ໂຢ^ຊູ^ວາ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໂຢ^ຊູ^ວາ ໂຊວ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ທສ້າງ ເປັຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ. ໂຢ^ຊູ^ວາ ດສິບ ຈ໊ຽນ ໂມ^ເຊ ໂຕສ໋ວ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ. ໂຊວ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ກ໊ອງ ນິ່ນ ບົວ ປວັ້ງ ຕສຸ ເຍີຍ ເຕສ໋ຍ ຄັງ ສີ່. ກ໊ອງ ນິ່ນ ບົວ ເຈ໋ຍ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ເຍີຍ ສີ່, ເຢ^ລີ^ໂຄ ຕສີ້ງ ບາງ ເຍີຍ ສີ່, ຢຽມ ໄອ ຕສີ້ງ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເຍີຍ ສີ່, ຢ່າ ກ໊ອງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຖສົາ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ແອ໋ງ ຊຢັງ-ແລ໌ງ ດສຸ່ນ ຫລຽບ ເຈ໌ຍ ເຍີຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ. ຢຽມ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ມ່ຽນ ປຸ້ຍ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ເຊ 24 ຕສາງ 15 ວົ້ວ ຢ່ຽມ, “...ອີ້ ຮນອຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກິ໊ນ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຟູ-ສູ ຫາຍ ເຕົ້າ... ມປ່າ ເຢຍ ກັ້ນ ເຖສົາ ເຢຍ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ຕສົງ ມ່ຽນ ແອ໊ະ, ເຢຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຟູ-ສູ ຕສ໊ຽວ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-12:24 ເບ໊າະ ຮີ່ງ ຄາ^ນາ^ອັນ ເຕີ່ຍ-ປູງ
13:1-21:45 ປຸນ ອກອຍ ເດົາ
(1) 13:1-33 ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ຕົງ ປູງ ເຍີຍ ເດົາ
(2) 14:1-19:51 ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ໄຟ ປູງ ເຍີຍ ເດົາ
(3) 20:1-9 ເສຍ ແໝ່ງ ຕສີ້ງ
(4) 21:1-45 ເລ^ວີ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສີ້ງ
22:1-34 ຢຽມ ຕົງ ປູງ ແໝງ ເຍີຍ ຝີງ ດສ໋ວນ ກັ້ນ ເຍີຍ ໂລ໌-ເຕີ່ຍ-ປູງ
23:1-16 ໂຢ^ຊູ^ວາ ກ໊ອງ ອກະຮ້າ ລາຍ ເຍີຍ ຫວ່າ
24:1-33 ຢຽມ ເຊ^ເຄມ ແອ໋ງ ຊຢັງ-ຫລຽບ ດສຸ່ນ ແຫງ່ງ ຫວ່າ

ໂຢ^ຊູ^ວາ 1

ຕສ໊ຽວ ພ້າຍ ໂຢ^ຊູ^ວາ

1 ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂປວ, ໂມ^ເຊ, ເກວີຍ ເສີຍ ລິ໌ວ, ອກະຮ້າ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ໂມ^ເຊ ເຍີຍ ປອງ-ປົ໌ວ ມ່ຽນ, ນຸນ ເຍີຍ ຕອນ, ໂຢ^ຊູ^ວາ, 2 “ເຢຍ ເຍີຍ ໂປວ, ໂມ^ເຊ, ເກວີຍ ເສີຍ ໝີ່ ອ໊ະ. ອີ້ ຕສັ່ນ ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ. ເມີ່ຍ ເຖສົາ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ແປະ ຝີງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຈ໋ຍ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ, ເປັຍ ເຢຍ ອ໋ອຍ ຈິວ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ, ເຊ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ, ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ. 3 ຕະຟ່ານ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເຕສົ໋າ-ເປ໊ນ ທສ້າຍ ເຍີຍ ນອມໆ ຕ໋ອງ, ເຢຍ ອ໋ອຍ ຈິວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເດສ່ງ, ຮນັ້ງ ເຢຍ ເຖສົາ ໂມ^ເຊ ແລ໌ງ ເຈ໋ຍ ວົ້ວ ນໍ. * 4 ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ກັ໊ບ-ຈ໋າຍ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ນ່າມ ປູງ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ມີ່ງ ເຖົາ ປ໊ະ ປູງ ເລ^ບາ^ນອນ ເກ້, ຢ່າ ຢຽມ ຕົງ ປູງ ຢູ^ເຟ^ຕິດ ຕົ້ມ ດ້າຍ, ເຊ ຮິດ^ໄທ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ແອ໋ງ ມີ່ງ ເຖົາ ບະຮນອຍ ດ໊ອດ ແໝງ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຄ້ອຍ. * 5 ຢຽມ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ເສີຍ ເຕສີ໊ຍ ໄມ້ ມ່າຍ ຫາຍ ເຕົ້າ ໄຮ່ ເບ໊າະ ຕຸ໊ ຮີ່ງ ເມີ່ຍ. ເຢຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ເຖສົາ ໂມ^ເຊ ຢຽມ, ເຢຍ ຢ່າ ອ໋ອຍ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ຢຽມ. ເຢຍ ຕສູ໊ງ ໄມ້ ເລີ່ຍ ອກອຍ ເມີ່ຍ, ຢ່າ ໄມ້ ກວັ່ງ ເມີ່ຍ. *

6 “ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຮ້ນ ຢ່າ ຕສູ໋ງ ຈ໊ຽນ ຕ໊າມ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ປຸນ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ແປະ ຝີງ ຕຸ໊ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເປ໋ນ ນິ່ນ ບົວ ດສິບ ເຍີຍ ປ່ວນ, ຕົ້ງ ເຢຍ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ອົງ-ຖາຍ ໂຮ້ວ ຈ໊ຽນ ອ໋ອຍ ຈິວ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ. * 7 ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຮ້ນ ຢ່າ ຕສູ໋ງ ຈ໊ຽນ ຕົ້ມ ຕ໊າມ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຝ ຟິມ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເຢຍ ເຍີຍ ໂປວ, ໂມ^ເຊ, ຈິວ ປຸນ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ, ໄມ້ ຕູ໋ງ ປູ໋ງ ດ໊ອດ ຢຽດ ຕິ້ວ, * ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ມີ່ງ ເຖົາ ຫາຍ, ໄຮ່ ຕຸ໊ ຫລົງ. 8 ໄມ້ ຕູ໋ງ ຫລະຄຸ ຕສັ່ນໆ ໂຕະ ນ້າຍ ປ໊ວນ ເລີ໌ຍ-ຫລັດ ໂຊວ. ດອມໆ ມ໌ວນໆ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຟີຍ-ຟັ້ງ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ໄຝ ຟິມ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ໂຊວ ເຟ້ຍ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຫວ່າ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ເມີ່ຍ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ຕສ່ຽວ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ຫລົງ ຢ່າ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ຕຸ້ນ ຢຸ້ນ. 9 ເຢຍ ຫັດ ລິ໌ວ ເມີ່ຍ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ? ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຮ້ນ ຢ່າ ຕສູ໋ງ ຈ໊ຽນ ຕ໊າມ. ໄມ້ ຕູ໋ງ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ຢ່າ ໄມ້ ຕູ໋ງ ໂຮຍ້ວ ໜຳ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ໄມ້ ກຸ໊ນ ເມີ່ຍ ມີ່ງ ເຖົາ ຫາຍ, ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຖສົາ ເມີ່ຍ ຢຽມ.”

10 ໂຢ^ຊູ^ວາ ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ແປະ ຝີງ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ເປຢີ໊ຍ ເຕສີ໊ຍ. ນິ່ນ ກ໊ອງ, 11 “ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມີ່ງ ກ໋ອມ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ທສຢັ້ງ ບົ໋ວ ແປະ ຝີງ, ‘ອ໋ອຍ ຕສຸ ເບ່ນ ດສ້ອຍ ປ້ຽນ ຝຸຍ. ແອ໋ງ ມ່າຍ ປົວ ຮນອຍ ເມີ່ຍ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຈ໋ຍ ນ້າຍ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ເປັຍ ມີ່ງ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ຕົ້ງ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຈິວ ປຸນ ເຫວີ່ຍ ເປ໋ນ ເມີ່ຍ ບົວ ດສິບ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ.’”

12 ໂຢ^ຊູ^ວາ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ລູ^ເບນ ມ່ຽນ, ກາດ ມ່ຽນ ເຖສົາ ມະ^ນັດ^ເສ ດ໊າມ-ຝີງ ມ່ຽນ, * 13 “ອ໋ອຍ ຕສຸ ຈັ໋ງ ຈ໊ຽນ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂປວ, ໂມ^ເຊ, ບົ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນິ່ນ ກ໊ອງ, ‘ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ຕສຢັ໋ງ ຕ໋ອງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຮິດ ຂວນ ຢ່າ ຈິວ ນ້າຍ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ.’ 14 ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເອົ໊າ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຝຸຈ໊ວຍ ເຖສົາ ແຊງ-ຄູ້ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ຕົງ ປູງ, ຕົ້ງ ໂມ^ເຊ ພ້າຍ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຕຸ໊ ເຍີຍ. ມປ່າ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ບຸດົ໋ງ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ໄຮ່ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເຍີຍ ມຈັ່ງ ຕອນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕໍ້ ຈ໊ຽນ ຫວົວະ ກິ່ນ ເຈ໋ຍ ດ້າຍ ມີ່ງ ດ່າງ ເຖງ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ ເບ໊າະ ຈ໋າ, 15 ຕສົ໊ວ ຕສ໊ຽວ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຮນັ້ງ ເມີ່ຍ ບົວ ນໍ, ຕຸ໊ ຮິດ ຂວນ ຢ່າ ຕຸ໊ ດສິບ ຕົ້ງ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ຈິວ ປຸນ ເຫວີ່ຍ ເປ໋ນ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ປ່ວນ ເຕີ່ຍ-ປູງ. ອກະຮ້າ ເມີ່ຍ ບົວ ໄຮ່ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ກັ້ນ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ຕົ້ງ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂປວ, ໂມ^ເຊ, ຈິວ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ຢຽມ ຈໍ^ແດນ ດ້າຍ ຕົງ ປູງ ແໝງ, ເຊ ຢຽມ ບະຮນອຍ ທສວດ ແໝງ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ.”

16 ນິ່ນ ບົວ ເຕົາ ໂຢ^ຊູ^ວາ, “ເມີ່ຍ ເຫ່ວ ເຢຍ ບົວ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ຢຽດ ຕສູ໊ງ, ເຢຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ໂຕສ໋ວ ອ໊ະ. ເມີ່ຍ ພ້າຍ ເຢຍ ບົວ ມີ່ງ ຫາຍ ເດົາ, ເຢຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ອ໊ະ. 17 ເຢຍ ບົວ ຕສິ້ນ ດ່າງ ຢຽມ ໝ່ານ ສີ່ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໝວັງ ໂມ^ເຊ ເຍີຍ ຫວ່າ, ອີ້ ຕສັ່ນ ຢ່າ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ອ໋ອຍ ໝວັງ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຫວ່າ. ຂູງ ໂທ້ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ, ເຖສົາ ເມີ່ຍ ຢຽມ ຮນັ້ງ ນິ່ນ ຕສິ້ນ ດ່າງ ເຖສົາ ໂມ^ເຊ ຢຽມ ວົ້ວ ນໍ. 18 ຫາຍ ເຕົ້າ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ຫັດ ເຍີຍ ຫວ່າ, ຢ່າ ໄມ້ ເອີຍ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ໂຕສ໋ວ, ໄມ້ ກຸ໊ນ ເມີ່ຍ ພ້າຍ ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ຫາຍ ຫຍູ່ງ, ວົ້ວ ເຕົ້າ ຕສູ໊ງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ໄຕ່ ອ໊ະ. ເມີ່ຍ ຂູງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຮ້ນ ຢ່າ ຕສູ໋ງ ຈ໊ຽນ ຕ໊າມ.

⇑

[Remove Footnotes]