ໂຢ໊ບ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຢ໊ບ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ຢຽດ ລ່ານ ຄູ້ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ນ້າຍ ລ່ານ ຄູ້ ມ່ຽນ ຕສຸ ເຮນ້ຍ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເຕສະ ໜ່ານ. ນິ່ນ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕອນ-ເຈວີ໊ຍ ໄຕ່ ເດສ່ງ, ນິ່ນ ເຍີຍ ຈາ-ຕີ້ງ ຕສຸ ປ່າຍ, ນິ່ນ ເຍີຍ ຊິນ ຢ່າ ປຸ໊ດ ກ້ຳ ເດສ໊ຍ ເຍີຍ ແປ່ງ. ອກະຮ້າ ມ່າຍ ປົວ ຄັງ ດສູງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ເຟ້ຍ ໂຊວ ມ່ຽນ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ໂຢ໊ບ ກັ້ນ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ປົວ ເຕົ້າ ໂລ໌-ແກງ ຕ່ອຍ ປວັດ ຕສຸ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຄັງ ເຈ໋ຍ ຢຽດ ຄັງ ເຍີຍ ເຕສະ ໜ່ານ, ນິ່ນ ບົວ ໄຮ໌ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ. ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຕໍ້ ປ້າມ ມ່ຽນ. ອກະຮ້າ ທິນ-ຮູ່ງ ກັ້ນ ເຖສົາ ໂຢ໊ບ ກ໊ອງ ຫວ່າ.

ໂຢ໊ບ ເຍີຍ ໂລ໌-ແກງ ຕ່ອຍ ຫລົ່ງ ອົງ-ຖາຍ ບົວ ສຽນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ພໍ້ ເມ່ງ ໂຢ໊ບ ປວັ້ງ ເຍີຍ ເຕສະ ໜ່ານ. ນິ່ນ ບົວ ຮນ້ຳ ຕ້າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສິ໋ວ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ຫລົງ ວິ່ນ ຫລົງ, ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ຫວ່າຍ ຕສ່ຽວ ວິ່ນ ຫວ່າຍ. ນິ່ນ ບົວ ຝຸນ ໂຢ໊ບ ຕສຸ ເຕສະ ໜ່ານ ເຊ ຫລາຍ ນິ່ນ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ. ມປ່າ ໂຢ໊ບ ໄຮ໌ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂລ໌-ແກງ ຕ່ອຍ ກ໊ອງ ຕຸ໊ ລຢັ້ງ ໄຫ່. ນິ່ນ ໄມ້ ຕສີ່ ຕຸ໊ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ ດົ່ງ ນ້າຍ ເຮນ້ຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເປີ໊ຍ ກັ້ນ ເຕົ້າ ນິ່ນ ເຊ ຢຽດ ເຕົ້າ ໂຮຍ້ວ ຕສີ໋ງ ເຍີຍ ຄູ້ ມ່ຽນ. ນິ່ນ ໄມ້ ເປັຍ ໂຮຍ້ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ປຸນ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ນິ່ນ ນໍ ຕສຸ ດົ່ງ ໜ່າຍ ທສ້ຽວ ເຍີຍ ສີ່, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຕສູ໋ງ ຈ໊ຽນ ຕ໊າມ ໜ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ. ມປ່າ ໂຢ໊ບ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ ໄມ້ ດ໊ອດ. ນິ່ນ ຖສໍ່ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ນິ່ນ ແອ໋ງ ໄຮ່ ຢຽມ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ອະເຮນີ້ຍ ຢ່າ ຕຸ໊ ມ່ຽນ ທ່າຍ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຄູ້ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ.

ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ເຕົາ ໂຢ໊ບ ໜ່າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ, ມປ່າ ນິ່ນ ປວັດ ໂຢ໊ບ ເຍີຍ ສຽນ ຟິມ ຕສ່ຽວ ຫລົ່ງ ດສູງ ເຍີຍ ຫວ່າ ປິ໋ວ ເມ່ງ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຕົ້ມ ທຈະ ເຖສົາ ທສົງ-ເມ່ງ. ເຊດ ເມວີ໌ຍ ໂຢ໊ບ ຫຍ່ຽມ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ໄຝ, ຫຍ່ຽມ ທິນ-ຮູ່ງ ເຊ ໂຮລ ໄຫ່, ທສົງ-ເມ່ງ ໄຫ່. ໂຢ໊ບ ຢ່າ ຫຍ່ຽມ ນິ່ນ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ເຮນ້ຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ປຸນ ທິນ-ຮູ່ງ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຊດ ເມວີ໌ຍ ກ໊ອງ ໂຢ໊ບ ແອ໋ງ ຕຸ໊ ຫລົງ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ, ຕສູ໊ງ ເກົ້າ ຫລົງ ເຈ໋ຍ ຕສິ້ນ ດ່າງ. ທິນ-ຮູ່ງ ກ໊ອງ ໂຢ໊ບ ເຍີຍ ໂລ໌-ແກງ ຕ່ອຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ໄຮ່ ເປັຍ ໂຮຍ້ວ ໂຢ໊ບ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ຕສຸ ສ່ຽວ ໂຄ້ວ. ເປີ໊ຍ ອົງ-ຖາຍ ບົວ ຕສິ໋ວ ເອີຍ-ໂຕ້ວ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ຂູງ ໂຢ໊ບ ເກົ້າ ສຳ ຕຸ໊ ທສວດ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຊ ເກົ້າ ໂຮລ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:13 ເຈ໌ຍ ກອນ ຫວ່າ
3:1-31:40 ໂຢ໊ບ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂລ໌-ແກງ ຕ່ອຍ
3:1-26 ໂຢ໊ບ ງົບ
4:1-14:22 ຕະຢ໊ຽດ ຄັງ ຫວ່າ
15:1-21:34 ຕະເຫຍີ່ຍ ຄັງ ຫວ່າ
22:1-27:23 ຕະຟາມ ຄັງ ຫວ່າ
28:1-28 ເທສງ ທສົງ-ເມ່ງ ເຍີຍ ດສູງ
29:1-31:40 ໂຢ໊ບ ອກະຮ້າ ລາຍ ເຍີຍ ຫວ່າ
32:1-37:24 ເອ^ລີ^ຮູ ເຍີຍ ຫວ່າ
38:1-42:6 ຕສ໊ຽວ ເຕົາ ໂຢ໊ບ
42:7-17 ເຊດ ເມວີ໌ຍ ຫວ່າ

ໂຢ໊ບ 1

ໂຢ໊ບ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ຮມວັ້ງ ຕ່ອຍ

1 ຢຽມ ອູດ ເຕີ່ຍ ມ່າຍ ລ່ານ ມ່ຽນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂຢ໊ບ. ນ້າຍ ລ່ານ ມ່ຽນ ເຊ ໂຮຍ້ວ ຕສີ໋ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໄມ້ ມ່າຍ ຕ໋ອງ ເອກ້ມ. ນິ່ນ ທ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຢ່າ ຊິ້ມ ອກອຍ, ໄມ້ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເອ໊າະ ສີ່. 2 ນິ່ນ ມ່າຍ ເສ່ຍ ເຕົ້າ ຕອນ, ປົວ ເຕົ້າ ເຊັຍ. 3 ນິ່ນ ມ່າຍ ເສ່ຍ ທສິນ ເຕົ້າ ປະກີ ຢູ້ງ, ປົວ ທສິນ ເຕົ້າ ລໍ່ ທໍ່, ຮມ໌ ແປ໊ະ ຕ໋ອຍ ງົ່ງ, ຮມ໌ ແປ໊ະ ເຕົ້າ ລໍ່ ເຍີ໌ຍ, ຢ່າ ມ່າຍ ໂປວ ທສ້ຳ ເຍີຍ. ເປີ໊ຍ ຢຽມ ຕົງ ປູງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່ຽນ, ນ້າຍ ເຕົ້າ ເກົ້າ ປຸ໊ດ ຕສ້ອຍ ເຈ໋ຍ. *

4 ເຈ໋ຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ທິ້ວ ຈ໊ຽນ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ກັ້ນ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ, ຕສິ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຮນອຍ ເບ່ນ ຫຮນາງ ໂຮລ ເຍີຍ, ຢ່າ ພ້າຍ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຫ່ວ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ປົວ ເຕົ້າ ໝົ່ວ ຕ້າຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ຫຍັ່ນ ຢ່າ ຮົບ. 5 ເບ່ນ ຫຍັ່ນ ເຍີຍ ຮນອຍ-ເຫຍັຍ ເຈ໋ຍ ລິ໌ວ, ໂຢ໊ບ ພ້າຍ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເຫ່ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕອນ ບົວ ສາ ເດສ່ງ ຫວຸຍ. ນິ່ນ ລູ່ງ ດອມ ເຈ໌ຍ ຊິນ ດສ໊ຽວ ເຍີຍ, ຢ່າ ຕສິ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂສວ ໂໝ່ວ ຝົ່ງ ຫໍ່ ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ. ນິ່ນ ຕສັ່ນໆ ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ໂຕສ໋ວ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ເດສ໋ຍ ເຢຍ ເຍີຍ ນ່າມ ໂຍ໌ວ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ, ຢຽມ ໂຮຍ້ວ ຕສ໋ຽວ ທິນ-ຮູ່ງ.”

ຕສ໊ຽວ ເຖສົາ ຊາ^ຕານ ທສ່າງ ລ່າງ
ໂຢ໊ບ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ຕ້າວ ດສຸ່ນ

6 ມ່າຍ ຮນອຍ ນໍ, ຟິນ-ມ່ຽນ * ຕ້າຍ ຢຽມ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ. ຊາ^ຕານ * ຢ່າ ຕ້າຍ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ບຸດົ໋ງ. 7 ຕສ໊ຽວ ໜ່າຍ ຊາ^ຕານ, “ເມີ່ຍ ຢຽມ ຫາຍ ຕ້າຍ?”

ຊາ^ຕານ ເຕົາ ຕສ໊ຽວ, “ເຢຍ ໂຢ້ວ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ມີ່ງໆ ຕ້າຍໆ, ຝາວໆ ເອຈ່ຍໆ.”

8 ຕສ໊ຽວ ໜ່າຍ ຊາ^ຕານ, “ເມີ່ຍ ສຳ ໝັ່ງ ເຢຍ ເຍີຍ ໂປວ ໂຢ໊ບ ເຍີຍ ໄຟ? ຢຽມ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ໄມ້ ມ່າຍ ຢຽດ ລ່ານ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ໂຮຍ້ວ ຕສີ໋ງ, ໄມ້ ລ່ຳ ເອກ້ມ ຕ໋ອງ. ນິ່ນ ທ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ຊິ້ມ ອກອຍ, ໄມ້ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເອ໊າະ ສີ່.” *

9 ຊາ^ຕານ ເຕົາ ຕສ໊ຽວ, “ໂຢ໊ບ ທ່າຍ ທິນ-ຮູ່ງ ເຊ ແປະໆ ທ່າຍ ເຍີຍ ໄຟ? * 10 ເມີ່ຍ ເປວ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຕສົງ ມ່ຽນ, ລ່ຽມ ປູງໆ ນິ່ນ ມ່າຍ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ກະນ້າຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ? ເມີ່ຍ ເຖສີຍ ຟຸ ນິ່ນ ເຍີຍ ປົ໌ວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ກົງ ຢ່າ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຈາ-ຕີ້ງ ຫຮຢາງ ຈ໊ຽນ ຝາວ ທສ້ຳ. 11 ມປ່າ ໂທ້ ຊູງ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ປົ໌ວ ມົວະ ນິ່ນ ມ່າຍ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ກະນ້າຍ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຕອງ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ຕສ໋ຽວ ເມີ່ຍ ອ໊ະ.”

12 ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ຊາ^ຕານ, “ວົ້ວ ຫຍູ່ງ, ນິ່ນ ມ່າຍ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ກະນ້າຍ ເຊ ຢຽມ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ປົ໌ວ-ເດ໊ຍ. ຂູງ ນິ່ນ ກັ້ນ ເຍີຍ ຊິນ ເມີ່ຍ ໄມ້ ຕູ໋ງ ຫ່ອຍ.” ຊາ^ຕານ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ມີ່ງ ອ໊ະ.

ໂຢ໊ບ ຕສຸ ເສີຍ ຕ້າວ ດສຸ່ນ

13 ມ່າຍ ຮນອຍ ໂຢ໊ບ ເຍີຍ ຕອນ ເຊັຍ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕົ້ມ ກໍ໋ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຫຍັ່ນ ຫຮນາງ, ຮົບ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ. 14 ມ່າຍ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຝຽນ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ບົ໋ວ ໂຢ໊ບ, “ງົ່ງ ໄລ່ ຈ໊ຽນ ເດີ່ຍ, ລໍ່ ຢ່າ ຢຽມ ກະເຮລນ ຫຍັ່ນ ເມ້ຍ. 15 ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ມ່າຍ ເສ^ບາ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ເຕສ໊າະ ແຊງ-ຄູ້ ທສ້າງ ມີ່ງ ເດສ່ງ, ຢ່າ ຫລົ່ງ ດສຸ ດ໊າວ ໄຕ໋ ເດສ່ງ ໂປວ. ຂູງ ເຢຍ ກັ້ນ ຕຸ໊ ເປຢົ໋າ ທສວດ ຕ້າຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ.”

16 ນິ່ນ ຖສໍ່ ກ໊ອງ ຈ໊ຽນ ຫວ່າ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕ້າຍ ກ໊ອງ, “ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໂຕ໌ວ ຢຽມ ລູ່ງ ເອຈ່ຍ ຕ້າຍ ປົ໊ວ ປະກີ ຢູ້ງ ກວັ້ນ ເຖສົາ ໂກ໋ວ ຢູ້ງ ກວັ້ນ ເຍີຍ ໂປວ ທຈຸຍ ເດສ່ງ. ຂູງ ເຢຍ ກັ້ນ ເປຢົ໋າ ດຸ໊ດ ຕ້າຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ.”

17 ນິ່ນ ຖສໍ່ ກ໊ອງ ຈ໊ຽນ ຫວ່າ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ກັ້ນ ເຕົ້າ ຕ້າຍ ກ໊ອງ, “ເຄນ^ເດຍ ມ່ຽນ ປຸນ ອກອຍ ໂຕສ໋ວ ປົວ ກວັ້ນ ທສ້າງ ລໍ່ ທໍ່ ຕໍ້ ມີ່ງ ເດສ່ງ, ຢ່າ ຫລົ່ງ ດສຸ ດ໊າວ ໄຕ໋ ເດສ່ງ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ໂປວ. ຂູງ ເຕສ່ງ ເຢຍ ກັ້ນ ເປຢົ໋າ ດຸ໊ດ ຕ້າຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ.”

18 ນິ່ນ ຖສໍ່ ກ໊ອງ ຈ໊ຽນ ຫວ່າ ວົ້ວ ຕສັ່ນ, ແອ໋ງ ມ່າຍ ເຕົ້າ ໂປວ ຕ້າຍ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຕອນ ເຊັຍ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕົ້ມ ກໍ໋ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຫຍັ່ນ ຫຮນາງ, ຮົບ ອະຫງຸ່ນ ຕິ໊ວ, 19 ຕສ່ຽວ ມ່າຍ ກອງ ຕົ້ມ ດສຢ໋າວ-ຕສຸ່ນ ຢຽມ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ຕ້າຍ ປ່ວນ ເປຢົ໊າ ເຍີຍ ເປຢີຍ ນອມ ເກ໊າະ. ເປຢົ໊າ ຕສ່ຽວ ບາງ, ດັ໊ບ ຕສຸ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຫລຸນ ມ່ຽນ ໄຕ່ ເດສ່ງ ໝີ່ ອ໊ະ. ຂູງ ເຢຍ ກັ້ນ ເປຢົ໋າ ດຸ໊ດ ຕ້າຍ ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ.”

ໂຢ໊ບ ເທສງ ທິນ-ຮູ່ງ

20 ໂຢ໊ບ ຕສ່ຽວ ເຈ໌ຍ ຊິນ ຕ້າຍ ເປ໊ດ ນິ່ນ ເຍີຍ ລຸຍ, ຢ່າ ເຖີຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ, ພົວະ ເອຈ່ຍ ເດົາ ປ໋າຍ 21 ຢ່າ ກ໊ອງ,

22 ຢຽມ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ສີ່, ໂຢ໊ບ ໄມ້ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ ຢ່າ ໄມ້ ໄກວ໋ ທິນ-ຮູ່ງ.

⇑

[Remove Footnotes]