ເຢ^ເລ^ມີ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ເຢ^ເລ^ມີ, ຢຽມ ຕ໋ອຍ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ 700 ຫຮຍັງ ເຍີຍ ເຕວີ໊ຍ ເຖົາ 600 ຫຮຍັງ ເຍີຍ ກອນ. ເຢ^ເລ^ມີ ໂຕສ໋ວ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ເຍີຍ ກົງ ເລົ່າ ເຍີຍ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ນິ່ນ ຂວິນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ, ເຊ ຫລາຍ ນິ່ນ ບົວ ປ໋າຍ ໝິ່ວ-ຝັງ ເຖສົາ ປ໌າມ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ, ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ກົ໊ວະ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕົ້ມ ເຕສະ ໜ່ານ. ນິ່ນ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ມຕສີງ ປວັດ ນິ່ນ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ທສວດ ຕ້າຍ ຕສຽນ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ດ໊ອດ ເປັຍ ບາ^ບີ^ລົນ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ເນ^ບູ^ຄັດ^ເນດ^ຊາ, ເຍີຍ ປົ໌ວ-ເດ໊ຍ. ເຢ^ເລ^ມີ ປວັດ ຕສີ້ງ ເຖສົາ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຕສຸ ປ່າຍ ຫວ່າຍ. ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ ຢ່າ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ບາ^ບີ^ລົນ ກົ໊ວະ. ເຢ^ເລ^ມີ ຢ່າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ຕຸ໊ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ຫລຽບ ເຈ໌ຍ ກົ໊ວະ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ.

ເຢ^ເລ^ມີ ໂຊວ ໄຮ່ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ປຢາ ກິ່ນ ຮນັ້ງ ນ້າຍ. 1) ຕະຢ໊ຽດ ກິ່ນ ຕສ໊ຽວ ພ້າຍ ເຢ^ເລ^ມີ ໂຕສ໋ວ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ. 2) ຕະເຫຍີ່ຍ ກິ່ນ ເຢ^ເລ^ມີ ເຖງ ທິນ-ຮູ່ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ບົ໋ວ ຢູ^ດາ ກົ໊ວະ ເຖສົາ ກຸ໊ນ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕ໋ອຍ ໂຢ^ສິ^ຢາ, ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ຄິມ, ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ຄີນ ເຖສົາ ເສ^ເດ^ຄີ^ຢາ ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. 3) ຕະຟາມ ກິ່ນ ເຢ^ເລ^ມີ ເຍີຍ ໂຊວ-ປິ໊ວ, ບາ^ລຸກ, ເຟ້ຍ ເຍີຍ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ເຢ^ເລ^ມີ ໂຕ່ວ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຖສົາ ເຢ^ເລ^ມີ ເຍີຍ ເສີຍ ເຕສີ໊ຍ ທສວດ ຕ້າຍ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ສີ່. 4) ຕະເຝີຍ ກິ່ນ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ ເຕສ໋ຍ ກົ໊ວະ ມ່ຽນ. 5) ຕະຮມ໌ ກິ່ນ ເຊ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ກ໊ອງ ເຈ໋ຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ, ຕົ້ງ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ບາງ, ແປະ ຝີງ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ບາ^ບີ^ລົນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່.

ເຢ^ເລ^ມີ ເປ໋ນ ຢຽດ ເຕົ້າ ໂຮຍ້ວ ເມົາ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ຮນ້ຳ ເຖສົາ ນິ່ນ ຈວັ່ງ ຝີງ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ຢ່າ ໂຢ໋ວ ໄຫ່ ຕົ້ງ ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ໊ອງ ມ່ຽນ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ. ມ່າຍ ເຕສ໋ຍ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ນິ່ນ ໂຮຍ້ວ ມຸນ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ກ໊ອງ. ຫລາຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫ່ວ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ນິ່ນ ຕສຸ ສ່ຽວ ເຕສ໋ຍໆ ຫຍູ່ງ ໂຄ້ວ. ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ຮນັ້ງ ໂຕ໌ວ ເຕສັຍ ຈ໊ຽນ ນໍ, ນິ່ນ ໄມ້ ກ໊ອງ ໄມ້ ຕຸ໊ ອ໊ະ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ກະຍົ໌ວ ມ່າຍ ເຕີ໋ຍ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ ເຖົາ ເຈ໋ຍ ດ່າງ ເຢ^ເລ^ມີ ເຍີຍ ເສີຍ ເຕສີ໊ຍ ຕສຸ ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ໂຄ້ວ ໜ່ານ ເຍີຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ ເຖົາ ອ໋ອຍ ຫລຽບ ຊຢັງ-ແຫງ່ງ ຫວ່າ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ວົ້ວ ຕສັ່ນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ ໄຮ່ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຊຢັງ-ແຫງ່ງ ຫວ່າ ຢ່າ ໄມ້ ຖຈຽມ ຕສຸ ຟິນ-ແຊງ ອຈ໋າວ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ກະຍົ໌ວ (ເຢ^ເລ^ມີ 31:31-34 ).

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-19 ຕສ໊ຽວ ພ້າຍ ເຢ^ເລ^ມີ ໂຕສ໋ວ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ
2:1-25:38 ໂຢ^ສິ^ຢາ, ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ຄິມ, ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ຄີນ ເຖສົາ ເສ^ເດ^ຄີ^ຢາ
ເຍີຍ ຮູ່ງ ໂຫ່ ໂຕ່ວ ເຍີຍ ຫວ່າ
26:1-45:5 ເຢ^ເລ^ມີ ເຍີຍ ແໝ່ງ ປວັ້ງ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ສີ່
46:1-51:64 ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ ເຕສ໋ຍ ກົ໊ວະ ມ່ຽນ
52:1-34 ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ບາງ

ເຢ^ເລ^ມີ 1

1 ນ້າຍ ເຊ ເຢ^ເລ^ມີ ເຍີຍ ຫວ່າ.
ເຢ^ເລ^ມີ ເຊ ເບນ^ຢາ^ມິນ ເຕີ່ຍ, ອາ^ນາ^ທົດ ມູ້ງ ເຍີຍ ຢຽດ ເຕົ້າ ໄຊ ມ່ຽນ, ຮິນ^ຄີ^ຢາ, ເຍີຍ ຕອນ. 2 ຢຽມ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ອາ^ມົນ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ສິ^ຢາ, ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ຕສຽບ ຟາມ ຫຮຍັງ ວົ້ວ ຫຮຍັງ, ເຢ^ເລ^ມີ ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ. * 3 ນິ່ນ ຢ່າ ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕ໋ອຍ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ໂຢ^ສິ^ຢາ, ເຍີຍ ຕອນ, ເຢ^ໂຮ^ຢາ^ຄິມ ກຸ໊ນ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ * ເຖົາ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ, ໂຢ^ສິ^ຢາ ເຍີຍ ຕອນ, ເສ^ເດ^ຄີ^ຢາ, ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ຕສຽບ ຢ໊ຽດ ວົ້ວ ຫຮຍັງ ຈົ່ມ ເຖົາ ຮມ໌ ຫຮລາ, ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ມ່ຽນ ຕສຸ ກວ໊າດ ມີ່ງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. *

ຕສ໊ຽວ ພ້າຍ ເຢ^ເລ^ມີ

4 ເຢຍ ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ,

6 ເຢຍ ກ໊ອງ, “ຕສ໊ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ ອ້າ! ເຢຍ ໄມ້ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ກ໊ອງ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ເຊ ຫຮຍັງ-ເຈີ໊ຍ ຫລຸນ ເຍີຍ.”

7 ມປ່າ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເຢຍ,

9 ຕສ໊ຽວ ຕສ່ຽວ ຊູງ ນິ່ນ ເຍີຍ ປົ໌ວ ຮລົວ ເຢຍ ເຍີຍ ດສຸ້ຍ. ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເຢຍ,

ອີ ຫຍູ່ງ ຫິ່ນ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່

11 ເຢຍ ແອ໋ງ ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ, “ເຢ^ເລ^ມີ ອ້າ! ເມີ່ຍ ໝັ່ງ ປວັດ ຫາຍ ຫຍູ່ງ?”

ເຢຍ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ປວັດ ຕິ້ວ ອັນ^ມັນ ດຢັ໋ງ ເຍີຍ ປຢ໊າ.”

12 ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເຢຍ, “ເມີ່ຍ ປວັດ ຕຸ໊ ຫອບ ເຍີຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ໝັ່ງ ຈ໊ຽນ * ເຢຍ ເຍີຍ ຫວ່າ, ອ໋ອຍ ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ທສວດ ຕ້າຍ ຕສຽນ.

13 ເຢຍ ແອ໋ງ ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ ຕະເຫຍີ່ຍ ດສຸ່ນ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ໝັ່ງ ປວັດ ຫາຍ ຫຍູ່ງ?”

ເຢຍ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ປວັດ ມ່າຍ ນອມ ແທສງ ເບວີ໋ຍ ຈ໊ຽນ ຢຽມ ປ໊ະ ປູງ ຮວິນ ຕ້າຍ.”

14 ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ເຢຍ, “ມ່າຍ ທສ້ຽວ ເຍີຍ ເຕສະ ໜ່ານ ອ໋ອຍ ຢຽມ ປ໊ະ ປູງ ທສວດ ຕ້າຍ ເຖົາ ນ້າຍ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ແປະ ຝີງ.”

15 ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ໝັ່ງ ມ່າະ! ເຢຍ ອ໋ອຍ ເຫ່ວ ປ໊ະ ປູງ ກົ໊ວະ ເຍີຍ ໝ່ານ ຝີງ.

17 “ມປ່າ ເຢ^ເລ^ມີ ອ່າ, ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ ເບ່ນ ຕສຢັ໋ງ ກ໊ອງ ເດສ່ງ ເຢຍ ພ້າຍ ເມີ່ຍ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫວ່າ. ໄມ້ ຕູ໋ງ ຫລາຍ ນິ່ນ ບົວ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ. ໄມ້ ເຕສີຍ ແອ໊ະ, ເດສົ້າ ເຫີຍ ເຢຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ. 18 ໝັ່ງ ມ່າະ! ເຢຍ ອີ້ ຮນອຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ ນອມ ວ້ວນ ໄຫ່ ເຍີຍ ຕສີ້ງ, ຮນັ້ງ ນອມ ເຮລັຍ-ດ້ຽວ, ຮນັ້ງ ຕົ້ງ ຊິ ຫລາດ, ເຫວີ່ຍ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເດສ່ງ, ເຊ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຮູ່ງ ເຖສົາ ໂຕສ໋ວ ໂຮລ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໄຊ ມ່ຽນ, ລ່ຽມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ. 19 ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ອ໋ອຍ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ເບ໊າະ ຈ໋າ ມປ່າ ໄມ້ ຮີ່ງ ເມີ່ຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ຢຽມ, ອ໋ອຍ ໂອຈ໋ວ ເມີ່ຍ.” ນ້າຍ ເຊ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ.

⇑

[Remove Footnotes]