ຕົ້ມ ຈຽນ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ຕົ້ມ ຈຽນ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເປັຍ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ຄາ^ນາ^ອັນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຖົາ ນິ່ນ ບົວ ຫລຽບ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່. ໂຊວ ກ໊ອງ ທສ້ຳ-ເຕົ້າ ມ່າຍ ເມ່ງ ໂຫ່ ເຍີຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່. ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ຝຸນ ເປ໋ນ ຕົ້ມ ຈຽນ, ມປ່າ ເກົ້າ ທສ້ຳ ເຈ໋ຍ ນິ່ນ ບົວ ເປ໋ນ ຕົ້ມ ແປງ-ເປຢີ໊ຍ. ມ່າຍ ເຕົ້າ ຕົ້ງ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ເກົ້າ ທສ້ຳ, ເຊ ແຊມ^ສັນ. ນິ່ນ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ຕສຽບ ຟາມ ເຖົາ ຕສຽບ ຫລົວະ ຕສາງ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ອຈ໋າວ ເກົ້າ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ເຊ ອ໋ອຍ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ ຖສີງ ຕຸ໊ ຢຽມ ຈ໊ຽນ. ຫາຍ ຕສັ່ນ ໄມ້ ກັນ ຫລົງ ທິນ-ຮູ່ງ, ນິ່ນ ບົວ ຕສຸ ເຕສະ ໜ່ານ ອ໊ະ. ມປ່າ ໂຊວ ຢ່າ ອ໋ອຍ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊, ໄມ້ ກຸ໊ນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ໄມ້ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ກັນ ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ຕສຸ ເຕສະ ໜ່ານ, ຕະຟ່ານ ນິ່ນ ບົວ ກ໊ອຍ ໂຮຍ້ວ ກວັ່ງ ຕສຸ໌ຍ, ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ລໍ໌ ທິນ-ຮູ່ງ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ໂອຈ໋ວ ນິ່ນ ບົວ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:10 ດສຸ໊ດ ຕສຸ໊ນ ກ໊ອງ ເບ໊າະ ຮີ່ງ ຄາ^ນາ^ອັນ ເຕີ່ຍ-ປູງ
ເຍີຍ ເຈົ໊າ-ໂຫລ່ວ
2:11-16:31 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຈຽນ
17:1-21:25 ເຕສ໋ຍ ຫຍູ່ງ ທສວດ ຕ້າຍ ເຍີຍ ສີ່

ຕົ້ມ ຈຽນ 1

ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ເຖສົາ ສິ^ເມ^ໂອນ ມ່ຽນ
ເຕສ໊າະ ອາ^ໂດ^ນີ^ເບ^ເຊກ

1 ໂຢ^ຊູ^ວາ ເກວີຍ ເສີຍ ໝີ່ ອ໊ະ, ອກະຮ້າ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ໜ່າຍ ຕສ໊ຽວ, “ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ຫາຍ ຝີງ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມີ່ງ ດ່າງ ເຖສົາ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ເບ໊າະ ຈ໋າ?”

2 ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ຢູ^ດາ ຝີງ ອ໋ອຍ ຕສຸ ມີ່ງ ດ່າງ. ໝັ່ງ ມ່າະ! ເຢຍ ຕສູ໊ງ ເຕສ໊າະ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ຈິວ ປຸນ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ປົ໌ວ-ເດ໊ຍ.”

3 ຢູ^ດາ ຝີງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ, ສິ^ເມ^ໂອນ ຝີງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, “ໂທ້ ເຖສົາ ເຢຍ ບົວ ມີ່ງ ເປັຍ ຕີ່ງ ຕສຢັ໋ງ ປຸນ ເຢຍ ບົວ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ເຖງ ເຢຍ ບົວ ເຖສົາ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ເບ໊າະ ຈ໋າ. ອກະຮ້າ ເຢຍ ບົວ ເຖສົາ ເມີ່ຍ ບົວ ມີ່ງ ຕີ່ງ ຕສຢັ໋ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ.” ສິ^ເມ^ໂອນ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ບົວ ມີ່ງ ອ໊ະ.

4 ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ເບ໊າະ ຈ໋າ. ຕສ໊ຽວ ເຕສ໊າະ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ເຖສົາ ເປ^ລິດ^ຊີ ມ່ຽນ ຈິວ ປຸນ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ປົ໌ວ-ເດ໊ຍ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ເບ^ເຊກ ມູ້ງ ໄຕ໋ ຢຽດ ຫວ່ານ ເຕົ້າ ມ່ຽນ. 5 ຢຽມ ວົ້ວ ນິ່ນ ບົວ ປວັ້ງ ອາ^ໂດ^ນີ^ເບ^ເຊກ ຕສ່ຽວ ເຖສົາ ນິ່ນ ເບ໊າະ ຈ໋າ ຢ່າ ເບ໊າະ ຮີ່ງ ຄາ^ນາ^ອັນ ເຖສົາ ເປ^ລິດ^ຊີ ມ່ຽນ. 6 ອາ^ໂດ^ນີ^ເບ^ເຊກ ເປຢົ໋າ ມປ່າ ນິ່ນ ບົວ ຕສຸ່ນ ຕສ່າຍ, ເຕສ໊າະ ຕ້າຍ ຮງະ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕສົ໋າ-ໂດ໊ະ-ເຍີ໌ຍ ເຖສົາ ປົ໌ວ-ໂດ໊ະ-ເຍີ໌ຍ ດຸ໊ດ ມີ່ງ.

7 ອາ^ໂດ^ນີ^ເບ^ເຊກ ກ໊ອງ, “ມ່າຍ ເຈ໋ຍ ທສຽດ ຕສຽບ ເຕົ້າ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ຕສຸ ເຢຍ ຮງະ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ປົ໌ວ-ໂດ໊ະ-ເຍີ໌ຍ ເຖສົາ ເຕສົ໋າ-ໂດ໊ະ-ເຍີ໌ຍ ດຸ໊ດ ຢ່າ ຢຽມ ເຢຍ ເຍີຍ ເຕ້ຍ ເດ໊ຍ ເດສົ໌າ ຫຮນາງ-ເຮມີ້ຍ-ດ໊ອດ ຫຍັ່ນ. ມປ່າ ອີ້ ຕສັ່ນ ຕສິ໋ວ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ເຍີຍ ສີ່, ທິນ-ຮູ່ງ ວິ່ນ ປຸນ ເຢຍ.” ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ອາ^ໂດ^ນີ^ເບ^ເຊກ ເຖົາ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ. ນິ່ນ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ໜ່າຍ ໄຕ່ ໝີ່ ອ໊ະ.

ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ເບ໊າະ ຮີ່ງ
ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຖສົາ ເຮ^ໂບ^ລົນ

8 ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ຢ່າ ເບ໊າະ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ, ທສ້າງ ຕຸ໊ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ໝີ່ ອ໊ະ. ນິ່ນ ບົວ ຫລົ່ງ ດສຸ ດ໊າວ ໄຕ໋ ຕສີ້ງ ກະຍົ໌ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ປູ໋ງ ໂຕ໌ວ ປົ໊ວ ຕສີ້ງ.

9 ອກະຮ້າ ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເບ໊າະ ຢຽມ ບົງ-ໄອ໊ ຕ໋ອງ, ຢຽມ ເນ^ເກບ, ເຖສົາ ຢຽມ ບົງ-ຈົ໊ວະ ເຍີຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ. 10 ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ແອ໋ງ ມີ່ງ ເບ໊າະ ຢຽມ ເຮ^ໂບ^ລົນ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ. ຕສິ້ນ ດ່າງ ເຮ^ໂບ^ລົນ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ຄີ^ລິ^ຢ໊າດ^ອານ^ບາ. ນິ່ນ ບົວ ເບ໊າະ ຮີ່ງ ເຊ^ໄຊ, ອາ^ຫິ^ມານ ເຖສົາ ທັນ^ໄມ.

ອົດ^ນີ^ເອນ ເບ໊າະ ຮີ່ງ ເດ^ບີ ຕສີ້ງ
ຢ່າ ຕຸ໊ ອັກ^ສາ ຫລົ່ງ ໂຕສ໋ວ ເອົ໊າ

(ເປີ໊ຍ ໝັ່ງ ໂຢ^ຊູ^ວາ 15:13-19 )

11 ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ຢຽມ ໜ່າຍ ທສວດ ມີ່ງ ເບ໊າະ ເດ^ບີ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ. ເດ^ບີ ຕສີ້ງ ຕສິ້ນ ດ່າງ ເຫ່ວ ຄີ^ລິ^ຢ໊າດ^ເສ^ເຟ. 12 ຄາ^ເລບ ກ໊ອງ, “ຫາຍ ເຕົ້າ ເບ໊າະ ຕຸ໊ ຄີ^ລິ^ຢ໊າດ^ເສ^ເຟ ຕສີ້ງ ຢ່າ ທສ້າງ ຕຸ໊ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ນໍ, ເຢຍ ແລ໌ງ ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ເຊັຍ, ອັກ^ສາ, ນິ່ນ ຫລົ່ງ ໂຕສ໋ວ ເອົ໊າ.” 13 ຄາ^ເລບ ເຍີຍ ໂຢ໌ວ, ເຄ^ນັດ ເຍີຍ ຕອນ, ອົດ^ນີ^ເອນ, ເບ໊າະ ຕຸ໊ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ. ຄາ^ເລບ ຕສ່ຽວ ເຕສ໊າະ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຊັຍ, ອັກ^ສາ, ປຸນ ອົດ^ນີ^ເອນ ຫລົ່ງ ໂຕສ໋ວ ເອົ໊າ. 14 ທສວດ ແກ້ງ ວົ້ວ ຕສັ່ນ ອັກ^ສາ ເຫ່ວ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂອກ໋, ອົດ^ນີ^ເອນ, ເຖງ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕຍ ໂທ້ ລີ່ງ ເຕີ່ຍ. ອັກ^ສາ ຢ໊ຽດ ເອຈ່ຍ ລໍ່, ຄາ^ເລບ ໜ່າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຊັຍ, “ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຫລົ່ງ ຫາຍ ຫຍູ່ງ?”

15 ນິ່ນ ເຍີຍ ເຊັຍ ເຕົາ, “ໂທ້ ອາ ເຕຍ ປຸນ ຕສີ້ງ ເຫຍີ່ຍ ເຢຍ. ໂທ້ ປຸນ ວວມ-ຕສີ໊ງ ເຢຍ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ປຸນ ເຢຍ ຢຽມ ເນ^ເກບ. ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ເດົາ ອກາຍ ໄຫ່.” ຄາ^ເລບ ຕສ່ຽວ ພ້າຍ ວົ້ວ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ວວມ-ຕສີ໊ງ ເຖສົາ ວົ້ວ ເດ໊ຍ ເຍີຍ ວວມ-ຕສີ໊ງ ປຸນ ນິ່ນ.

ຢູ^ດາ ເຖສົາ ເບນ^ຢາ^ມິນ ຝີງ
ທສ້າງ ຕຸ໊ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ

16 ໂມ^ເຊ ເຍີຍ ອົງ-ຕາ, ເຄ^ໄນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ, ເຖສົາ ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ທສວດ ຕາວ-ຫລົ່ມ ຕສີ້ງ, * ມີ່ງ ຢຽມ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ, ເຊ ຢຽມ ເນ^ເກບ, ນິດ ອາ^ລາດ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຢຽມ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ບຸດົ໋ງ.

17 ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ກໍ໋-ໂຢ໌ວ, ສິ^ເມ^ໂອນ ມ່ຽນ, ມີ່ງ ເບ໊າະ ຢຽມ ເສ^ຟັດ ເຍີຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ, ຢ່າ ໝຽດ ເດສ່ງ * ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ. ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ໂຮ^ມາ. * 18 ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ຢ່າ ທສ້າງ ຕຸ໊ ກາ^ຊາ ຕສີ້ງ, ອັດ^ເຄ^ລົນ ຕສີ້ງ ເຖສົາ ເອ^ໂຄ^ລົນ ຕສີ້ງ, ລ່ຽມ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ນອມໆ ຕສີ້ງ ເວີ່ຍ ກ໋ອມ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ.

19 ຕສ໊ຽວ ເຖສົາ ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ຢຽມ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຕສຸ່ນ ຢຽມ ບົງ-ໄອ໊ ຕ໋ອງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ທສວດ ມປ່າ ຢຽມ ເດົາ-ແປ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ນິ່ນ ບົວ ຕສຸ່ນ ໄມ້ ທສວດ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ວົ້ວ ເຕີ໋ຍ ມ່ຽນ ມ່າຍ ເບ໊າະ ຈ໋າ ເຍີຍ ເຮລັຍ-ມ໌າ-ເທສຍ. 20 ຢູ^ດາ ມ່ຽນ ຕສິ໋ວ ໂມ^ເຊ ພ້າຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຕສ໊າະ ເຮ^ໂບ^ລົນ ຕສີ້ງ ຈິວ ປຸນ ຄາ^ເລບ. ຄາ^ເລບ ຕສ່ຽວ ຕສຸ່ນ ທສວດ ອາ^ນາກ ເຍີຍ ປົວ ເຕົ້າ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ. * * 21 ມປ່າ ເບນ^ຢາ^ມິນ ມ່ຽນ ໄມ້ ຕສຸ່ນ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເຍີຍ ເຢ^ບຸດ ມ່ຽນ ທສວດ. ເຫວີ່ຍ ນ້າຍ ເຢ^ບຸດ ມ່ຽນ ຖສີງ ຕ້າຍ ເຖສົາ ເບນ^ຢາ^ມິນ ມ່ຽນ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ເຖົາ ອີ້ ຈ໋າ ຮນອຍ. *

ເອ^ຟາ^ອິມ ເຖສົາ ມະ^ນັດ^ເສ ຝີງ
ເບ໊າະ ຮີ່ງ ເບດ^ເອນ ຕສີ້ງ

22 ໂຢ^ເຊບ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ຢ່າ ມີ່ງ ເບ໊າະ ເບດ^ເອນ ຕສີ້ງ. ຕສ໊ຽວ ຢ່າ ເຖສົາ ນິ່ນ ບົວ ຢຽມ. 23 ໂຢ^ເຊບ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ພ້າຍ ມ່ຽນ ມີ່ງ ເບດ^ເອນ ຕສີ້ງ ທສ້າຍ ຈົ໊ວະ. ຕສິ້ນ ດ່າງ ນ້າຍ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ລູດ. 24 ທສ້າຍ ຈົ໊ວະ ມ່ຽນ ປວັດ ເຕົ້າ ມຈັ່ງ ຕອນ ຢຽມ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ທສວດ ຕ້າຍ ຕສ່ຽວ ເຖສົາ ນິ່ນ ກ໊ອງ, “ໂທ້ ບົ໋ວ ເຢຍ ບົວ ເປັຍ ນ້າຍ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ, ເຢຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເມີ່ຍ.” 25 ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ບົ໋ວ ເປັຍ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ ນິ່ນ ບົວ. ນິ່ນ ບົວ ຕສ່ຽວ ຫລົ່ງ ດສຸ ດ໊າວ ໄຕ໋ ເດສ່ງ ຕສີ້ງ ກະຍົ໌ວ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ມປ່າ ນິ່ນ ບົວ ເສຍ ທສວດ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມຈັ່ງ ຕອນ ເຖສົາ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ເຍີຍ ຢຽດ ເປຢົ໊າ ມ່ຽນ ເຍີຍ ແໝ່ງ. 26 ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ມີ່ງ ຮິດ^ໄທ ມ່ຽນ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ, ຢຽມ ວົ້ວ ເຖສີຍ ນອມ ຕສີ້ງ ຢ່າ ທສວດ ບົ໋ວ ເຫ່ວ ລູດ. ນ້າຍ ນອມ ຕສີ້ງ ຖສໍ່ ຮນັ້ງ ວົ້ວ ນໍ ເຫ່ວ ເຖົາ ອີ້ ຈ໋າ ຮນອຍ.

ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ
ຕສຸ່ນ ໄມ້ ທສວດ ເຍີຍ ຝີງ

27 ມະ^ນັດ^ເສ ມ່ຽນ ໄມ້ ຕຸ໊ ຕສຸ່ນ ທສວດ ເບດ^ຊານ * ເຖສົາ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຟິ້ວ-ລ໌າງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ທາ^ອາ^ນາກ ເຖສົາ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຟິ້ວ-ລ໌າງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ໂດ^ອາ, ອິບ^ເລ^ອຳ, ເມ^ກິດ^ໂດ ເຖສົາ ວົ້ວ ນອມ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຟິ້ວ-ລ໌າງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ແຫງ່ງ ຈ໊ຽນ ຢຽມ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ. * 28 ອກະຮ້າ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຮ້ນ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ, ນິ່ນ ບົວ ອ໊າບ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ກົງ ເຮນ້ຍ ເຍີຍ ມປ່າ ໄມ້ ຕສຸ່ນ ນິ່ນ ບົວ ທສວດ ເດສ່ງ. 29 ເອ^ຟາ^ອິມ ມ່ຽນ ໄມ້ ຕສຸ່ນ ຢຽມ ເກ^ເຊ ມູ້ງ ເຍີຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ທສວດ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ຖສໍ່ ຢຽມ ຈ໊ຽນ ນິ່ນ ບົວ ບຸດົ໋ງ. * 30 ເສ^ບູ^ລຸນ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄມ້ ຕສຸ່ນ ຄິດ^ລົນ ເຖສົາ ນາ^ຫະ^ໂລນ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ທສວດ. ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ຖສໍ່ ຢຽມ ນິ່ນ ບົວ ບຸດົ໋ງ ມປ່າ ເສ^ບູ^ລຸນ ມ່ຽນ ອ໊າບ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ກົງ ໂຄ້ວ ເຍີຍ. 31 ອາ^ເຊ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄມ້ ຕສຸ່ນ ອັກ^ໂຄ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໄຟ ໄຊ^ດອນ ຕສີ້ງ ໄຟ ອັກ^ລາບ ຕສີ້ງ ໄຟ ອັກ^ຊີບ ຕສີ້ງ ໄຟ ເຮນ^ບາ ຕສີ້ງ ໄຟ ອາ^ເຟກ ຕສີ້ງ ໄຟ ເລ^ຫົບ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ທສວດ. 32 ມປ່າ ອາ^ເຊ ຝີງ ຢຽມ ປ໊ວນ-ເຕີ່ຍ ເຍີຍ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ບຸດົ໋ງ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ນິ່ນ ບົວ ໄມ້ ຕສຸ່ນ ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ທສວດ. 33 ນັບ^ທາ^ລີ ມ່ຽນ ຢ່າ ໄມ້ ຕສຸ່ນ ເບດ^ເຊ^ເມດ ເຖສົາ ເບດ^ອາ^ນາດ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ທສວດ, ມປ່າ ນັບ^ທາ^ລີ ມ່ຽນ ຢຽມ ວົ້ວ ນອມ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ປ໊ວນ-ເຕີ່ຍ, ຄາ^ນາ^ອັນ ມ່ຽນ ບຸດົ໋ງ. ຢຽມ ເບດ^ເຊ^ເມດ ເຖສົາ ເບດ^ອາ^ນາດ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ຢ່າ ຕສຸ ນັບ^ທາ^ລີ ມ່ຽນ ອ໊າບ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ກົງ ໂຄ້ວ. 34 ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ ອ໊າບ ດານ ມ່ຽນ ຢຽມ ບົງ, ໄມ້ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ເອຈ່ຍ ເດົາ-ແປ້ງ. 35 ຢຽມ ເຮ^ເລດ ບົງ, ໄອ^ຢາ^ລົນ ເຖສົາ ຊາ^ອັນ^ບິນ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ ຕີ່ງ ໂຮຍ້ວ ຢຽມ ໜ່າຍ, ມປ່າ ໂຢ^ເຊບ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ເຮ້ນ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ ຕສ່ຽວ ອ໊າບ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ກົງ ເຮນ້ຍ. 36 ອາ^ໂມ^ໄລ ມ່ຽນ ເຍີຍ ກັ໊ບ-ຈ໋າຍ ເຊ ຢັ້ງ ອາກ^ລັບ^ບິມ ຕສອງ * ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ຢຽມ ເຊ^ເອ^ລາ ຝາວ ວົ້ວ ເຈ໋ຍ ປູງ.

⇑

[Remove Footnotes]