ມີ^ຄາ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ, ມີ^ຄາ, ໂຕ່ວ ຫວ່າ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ຕ໋ອຍ ຕສຸ ອິ^ສະ^ຢາ ເຍີຍ ລູ່ງ ເດ໊ຍ. ນິ່ນ ຢຽມ ນ່າມ ປູງ ເຍີຍ ກົ໊ວະ, ຢູ^ດາ. ມີ^ຄາ ສຽນ ຕີ່ງ ຢູ^ດາ ອ໋ອຍ ປວັ້ງ ກົ໊ວະ ຕສັ່ງ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເຕສະ ໜ່ານ, ຮນັ້ງ ອາ^ມົດ ກ໊ອງ ຕສິ້ນ ໂຮ໌ ຫວ່າ ປ໊ະ ປູງ ເຍີຍ ກົ໊ວະ, ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ, ອ໋ອຍ ປວັ້ງ ເຍີຍ ຕົ້ມ ເຕສະ ໜ່ານ. ນິ່ນ ບົວ ອ໋ອຍ ຕສຸ ປວັ້ງ ຟີ່ ຮນັ້ງ ເຍີຍ ເຊ ເຫວີ່ຍ ຕສຸ ແປະ ຝີງ ໂຕສ໋ວ ໄມ້ ແປ້ງ ຟິມ ເຍີຍ ສີ່, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ຕີ່ງ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ. ມປ່າ ມີ^ຄາ ເກົ້າ ກ໊ອງ ຕຸ໊ ເມ່ງ ອກະຮ້າ ຮີ້ງ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຈັ໋ງ-ໂຫ່.

ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ມ່າຍ ເຕສ໋ຍ ນອມ ຕ໋ອງ ເຫລ່ງ ເຈີ໊ຍ ເຍີຍ ນຸ ຈ໊ຽນ ກ໊ອງ ນ້າຍ ເຕີ໋ຍ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຈັ໋ງ-ໂຫ່. ມ່າຍ 4:1-4 ກ໊ອງ ລູ່ງ ເດ໊ຍ ອ໋ອຍ ຕຸ໊ ຖາຍ-ແປ້ງ ເຍີຍ ຢຽມ. ມ່າຍ 5:2-4 ກ໊ອງ ຕສິ້ນ ໂຮ໌ ຫວ່າ ດາ^ວິດ ເຍີຍ ເຕສີ໊ຍ-ຟຸນ ອ໋ອຍ ມ່າຍ ຕົ້ມ ຮູ່ງ ເຕ໋ຍ ທສວດ ຕ້າຍ ປຸນ ກົ໊ວະ ຕສັ່ງ ຕຸ໊ ແປ້ງ ອອນ. ແອ໋ງ ມ່າຍ ຢຽດ ຢ່ຽມ ຫວ່າ ເຊ 6:8 , ດສຸ໊ດ ຕສຸ໊ນ ກ໊ອງ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຍີຍ ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ກ໊ອງ ເກົ້າ ຈ໊ຽນ ເຈ໋ຍ ເຍີຍ ເອີ໋ຍ ເລີ໌ຍ, ເຊ “ໂອ ປ້າມ ມ່ຽນ ອ່າ, ຕສ໊ຽວ ຕສູ໊ງ ປຸນ ເມີ່ຍ ຮິ້ວ ຕຸ໊ ຫາຍ ຫຍູ່ງ ເຊ ຫລົງ ເຍີຍ, ນິ່ນ ຢ່າ ອ໋ອຍ ເມີ່ຍ ຮນັ້ງ ຫາຍ ນໍ ໂຕສ໋ວ. ອ໋ອຍ ຕສຸ ແປ້ງ ຟິມ ເຍີຍ ໂຕສ໋ວ, ມ່າຍ ໂຮຍ້ວ ອ໋ອຍ ຄໍ້-ລ່ຽນ ມ່ຽນ, ຫຍ່ຽມ ກັ້ນ ໂຕສ໋ວ ໄຝ, ກັນ ຈ໊ຽນ ເມີ່ຍ ເຍີຍ ທິນ-ຮູ່ງ ມີ່ງ.”

ໂຊວ ກ໊ອງ
1.1-3:12 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຖສົາ ຢູ^ດາ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ
4:1-5:15 ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ເຕີ່ຍ-ປູງ ດສ໋ວນ ຕ້າຍ ຮນັ້ງ ໂລ໌ ຢ່າ ຕຸ໊ ຖາຍ-ແປ້ງ ເຍີຍ ຢຽມ
6:1-7:20 ຂວິນ ຢ່າ ກ໊ອງ ມ່າຍ ລ່ຳ ຮນ້ຳ ເຍີຍ ຝຽນ

ມີ^ຄາ 1

ເຫວີ່ຍ ສະ^ມາ^ເລຍ ເຖສົາ
ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ ເດສົ້າ ຍ້ຽມ

1 ຕ໋ອຍ ໂຢ^ທາມ, * ອາ^ຫັດ * ເຖສົາ ເຮ^ເຊ^ຄີ^ຢາ * ໂຕສ໋ວ ຮູ່ງ ກຸ໊ນ ຢູ^ດາ ເຍີຍ ຕສຢັ້ງ ໂຫ່, ໂມ^ເລ^ເຊດ ມູ້ງ ເຍີຍ ມ່ຽນ, ມີ^ຄາ, ຕຸ໊ ຕສິ໊ບ ຕສ໊ຽວ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນິ່ນ ປວັດ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່ ກ໊ອງ ເຖົາ ສະ^ມາ^ເລຍ ເຖສົາ ເຢ^ລູ^ຊາ^ເລມ.

ໂຕ່ວ ຫວ່າ ມ່ຽນ ເດສົ້າ ຍ້ຽມ

8 ຮນັ້ງ ໜ່າຍ ມີ^ຄາ ກ໊ອງ,

⇑

[Remove Footnotes]