ໂຢ^ນາ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຢ^ນາ ໂຊວ ເຖສົາ ກັ້ນ ເຕີ໋ຍ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ເຍີຍ ໂຊວ ໄມ້ ຟີ່ ຮນັ້ງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນ້າຍ ປ໊ວນ ກ໊ອງ ເຖົາ ຢຽດ ເຕົ້າ ມ່ຽນ, ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂຢ^ນາ, ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ມ່າຍ ດສຸ່ນ ໂຢ^ນາ ໄມ້ ອ໋ອຍ ໝວັງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ນິ່ນ ມີ່ງ ນິ^ນະ^ເວ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ກ໊ອງ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ມປ່າ ໂຢ^ນາ ໄມ້ ຄັ້ງ ມີ່ງ. ນິ່ນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ເຊ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ. ນິ່ນ ຢ່າ ເດສົ້າ ເຫີຍ ນິ່ນ ມີ່ງ ໂຕ່ວ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ຫວ່າ, ທິນ-ຮູ່ງ ໄມ້ ຕສະເກ້ງ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ໂຕສ໋ວ, ໄມ້ ໝຽດ ວົ້ວ ນອມ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ. ມປ່າ ມ່າຍ ທສ້ຳ-ຕິ່ວ ເຈົ໊າ ທສວດ ຕ້າຍ ປຸນ ໂຢ^ນາ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ດົ່ງ ຫາຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມີ່ງ ໂຕ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ບົ໋ວ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ອກະຮ້າ ນິ່ນ ປວັດ ທິນ-ຮູ່ງ ຄໍ້-ລ່ຽນ ມ່ຽນ, ທິ້ວ ຕສະເອີ໋ຍ, ໄມ້ ເອີຍ ນິ່ນ ກັ້ນ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ, ໂຢ^ນາ ຕສ່ຽວ ເຖຈຍ ເຈ໌ຍ ໄຫ່.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ຕຸ໊ ເດສ່ງ ນິ່ນ ເຕສີ໋ຍ ຕ້າຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ. ໂຊວ ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ປຸນ ບົວ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ຮນ້ຳ ໄຫ່ ມ່ຽນ ຢ່າ ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ ຄໍ້-ລ່ຽນ ມ່ຽນ. ນິ^ນະ^ເວ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ. ມປ່າ ທິນ-ຮູ່ງ ປວັດ ນິ^ນະ^ເວ ມ່ຽນ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ກວັ່ງ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຄໍ້-ລ່ຽນ, ໄມ້ ໝຽດ ນິ່ນ ບົວ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-17 ທິນ-ຮູ່ງ ພ້າຍ ໂຢ^ນາ ມີ່ງ ໂຕ່ວ ຫວ່າ, ໂຢ^ນາ ໄມ້ ຄັ້ງ ມີ່ງ.
2:1-10 ໂຢ^ນາ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ປຸນ ນິ່ນ ຕຸ໊ ແໝ່ງ ທສວດ.
3:1-10 ໂຢ^ນາ ໂຕ່ວ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ຫວ່າ ມີ່ງ ບົ໋ວ ນິ^ນະ^ເວ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ.
4:1-11 ທິນ-ຮູ່ງ ຄໍ້-ລ່ຽນ ນິ^ນະ^ເວ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ.

ໂຢ^ນາ 1

ໂຢ^ນາ ເປຢົ໋າ ທິນ-ຮູ່ງ

1 ມ່າຍ ຮນອຍ ນໍ, ຕສ໊ຽວ ບົ໋ວ ອາ^ມິດ^ໄທ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ນາ, * 2 “ເມີ່ຍ ມີ່ງ ວົ້ວ ນອມ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ, ນິ^ນະ^ເວ, ບົ໋ວ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ນິ່ນ ບົວ ປ໌າມ ຕສຸ໌ຍ ທສ້ຳ ໄຫ່. ເຢຍ ຮິ້ວ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຫວ່າຍ ສີ່.” *

3 ມປ່າ ໂຢ^ນາ ເປຢົ໋າ ຕສ໊ຽວ. ນິ່ນ ທສວດ ເຈົ໊າ ຫູງ ຈ໊ຽນ ທານ^ຊິດ ຕສີ້ງ ມີ່ງ. ມີ່ງ ເຖົາ ຢັ໊ບ^ຟາ ມູ້ງ, ປວັດ ໂຜວ ດສັ໊ງ ອ໋ອຍ ມີ່ງ ທານ^ຊິດ ຕສີ້ງ, ໂຢ^ນາ ຕສ່ຽວ ທສວດ ດສັ໊ງ-ຕສິ້ນ ເປັຍ ດສັ໊ງ ມີ່ງ ອ໊ະ. ນິ່ນ ຮນ້ຳ ຕ້າຍ ເປຢົ໋າ ມີ່ງ ທານ^ຊິດ ຕສີ້ງ ນໍ, ເລີ່ຍ ດຸ໊ດ ຕສ໊ຽວ ອ໊ະ.

4 ມປ່າ ມີ່ງ ເກົາ, ຕສ໊ຽວ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ປ໌ອງ ກອງ ຕົ້ມ ດສຢ໋າວ-ເຈັ໊ຍ ປ່ວນ ວວມ-ຫລ່າງ ມຽດ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ດສັ໊ງ, ເດສ໋ຍ ດສັ໊ງ ໄຮ່ ຮູ້ ໝ່ວນ ເດສ່ງ ອ໊ະ. 5 ດສັ໊ງ-ໂນ່ວ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ໄຫ່, ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ເຫ່ວ ເກ໊າະ-ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ ເຖງ. ນິ່ນ ບົວ ຢ່າ ອ໋ອຍ ດສັ໊ງ ເຮງ ເຕີ໋ຍ ຕສ່ຽວ ໂປ້ວ ດສັ໊ງ ທໍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ກວັ່ງ.

ໂຢ^ນາ ແອ໊ະ, ມີ່ງ ເປວີ໋ຍ ຈ໊ຽນ ດສັ໊ງ-ໂດ໊ະ ມອຈ້ອມ ໂດ ເຍີຍ.

6 ດສັ໊ງ-ຕສ໊ຽວ ປວັດ ໂຢ^ນາ ເປວີ໋ຍ ວົ້ວ ດສັ໊ງ-ໂດ໊ະ ມອຈ້ອມ, ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ຝູ່ງ ເປວີ໋ຍ ໜ່າຍ ມອຈ້ອມ? ເຈ໌ຍ ຊິນ ຕ້າຍ ເຫ່ວ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຕສ້ຽນ ເຖງ ມ່າະ! ເດສ໋ຍ ນິ່ນ ໄຮ່ ຄໍ້-ລ່ຽນ ບົວ, ໂອຈ໋ວ ບົວ ຊ່າະ?”

7 ດສັ໊ງ-ໂນ່ວ, ລ່ານ ບົ໋ວ ລ່ານ, “ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕີ່ງ ແໝ່ງ ໝັ່ງ ກ໋າ, ຫລາຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ບົວ ຖສີງ ປວັ້ງ ຕສຸ ດົ່ງ ນ້າຍ ໂຄ້ວ.” ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕີ່ງ ແໝ່ງ ໝັ່ງ. ດ໊ອດ ຕສຸ ໂຢ^ນາ. 8 ດສັ໊ງ-ໂນ່ວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, “ເມີ່ຍ ກ໊ອງ ກ໋າ ມ່າະ! ບົວ ປວັ້ງ ຕສຸ ດົ່ງ ນ້າຍ ໂຄ້ວ, ນ້າຍ ຫລາຍ ຫາຍ ເຕົ້າ? ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ຕ້າຍ ຢຽມ ນ້າຍ ແລ່? ເມີ່ຍ ຢຽມ ຫາຍ ນອມ ກົ໊ວະ ຕ້າຍ? ເມີ່ຍ ຫາຍ ຝີງ ມ່ຽນ?”

9 ໂຢ^ນາ ເຕົາ, “ເຢຍ ຮິບ^ລູ ມ່ຽນ. ເຢຍ ຕສັ່ງ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຊ ຢຽມ ທິນ-ຕ້ອງ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຢ່າ ຕົ້ງ ເຕສີ໋ຍ ເດົາ ເຕສີ໋ຍ ຄ້ອຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ.” 10 ໂຢ^ນາ ແອ໋ງ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ອີ້ ຕສັ່ນ ນິ່ນ ເປຢົ໋າ ຕສ໊ຽວ.

ດສັ໊ງ-ໂນ່ວ ເກ້ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ໄຫ່. ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ຝູ່ງ ໂຕສ໋ວ ຕ່ອງ ດົ່ງ ໜ່າຍ ໂດ?” 11 ດສຢ໋າວ ປ່ວນ ຄ້ອຍ ເຍີຍ ວວມ-ຫລ່າງ ກຸ໊ນ ໂຕສ໋ວ ກຸ໊ນ ໂຮລ. ນິ່ນ ບົວ ໜ່າຍ ກ໋າ ໂຢ^ນາ, “ເຢຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ເມີ່ຍ, ຄ້ອຍ ຖສີງ ຕ້າຍ ຕີ້ງ?”

12 ໂຢ^ນາ ເຕົາ, “ເມີ່ຍ ບົວ ເຕສ໊າະ ເຢຍ ຕສອຍ ເອຈ່ຍ ນ້າຍ ຄ້ອຍ, ວວມ-ຫລ່າງ ຕສ່ຽວ ຕີ້ງ ອ໊ະ. ເຢຍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຫລາຍ ເຢຍ ເມີ່ຍ ບົວ ຖສີງ ຕ້າຍ ຕສຸ ນ້າຍ ກອງ ຕົ້ມ ດສຢ໋າວ-ເຈັ໊ຍ ແຮະ ເມີ່ຍ ບົວ.”

13 ດສັ໊ງ-ໂນ່ວ ບົວ ໄມ້ ໝວັງ, ທສວດ ທຈະ ປຢ້າ ດສັ໊ງ ອ໋ອຍ ທສວດ ບ໋ຽນ. ມປ່າ ວວມ-ຫລ່າງ ກຸ໊ນ ໂຕສ໋ວ ກຸ໊ນ ໂຮລ, ດສັ໊ງ ໄມ້ ໄຮ່ ມີ່ງ. 14 ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ເຫ່ວ ຕສ໊ຽວ, “ໂອ ຕສ໊ຽວ ອ້າ! ເຢຍ ບົວ ໄຕ໋ ນ້າຍ ລ່ານ ມ່ຽນ ມປ່າ ໂທ້ ເມີ່ຍ ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ຕສຸ ໝຽດ. ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ເຫວີ່ຍ ໄມ້ ໂຕສ໋ວ ຕ່ອງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຫລ່ຽວ ທສວດ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ ຕສຸ ດາມ-ຕອງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຕສ໊ຽວ ອ້າ! ນ້າຍ ເຊ ເມີ່ຍ ເອີຍ ເມີ່ຍ ກັ້ນ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ ໂຕສ໋ວ.”

15 ກ໊ອງ ປ່າ ນິ່ນ ບົວ ເຕສ໊າະ ໂຢ^ນາ ຕສອຍ ເອຈ່ຍ ຄ້ອຍ ມີ່ງ. ວວມ-ຫລ່າງ ຕສ່ຽວ ລ່ຽມ ເຕສີ້ຍ ຕີ້ງ ໝີ່ ອ໊ະ. 16 ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ປວັດ, ນິ່ນ ບົວ ເກ້ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ໄຫ່ ຕສ໊ຽວ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ເຕສ໊າະ ແຊງ-ຄູ້ ເຕສ່ຍ ປຸນ ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ແລ໌ງ ເຈ໌ຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ.

17 ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ປຸນ ເຕົ້າ ຕົ້ມ ເບຢົ໌າ ຕ້າຍ ນະ ໂຢ^ນາ. ໂຢ^ນາ ຢຽມ ຕົ້ມ ເບຢົ໌າ ເຍີຍ ກະເຊຍ ປົວ ຮນອຍ ປົວ ມ໌ວນ. *

⇑

[Remove Footnotes]