ເລ^ວີ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ເລ^ວີ ໂຊວ ເຟ້ຍ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ໂລ໌-ຮນອຍ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ ເຖສົາ ເລີ໌ຍ ເຍີຍ ຢຽດ ເຫຍີ່ຍ. ຢ່າ ກ໊ອງ ຕໍ້ ນິ່ນ ບົວ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ໄຊ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ ເຊ ປຸນ ມ່ຽນ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ທິນ-ຮູ່ງ ທສີງ-ເດສ່ງ ໄຫ່, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຕສັ່ງ ນິ່ນ, ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ກັນ ທິນ-ຮູ່ງ ເຫວີ່ຍ ປຸນ ນິ່ນ ບົວ ຕສັ່ນໆ ເຖສົາ “ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ” ມ່າຍ ຈິວ ທົງ.

ຢຽມ ເລ^ວີ ໂຊວ, ມ່ຽນ ເກົ້າ ຕສົວະ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຫວ່າ ເຊ 19:18 ວົ້ວ ຢ່ຽມ, ຕົ້ງ ເຢ^ຊູ ກີ^ຕູ່ ກ໊ອງ ຕະເຫຍີ່ຍ ຕິ້ວ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ. ເລ^ວີ 19:18 ກ໊ອງ, “ອ໋ອຍ ຕສຸ ຮນ້ຳ ມ່ຽນ ຮນັ້ງ ຮນ້ຳ ກັ້ນ ນໍ.”

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-7:38 ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຖສົາ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ-ເຫຍີ່ຍ
8:1-10:20 ອອນ ອາ^ລົນ ຕອນ-ເຕ໋ຍ ຕ່ອຍ ໂຕສ໋ວ ໄຊ ມ່ຽນ
11:1-15:33 ມ່າຍ ຫວຸຍ ເຖສົາ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ
16:1-34 ຟິ ຕສຸ໌ຍ ຮນອຍ
17:1-27:34 ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ ແໝ່ງ ເຖສົາ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ

ເລ^ວີ 1

ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຍີຍ ເລີ໌ຍ

1 ຕສ໊ຽວ ຢຽມ ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ເຍີຍ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເຫ່ວ ໂມ^ເຊ, ຢ່າ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ນິ່ນ, 2 “ເມີ່ຍ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ໊ອງ ບົ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ, ‘ເມີ່ຍ ບົວ ຫາຍ ເຕົ້າ ຕໍ້ ກັ້ນ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຕ້າຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ປຸນ ຕສ໊ຽວ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕໍ້ ຢຽມ ງົ່ງ ກວັ້ນ ຢູ້ງ ກວັ້ນ ເຍີຍ ແຊງ-ຄູ້.

3 “‘ເຊ ກ໊ອງ ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຍີຍ ແຊງ-ຄູ້ ຢຽມ ງົ່ງ ກວັ້ນ ຕໍ້ ຕ້າຍ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕໍ້ ເຕົ້າ ໄມ້ ຫວ່າຍ ຝັງ ເຍີຍ ງົ່ງ ໂກ໊ວ ຝູງ ເຖົາ ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເຍີຍ ແກ້ງ ດ່າງ, ເຫວີ່ຍ ປຸນ ຕສ໊ຽວ ອະເຮນີ້ຍ ຕສິ໊ບ ນິ່ນ. 4 ຕໍ້ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ປົ໌ວ ມານ ຈ໊ຽນ ອ໋ອຍ ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ ວົ້ວ ເຕົ້າ ງົ່ງ ໂກ໊ວ ເຍີຍ ມອກ໊ອງ, ຕສ໊ຽວ ຕສ່ຽວ ຕສິ໊ບ ເຫວີ່ຍ ເຖງ ວົ້ວ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ຟິ ຕສຸ໌ຍ. 5 ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽມ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ໄຕ໋ ວົ້ວ ເຕົ້າ ງົ່ງ ໂກ໊ວ. ອາ^ລົນ ເຍີຍ ຕອນ, ໄຊ ມ່ຽນ ບົວ, ຕສ່ຽວ ເຕສ໊າະ ງົ່ງ ໂກ໊ວ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ ພຽດ ຫວຸ່ຍ ປວັ້ງ ດົ໊ບ-ລິ່ວ ເຍີຍ ແກ້ງ ດ່າງ, ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ເປຢີຍ ປູງ. 6 ຕໍ້ ແຊງ-ຄູ້ ຕ້າຍ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ມ່ຽນ ກັ້ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ແມະ ອກອຍ ດົ໊ບ, ເຕສ໊າະ ອໍ໊ ກ໊າດ ເປ໋ນ ຢຽດ ດຸ້ນ ຢຽດ ດຸ້ນ ເຍີຍ. 7 ອາ^ລົນ ໄຊ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕອນ ບົວ ຕສ່ຽວ ປົ໊ວ ເຕສັຍ ໂຕ໌ວ ຢຽມ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ກູ້ ຫງວ່າຍ, ເຕສ໊າະ ຕສ້າງ ໄບ້ ຈ໊ຽນ. 8 ອາ^ລົນ ເຍີຍ ຕອນ, ໄຊ ມ່ຽນ ບົວ, ແອ໋ງ ເຕສ໊າະ ອໍ໊-ດຸ້ນ, ລ່ຽມ ມອກ໊ອງ ລ່ຽມ ເຮມີຍ, ເຕສວີ້ຍ ຢ໊ຽດ ເຕສວີ້ຍ ເຫຍີ່ຍ ຮຢຽດ ຈ໊ຽນ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ເຍີຍ ຕສ້າງ ເຖສົາ ໂຕ໌ວ ກູ້ ຫງວ່າຍ. 9 ຕໍ້ ແຊງ-ຄູ້ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ວວມ ດສ໋າວ ເດສ່ງ ໂຮຍ້ວ ກະຍົ໌ວ ເຍີຍ ຫຍູ່ງໆ ກະນ້າຍ ເຖສົາ ຕສຸ້ຍ. ໄຊ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ເຕສ໊າະ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ອັນ ຈ໊ຽນ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ກູ້ ຫງວ່າຍ ປົ໊ວ. ນ້າຍ ເຊ ຫລົ່ງ ໂຕ໌ວ ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຍີຍ ກະນ້າຍ, ເວີ່ຍ ດາງ ເຍີຍ ເຖຈຍ ຫອບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ.

10 “‘ເຊ ກ໊ອງ ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຍີຍ ແຊງ-ຄູ້ ຢຽມ ປະກີ ຢູ້ງ ໄຟ ຢູ້ງ ກວັ້ນ ຕໍ້ ຕ້າຍ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ເຕົ້າ ໄມ້ ຫວ່າຍ ຝັງ ເຍີຍ ປະກີ ຢູ້ງ ໂກ໊ວ ໄຟ ຢູ້ງ ໂກ໊ວ. 11 ຕໍ້ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຢຽມ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ເຍີຍ ປ໊ະ ປູງ, ຢຽມ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ດສະຮມຽນ ໄຕ໋. ອາ^ລົນ ເຍີຍ ຕອນ, ໄຊ ມ່ຽນ ບົວ, ຕສ່ຽວ ເຕສ໊າະ ວົ້ວ ເຕົ້າ ແຊງ-ຄູ້ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ ພຽດ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ເປຢີຍ ປູງ. 12 ຕໍ້ ຢູ້ງ ໄຟ ປະກີ ຢູ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ກ໊າດ ເປ໋ນ ຢຽດ ດຸ້ນ ຢຽດ ດຸ້ນ, ລ່ຽມ ມອກ໊ອງ ເຖສົາ ເຮມີຍ, ໄຊ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ເຕສ໊າະ ຕ້າຍ ເຕສວີ້ຍ ຢ໊ຽດ ເຕສວີ້ຍ ເຫຍີ່ຍ ເຍີຍ ອັນ ຈ໊ຽນ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ, ຕສ້າງ ເຖສົາ ໂຕ໌ວ ກູ້ ຫງວ່າຍ. 13 ຕໍ້ ແຊງ-ຄູ້ ເຍີຍ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ວວມ ດສ໋າວ ເດສ່ງ ຈ້າງ ເຖສົາ ຕສຸ້ຍ, ໄຊ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ເຕສ໊າະ ຢຽດ ຕສູ໊ງ ຕໍ້ ຕ້າຍ ອັນ ຈ໊ຽນ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ກູ້ ຫງວ່າຍ ປົ໊ວ. ນ້າຍ ເຊ ຫລົ່ງ ໂຕ໌ວ ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຍີຍ ກະນ້າຍ, ເວີ່ຍ ດາງ ເຍີຍ ເຖຈຍ ຫອບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ.

14 “‘ເຊ ກ໊ອງ ຝົ່ງ ຫໍ່ ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຊ ເໜາະ, ອ໋ອຍ ຕສຸ ຫລົ່ງ ເໜາະ ໂອກ ໄຟ ແປະ ກົ໊ບ ຫລຸນ. 15 ໄຊ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ຕໍ້ ເໜາະ ເຖົາ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ, ນ້ຽວ ເໜາະ ມອກ໊ອງ ດຸ໊ດ, ເຕສ໊າະ ມອກ໊ອງ ອັນ ວົ້ວ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ປົ໊ວ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ປຸນ ເໜາະ ເຍີຍ ດສຢ໊າມ ຫລ່ຽວ ເອຈ່ຍ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ກະເຮລນ. 16 ອ໋ອຍ ຕສຸ ເຕສ໊າະ ທສວດ ປະອີ໊ງ ຢ່າ ທສຸນ ເໜາະ ເປຢີຍ * ກວັ່ງ ຢຽມ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ເຍີຍ ຕົງ ປູງ, ກວັ່ງ ຊ້າຍ ເຍີຍ ຕ໋ອງ. 17 ນິ່ນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ນັ້ນ ຈ໊ຽນ ດ໊າດ ເປ໊ດ ເໜາະ ເຍີຍ ຊິນ ບ໋າຍ ມປ່າ ໄມ້ ຕູ໋ງ ປຸນ ດ໊າດ ດຸ໊ດ. ໄຊ ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ອັນ ຈ໊ຽນ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ເຍີຍ ຕສ້າງ ເຖສົາ ໂຕ໌ວ ກູ້ ຫງວ່າຍ ປົ໊ວ. ນ້າຍ ເຊ ຫລົ່ງ ໂຕ໌ວ ປົ໊ວ ເຕສ່ຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຍີຍ ກະນ້າຍ, ເວີ່ຍ ດາງ ເຍີຍ ເຖຈຍ ຫອບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ໂຮຍ້ວ.⇑

[Remove Footnotes]