ຮາ^ບາ^ກຸກ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ຮາ^ບາ^ກຸກ, ໂຕ່ວ ຫວ່າ ດ່າງ ເຢ^ຊູ ທສວດ ເສີຍ 700 ຫຮຍັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ບາ^ບີ^ລົນ ກົ໊ວະ ເຮ້ນ ເຍີຍ ມປ່າ ໄມ້ ແກ້ງ ຕຸ໊ ກຸ໊ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ຮາ^ບາ^ກຸກ ໄຮ໌ ໂຮຍ້ວ ມຸນ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ປວັດ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ໂຕະ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ທສ້ຽວ ຫ່ອຍ ແປະ ຝີງ. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ໜ່າຍ ຕສ໊ຽວ, “ເມີ່ຍ ປວັດ ເອ໊າະ ມ່ຽນ ນະ ເກົ້າ ຫລົງ ກັ້ນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຄູ້ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ເມີ່ຍ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ເຊກໆ ເຍີຍ ຢຽມ, ໄມ້ ໂຄ ໂລ?” (ຮາ^ບາ^ກຸກ 1:13 ) ຕສ໊ຽວ ເຕົາ ຮາ^ບາ^ກຸກ, ຕສິ໋ວ ນິ່ນ ປວັດ ຫອບ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ອ໊ະ. ຕສົ໊ວ ເຖົາ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ທສວດ, “ມປ່າ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຫອບ ໂຮຍ້ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ເຫວີ່ຍ ນິ່ນ ສຽນ ເຂົາ ທິນ-ຮູ່ງ ຕຸ໊ ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ.” (ຮາ^ບາ^ກຸກ 2:4 )

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຕສ່ງ ເອຈ່ຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ຫວ່າຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໝຽດ. ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຮາ^ບາ^ກຸກ ເປ໋ນ ຕິ້ວ ສີງ ດສູງ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ ໂຮລ ໄຫ່, ປິ໋ວ ເມ່ງ ນິ່ນ ມ່າຍ ວ້ວນ ໄຫ່ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:4 ຮາ^ບາ^ກຸກ ງົບ, ຕສ໊ຽວ ເຕົາ ນິ່ນ
2:5-20 ມ່ຽນ ຫວ່າຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໝຽດ
3:1-19 ຮາ^ບາ^ກຸກ ເຕົ໋າ ເກົ໋າ ເຍີຍ ຫວ່າ

ຮາ^ບາ^ກຸກ 1

1 ນ້າຍ ເຊ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ຮາ^ບາ^ກຸກ, ປວັດ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່.

ຮາ^ບາ^ກຸກ ງົບ ເຍີຍ ຫວ່າ

ຕສ໊ຽວ ເຕົາ ເຍີຍ ຫວ່າ

ຮາ^ບາ^ກຸກ ແອ໋ງ ງົບ ດສຸ່ນ ຕສ໊ຽວ

⇑

[Remove Footnotes]