ນາ^ຮູມ

ປິ໋ວ ເມ່ງ ຫວ່າ

ນາ^ຮູມ ໂຊວ ເປ໋ນ ຕິ້ວ ດສູງ ໂຫ່ວ ນິ^ນະ^ເວ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ ບາງ. ໂລ໌-ຮນອຍ ອັດ^ຊີ^ເລຍ ມ່ຽນ ໂຕສ໋ວ ອິ^ສະ^ລາ^ເອນ ມ່ຽນ ເຍີຍ ວິນ-ວັ້ງ, ຫ່ອຍ ນິ່ນ ບົວ ໂຄ້ວ ໄຫ່. ນິ^ນະ^ເວ ໂຕສ໋ວ ອັດ^ຊີ^ເລຍ ມ່ຽນ ເຍີຍ ຕົ້ມ ຕສີ້ງ. ເຢ^ຊູ ໄມ້ ແກ້ງ ທສວດ ເສີຍ ຕສິ້ນ ດ່າງ 600 ເລ່ງ ຫຮຍັງ ເຍີຍ ຕ໋ອງ, ນິ^ນະ^ເວ ບາງ ໝີ່ ອ໊ະ. ປວັດ ເຊ ຫລາຍ ນິ່ນ ບົວ ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ໂຕະ, ໂຕສ໋ວ ຕຸ໊ ເໝົາ, ທິນ-ຮູ່ງ ຕສ່ຽວ ຕີ່ງ ນິ່ນ ບົວ ເຍີຍ ຕສຸ໌ຍ.

ໂຊວ ກ໊ອງ
1:1-15 ນິ^ນະ^ເວ ຕສີ້ງ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ
2:1-3:19 ນິ^ນະ^ເວ ຕສີ້ງ ບາງ ໝີ່ ອ໊ະ

ນາ^ຮູມ 1

ນິ^ນະ^ເວ ຕສີ້ງ ຕສຸ ຕີ່ງ ຕສຸ໌ຍ

1 ນ້າຍ ເຊ ໂຕ່ວ ຕ້າຍ ກ໊ອງ ນິ^ນະ^ເວ ຕສີ້ງ ເຍີຍ ຫວ່າ. ນ້າຍ ປ໊ວນ ໂຊວ ກ໊ອງ ເອນ^ຂົດ ມ່ຽນ, ນາ^ຮູມ, ຕຸ໊ ປວັດ ຫລ່າວ ຢ້າງ ເຍີຍ ສີ່. *

12 ຕສ໊ຽວ ຮນັ້ງ ນ້າຍ ກ໊ອງ,

⇑

[Remove Footnotes]