ຮັກ^ໄກ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຮັກ^ໄກ ໂຊວ ເຊ ດສຸ໊ດ ຕສຸ໊ນ ກ໊ອງ ນັ້ງ ເຍີຍ, ຢຽມ ດ່າງ ເຢ^ຊູ ທສວດ ເສີຍ 520 ຫຮຍັງ, ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ຮັກ^ໄກ, ໂຕ່ວ ຫວ່າ. ແປະ ຝີງ ຕສຸ ທສ້າງ ມີ່ງ ແອ໋ງ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ຕຸ໊ ທສ້ຳ-ຫຮຍັງ ອ໊ະ, ມປ່າ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຖສໍ່ ບາງ, ດຸຍ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ຂວິນ ແປະ ຝີງ ເຍີຍ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ. ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ແລ໌ງ ປຸນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ແປະ ຝີງ ຕ້າຍ ກັນ ຫລົງ ຕສ໊ຽວ, ໂຕສ໋ວ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ຕຸ໊ ຫລົງ, ຕຸ໊ ແປ້ງ ອອນ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-15 ຕສ໊ຽວ ເຫ່ວ ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ
2:1-23 ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ນຸ໌ນ ມ່ຽນ, ປຸນ ມ່ຽນ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຫວ່າ

ຮັກ^ໄກ 1

ເຫ່ວ ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ

1 ຢຽມ ດາ^ລິ^ອັດ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕະເຫຍີ່ຍ ຫຮຍັງ ຫລົວະ ຫຮລາ ແຊງ-ຢ໊ຽດ, ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ຮັກ^ໄກ, ໂຕ່ວ ຫວ່າ ບົ໋ວ ເຊ^ອັນ^ທິ^ເອນ ເຍີຍ ຕອນ, ຢູ^ດາ ເຍີຍ ແຊ້ງ-ຕສ໊ຽວ, ເສ^ລຸບ^ບາ^ເບນ, ເຖສົາ ເຢ^ໂຮ^ຊາ^ດັກ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ຊູ^ວາ ຕົ້ມ ໄຊ ມ່ຽນ. *

2 ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ, “ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ກ໊ອງ, ‘ອີ້ ຕສັ່ນ ໄມ້ ແກ້ງ ເຖົາ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຖສີຍ ຕສັ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ.’”

3 ຕສ໊ຽວ ແອ໋ງ ຫລົ່ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ຮັກ^ໄກ, ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ, 4 “ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ອີ້ ຕສັ່ນ ເຖົາ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເມີ່ຍ ບົວ ກັ້ນ ຢຽມ ເຖສີຍ ຕ້າຍ ຫລົງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ, ກວັ່ງ ຈ໊ຽນ ຕສັ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເປ໋ນ ເປຢົ໊າ-ບາງ ໄຟ?”

5 ອີ້ ຕສັ່ນ ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ, “ຮນ້ຳ ໝັ່ງ ກ໋າ, ເມີ່ຍ ບົວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ! 6 ເມີ່ຍ ບົວ ຕສວັ໋ງ ທສ້ຳ ມປ່າ ຊຽວ ຕຸ໊ ໂຕສະ. ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ຫຍັ່ນ ມປ່າ ຢຽດ ລິ໌ວ ໄມ້ ເປ໊ວ. ຕຸ໊ ຮົບ ມປ່າ ຢຽດ ລິ໌ວ ໄມ້ ເກົ໋າ. ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ລຸຍ-ໂຫວ ຕສຸ໊ ມປ່າ ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ຊ້ຽວ. ຫາຍ ເຕົ້າ ຕຸ໊ ກົງ-ຕສິ້ນ ຢ່າ ໄມ້ ເກົ໋າ ຢູ໌ງ ແໝ່ງ.” *

7 ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ, “ຮນ້ຳ ໝັ່ງ ກ໋າ, ເມີ່ຍ ບົວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຢຽມ! 8 ອ໋ອຍ ຕສຸ ຝາວ ວົ້ວ ເຈ໋ຍ ບົງ ລໍ໌ ດຢັ໋ງ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ຕສັ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ເຢຍ ຕສ່ຽວ ອະເຮນີ້ຍ ນ້າຍ ນອມ ເປຢົ໊າ ຢ່າ ຕຸ໊ ມ່ຽນ ທ່າຍ ເຢຍ.”

9 ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ບົວ ຮນ້ຳ ຕ້າຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຕຸ໊ ຊຽວ ທສ້ຳ ມປ່າ ຕຸ໊ ໂຕສະ. ເມີ່ຍ ບົວ ຊຽວ ກະນ້າຍ ເຖົາ ເປຢົ໊າ, ເຢຍ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຫວ່າຍ. * ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ? ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຖສໍ່ ເປ໋ນ ເປຢົ໊າ-ບາງ. ເມີ່ຍ ບົວ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ຂູງ ໂກ໋ວ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ກັ້ນ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຮນັ້ງ. 10 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ລູ່ງ ໄມ້ ປຸນ ບຢູ່ງ-ຊຸ້ຍ ເອຈ່ຍ. ເດົາ ຢ່າ ໄມ້ ທສວດ ແກງ-ຕສວັ໋ງ. 11 ເຢຍ ເຫ່ວ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຮ໌ານ, ປຸນ ເດົາ ອກາຍ, ລ່ຽມ ເດີ່ຍ ລ່ຽມ ບົງ, ເບຢົ້າ ເດີ່ຍ, ອະຫງຸ່ນ ຫຮວີງ, ກະລັ້ນ ຫຮວີງ ເຖສົາ ເດົາ ທສວດ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ກະນ້າຍ, ລ່ຽມ ມ່ຽນ ລ່ຽມ ແຊງ-ຄູ້ ແອ໋ງ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ປົ໌ວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ກົງ.”

ແປະ ຝີງ ໝວັງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ

12 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ, ເຊ^ອັນ^ທິ^ເອນ ເຍີຍ ຕອນ, ເສ^ລຸບ^ບາ^ເບນ, ເຖສົາ ເຢ^ໂຮ^ຊາ^ດັກ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ຊູ^ວາ ຕົ້ມ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ * ໝວັງ ຕສ໊ຽວ, ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຍີຍ ເຖຈຍ ເຖສົາ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ຮັກ^ໄກ, ເຍີຍ ຫວ່າ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຕສ໊ຽວ, ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ພ້າຍ ນິ່ນ ຕ້າຍ. ຕສວັ໋ງ ແປະ ຝີງ ຢ່າ ທ່າຍ ຕສ໊ຽວ.

13 ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂຕ່ວ ຝຽນ ມ່ຽນ, ຮັກ^ໄກ, ໂຕ່ວ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ ບົ໋ວ ແປະ ຝີງ, “ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, ‘ເຢຍ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ.’” 14 ຕສ໊ຽວ ຕົ໌ງ ຕສຸ ເຊ^ອັນ^ທິ^ເອນ ເຍີຍ ຕອນ, ຢູ^ດາ ເຍີຍ ແຊ້ງ-ຕສ໊ຽວ, ເສ^ລຸບ^ບາ^ເບນ, ເຖສົາ ເຢ^ໂຮ^ຊາ^ດັກ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ຊູ^ວາ ຕົ້ມ ໄຊ ມ່ຽນ, ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ, ຢ່າ ຕົ໌ງ ຕສຸ ຕສວັ໋ງ ແປະ ຝີງ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕ້າຍ ເຖສີຍ ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຍີຍ ເປຢົ໊າ. 15 ເຊ ຢຽມ ດາ^ລິ^ອັດ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ຕະເຫຍີ່ຍ ຫຮຍັງ, ຫລົວະ ຫຮລາ, ຫຍີ່ ຕສຽບ ເຝີຍ ວົ້ວ ຮນອຍ ເຈ໌ຍ ກອນ.

⇑

[Remove Footnotes]