ໄຫ່ ຕສ່ຽວ ເຖງ ແປະ ຝີງ ຕສໍ່ ນິ່ນ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ເຫວີ່ຍ ເປວ ຈ໊ຽນ ຕ່ອຍ ເຈ໋ຍ ຕ່ອຍ ດສິບ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ, ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕສັ່ງ ຕຸ໊ ຫອບ ທິນ-ຮູ່ງ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:70 ຕະຢ໊ຽດ ກວັ້ນ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ດສ໋ວນ
3:1-6:22 ຫລຽບ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ ຝູງ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ
7:1-10:44 ເອ^ສະ^ລາ ເຖສົາ ກັ້ນ ກວັ້ນ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ດສ໋ວນ

ເອ^ສະ^ລາ 1

ໄຊ^ລັດ ຮູ່ງ ປຸນ ຢິວ^ໄທ ມ່ຽນ
ດສ໋ວນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ກົ໊ວະ

1 ໄຊ^ລັດ ໂຕສ໋ວ ເປ^ເຊຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຮູ່ງ ຕ້າວ ຫຮຍັງ ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ເຢ^ເລ^ມີ ໂຕ່ວ ເຍີຍ ຫວ່າ ທສວດ ຕ້າຍ ຕ໋ອຍ-ຕິ່ວ, * ຕສ໊ຽວ ຕົ໌ງ ຕສຸ ໄຊ^ລັດ ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ປຸນ ນິ່ນ ເຟ້ຍ ເຕສີ໊ຍ ໂຊວ ຢ່າ ຕສຸ້ນ ກ໋ອມ ນິ່ນ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ກ໊ອງ, *

2 “ເປ^ເຊຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ, ໄຊ^ລັດ, ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ.

“‘ຕສ໊ຽວ, ລູ່ງ ຕສັ່ງ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຕສ໊າະ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ໝ່ານ ກົ໊ວະ ຈິວ ປຸນ ເຢຍ. ນິ່ນ ຢ່າ ພ້າຍ ເຢຍ ຢຽມ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ, ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ເຖສີຍ ນອມ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ. * 3 ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສວັ໋ງ ມ່ຽນ ບຸດົ໋ງ, ຕະຟ່ານ ໂຕສ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ, ໂທ້ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ຢຽມ. ກຸ໊ນ ດສ໋ວນ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ, ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ, ເຊ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຕົ້ງ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ວົ້ວ ເຕົ້າ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ. 4 ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ຕສຸ ກວ໊າດ ຕ້າຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ຢຽມ ຫາຍ ນອມ ຕ໋ອງ, ປຸນ ວົ້ວ ນອມ ຕ໋ອງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຖງ ຈຽມ ຍ່ານ ເຖສົາ ຖຈຽມ ຫລົ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຖສົາ ແຊງ-ຄູ້. ທສວດ ລິ໌ວ ນ້າຍ, ເຊວີ່ຍ ມ່ຽນ ທສວດ ຟິມ ຝົ່ງ ຫໍ່ ກະນ້າຍ ເຫວີ່ຍ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ, ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ.’”

ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ
ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ

5 ຢູ^ດາ ເຖສົາ ເບນ^ຢາ^ມິນ ຝີງ ເຍີຍ ປູ້ງ ປ່ວນ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ ເຖສົາ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເລ^ວີ ມ່ຽນ, ເຊ ຕົ້ງ ທິນ-ຮູ່ງ ຕົ໌ງ ຕສຸ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່ຽນ, ຕສ່ຽວ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ. 6 ຢຽມ ນິດ ຟັດ ນິ່ນ ບົວ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ປຸນ ກະນ້າຍ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ນິ່ນ ບົວ. ປຸນ ຍ່ານ ຈາ-ຕ໋ອງ, ປຸນ ຈຽມ, ປຸນ ຖຈຽມ ຫລົ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຖສົາ ແຊງ-ຄູ້, ແອ໋ງ ເຖສົາ ມ່າຍ ຈ໋າ-ຕສິ້ນ ເຍີຍ ກະນ້າຍ. ທສວດ ລິ໌ວ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ, ກັ້ນ ຖສະເຫລ່ງ ມ່າຍ ມ່ຽນ ທສວດ ຟິມ ຝົ່ງ ຫໍ່ ກະນ້າຍ. 7 ໄຊ^ລັດ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ແອ໋ງ ເຕສ໊າະ ທສວດ ຕສັ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຍີຍ ຈາ-ຕ໋ອງ, ຕົ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ເນ^ບູ^ຄັດ^ເນດ^ຊາ ຮູ່ງ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ທສ້າງ ຕ້າຍ ອັນ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ ເຍີຍ ໝິ່ວ-ເປຢົ໊າ. 8 ເປ^ເຊຍ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ໄຊ^ລັດ, ພ້າຍ ໂກ໋ວ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຈາ-ຕີ້ງ ເຍີຍ ຈຽນ, ມິດ^ເລ^ດາດ, ເຕສ໊າະ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຈາ-ຕ໋ອງ ທສວດ ຕ້າຍ. ມິດ^ເລ^ດາດ ຊ້າວ ລິ໌ວ ແອ໋ງ ປຸນ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຈຽນ, ເຊດ^ບັດ^ຊາ.

9 ຈາ-ຕ໋ອງ ເຍີຍ ໂສວ ໂໝ່ວ ມ່າຍ ຮນັ້ງ ນ້າຍ.

ຈຽມ-ປຸ້ນ 30 ນອມ
ຍ່ານ ປຸ້ນ 1,000 ນອມ
ຍ່ານ ປ້ຽນ * 29 ນອມ
10 ຈຽມ-ດສ່ອມ 30 ນອມ
ຍ່ານ ດສ່ອມ 410 ນອມ *
ກັ້ນ ຫຍູ່ງ ຈາ-ຕ໋ອງ 1,000 ນອມ

11 ຈຽມ ຍ່ານ ເຍີຍ ຈາ-ຕ໋ອງ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່າຍ ປຢາ ທສິນ ເຝີຍ ແປ໊ະ ນອມ. * ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ບາ^ບີ^ລົນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ດສ໋ວນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ເຊດ^ບັດ^ຊາ ຕໍ້ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຈາ-ຕ໋ອງ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ດສ໋ວນ.

⇑

[Remove Footnotes]