ໂຢ^ເອນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ເຕົ້າ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂຢ^ເອນ, ມ່ຽນ ໄມ້ ໜັ່ງ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ ດົ່ງ ຫາຍ ທສ້ຳ, ຢ່າ ໄມ້ ໜັ່ງ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເມ່ງ ນິ່ນ ຕສຢັ້ງ ຫາຍ ຢຽມ. ຕ໋າຍ ນິ່ນ ຢຽມ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 500 ເຖົາ 400 ຫຮຍັງ ບຸດົ໋ງ, ຕົ້ງ ເປ^ເຊຍ ເຍີຍ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ຢູ^ດາ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ໂຢ^ເອນ ເຟ້ຍ ກ໊ອງ ເຖົາ ປາ^ເລດ^ໄຕ ຕສຸ ຕົ້ມ ເຕສະ ໜ່ານ, ເຊ ຕສຸ ຈົ໊ບ-ເຫຍີ່ຍ ຟ້ານ ເຖສົາ ລູ່ງ ຮ໌ານ ໂຄ້ວ ໄຫ່. ຢຽມ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່ ໂຢ^ເອນ ປວັດ ເປ໋ນ ຈັ໋ງ-ໂຫ່ ປິ໋ວ ເມ່ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຮນອຍ ອ໋ອຍ ເຖົາ ອ໊ະ. ວົ້ວ ຕສັ່ນ ຕສ໊ຽວ ອ໋ອຍ ຕີ່ງ ໄມ້ ເອີຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສະເອີ໋ຍ ໂຕສ໋ວ ຫອບ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. ໂຢ^ເອນ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ ຕສ໊ຽວ ອ໋ອຍ ມ່ຽນ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ກວັ່ງ ຕສຸ໌ຍ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ແລ໌ງ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຕຸ໊ ຫລົງ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ, ຢ່າ ເຖສີຍ ຟຸ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ. ແອ໋ງ ມ່າຍ ຫຍູ່ງ ປວັດ ຕຸ໊ ເມ່ງ ເຍີຍ, ເຊ ທິນ-ຮູ່ງ ແລ໌ງ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ສີງ ລີ່ງ ເອຈ່ຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ມຈັ່ງ ມເຊັຍ, ໂກ໋ ຫລຸນ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:17 ຈົ໊ບ-ເຫຍີ່ຍ ຟ້ານ
2:18-27 ແລ໌ງ ປຸນ ຕຸ໊ ຫລົງ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ວົ້ວ ນໍ
2:28-3:21 ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຮນອຍ

ໂຢ^ເອນ 1

ຈົ໊ບ-ເຫຍີ່ຍ ຟ້ານ

1 ນ້າຍ ເຊ ເປ^ທຸ^ເອນ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ເອນ, ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ ກ໊ອງ,

ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ລໍ໌ ທິນ-ຮູ່ງ

⇑

[Remove Footnotes]