ມາ^ລາ^ຄີ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ມາ^ລາ^ຄີ ໂຊວ ເຊ ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ 500 ເຖສົາ 400 ຫຮຍັງ ບຸດົ໋ງ, ຕົ້ງ ແອ໋ງ ເຖສີຍ ລິ໌ວ ຢຽມ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ຕສີ້ງ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ອກະຮ້າ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່ ເຟ້ຍ ຕ້າຍ. ເກົ້າ ຫລົ່ງ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ, ມາ^ລາ^ຄີ ອ໋ອຍ ເຫ່ວ ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ຕສວັ໋ງ ແປະ ຝີງ ຕສຽບ ຕສົ໊ວະ ເຍີຍ ເຖສົາ ທິນ-ຮູ່ງ ແອ໋ງ ຊຢັງ-ຫລຽບ ດສຸ່ນ ແຫງ່ງ ຫວ່າ. ປວັດ ຕຸ໊ ເມ່ງ ເຍີຍ, ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ຜຸຍ ທິນ-ຮູ່ງ ຢ່າ ປູ໋ງ ຮວາງ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເຈົ໊າ. ໄຊ ມ່ຽນ ເຖສົາ ແປະ ຝີງ ຜຽນ ທິນ-ຮູ່ງ, ໄມ້ ຝົ່ງ ຫໍ່ ຫອບ ຕສຸ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ, ຢ່າ ໄມ້ ຕສິ໋ວ ທິນ-ຮູ່ງ ອຈ໋າວ ເຍີຍ ຫວ່າ ຢຽມ. ມປ່າ ຕສ໊ຽວ ອ໋ອຍ ຕ້າຍ ຊ້ຽມ ຕສຸ໌ຍ, ຝຽວ ນິ່ນ ເຍີຍ ມ່ຽນ ທສີງ-ເດສ່ງ ຕ້າຍ, ຢ່າ ອ໋ອຍ ພ້າຍ ເຕົ້າ ນິ່ນ ເຍີຍ ໂຕ່ວ ຝຽນ ມ່ຽນ ມີ່ງ ດ່າງ ຫລິ່ວ ເລີ໌ຍ ຕສຢັ໋ງ ເຈົ໊າ ແອ໋ງ ຕສຸ້ນ ນິ່ນ ເຍີຍ ແຫງ່ງ ຫວ່າ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-2:16 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ
2:17-4:6 ທິນ-ຮູ່ງ ຊ້ຽມ ຕສຸ໌ຍ ຢ່າ ຄໍ້-ລ່ຽນ ມ່ຽນ

ມາ^ລາ^ຄີ 1

ຕສ໊ຽວ ຮນ້ຳ ຢາ^ໂຄບ ເຍີຍ
ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ

1 ນ້າຍ ເຊ ຕສ໊ຽວ ຫລົ່ງ ມາ^ລາ^ຄີ * ໂຕ່ວ ປຸນ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຫວ່າ.

2 ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ເຢຍ ຮນ້ຳ ເມີ່ຍ ບົວ.”

ມປ່າ ເມີ່ຍ ບົວ ກ໊ອງ, “ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ຮນ້ຳ ເຢຍ ບົວ?”

ຕສ໊ຽວ ແອ໋ງ ກ໊ອງ, “ເອ^ຊາວ ໂຕສ໋ວ ຢາ^ໂຄບ ເຍີຍ ກໍ໋ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ? ເຢຍ ຮນ້ຳ ຢາ^ໂຄບ, * * 3 ມປ່າ ເຢຍ ດສອງ ເອ^ຊາວ. ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ນິ່ນ ເຍີຍ ບົງ-ໄອ໊ ຕ໋ອງ ເປ໋ນ ເດົາ-ຮວາງ, ເຕສ໊າະ ນິ່ນ ດສິບ ເຍີຍ ຕ໋ອງ ຈິວ ປຸນ ເຕີ່ຍ-ປູງ-ຮວາງ ເຍີຍ ເຮ່ຍ ຈູ໊ ຢຽມ. 4 ເຊ ກ໊ອງ ເອ^ຊາວ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ, ເອ^ດົມ ມ່ຽນ, * ກ໊ອງ, ‘ໄມ້ ກຸ໊ນ ເຢຍ ບົວ ຕສຸ ເບ໊າະ ປ່າຍ, ເຢຍ ບົວ ແອ໋ງ ຊຢັງ-ເຖສີຍ ເຈ໌ຍ ປ່າຍ ຫວ່າຍ ເຍີຍ ຕ໋ອງ.’”

ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ເຕົາ, “ນິ່ນ ບົວ ແອ໋ງ ເຖສີຍ ເຈ໌ຍ ຕ້າຍ ຢ່າ ຕຸ໊, ມປ່າ ເຢຍ ອ໋ອຍ ແທສະ ເດສ່ງ. ມ່ຽນ ຕສ່ຽວ ເຫ່ວ ວົ້ວ ນອມ ຕ໋ອງ ເປ໋ນ ‘ເອ໊າະ ເຍີຍ ເຕີ່ຍ-ປູງ,’ ຕົ້ງ ຕສ໊ຽວ ຢຽດ ລິ໌ວ ໂນ໌ວ ເຍີຍ ແປະ ຝີງ. 5 ເມີ່ຍ ບົວ ກັ້ນ ເຍີຍ ມຕສີງ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ປວັດ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່. ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ກ໊ອງ, ‘ໄມ້ ກຸ໊ນ ຢຽມ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ເຍີຍ ກັ໊ບ-ຈ໋າຍ ກະເຫຍ່ຍ ແໝງ, ຕສ໊ຽວ ຕສະເກ້ງ ໂຮລ ໄຫ່.’”

ຕສ໊ຽວ ຕ້ານ ໄຊ ມ່ຽນ

6 “ຕອນ ທ່າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ເຕຍ, ໂປວ ຢ່າ ທ່າຍ ນິ່ນ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ. ເຊ ກ໊ອງ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ເຕຍ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ໄມ້ ທ່າຍ ເຢຍ? ເຊ ກ໊ອງ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ, ເມີ່ຍ ບົວ ເຫວີ່ຍ ຫາຍ ຕິ່ວ ໄມ້ ກ້ຳ ເດສ໋ຍ ເຢຍ? ໂອ ໝັ່ງ ເຜຍ ເຢຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເຍີຍ ໄຊ ມ່ຽນ ອ້າ! ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ.

“ເມີ່ຍ ບົວ ໜ່າຍ ກ໋າ, ‘ເຢຍ ບົວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໝັ່ງ ເຜຍ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ?’

7 “ເມີ່ຍ ບົວ ຕໍ້ ມ່າຍ ຫວຸຍ ເຍີຍ ຫຍັ່ນ ຮົບ ຕ້າຍ ອັນ ເຢຍ ເຍີຍ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ.

“ເມີ່ຍ ບົວ ກ໊ອງ, ‘ເຢຍ ບົວ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ ປຸນ ເມີ່ຍ ມ່າຍ ຫວຸຍ?’

“ເຊ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເມີ່ຍ ບົວ ໝັ່ງ ເຜຍ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເຕ້ຍ.

8 “ເມີ່ຍ ບົວ ຕໍ້ ມຕສີງ ແມ່ງ ເຍີຍ ແຊງ-ຄູ້ ຕ້າຍ ໂຕສ໋ວ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ໂຕສ໋ວ ເອ໊າະ ສີ່ ໄຟ? ເມີ່ຍ ບົວ ຕໍ້ ປົ໌ວ-ເຕສົ໋າ ຫວ່າຍ, ປຸ໊ດ ແປ່ງ ເຍີຍ ແຊງ-ຄູ້ * ຕ້າຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ປຸນ ເຢຍ ເຊ ໄມ້ ເຕສີ໌ຍ ເອ໊າະ ສີ່ ໄຟ? ເມີ່ຍ ບົວ ຕໍ້ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ກະນ້າຍ ມີ່ງ ປຸນ ແຊ້ງ-ຕສ໊ຽວ ໝັ່ງ ກ໋າ, ນິ່ນ ອະເຮນີ້ຍ ເມີ່ຍ ບົວ, ອ໋ອຍ ຕສິ໊ບ ເມີ່ຍ ບົວ ໄຟ?” ນ້າຍ ເຊ ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ ເຍີຍ ຫວ່າ.

9 “ອີ້ ຕສັ່ນ ກຸ໊ນ ໂທ້ ທິນ-ຮູ່ງ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເຢຍ ບົວ. ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ປົ໌ວ ຝົ່ງ ຫໍ່ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ກະນ້າຍ, ທິນ-ຮູ່ງ ອ໋ອຍ ຄໍ້-ລ່ຽນ ເມີ່ຍ ບົວ ຫາຍ ເຕົ້າ ໄຟ?” ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ນໍ ກ໊ອງ.

10 ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ໂອ ເຝີຍ ຕຸ໊ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ບຸດົ໋ງ ມ່າຍ ເຕົ້າ ມ່ຽນ ມີ່ງ ກວນ ຈ໊ຽນ ຕສັ່ງ ທິນ-ຮູ່ງ ເຍີຍ ເປຢົ໊າ ເຍີຍ ແກ້ງ, ປຸນ ເມີ່ຍ ບົວ ໄມ້ ໄຮ່ ຢຽມ ເຢຍ ເຍີຍ ເຕສ່ຍ-ຕ້ອງ ປົ໊ວ ໄມ້ ລ່ຳ ຫລົ່ງ ເຍີຍ ໂຕ໌ວ. ເຢຍ ໄມ້ ອະເຮນີ້ຍ ເມີ່ຍ ບົວ. ເຢຍ ຢ່າ ໄມ້ ຕສິ໊ບ ຢຽມ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ປົ໌ວ ຕໍ້ ຕ້າຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ປຸນ ເຢຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ.” 11 ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ຢຽມ ບະຮນອຍ ທສວດ ແໝງ ມີ່ງ ເຖົາ ບະຮນອຍ ດ໊ອດ ແໝງ, ຢຽມ ໝ່ານ ຝີງ ບຸດົ໋ງ, ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ທ່າຍ ເຢຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເວີ່ຍ ໂຮລ. ຢຽມ ນອມໆ ຕ໋ອງ ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ຕໍ້ ຮູງ ເຖສົາ ທສີງ-ເດສ່ງ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ຕ້າຍ ເຕ໊ງ ເຢຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ ຝົ່ງ ຫໍ່, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ຢຽມ ໝ່ານ ຝີງ ບຸດົ໋ງ ເຢຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ ເວີ່ຍ ໂຮລ.

12 “ມປ່າ ເມີ່ຍ ບົວ ຄີ ເຢຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ ກ໊ອງ, ‘ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ເຕ້ຍ ມ່າຍ ຫວຸຍ,’ ຢ່າ ກ໊ອງ, ‘ໝັ່ງ ເຜຍ ຝົ່ງ ຫໍ່ ປຸນ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫຍັ່ນ ຮົບ ຕຸ໊ ເຍີຍ.’” 13 ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ບົວ ກ໊ອງ, ‘ຕສະເກ້ງ ໂຢ໋ວ ໄຫ່ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ສີ່.’ ເມີ່ຍ ບົວ ຕສ່ຽວ ໝັ່ງ ໄມ້ ຝາວ ເໝວີ່ຍ ເຢຍ.”

ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ເມີ່ຍ ບົວ ຕໍ້ ໜິ່ມ ຕ້າຍ ເຍີຍ ໄຟ ປົ໌ວ-ເຕສົ໋າ ຫວ່າຍ, ປຸ໊ດ ແປ່ງ ເຍີຍ ແຊງ-ຄູ້ ຕ້າຍ ເຕສ່ຍ ປຸນ ເຢຍ. ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ເຢຍ ເກ້ງ ໄຮ່ ຕສິ໊ບ ເມີ່ຍ ບົວ ເຍີຍ ປົ໌ວ ຝົ່ງ ຫໍ່ ເຕສ່ຍ ເຍີຍ ກະນ້າຍ ໄຟ?” 14 ເນິ່ນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ຕສ໊ຽວ ກ໊ອງ, “ຫາຍ ເຕົ້າ ມ່າຍ ຢູ້ງ ໂກ໊ວ ຫລົງ ເຍີຍ ຢຽມ ນິ່ນ ເຍີຍ ຢູ້ງ ກວັ້ນ, ຢ່າ ໂຮ້ວ ຈ໊ຽນ ປຸນ ເຢຍ, ມປ່າ ຕ໋າວ ດສ໋ວນ ນິ່ນ ຕໍ້ ເຕົ້າ ຫວ່າຍ ຝັງ ເຍີຍ ແຊງ-ຄູ້ ເຕສ່ຍ ປຸນ ຕສ໊ຽວ, ຜຽນ ເຢຍ ນ້າຍ ຫຍູ່ງ ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ຕສ໋ຽວ ອ໊ະ, ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ເຢຍ ໂຕສ໋ວ ຕົ້ມ ຮູ່ງ. ຢຽມ ໝ່ານ ຝີງ ບຸດົ໋ງ, ມ່ຽນ ອ໋ອຍ ຕສຸ ທ່າຍ ເຢຍ ເຍີຍ ບົ໋ວ.”

ມາ^ລາ^ຄີ 1

⇑

[Remove Footnotes]