ໂຮ^ເຊ^ຢາ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຢຽມ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ອາ^ມົດ, ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຈ໋ຍ ລິ໌ວ, ໂຮ^ເຊ^ຢາ ຢຽມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ປ໊ະ ປູງ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ຕສຸ້ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຝຽນ ຕ໋ອຍ ສະ^ມາ^ເລຍ ໄມ້ ແກ້ງ ບາງ ມປ່າ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຈ໌ຍ ກອນ ຫລຸ່ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ບາງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ເຊ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 721 ວົ້ວ ຫຮຍັງ.

ໂຮ^ເຊ^ຢາ ກ໊ອງ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ເຊ ນິ່ນ ເດສົ້າ ແປະ ຝີງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ບົວ ປ໋າຍ ໝິ່ວ-ຝັງ, ໄມ້ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ. ນິ່ນ ຕ໊າມ ໂຮລ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ ຫຍູ່ງ ເຕສີ໊ຍ ປິ໋ວ ເມ່ງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ໄມ້ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ຕອງ ຈາ ມປ່າ ໂຄ້ວ ເຍີຍ. ນິ່ນ ຫລົ່ງ ໄມ້ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ເອົ໊າ. ນິ່ນ ເຍີຍ ເອົ໊າ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໄມ້ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ໂຮ^ເຊ^ຢາ, ແປະ ຝີງ ຢ່າ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ໄມ້ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ ແອ໋ງ ກວັ່ງ ຕສ໊ຽວ. ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ. ມປ່າ ເຊດ ເມວີ໌ຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ຮນ້ຳ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ, ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕໍ້ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ຫອບ, ມ່າຍ ຈິວ ທົງ. ຢຽມ ໂຮ^ເຊ^ຢາ 11:8 ກ໊ອງ ຕຸ໊ ເມ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ດົ່ງ ຫາຍ ຮນ້ຳ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ນ້າຍ ຢ່ຽມ ກ໊ອງ, “...ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ອ້າ! ເຢຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໄຮ່ ເຕສ໊າະ ເມີ່ຍ ຈິວ ປຸນ ກັ້ນ ເຕົ້າ? ...ເຢຍ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຟ້ານ-ເຟີຍ ຫລຸ່ນ,

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-3:5 ໂຮ^ເຊ^ຢາ ຕອງ ຈາ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຈາ-ຕີ້ງ
4:1-13:16 ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ
14:1-9 ໂຕ່ວ ຝຽນ ກ໊ອງ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ເຖສົາ ແລ໌ງ ເຍີຍ ຫວ່າ

ໂຮ^ເຊ^ຢາ 1

1 ອຸດ^ຊີ^ຢາ, * ໂຢ^ທາມ, * ອາ^ຫັດ * ເຖສົາ ເຮ^ເຊ^ຄີ^ຢາ * ໂຕສ໋ວ ຢູ^ດາ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ໂຢ^ອາດ ເຍີຍ ຕອນ, ເຢ^ເລ^ໂບ^ອຳ, * ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ, ເບ^ເອ^ລີ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຮ^ເຊ^ຢາ, ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ.

ໂຮ^ເຊ^ຢາ ເຍີຍ ເອົ໊າ ເຖສົາ ຝຸຈ໊ວຍ

2 ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ໂຮ^ເຊ^ຢາ ໂຕ່ວ ຕ້າວ ດສຸ່ນ ຫວ່າ, ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມີ່ງ ລໍ໌ ເຕົ້າ ໝ່າຍ ປ໊ວນ-ຊິນ ເຍີຍ ເຊັຍ ໂຕສ໋ວ ເອົ໊າ, ຢ່າ ຕຸ໊ ໝ່າຍ ຊິນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນ້າຍ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ມ່າຍ ຫຮຢຽນ ເຍີຍ ສີ່ ໂຮລ ໄຫ່ ຫລາຍ ນິ່ນ ບົວ ກວັ່ງ ຕສ໊ຽວ. 3 ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ໂຮ^ເຊ^ຢາ ມີ່ງ ຫລົ່ງ ດິບ^ລາ^ອິມ ເຍີຍ ເຊັຍ, ໂກ^ເມ. ໂກ^ເມ ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ຊິນ, ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຕອນ ປຸນ ໂຮ^ເຊ^ຢາ.

4 ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ໂຮ^ເຊ^ຢາ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຖງ ນິ່ນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ, ຢິ໊ດ^ເລ^ເອນ, * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ແອ໋ງ ໄມ້ ເລົ່າ ເຢຍ ອ໋ອຍ ຕີ່ງ ເຢ^ຮູ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ, ຫລາຍ ເຢ^ຮູ ຢຽມ ຢິ໊ດ^ເລ^ເອນ ໄຕ໋ ມ່ຽນ, ປຸນ ດສຢ໊າມ ຫລ່ຽວ ທສວດ. ເຢຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ຕສຸດ. * 5 ເຖົາ ວົ້ວ ຮນອຍ ເຢຍ ອ໋ອຍ ຢຽມ ຢິ໊ດ^ເລ^ເອນ ຮ໌ອງ ວວດ ເນົ້າ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຈວັງ-ຕສິ໋ນ.” *

6 ໂກ^ເມ ແອ໋ງ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ຊິນ, ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ເຊັຍ. ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ໂຮ^ເຊ^ຢາ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຖງ ນິ່ນ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂລ^ລຸ^ຫະ^ມາ. * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຢຽມ ນ້າຍ ມີ່ງ ເຢຍ ໄມ້ ຄໍ້-ລ່ຽນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ, ຕສູ໊ງ ໄມ້ ກວັ່ງ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. 7 ມປ່າ ເຢຍ ອ໋ອຍ ຄໍ້-ລ່ຽນ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ, ຢ່າ ປຸນ ຕສ໊ຽວ, ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ບົວ. ເຢຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ຫລົ່ງ ຈວັງ-ຕສິ໋ນ ໄຟ ດສຸ ດ໊າວ ໄຟ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ໄຟ ມ໌າ ໄຟ ເກ້ ມ໌າ ແປງ ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ບົວ.”

8 ໂກ^ເມ ປຸນ ໂລ^ລຸ^ຫະ^ມາ ກວັ່ງ ລິ໌ວ ຫຍໍ, ນິ່ນ ແອ໋ງ ມ່າຍ ຈ໊ຽນ ຊິນ, ຢູ໌ງ ຕຸ໊ ເຕົ້າ ຕອນ. 9 ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ທສວດ ນິ່ນ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂລ^ອຳ^ມີ * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ໄມ້ ໂຕສ໋ວ ເຢຍ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ. ເຢຍ ຢ່າ ໄມ້ ໂຕສ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ.

ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ແອ໋ງ ຕຸ໊ ເຖສີຍ
ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ

10 “ມປ່າ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂສວ ອ໋ອຍ ຮນັ້ງ ຄ້ອຍ ເຍີຍ ຊາ-ຕສຽວ, ຮລາວ ໄມ້ ຕຸ໊ ຢ່າ ຊ້າວ ໄມ້ ຮີ່ງ. ຢຽມ ທິນ-ຮູ່ງ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເຈ໋ຍ ນິ່ນ ບົວ, ‘ເມີ່ຍ ບົວ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເຢຍ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ,’ ຢຽມ ວົ້ວ ນອມ ຕ໋ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫ່ວ ນິ່ນ ບົວ, ‘ຕສຢັ້ງ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ນ່າມ ໂຍ໌ວ.’ * 11 ຢູ^ດາ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ເຖສົາ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕຸ໊ ກັ໊ບ ຕສຸ໊ນ ຕ້າຍ, ເຫວີ່ຍ ກັ້ນ ຫລຽບ ຢຽດ ເຕົ້າ ໂຕສ໋ວ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ. ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ໜ່າຍ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຝາວ ມີ່ງ, * ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຢິ໊ດ^ເລ^ເອນ ເຍີຍ ຮນອຍ ຕສະເກ້ງ ໂຮລ ໄຫ່ ອ໊ະ.

⇑

[Remove Footnotes]